A

A

A

Бүлэг: 1979

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ АЙРАГ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр

Дугаар 03/07

Айраг сум

ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗЭРЭГЛЭЛ /БҮС/, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2дахь хэсгийн "д"заалт, Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 3 дахьхэсэг, Монгол улсын Засгийн газрын 2018 оны 182 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Сумын нутаг дэвсгэрийн үнэлгээний зэрэглэл /бүс/-ийн хил заагийг газар ашиглалтын зориулалт тус бүрээр "Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай газар"-ыг 1 дүгээр, "Худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээний зориулалттай газар"-ыг 2 дугаар, "Хөдөө аж ахуйгаас бусад үйлдвэрлэлийн зориулалттай газар"-ыг 3 дугаар, "Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн зориулалттай газар"-ыг4 дүгээр, "Газрын үнэлгээний зэрэглэл тус бүрийн 1 м.квгазрын жилийн төлбөрийн хувь, хэмжээ"-г 5 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Тус тогтоолыг Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэлд нийтэлсний дараа дагаж, мөрдөн олон нийтэд сурталчилан танилцуулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулж, ажиллахыг сумын Засаг даргын үүрэг гүйцэтгэгч /Л.Мөнхжаргал/-д даалгасугай.

3.Энэхүү тогтоол гарсантай холбогдуулан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2009 оны 05/25 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

ДАРГА Б.ТУУЛАЙХҮҮ

/Айраг сумын ИТХ-ын 2019 оны 04/11 дүгээр тогтоолоор өөрчлөлт орсныг тусгав/