A

A

A

Бүлэг: 1979
ТӨВ АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
АВТОТЭЭВРИЙН БОЛОН ӨӨРӨӨ ЯВАГЧ ХЭРЭГСЭЛД НОГДУУЛАХ АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ

2011 оны 03 сарын 24-ний өдөр Улаанбаатар хот

Дугаар 05

Монгол улсын “Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль“-ийн 1 дүгээр зүйлийн 1.3, 2 дугаар зүйлийн 2.5 дахь заалтын 1 дэх хэсэг, “Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль”-ийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2-ын “д”, 19 дүгээр зүйлийн 19.1 дэх заалтуудыг үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын арваннэгдүгээр хуралдаанаас ТОГТООХ нь:
1.Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэлд ногдуулах жилийн албан татварыг дараах хэмжээгээр тогтоосугай.
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн төрөл Жилд ногдуулах татварын хэмжээ  
 
1     2 дугуйтай мотоцикль 2300  
2     3 дугуйтай мотоцикль 3500  
3     Суудлын автомашин:    /Цилиндрийн багтаамжийн нэг см3 тутамд төгрөгөөр/  
           а. 2001 cм3 хүртэл 18  
           б. 2001-3001 cм3                           20  
           в. 3001 cм3  болон түүнээс    дээш                         30  
4     Микро автобус  /15 хүртэл суудалтай/                         35000  
5     Автобус                                            50000  
6     Ачааны автомашин:     
            1.1 хүртэл тн-ын даацтай 22000  
            2. 1-2  тн-ын даацтай                   30000  
            3. 2-3  тн-ын даацтай                   40000  
            4. 3-5  тн-ын даацтай                    55000  
            5. 5-8  тн-ын даацтай                   80000  
            6. 8-10 тн-ын даацтай                  90000  
            7. 10-20 тн-ын даацтай           120000  
            8. 20-30 тн-ын даацтай           180000  
            9. 30-40 тн-ын даацтай           240000  
          10. 40-50 тн-ын даацтай           300000  
          11. 50-60 тн-ын даацтай           360000  
          12. 60-70 тн-ын даацтай           420000  
          13. 70-80 тн-ын даацтай           480000  
          14. 80-90 тн-ын даацтай           570000  
          15. 90-100 тн-ын даацтай           630000  
          16. 100 тн-оос дээш даацтай           660000  
7     Тусгай зориулалтын автомашин     16000  
8     Трактор, өөрөө явагч бусад хэрэгслэл     14000  
9      Бага оврын трактор                        6000  
10      Чиргүүл  /даацын 1 тн тутамд/                   6000  
2.Аймгийн авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын хэмжээг мөрдүүлж, хууль, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Ц.Энхбат/-д даалгасугай.
3.Энэ тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдэд үүрэг болгосугай.


ДАРГА Ж.БАТЖАРГАЛ


Шийдвэрийн улсын нэгдсэн санд 2011 оны 05 сарын 03-ны өдөр хүлээн авав. Хууль зүй, дотоод хэргийн яам

 

ТӨВ АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
АВТОТЭЭВРИЙН БОЛОН ӨӨРӨӨ ЯВАГЧ ХЭРЭГСЭЛД НОГДУУЛАХ АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ

2011 оны 03 сарын 24-ний өдөр Улаанбаатар хот

Дугаар 05

Монгол улсын “Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль“-ийн 1 дүгээр зүйлийн 1.3, 2 дугаар зүйлийн 2.5 дахь заалтын 1 дэх хэсэг, “Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль”-ийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2-ын “д”, 19 дүгээр зүйлийн 19.1 дэх заалтуудыг үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын арваннэгдүгээр хуралдаанаас ТОГТООХ нь:
1.Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэлд ногдуулах жилийн албан татварыг дараах хэмжээгээр тогтоосугай.
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн төрөл Жилд ногдуулах татварын хэмжээ  
 
1     2 дугуйтай мотоцикль 2300  
2     3 дугуйтай мотоцикль 3500  
3     Суудлын автомашин:    /Цилиндрийн багтаамжийн нэг см3 тутамд төгрөгөөр/  
           а. 2001 cм3 хүртэл 18  
           б. 2001-3001 cм3                           20  
           в. 3001 cм3  болон түүнээс    дээш                         30  
4     Микро автобус  /15 хүртэл суудалтай/                         35000  
5     Автобус                                            50000  
6     Ачааны автомашин:     
            1.1 хүртэл тн-ын даацтай 22000  
            2. 1-2  тн-ын даацтай                   30000  
            3. 2-3  тн-ын даацтай                   40000  
            4. 3-5  тн-ын даацтай                    55000  
            5. 5-8  тн-ын даацтай                   80000  
            6. 8-10 тн-ын даацтай                  90000  
            7. 10-20 тн-ын даацтай           120000  
            8. 20-30 тн-ын даацтай           180000  
            9. 30-40 тн-ын даацтай           240000  
          10. 40-50 тн-ын даацтай           300000  
          11. 50-60 тн-ын даацтай           360000  
          12. 60-70 тн-ын даацтай           420000  
          13. 70-80 тн-ын даацтай           480000  
          14. 80-90 тн-ын даацтай           570000  
          15. 90-100 тн-ын даацтай           630000  
          16. 100 тн-оос дээш даацтай           660000  
7     Тусгай зориулалтын автомашин     16000  
8     Трактор, өөрөө явагч бусад хэрэгслэл     14000  
9      Бага оврын трактор                        6000  
10      Чиргүүл  /даацын 1 тн тутамд/                   6000  
2.Аймгийн авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын хэмжээг мөрдүүлж, хууль, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Ц.Энхбат/-д даалгасугай.
3.Энэ тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдэд үүрэг болгосугай.


ДАРГА Ж.БАТЖАРГАЛ


Шийдвэрийн улсын нэгдсэн санд 2011 оны 05 сарын 03-ны өдөр хүлээн авав. Хууль зүй, дотоод хэргийн яам