• Нүүр
  • Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал
  • ҮЙЛДВЭР, ЦЕХЭД ТҮҮХИЙ СҮҮ НИЙЛҮҮЛЭХ, ХУДАЛДАХ ҮЕД МӨРДӨХ ЭРҮҮЛ АХУЙ, АРИУН ЦЭВРИЙН ЗААВАР, ХОТ СУУРИН ГАЗРЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ МАЛ, АМЬТАН, ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ХҮНСНИЙ БУС ТҮҮХИЙ ЭДИЙН ХУДАЛДАА ЭРХЛЭХЭД ТАВИГДАХ МАЛ ЭМНЭЛЭГ, АРИУН ЦЭВРИЙН ШААРДЛАГА БАТЛАХ ТУХАЙ
Бүлэг: 1979
МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
ҮЙЛДВЭР, ЦЕХЭД ТҮҮХИЙ СҮҮ НИЙЛҮҮЛЭХ, ХУДАЛДАХ ҮЕД МӨРДӨХ ЭРҮҮЛ АХУЙ, АРИУН ЦЭВРИЙН ЗААВАР, ХОТ СУУРИН ГАЗРЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ МАЛ, АМЬТАН, ТЭДГЭЭРИЙНГАРАЛТАЙ ХҮНСНИЙ БУС ТҮҮХИЙ ЭДИЙН ХУДАЛДАА ЭРХЛЭХЭД ТАВИГДАХ МАЛ ЭМНЭЛЭГ, АРИУН ЦЭВРИЙН ШААРДЛАГА БАТЛАХ ТУХАЙ
2019 оны 1 дүгээр сарын 7-ны өдөр
Дугаар А/08
Улаанбаатар хот
"Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай" хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4 дэх заалт, "Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай" хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.7, 27 дугаар зүйлийн 27.11 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1.Үйлдвэр, цехэд түүхий сүү нийлүүлэх, худалдах үед мөрдөх эрүүл ахуй, ариун цэврийн зааврыг нэгдүгээр, Хот суурин газрын нутаг дэвсгэрт мал, амьтан, тэдгээрийн гаралтай хүнсний бус түүхий эдийн худалдаа эрхлэхэд тавигдах мал эмнэлэг, ариун цэврийн шаардлагыг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай.
2.Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Мал эмнэлгийн хяналт, эрсдэлийн үнэлгээний газар /Б.Болдбаатар/-т үүрэг болгосугай.
ДАРГА Д.ТҮМЭНДЭМБЭРЭЛ

МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

 

2019 оны 1 дүгээр сарын 7-ны өдөр                                             Дугаар А/08                                               Улаанбаатар хот

 

ҮЙЛДВЭР, ЦЕХЭД ТҮҮХИЙ СҮҮ НИЙЛҮҮЛЭХ, ХУДАЛДАХ ҮЕД МӨРДӨХ ЭРҮҮЛ АХУЙ, АРИУН ЦЭВРИЙН ЗААВАР, ХОТ СУУРИН ГАЗРЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ МАЛ, АМЬТАН, ТЭДГЭЭРИЙНГАРАЛТАЙ ХҮНСНИЙ БУС ТҮҮХИЙ ЭДИЙН ХУДАЛДАА ЭРХЛЭХЭД ТАВИГДАХ МАЛ ЭМНЭЛЭГ, АРИУН ЦЭВРИЙН ШААРДЛАГА БАТЛАХ ТУХАЙ

“Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай” хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4 дэх заалт, “Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай” хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.7, 27 дугаар зүйлийн 27.11 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Үйлдвэр, цехэд түүхий сүү нийлүүлэх, худалдах үед мөрдөх эрүүл ахуй, ариун цэврийн зааврыг нэгдүгээр, Хот суурин газрын нутаг дэвсгэрт мал, амьтан, тэдгээрийн гаралтай хүнсний бус түүхий эдийн худалдаа эрхлэхэд тавигдах мал эмнэлэг, ариун цэврийн шаардлагыг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай.

2.Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Мал эмнэлгийн хяналт, эрсдэлийн үнэлгээний газар /Б.Болдбаатар/-т үүрэг болгосугай.

 

ДАРГА                                   Д.ТҮМЭНДЭМБЭРЭЛ