A

A

A

Бүлэг: 1979

/Ерөнхийлөгчийн 2003 оны 148 дугаар зарлигаар хүчингүй болсон/

ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг мэдээллээр хангах журам/

1992 оны 8 дугаар сарын 10-ны өдөр Улаанбаатар хот

Дугаар 128

Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг мэдээллээр хангах журмыг 1992 оны 8 дугаар сарын 15-наас эхлэн мөрдсүгэй.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ П.ОЧИРБАТ