A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2015 оны 7 дугаар сарын 8-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ

/Шинэчилсэн найруулга/

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах эрх зүйн үндсийг тодорхойлж, холбогдох харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль, захиргааны хэм хэмжээний актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."тээврийн хэрэгсэл" гэж хүн, ачаа, суурилагдсан тоног төхөөрөмжийг замаар тээвэрлэхэд зориулсан хэрэгслийг;

3.1.2."механикжсан тээврийн хэрэгсэл" гэж мопедоос бусад, хөдөлгүүрээр тоноглогдсон тээврийн хэрэгслийг;

3.1.3."жолооч" гэж тээврийн хэрэгсэл жолоодож яваа хүн, жолоодлогын дадлага хийлгэж яваа багш, замаар ердийн хөсөг унаж, хөтөлж яваа хүнийг;

3.1.4."зам" гэж тээврийн хэрэгслээр зорчиход зориулсан зурвас газрыг. Зорчих хэсэг болон түүний хажуугийн хөвөө, явган хүний зам, тусгаарлах зурвас замд хамаарна;

3.1.5."замын хөдөлгөөн" гэж нийтийн хэрэгцээний зам дээр явганаар болон тээврийн хэрэгслээр хүн, ачаа шилжих үйл ажиллагааг;

3.1.6."зам тээврийн осол" гэж зам дээр тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнөөс үүдэн хүний амь нас, эрүүл мэнд хохирох, тээврийн хэрэгсэл болон зам, замын байгууламж эвдэрч гэмтэх, ачаа болон бусад эд хөрөнгийн хохирол учрахыг;

3.1.7."замын хөдөлгөөнд оролцогч" гэж замаар явж байгаа жолооч, тээврийн хэрэгслээр зорчигч, явган зорчигчийг;

3.1.8."замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал" гэж замын хөдөлгөөнд оролцогчийг зам тээврийн осол, түүнээс үүдэн гарах хор уршгаас хамгаалсан байдлыг;

3.1.9."замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах" гэж зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, ослоос үүдэн гарах хохирлыг багасгахад чиглэсэн үйл ажиллагааг;

3.1.10."замын хөдөлгөөний зохион байгуулалт" гэж замын хөдөлгөөнийг удирдан явуулахад чиглэсэн цогц үйл ажиллагааг;

3.1.11."явган зорчигч" гэж замаар явган яваа /зам дээр ажил үүрэг гүйцэтгэж яваагаас бусад/ хүн, жагсаалаар яваа болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний тэргэнцэртэй, түүнчлэн тэрэг түрж, чарга чирж, мотоцикл, мопед, унадаг дугуйг хөтөлж замаар яваа хүнийг.

4 дүгээр зүйл.Замын хөдөлгөөний нэгдсэн журам

Хэвлэх

4.1.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт бүх нийтээр дагаж мөрдөх замын хөдөлгөөний нэгдсэн журмыг Замын хөдөлгөөний дүрмээр тогтооно.

4.2.Замын хөдөлгөөний дүрмийг Засгийн газар батална.

4.3.Замын хөдөлгөөний дүрэмд механикжсан тээврийн хэрэгслийн ангилал, тухайн ангиллын тээврийн хэрэгслийг жолоодох насны хязгаар, замын хөдөлгөөнд оролцогчийн үүрэг, явганаар болон тээврийн хэрэгслээр хөдөлгөөнд оролцох журам, холбогдох стандартаар тогтоосон замын хөдөлгөөн зохицуулах дохио, замын тэмдэг, тэмдэглэлийн загвар, утга агуулга, тээврийн хэрэгслийг ашиглахыг хориглох эвдрэл, гэмтэл, техникийн зөрчлийн жагсаалт, тээврийн хэрэгслийн таних тэмдгийн загвар, хэрэглэх журмыг тусгана.

4.4.Монгол Улсад тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг замын зорчих хэсгийн баруун гар талаар явуулна.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХАД ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЭРХ, ҮҮРЭГ

5 дугаар зүйл.Монгол Улсын Их Хурлын бүрэн эрх

Хэвлэх

5.1.Монгол Улсын Их Хурал замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

5.1.1.замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах төрийн бодлогыг тодорхойлох, хууль тогтоомжийг батлах;

5.1.2.замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын талаарх хууль тогтоомжийн биелэлтийг хянан шалгах;

5.1.3.замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн талаар жил бүрийн нэгдүгээр улиралд холбогдох Байнгын хороогоор хэлэлцэж, санал, дүгнэлт гаргах, холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд үүрэг болгох.

6 дугаар зүйл.Монгол Улсын Засгийн газрын бүрэн эрх

Хэвлэх

6.1.Монгол Улсын Засгийн газар замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

6.1.1.замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах;

6.1.2.замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үндэсний бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх;

/Энэ заалтад 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

6.1.3.замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн арга хэмжээг санхүүжүүлэх;

6.1.4.замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад төрийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдааг хангах;

6.1.5.замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх;

6.1.6.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлийн бүтэц, бүрэлдэхүүн, зохион байгуулалт, дүрмийг батлах.

