A

A

A

Хариуцагч байгууллага

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо

Нийтэлсэн огноо

2021-05-18 16:16:14

Төслийн төлөв

Санал авч дууссан

  • 0
  • 2
  • 5739

Журам батлах тухай

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2021-09-21

Танилцуулга:

Татварын алба татвар төлөгчийн татварын хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтэд Татварын ерөнхий хуулийн 41 дүгээр зүйлд заасны дагуу хяналт шалгалт хийх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангуулах, татвар төлөгчид хууль тогтоомжийг тайлбарлан таниулах, цаашид үүсэж болзошгүй эрсдэлийг бууруулахад энэ журмын зорилго оршино.