A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛС САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ ДААТГАЛЫН КОМПАНИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД АУДИТ ХИЙХ АУДИТОРУУДАД ЭРХ ОЛГОХ ТУХАЙ

2008 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр Улаанбаатар хот

Дугаар 36

Дугаар 36

1 Даатгалын компанийн санхүүгийн тайланд аудит хийх эрхийг хавсралтад дурдсан аудиторуудад олгосугай.

2.Даатгалын компанийн санхүүгийн тайланд аудит хийх эрх авсан аудиторуудын шилжилт хөдөлгөөн бусад өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг жилд нэг удаа Хороонд мэдээлж байхыг Даатгалын газар /С.Ганболд/-т даалгасугай.

ДАРГА Д.БАЯРСАЙХАН