• Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • ТУШААЛД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /Шуудангийн нэгдсэн код батлах тухай/
Бүлэг: 1979
ЗАМ, ТЭЭВЭР, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ
ТУШААЛД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /Шуудангийн нэгдсэн код батлах тухай/
2008 оны 2 дугаар сарын 7-ны өдөр
Дугаар 31
Улаанбаатар хот
Монгол Улсын Засгийн газрын "Журам батлах тухай" 2007 оны 8 дугаар сарын 15-ны өдрийн 200 дугаар тогтоолоор баталсан "Бүсчлэлийн кодыг нэвтрүүлэх, хэрэглэх журам"-ын 5.2 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын сайдын "Шуудангийн нэгдсэн код батлах тухай" 2007 оны 101 дүгээр тушаалд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг хавсралт ёсоор баталсугай.
САЙД Р.РАШ

ЗАМ, ТЭЭВЭР, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ

ТУШААЛД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /Шуудангийн нэгдсэн код батлах тухай/


2008 оны 2 дугаар сарын 7-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 31Монгол Улсын Засгийн газрын “Журам батлах тухай” 2007 оны 8 дугаар сарын 15-ны өдрийн 200 дугаар тогтоолоор баталсан “Бүсчлэлийн кодыг нэвтрүүлэх, хэрэглэх журам”-ын 5.2 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:


1. Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын сайдын “Шуудангийн нэгдсэн код батлах тухай” 2007 оны 101 дүгээр тушаалд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг хавсралт ёсоор баталсугай.


                                                                                                           САЙД Р.РАШ