7 дугаар зүйл.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөл

Хэвлэх

7.1.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд нэгтгэн зохион байгуулах үүргийг Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөл /цаашид "Үндэсний зөвлөл" гэх/ хэрэгжүүлнэ.

7.2.Үндэсний зөвлөлийн дарга нь Ерөнхий сайд байна.

7.3.Үндэсний зөвлөл Улсын Их Хуралд ажлаа жилд нэг удаа тайлагнана.

7.4.Үндэсний зөвлөл замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдох чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг Засгийн газрын гишүүд, агентлагийн дарга болон мэргэжлийн холбоод, төрийн бус байгууллагын удирдлагын төлөөллийн тэнцүү оролцоог хангасан, орон тооны бус бүрэлдэхүүнтэй байна.

7.5.Үндэсний зөвлөл орон тооны ажлын албатай байна.

7.6.Үндэсний зөвлөл дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:

7.6.1.замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үндэсний стратеги, хөтөлбөр, холбогдох дүрэм, журмын төсөл боловсруулах ажлыг зохион байгуулах;

7.6.2.замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэдийн хамтын ажиллагааг уялдуулан зохион байгуулах;

7.6.3.замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, замын хөдөлгөөний зохион байгуулалтыг оновчтой болгоход чиглэсэн үйл ажиллагаанд шинжлэх ухааны ололт дэвшил, дэвшилтэт техник, технологи, мэдээллийн сүлжээг нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулж байгаа эсэхэд хяналт тавих;

7.6.4.замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах талаар үүрэг, чиглэл өгөх, зөвлөмж гаргах, ажлын хэсэг байгуулах;

7.6.5.замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санг нэгтгэх, дүн шинжилгээ хийх, чиглэл өгөх, тайлан мэдээ гаргах;

7.6.6.замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын талаарх мэдлэг олгох сургалтыг сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын сургалтын үндсэн хөтөлбөрт тусгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

/Энэ заалтыг 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

7.6.7.замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон хууль тогтоомж, захиргааны шийдвэр, стандарт, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хянах, шаардлага тавих;

7.6.8.байгууллага, албан тушаалтнаас замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон мэдээлэл, судалгаа, тайлбар, тодорхойлолт, бусад баримт бичгийг үнэ төлбөргүйгээр гаргуулан авах, танилцах, мэргэжлийн дүгнэлт, магадлагаа гаргуулах;

7.6.9.иргэдэд замын хөдөлгөөнд аюулгүй оролцохыг сурталчлах, бүх төрлийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр санамж, зөвлөгөө үнэ төлбөргүй нийтлэх, нэвтрүүлэх, түгээхийг үүрэг болгох, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

7.6.10.хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.

8 дугаар зүйл.Цагдаагийн байгууллагын эрх, үүрэг

Хэвлэх

8.1.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад цагдаагийн байгууллага дараах үүргийг гүйцэтгэнэ:

8.1.1.замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон захиргааны хэм хэмжээний актын хэрэгжилтэд хяналт тавих;

8.1.2.замын хөдөлгөөнд оролцогчийн хэвийн, аюулгүй зорчих нөхцөлийг хангах зорилгоор замын хөдөлгөөнийг зохицуулах.

8.2.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад цагдаагийн байгууллага дараах эрхтэй байна:

8.2.1.замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөх үйлдэл, нөхцөлийг таслан зогсоох үндэслэлээр тээврийн хэрэгслийг албадан зогсоох, дайчлах, түр саатуулах, зөөж шилжүүлэх;

8.2.2.замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор замын хөдөлгөөнийг зохион байгуулах, урсгал, чиглэлийг түр өөрчлөх, хязгаарлах, хаах;

8.2.3.жолооч согтууруулах ундаа, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис хэрэглэсэн эсэхийг зориулалтын техник, хэрэгсэл ашиглан шалгаж тогтоох;

8.2.4.холбогдох хуульд заасны дагуу Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага оногдуулах, зөрчлийн бүртгэлийн оноо тооцох;

/Энэ заалтад 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

8.2.5.зэвсэгт хүчин болон хилийн цэргийн техникийн шалгах албыг замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах мэргэжлийн чиг үүргээр харьяалах.

8.2.6.хяналтын төхөөрөмжөөр тоноглогдсон тээврийн хэрэгслийн жолоочийн ажиллах, амрах горим, хөдөлгөөний хурдны хязгаарлалтыг баримталж байгаа эсэхийг хяналтын төхөөрөмжийн мэдээлэлд үндэслэн шалгаж тогтоох.

