A

A

A

  • Нүүр
  • Хууль зүйн нэр томьёо

Хуулийн нэр томьёо

# Нэр томъёо Тайлбар Эх сурвалж Орос Англи
1 бараа бүтээгдэхүүн зах зээлд нийлүүлж байгаа бүх төрлийн эд юмс, төлбөрийн хэрэгсэл, үйлчилгээ, шилжүүлж болох эрх зэрэг Шударга бус өрсөлдөөнийг хориглох тухай хууль, 2000 он, 4.1.1
2 тээш тогтоосон журмын дагуу зорчигчийн галт тэргээр тээвэрлэж байгаа эд зүйлс Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдлын тухай хууль, 1996 он, 3.5
3 илгээлт боодлоос овор хэмжээгээрээ том шуудангийн илгээмж Шуудангийн тухай хууль, 2003 он, 3.1.1
4 зохиогч бүтээл туурвисан этгээд Зохиогчийн эрхийн тухай хууль, 1993 он, 4.1
5 агаарын хаалга улсын хилийг агаарын замаар нэвтрэх газар зүйн байрлал Иргэний нисэхийн тухай хууль, 1999 он, 3.1.3
6 усны нөөц одоо ашиглаж байгаа, цаашид ашиглаж болох гадаргын болон газрын доорхи ус Усны тухай хууль, 2004 он, 3.1.1
7 усны сав газар гадаргын ус хурах талбай, газрын доорхи ус агуулсан чулуулаг бүхий орчин Усны тухай хууль, 2004 он, 3.1.2
8 агаарын хөлгийн дарга агаарын хөлгийн удирдлагыг гүйцэтгэж, нислэгийн аюулгүй ажиллагааг биечлэн хариуцаж байгаа нисэгч Иргэний нисэхийн тухай хууль, 1999 он, 3.1.5
9 усны сан бүхий газар нуур, цөөрөм, тойром, гол мөрөн, горхи, булаг, шанд, мөнх цас, мөсөн голын эзэлж байгаа газар Усны тухай хууль, 2004 он, 3.1.3
10 Удирдамж@@ Тодорхой ажил хэрэг гүйцэтгэхэд удирдлага болгох зүйлийг тодорхойлсон баримт бичиг@ MNS 5140 : 2002 @
11 авто замын зурвас газар1 авто зам, замын байгууламж байрлаж байгаа болон замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, технологийн үйл ажиллагаа явуулах зориулалт бүхий газар1 Авто замын тухай хууль, 1998 он, 3.1.5 полоса автомобильной дороги
12 ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэх иргэний хуулийн 343, 359 дүгээр зүйлд тодорхойлсон Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль, 2004 он, 3.1.6 ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэх2 ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэх1