A

A

A

Бүлэг: 1979

ТӨМӨР ЗАМЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

ДЭГЛЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Төмөр замын аюултай бүсийн дэглэм/

2009 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр

Дугаар 10

Улаанбаатар хот

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 7.1.9, 8.4, Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн 27.8-ыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. "Төмөр замын аюултай бүсийн дэглэм"-ийг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Дэглэмийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авахыг Хяналтын албаны дарга /Х.Лхагвасүрэн/-д даалгасугай.

Төмөр замын газрын даргын 2010 оны 06 дугаар тушаалаар баталсан нэмэлт, өөрчлөлтийг тусгав.

ДАРГА Т.БАТБОЛД

Улсын бүртгэлд 2010 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 3108 дугаарт бүртгэсэн