/Энэ заалтыг 2022 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

8.3.Замын хөдөлгөөн зохицуулах, хянан шалгах зөрчлийн бүртгэлийн оноо тооцох журмыг хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

/Энэ заалтад 2020 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

8.4.Энэ хуулийн 8.3-т заасан журамд дараах асуудлыг тусгана:

8.4.1.замын хөдөлгөөн зохицуулах, хянан шалгах журамд эргүүлийн чиглэлийн хяналтын бүсийг тогтоох, хяналтын арга, хэлбэр, зам, замын байгууламж, замын хөдөлгөөн зохион байгуулах техник хэрэгсэл, тээврийн хэрэгсэлд хяналт тавих, зөрчлийг бүртгэж, шийдвэрлэх үйл ажиллагаа, зам тээврийн ослын газрыг хамгаалах, тээврийн хэрэгслийг дайчлах, албадан зогсоох, эрэн сурвалжлах, тээврийн хэрэгслийг түр саатуулах, зөөж шилжүүлэх, замын хөдөлгөөнд хяналт тавихад хөтлөх бүртгэл, судалгаа, маягтын загвар;

8.4.2.бэлэн бус хэлбэрээр торгууль оногдуулах журамд торгууль оногдуулах, шийдвэрлэх, гүйцэтгэлд тавих хяналт, торгуулийн хуудасны загвар, бүртгэл, мэдээллийн сангийн асуудал;

/Энэ заалтыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

8.4.3.зөрчлийн бүртгэлийн оноо тооцох журамд зөрчил тус бүрд тооцох оноо болон онооны нийт хэмжээ, оноог тооцох үндэслэл, хариуцлага, мэдээллийг иргэнд хүргэх асуудал.

9 дүгээр зүйл.Аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын эрх, үүрэг

/Энэ зүйлийн гарчигт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

Хэвлэх

9.1.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал дараах эрхтэй байна:

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.1.1.харьяа орон нутгийн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах асуудлыг холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд шийдвэрлэх;

9.1.2.Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 63.1-д заасан олон нийтийн цагдаагийн ажилтныг замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр харьяа нутаг дэвсгэртээ ажиллуулах, холбогдох зардлыг шийдвэрлэх.

/Энэ заалтад 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

9.2.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал дараах үүргийг хэрэгжүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.2.1.замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн арга хэмжээг орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлэх;

9.2.2.зам тээврийн осол, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх дунд болон богино хугацааны төлөвлөгөө батлах;

/Энэ заалтад 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.2.3.харьяа нутаг дэвсгэрийнхээ замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах ажлын хэрэгжилтийг холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд хянан шалгах;

9.2.4.харьяа нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд тээврийн хэрэгслийг зөөж шилжүүлэх, тээврийн хэрэгслийг түр саатуулах хашаа /байр/ ажиллуулах шийдвэр гаргах, төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоох.

9.3.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг дарга дараах эрхтэй байна:

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.3.1.харьяа нутаг дэвсгэрийнхээ нийтийн үйлчилгээний тээврийн хэрэгслийн явах чиглэл, зогсоолын байршлыг тогтоох, өөрчлөх;

9.3.2.Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8.2 дугаар зүйлийн 10.11-д заасны дагуу хот, суурин газрын авто замын зурвас газарт худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх зорилгоор талбай ашиглах зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

9.3.3.тухайн нутаг дэвсгэрт замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын талаар нийтээр дагаж мөрдөх захиргааны хэм хэмжээний акт зөрчсөн зөрчилд шийтгэл хүлээлгэх ажлыг зохион байгуулах.

9.4.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг дарга дараах үүргийг хэрэгжүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.4.1.зам тээврийн осол, хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх;

9.4.2.замын хөдөлгөөний түгжрэл, саатлын шалтгаан, нөхцөлийг судалж, түүнийг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх;

9.4.3.иргэдэд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулах ажлыг зохион байгуулах;

9.4.4.тухайн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хуулийн этгээд, иргэнд замыг цэвэрлэх, бохирдол, цас мөсийг арилгахыг үүрэг болгох;

9.4.5.харьяа нутаг дэвсгэрийнхээ зам, замын байгууламж гэрэлтүүлэг, хөдөлгөөн зохицуулах техник хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал, замын хөдөлгөөний зохион байгуулалт, аюулгүй байдалд хяналт тавьж, илэрсэн зөрчил, иргэдийн санал, гомдлыг холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд мэдэгдэж, шаардлагатай арга хэмжээг авахуулах;

9.4.6.зам, замын байгууламжийг шинээр барих, өргөтгөх, засварлах, тоноглох, замын гэрэлтүүлэг, тэмдэг, тэмдэглэл хийх ажил нь холбогдох хууль, захиргааны хэм хэмжээний акт, байгаль орчны болон замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын шаардлагад нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавьж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах;

9.4.7.харьяа нутаг дэвсгэрийнхээ замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах ажлын хэрэгжилтийг иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд жилд хоёроос доошгүй удаа тайлагнах.

9.5.Замын хөдөлгөөний түгжрэл, саатлыг зохицуулах зорилгоор аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нь харьяа нутаг дэвсгэртээ Монгол Улсын хууль тогтоомж, Замын хөдөлгөөний дүрэмд нийцүүлэн тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд хязгаарлалт тогтоосон захиргааны хэм хэмжээний акт гаргаж болно.

