A

A

A

Бүлэг: 1979

ХӨДӨӨ АЖ АУЙ ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД, ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД, УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА, ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ГАЗРЫН ДАРГА, СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН ДАРГЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

ТУШААЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ

1999 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдөр

Дугаар А/197/349/513/199/407

Улаанбаатар хот

Гаалийн хууль тогтоомжид нийцүүлэх зорилгоор Гаалийн тухай хуулийн 52 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 8-д заасныг үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1. Худалдаа, үйлдвэрийн сайд, Улсын Гаалийн Ерөнхий Газрын дарга, Улсын Статистикийн Газрын дарга, Үндэсний Стандартчилал, хэмжил зүйн төвийн захирлын 1993 оны 24/05/01/05 дугаар хамтарсан тушаал, түүнчлэн энэхүү тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан 1995 оны А-11/18/05/05/01 дүгээр тушаалыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ,ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД Ч.СОДНОМЦЭРЭН

ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД Г.БАТХҮҮ

ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ГАЗРЫН ДАРГА Ч.ДАВААСҮРЭН

УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА Т.ЛХАГВАА

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН ДАРГА Н.БАЯРМАГНАЙ

2003 оны 7 дугаар сарын 18-ны өдөр улсын бүртгэлийн 2199 дугаарт бүртгэсэн.