A

A

A

Бүлэг: 1979

2016 оны А/82 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон.

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

2010 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр

Дугаар 573

Улаанбаатар хот

ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ /Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлэг/

Монгол Улсын Гаалийн тухай хуулийн 55.5 дахь хэсэг, Гаалийн ерөнхий газрын Мэргэжлийн зөвлөлийн 2010 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.”Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлэг”-ийн Үндсэн маягтыг 1 дүгээр, Нэмэлт маягтыг 2 дугаар, “Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийн хавсралт”-ыг 3 дугаар, “Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг нөхөн бичих заавар”-ыг 4 дүгээр, “Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг шалгах заавар”-ыг 5 дугаар хавсралтын ёсоор тус тус баталсугай.

2.Энэ тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн хэлтэс /Д.Баасан/, Статистик, дүн шинжилгээний хэлтэс /Б.Цог/-т үүрэг болгосугай.

3.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Гаалийн Ерөнхий Газрын даргын 2008 оны 675, 2009 оны 583 дугаар тушаалыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

4.Энэ тушаалыг 2010 оны 11 дүгээр сарыны 25 -ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

ДАРГА Д.ЦЭВЭЭНЖАВ

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

2016 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр

Дугаар А/82

Улаанбаатар хот

Монгол Улсын Гаалийн тухай хуулийн 55.5 дахь хэсэг, 2711дүгээр зүйлийн 2711.1.2 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1.Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийн Үндсэн маягтыг 1 дүгээр, Нэмэлт маягтыг 2 дугаар, "Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийн хавсралт"-ыг 3 дугаар, "Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг нөхөн бичих заавар"-ыг 4 дүгээр, "Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг шалгах заавар"-ыг 5 дугаар хавсралтын ёсоор тус тус баталсугай.

2.Энэ тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гаалийн бүрдүүлэлтийн газар /З.Цэрэндулам/, Статистикийн хэлтэс /Б.Цэрэн/-т үүрэг болгосугай.

3.Шинэчлэгдэн батлагдсан кодыг КАЙС-ийн ангилалтын санд оруулахыг Мэдээллийн технологийн төв /Б.Ганзориг/-д даалгасугай.

4.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2010 оны 573, 2015 оны А/160, ГТЕГ-ын даргын 2016 оны А/237 дугаар тушаалыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

5.Энэ тушаалыг 2017 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

/ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/250 дугаар тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт орсныг тусгав/

/ГЕГ-ын даргын 2020 оны А/153 дугаар тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт орсныг тусгав/

ДАРГА Б. АСРАЛТ