/Энэ хэсгийг 2020 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

9.6.Энэ зүйлийн 9.3.2-т заасан зөвшөөрөлтэй холбогдсон харилцааг Зөвшөөрлийн тухай хуулиар зохицуулна.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

9.7.Энэ зүйлийн 9.3.2-т заасан зөвшөөрлийг олгоход нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагаас санал авсан байна.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

10 дугаар зүйл.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан

Хэвлэх

10.1.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан нь дараах төрөлжсөн сангаас бүрдэнэ:

10.1.1.тээврийн хэрэгслийн бүртгэл, мэдээллийн санд механикжсан тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэл, шилжилт хөдөлгөөн, ашиглалт, засвар, оношилгооны бүртгэл, мэдээллийг хамруулах;

10.1.2.зам, замын байгууламжийн эвдрэл, гэмтлийн бүртгэл, мэдээллийн санд замын хөдөлгөөнд аюул учруулж болзошгүй зам, замын байгууламжийн төлөв байдал, эвдрэл, гэмтлийн бүртгэл, мэдээллийг хамруулах;

10.1.3.жолоочийн бүртгэл, мэдээллийн санд жолоодох эрхийн үнэмлэх дээрх мэдээллийн бүртгэл, мэдээллийг хамруулах;

10.1.4.жолооч бэлтгэх сургалтын байгууллагын бүртгэл, мэдээллийн санд жолооч бэлтгэх сургалтын байгууллага, түүний сургалтын материаллаг бааз, хүний нөөц болон суралцагсдын бүртгэл, мэдээллийг хамруулах;

10.1.5.зам тээврийн осол, хэрэг, зөрчлийн бүртгэл, мэдээллийн санд зам тээврийн осол, түүнээс учирсан хохирол, Замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн зөрчлийн тоо бүртгэл, мэдээллийг хамруулах;

10.1.6.жолоочийн эрүүл мэнд, зам тээврийн осолд өртсөн хүний бүртгэл, мэдээллийн санд механикжсан тээврийн хэрэгслийн жолоочийн эрүүл мэндийн үзлэгийн дүгнэлт, зам тээврийн ослын улмаас гэмтсэн, нас барсан хүний тоо бүртгэл, мэдээллийг хамруулах;

10.1.7.жолоочийн даатгалын мэдээллийн санд даатгалын гэрээ, даатгалын тохиолдол, хохирогчид олгосон нөхөн төлбөр, даатгагч, даатгуулагч, хохирогчийн болон жолоочийн даатгалтай холбоотой бусад бүртгэл, мэдээллийг хамруулах;

10.1.8.авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын бүртгэл, мэдээллийн санд тухайн төрлийн татварын бүртгэл, мэдээллийг хамруулах.

10.1.9.хяналтын төхөөрөмжийн хяналт, зохицуулалтын бүртгэл, мэдээллийн санд хяналтын төхөөрөмжөөр тоноглогдсон тээврийн хэрэгслийн бүртгэл, хяналтын төхөөрөмжийн засвар, үйлчилгээний байгууллагын бүртгэл, ашиглалт, засварын түүх, картын бүртгэл, мэдээллийг хамруулах.

/Энэ заалтыг 2022 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

10.2.Энэ хуулийн 10.1.1, 10.1.9-д заасан санг автотээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, 10.1.2-т заасан санг авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, 10.1.4-т заасан санг мэргэжлийн боловсрол, сургалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, 10.1.3, 10.1.5-д заасан санг цагдаагийн байгууллага, 10.1.6-д заасан санг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, 10.1.7-д заасан санг Санхүүгийн зохицуулах хороо, 10.1.8-д заасан санг татварын асуудал эрхэлсэн төрийн байгууллага тус тус хариуцан хөтөлнө.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

10.3.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан болон түүний төрөлжсөн санг хөтлөх, уг сангаас мэдээлэл, лавлагаа өгөхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулах журмыг Үндэсний зөвлөл батална.

10.4.Зам тээврийн осол, хэрэг, зөрчлийн бүртгэл, мэдээллийн сангийн бүртгэл, мэдээлэлд үндэслэн жолоочийн зөрчлийн оноог тооцно.

10.5.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сангаас иргэн, хуулийн этгээд энэ хуулийн 10.3-т заасан журмын дагуу шаардлагатай мэдээлэл, лавлагаа авч болно.

11 дүгээр зүйл.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ

Хэвлэх

11.1.Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, хүний амь насыг аврахад чиглэсэн эмнэлгийн дараах тусламж, үйлчилгээг зохион байгуулж хэрэгжүүлнэ:

11.1.1.зам тээврийн осолд өртсөн хүнд эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх талаар иргэнд чиглэсэн сургалт, сурталчилгааны хөтөлбөр хэрэгжүүлэх;

11.1.2.зам тээврийн осолд өртсөн хүнд эмнэлгийн тусламж үзүүлэх;

11.1.3.зам тээврийн осолд өртсөн хүнд үзүүлэх эмнэлгийн байгууллагын яаралтай тусламж, үйлчилгээ, нөхөн сэргээх эмчилгээний чанар, шуурхай байдлыг хангах;

11.1.4.зам тээврийн осолд өртсөн хүнд эмнэлгийн яаралтай тусламж үзүүлэх эмнэлэг, анхны тусламжийн цэг, харьяалагдах нутаг дэвсгэрийг тодорхойлох, ажиллах нөхцөл, боломжоор хангах;

11.1.5.тээврийн хэрэгслийн жолооч болон жолооч бэлтгэх сургалтад хамрагдах иргэнийг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах.

