A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Засгийн газрын 2019 оны 9 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)

2011 оны 3 дугаар сарын 2-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Дугаар 62

Төрийн албаны тухай хуулийн 21.2-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. "Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам"-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан "Журам батлах тухай" Засгийн газрын 2004 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдрийн 111 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай. Энэ тогтоолын хавсралтаар баталсан журмын 4.3.21, 5.31дэх заалтыг ЗГ-ын 2013-4-13-ны 145-р тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/

Монгол Улсын Ерөнхий сайд С.БАТБОЛД

Монгол Улсын сайд,