A

A

A

Бүлэг: 1979

АРХИВЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ҮНДСЭН ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

2009 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдөр

Дугаар 68

Улаанбаатар хот

Архивын тухай хуулийн 11.1.1, Монгол Улсын Засгийн газрын 2009 оны 189 дүгээр тогтоолыг үндэслэн ТУШААХ нь:

Нэг. "Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар"-ыг хавсралтаар баталсугай.

Хоёр. Зааврыг хэвлүүлэх, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах ажлыг Захиргааны удирдлагын хэлтэс /Д.Батхуяг/, хэрэгжүүлэх талаар сургалт зохион байгуулж, гарын авлага, зөвлөмжөөр хангаж, ажиллахыг Мэргэжлийн удирдлагын хэлтэс /Л.Мэндсайхан/-т тус тус даалгасугай.

Гурав. Зааврыг 2009 оны 9 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн төр, захиргааны болон төсөвт байгууллага, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, байууллагын үйл ажиллагаанд мөрдүүлж, хэрэгжилтэнд нь хяналт тавьж ажиллахыг Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хяналтын хэлтэс /А.Болд/-т даалгасугай.

Дөрөв. Заавар хэвлэх, сурталчлах үйл ажиллагаатай холбогдох зардлыг төсвөөс гаргахыг Ерөнхий ня-бо /Ц.Чинбат/-д зөвшөөрсүгэй.

ДАРГА Д. ӨЛЗИЙБААТАР

Улсын бүртгэлд 2009 оны 7 дугаар сарын 30-ны өдрийн 3067 дугаарт бүртгэв.

АРХИВЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

2021 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр

Дугаар А/07

Улаанбаатар хот

ТУШААЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Архивын ерөнхий газрын даргын 2009 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн 68 тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

2.Архивын ерөнхий газрын даргын 2009 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн 68 тушаалыг захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлээс хасуулахыг ажлыг хариуцан зохион байгуулахыг Мэргэжил, арга зүйн удирдлагын газар (Б.Цэндсүрэн)-т даалгасугай.

ДАРГА С.ЭНХБААТАР

Архивын ерөнхий газрын даргын 2021 оны А/07 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон.

АРХИВЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

 

2009 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдөр                                                                                                                                                                                                       Улаанбаатар хот

Дугаар 68

 

                                        АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ҮНДСЭН ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ


Архивын тухай хуулийн 11.1.1, Монгол Улсын Засгийн газрын 2009 оны 189 дүгээр тогтоолыг үндэслэн ТУШААХ нь:

Нэг. “Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар”-ыг хавсралтаар баталсугай.

Хоёр. Зааврыг хэвлүүлэх, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах ажлыг Захиргааны удирдлагын хэлтэс /Д.Батхуяг/, хэрэгжүүлэх талаар сургалт зохион байгуулж, гарын авлага, зөвлөмжөөр хангаж, ажиллахыг Мэргэжлийн удирдлагын хэлтэс /Л.Мэндсайхан/-т тус тус даалгасугай.

Гурав. Зааврыг 2009 оны 9 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн төр, захиргааны болон төсөвт байгууллага, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, байууллагын үйл ажиллагаанд мөрдүүлж, хэрэгжилтэнд нь хяналт тавьж ажиллахыг Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хяналтын хэлтэс /А.Болд/-т даалгасугай.

Дөрөв. Заавар хэвлэх, сурталчлах үйл ажиллагаатай холбогдох зардлыг төсвөөс гаргахыг Ерөнхий ня-бо /Ц.Чинбат/-д зөвшөөрсүгэй.

                              

 

ДАРГА                                                      Д. ӨЛЗИЙБААТАР

Улсын бүртгэлд 2009 оны 7 дугаар сарын 30-ны өдрийн 3067 дугаарт бүртгэв.