11.2.Жолоочийн эрүүл мэндэд тавих шаардлага, жолоочийн эрүүл мэндийн үзлэг явуулах журам, үзлэгийн хуудасны загвар, үзлэг явуулах эрх бүхий эмнэлгийн байгууллагын жагсаалт, тээврийн хэрэгсэл жолоодоход харшлах эм, бэлдмэл, тээврийн хэрэгсэлд байх эмийн сангийн иж бүрдлийн жагсаалт, зам тээврийн осолд өртсөн хүнд эмнэлгийн тусламж үзүүлэх журмыг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

11.3.Жолооч согтууруулах ундаа, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис хэрэглэсэн эсэх, зам тээврийн ослын улмаас гэмтсэн, нас барсан хүний тоо бүртгэх зааврыг эрүүл мэндийн болон хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

12 дугаар зүйл.Замын хөдөлгөөнд оролцогчийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

12.1.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай үндэсний хууль тогтоомж болон Монгол Улсын олон улсын гэрээ, хэлэлцээрийг хэрэгжүүлж, замын хөдөлгөөнд оролцогчийн замын хөдөлгөөнд аюулгүй оролцох эрхийг хуулиар хамгаална.

12.2.Замын хөдөлгөөнд оролцогч дараах эрх эдэлнэ;

12.2.1.Замын хөдөлгөөний дүрмийг баримтлан саадгүй зорчих;

12.2.2.замын хөдөлгөөнд аюулгүй оролцох нөхцөлөө хангуулахаар төрийн холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд шаардлага тавих;

12.2.3.зам тээврийн ослын үед эмнэлгийн болон авран хамгаалах бусад яаралтай тусламжийг холбогдох төрийн байгууллага, хариуцсан этгээдээс үнэ төлбөргүй авах;

12.2.4.зам тээврийн ослын улмаас учирсан хохирлоо хуульд заасны дагуу нөхөн төлүүлэх.

12.3.Замын хөдөлгөөнд оролцогч нь замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомжийг биелүүлэх үүрэгтэй.

13 дугаар зүйл.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад иргэн, хуулийн этгээдийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

13.1.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах талаар иргэн, хуулийн этгээд дараах эрх эдэлнэ:

13.1.1.холбогдох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтнаас замын хөдөлгөөнд хязгаарлалт буюу хориглолт тогтоосон шалтгаан, нөхцөл, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн аливаа техник хэрэгсэл, ажил, үйлчилгээний талаар мэдээлэл авах;

13.1.2.замын эвдрэл, гэмтлийг засах, бохирдол, цас мөс цэвэрлэхийг холбогдох байгууллага, албан тушаалтнаас шаардах.

13.2.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах талаар иргэн, хуулийн этгээд дараах үүргийг хүлээнэ:

13.2.1.Замын хөдөлгөөний дүрмийг сахин биелүүлэх;

13.2.2.зам тээврийн осолд өртсөн хүнд яаралтай анхан шатны тусламж үзүүлэх;

13.2.3.замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж чадахааргүй өвчтэй буюу ядарсан үедээ явганаар болон тээврийн хэрэгсэл жолоодож замын хөдөлгөөнд оролцохгүй байх;

13.2.4.зам дээр болон түүний ойр орчимд ажил, үйлчилгээ хийхдээ замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах;

13.2.5.замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлийн талаар холбогдох байгууллагад шуурхай мэдээлэх;

13.2.6.иргэн, хуулийн этгээд оршин байгаа газартаа хамаарах замын бохирдол, цас мөсийг цэвэрлэх;

13.2.7.эцэг эх, асран хамгаалагч, бүх шатны боловсролын байгууллагын холбогдох албан тушаалтан 10 хүртэлх насны хүүхдийг харгалзах хүнгүйгээр замын хөдөлгөөнд оролцуулахгүй байх;

13.2.8.замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах талаар эрх бүхий этгээдээс тавьсан хууль ёсны шаардлагыг биелүүлэх.

13.2.9.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомж болон түүнд нийцүүлэн гаргасан захиргааны хэм хэмжээний акт зөрчсөнтэй холбогдуулан оногдуулсан торгох шийтгэл, авто зам, замын байгууламж ашигласны төлбөр, агаарын бохирдлын төлбөр, автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварыг хугацаанд нь төлөх.

/Энэ заалтыг 2023 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

13.3.Иргэн, хуулийн этгээд замын хөдөлгөөнд оролцогчид замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомж зөрчихийг аливаа хэлбэрээр албадан тулгах, дэмжихийг хориглоно.

