Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ
2009 оны 9 дүгээр сарын 29-ний өдөр
Улаанбаатар хот
Дугаар120
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ ОЛОН НИЙТИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 1, "Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай" хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1, "Авлигын эсрэг хууль"-ийн 27 дугаар зүйлийн 27.5 дахь хэсгийг тус тус баримтлан ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:
Нэг.Авлигатай тэмцэх газрын дэргэдэх "Олон нийтийн зөвлөлийн ажиллах журам"-ыг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.
Хоёр.Журмыг шинэчлэн баталсантай холбогдуулан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2007 оны 195 тоот зарлигаар батлагдсан "Авлигатай тэмцэх газрын дэргэдэх Олон нийтийн зөвлөлийн ажиллах журам"-ыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Ц.ЭЛБЭГДОРЖ

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

 

2009 оны 9 дүгээр сарын 29-ний өдөр                                                                  Дугаар120                                                                                              Улаанбаатар хот 

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ ОЛОН НИЙТИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 1, “Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай” хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1, “Авлигын эсрэг хууль”-ийн 27 дугаар зүйлийн 27.5 дахь хэсгийг тус тус баримтлан ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

Нэг.Авлигатай тэмцэх газрын дэргэдэх “Олон нийтийн зөвлөлийн ажиллах журам”-ыг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.

Хоёр.Журмыг шинэчлэн баталсантай холбогдуулан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2007 оны 195 тоот зарлигаар батлагдсан “Авлигатай тэмцэх газрын дэргэдэх Олон нийтийн зөвлөлийн ажиллах журам”-ыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

                                                МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                                              Ц.ЭЛБЭГДОРЖ