13.4.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт тээврийн хэрэгсэл ашиглан үйл ажиллагаа явуулж байгаа хуулийн этгээд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах талаар дараах үүргийг хүлээнэ:

13.4.1.жолоочийн ажил үүргийг замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын шаардлагад нийцүүлэн зохион байгуулах;

13.4.2.жолоочийн хөдөлмөр, амралтын горимыг байгууллагын дотоод дүрэм, журам, холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн баталж хэрэгжүүлэх;

13.4.3.жолоочийг мэргэжил, мэдлэгээ дээшлүүлэх боломжоор хангах;

13.4.4.жолоочийн замын хөдөлгөөний соёл, мэргэжлийн ур чадвар, ёс зүйн харилцааны зохицуулалтыг байгууллагын дотоод дүрэм, журамд тусган, хэрэгжилтийг хангах.

13.5.Иргэн, хуулийн этгээд энэ хуулийн 13.2.9, 22.4-т заасан үүргээ хугацаанд нь биелүүлээгүй бол автотээврийн хэрэгслийг замын хөдөлгөөнд оролцуулахыг хориглоно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ ЖОЛООДОХ ЭРХ

14 дүгээр зүйл.Тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх

Хэвлэх

14.1.Механикжсан тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх сургалт, жолоодох эрхийн шалгалт авах үйл ажиллагааг тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх, жолоодох эрхийн шалгалт авах журмаар зохицуулна.

14.2.Тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх журам, сургалтын хөтөлбөрийг мэргэжлийн боловсрол, сургалтын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн баталж, хэрэгжилтэд хяналт тавина. 

/Энэ хэсэгт 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

14.3.Жолоодох эрхийн шалгалтын төвийн үйл ажиллагааны болон жолоодох эрхийн шалгалт авах журмыг мэргэжлийн боловсрол, сургалтын болон хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална.

14.4.Тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх сургалтын байгууллагын стандарт, жолоодох эрхийн шалгалтын төвийн стандартыг стандартчиллын төв байгууллага батална.

14.5.Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх үйл ажиллагааг зохион байгуулахдаа тухайн мэргэжлийн сургалтыг удирдлага, зохицуулалтаар хангах чиг үүрэг бүхий төрийн бус байгууллагаар дараах ажил үүргийг гүйцэтгүүлж болно:

14.5.1.тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх сургалтын байгууллагын стандарт, жолоодох эрхийн шалгалтын төвийн стандарт, сургалтын стандарт боловсруулах;

14.5.2.тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх сургалтын байгууллагыг магадлан итгэмжлэх, үйл ажиллагаанд нь үнэлгээ, дүгнэлт хийх;

14.5.3.жолоодох эрхийн шалгалтын төвийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах.

14.6.Тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх сургалтын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгох үндэслэл нь сургалтыг хангалтгүй зохион байгуулсан, эсхүл бэлтгэсэн жолоочийн зөрчлийн онооны бүртгэл болно.

14.7.Тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх сургалтын онолын мэдлэгийг иргэн бие даан эзэмшиж болох бөгөөд дадлагын хичээлийн нийт багц цагийг дадлагын талбай, замын хөдөлгөөнд гүйцэтгэснээр жолоодох эрхийн шалгалтад орох эрх үүснэ.

15 дугаар зүйл.Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх олгох

Хэвлэх

15.1.Дараах шаардлагыг хангасан иргэнд механикжсан тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх олгоно:

15.1.1.тухайн ангиллын тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх бүхий насанд хүрсэн;

15.1.2.тээврийн хэрэгсэл жолоодоход эрүүл мэндийн хувьд тэнцсэн;

15.1.3.тухайн ангиллын тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн шалгалтад тэнцсэн.

15.2.Механикжсан тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг жолоодох эрхийн үнэмлэхээр баталгаажуулна.

15.3.Жолоодох эрхийн болон олон улсын жолоодох эрхийн үнэмлэхийг олгох, бүртгэх ажлыг цагдаагийн байгууллага хариуцан гүйцэтгэнэ.

15.4.Жолооны багшийн үнэмлэх олгох журам, жолооны багшийн үнэмлэхийн загварыг мэргэжлийн боловсрол, сургалтын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн, жолоодох эрхийн үнэмлэх олгох журам, жолоодох эрхийн үнэмлэхийн загвар, үнийг хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн тус тус батална.

16 дугаар зүйл.Олон улсын жолоодох эрхийн үнэмлэх олгох

Хэвлэх

16.1.Монгол Улсын олон улсын жолоодох эрхийн үнэмлэхийг Замын хөдөлгөөний тухай Венийн конвенцид нийцүүлэн, жолоодох эрхийн үнэмлэхийг үндэслэн олгоно.

16.2.Монгол Улсын олон улсын жолоодох эрхийн үнэмлэх Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйлчлэхгүй.

17 дугаар зүйл.Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх хүчинтэй байх хугацаа

Хэвлэх

17.1.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт тус улсын иргэн зөвхөн Монгол Улсын жолоодох эрхийн үнэмлэхээр механикжсан тээврийн хэрэгсэл жолоодохыг /жолоодлогын дадлага хийх тохиолдол хамаарахгүй/ зөвшөөрнө.

17.2.Монгол Улсын жолоодох эрхийн үнэмлэхийг 10 жил, Монгол Улсын олон улсын жолоодох эрхийн үнэмлэхийг гурван жилийн хугацаагаар олгоно. Олон улсын жолоодох эрхийн үнэмлэхийг олгох үед тухайн жолоодох эрхийн үнэмлэхийн хүчинтэй байх хугацаа гурван жилээс хэтрэхгүй байвал уг хугацаагаар хязгаарлана.

17.3.Замын хөдөлгөөний тухай Венийн конвенцийн гишүүн орноос олгогдсон бөгөөд уг конвенцид нийцсэн жолоодох эрхийн буюу олон улсын жолоодох эрхийн хүчин төгөлдөр үнэмлэхээр гадаадын иргэн Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт нэвтэрснээс хойш нэг жилийн хугацаанд тухайн ангиллын тээврийн хэрэгсэл жолоодож болно.

17.4.Замын хөдөлгөөний тухай Венийн конвенцийн гишүүн бус орноос олгогдсон жолоочийн болон олон улсын жолоодох эрхийн үнэмлэхээр Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт механикжсан тээврийн хэрэгсэл жолоодохыг хориглоно.

18 дугаар зүйл.Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх дуусгавар болох, эрх сэргээх үндэслэл

Хэвлэх

18.1.Дараах тохиолдолд тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх дуусгавар болно:

18.1.1.жолоодох эрхийн үнэмлэхийн хүчинтэй байх хугацаа дууссан;

18.1.2.жолооч тухайн ангиллын тээврийн хэрэгсэл жолоодоход эрүүл мэндийн хувьд тэнцэхгүй нь эрүүл мэндийн байгууллагын дүгнэлтээр тогтоогдсон;

18.1.3.зөрчлийн оноо тогтоосон хязгаарт хүрсэн;

18.1.4.тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг холбогдох хуульд заасны дагуу хассан.

18.2.Жолоодох эрхийн үнэмлэх хүчингүй болсон тохиолдолд тухайн иргэний олон улсын жолоодох эрхийн үнэмлэхийг хүчингүйд тооцно.

18.3.Дараах тохиолдолд тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг сэргээнэ:

18.3.1.жолоодох эрхийн үнэмлэхийг зохих журмын дагуу сунгуулсан;

18.3.2.жолооч тухайн ангиллын тээврийн хэрэгсэл жолоодоход эрүүл мэндийн хувьд тэнцэх нь эрүүл мэндийн байгууллагын дүгнэлтээр тогтоогдсон;

18.3.3.тээврийн хэрэгслийн жолоодох эрхийг хассан хугацаа дуусгавар болсон.

18.4.Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх дуусгавар болох, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг сэргээх журмыг хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХАД БАРИМТЛАХ ТЕХНИКИЙН ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

19 дүгээр зүйл.Зам, замын байгууламжийг төлөвлөх, барих, өргөтгөх, засварлах, арчлан хамгаалахад замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үндсэн шаардлага

Хэвлэх

19.1.Зам, замын байгууламжийг төлөвлөх, барих, өргөтгөх, засварлах, арчлан хамгаалах ажил замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын шаардлагад нийцсэн байна.

19.2.Зам, замын байгууламжийг төлөвлөх, барих, өргөтгөх, засварлах, арчлан хамгаалах ажил нь замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн хууль, техникийн норм, дүрэм, стандартад нийцэж байгаа эсэхэд тухайн холбогдох хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага хяналт тавина.

19.3.Зам, замын байгууламжийг төлөвлөх, барих, өргөтгөх, засварлах, арчлан хамгаалахад замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөх инженерийн шийдэл гаргахыг хориглоно.

19.4.Зам, замын байгууламжийг төлөвлөх, барих, өргөтгөх, засварлах ажлыг замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын холбогдох шаардлагад нийцүүлэх үүргийг авто замын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн хариуцна.

20 дугаар зүйл.Замын хөдөлгөөнийг зохион байгуулахад замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах шаардлага

Хэвлэх

20.1.Замын хөдөлгөөн зохион байгуулах ажил, үйлчилгээг тухайн орон нутгийн авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага хариуцан гүйцэтгэнэ.

20.2.Замын хөдөлгөөнийг зохион байгуулах болон түүний төсөл, бүдүүвчийг гүйцэтгэхэд холбогдох хууль тогтоомж, техникийн норм, дүрэм, стандарт, Монгол Улсын олон улсын гэрээний заалтыг мөрдлөг болгон шинжлэх ухааны үндэслэл, тооцоо, судалгаа, дэвшилтэт технологи, техник хэрэгсэл, инженерийн оновчтой шийдлийг иж бүрэн ашиглана.

20.3.Замын хөдөлгөөн зохион байгуулах техник хэрэгсэл, замын тэмдэг, тэмдэглэл, гэрлэн дохионд тавих техникийн шаардлага, хэрэглэх дүрмийн үндэсний стандартыг авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага боловсруулж, стандартчиллын төв байгууллага батална.

20.4.Энэ хуулийн 8.2.2-т зааснаас бусад тохиолдолд тухайн авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр замын хөдөлгөөний зохион байгуулалт, урсгал, чиглэлийг өөрчлөх, хязгаарлах, хаахыг хориглоно.

20.5.Замын хөдөлгөөний зохион байгуулалтыг өөрчлөх, замын хөдөлгөөнийг зохицуулах, техник хэрэгсэл шинээр байрлуулах, солихын өмнө тухайн ажлыг гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага замын хөдөлгөөнд оролцогчид зохих тэмдэг, хэрэгслээр урьдчилан анхааруулж, олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 48-аас доошгүй цагийн өмнө мэдэгдэнэ.

20.6.Замын хөдөлгөөний зохион байгуулалтад түүний аюулгүй байдлын түвшнийг бууруулах байдлаар өөрчлөлт оруулахыг хориглоно.

21 дүгээр зүйл.Тээврийн хэрэгсэл, түүний хийцийн бүрэлдэхүүн хэсэг, нэмэлт тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийг үйлдвэрлэх, угсрах, импортлоход тавих шаардлага

Хэвлэх

21.1.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт замын хөдөлгөөнд оролцуулах зорилгоор тус улсад үйлдвэрлэсэн, угсарсан тээврийн хэрэгсэл, түүний хөдөлгөөний аюулгүй байдалд нөлөөлөх хийцийн бүрэлдэхүүн хэсэг, нэмэлт тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл нь зохих техникийн норм, дүрэм, стандарт, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын шаардлагыг бүрэн хангасан байх бөгөөд шинжлэх ухааны холбогдох байгууллагын дүгнэлтээр баталгаажсан байна.

21.2.Импортоор оруулж ирсэн тээврийн хэрэгсэл, түүний хөдөлгөөний аюулгүй байдалд нөлөөлөх хийцийн бүрэлдэхүүн хэсэг, нэмэлт тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл нь зохих техникийн норм, дүрэм, стандарт, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын шаардлагыг бүрэн хангасан байх бөгөөд холбогдох хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу техникийн хяналтын үзлэг, оношилгооны дүгнэлт буюу гэрчилгээгээр баталгаажсан байна.

21.3.Гадаад улсад ашиглахыг хориглосон тээврийн хэрэгсэл, түүний хөдөлгөөний аюулгүй байдалд нөлөөлөх хийцийн бүрэлдэхүүн хэсэг, нэмэлт тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийг Монгол Улсад импортоор оруулахыг хориглоно.

21.4.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын шаардлага хангасныг гэрчлэх шинжлэх ухааны холбогдох байгууллага, эсхүл техникийн хяналтын үзлэг, оношилгооны дүгнэлтгүйгээр тухайн тээврийн хэрэгслийг бүртгэхийг хориглоно.

21.5.Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдалд нөлөөлөх эд анги, нэмэлт тоног төхөөрөмжийн хийцийг өөрчилсөн тохиолдолд техникийн хяналтын үзлэг, оношилгоог давтан хийлгэж гэрчилгээ авна.

22 дугаар зүйл.Тээврийн хэрэгслийг ашиглахад замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үндсэн шаардлага

Хэвлэх

22.1.Замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа тээврийн хэрэгслийн техникийн үзүүлэлт замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын шаардлагыг бүрэн хангасан байвал зохино.

22.2.Тээврийн хэрэгслийн ашиглахыг хориглох эвдрэл, гэмтэл, техникийн зөрчлийн жагсаалтыг техникийн стандартаар тогтооно.

22.3.Тээврийн хэрэгслийн ашиглахыг хориглох эвдрэл, гэмтэл, техникийн зөрчлийн хяналтыг авто тээврийн хяналтын улсын байцаагч хэрэгжүүлнэ.

22.4.Тээврийн хэрэгслийг эзэмшигч Монгол Улсад бүртгэлтэй механикжсан тээврийн хэрэгслийг ашиглалтын явцад тогтоосон хугацаанд техникийн хяналтын үзлэгт хамруулах үүрэгтэй.

22.5.Тээврийн хэрэгсэлд техникийн хяналтын үзлэг, оношилгоог хийсэн хуулийн этгээд тухайн тээврийн хэрэгслийн техникийн үзүүлэлт замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын шаардлагад нийцэж байгааг зохих баримт бичгээр баталгаажуулсан байна.

22.6.Замын хөдөлгөөнд оролцох тээврийн хэрэгслийг техникийн хувьд бүрэн бүтэн байлгах үүргийг тухайн тээврийн хэрэгслийг эзэмшигч /өмчлөгч/ буюу ашиглагч этгээд хүлээнэ.

23 дугаар зүйл.Тээврийн хэрэгсэлд техникийн үйлчилгээ, засвар хийхэд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үндсэн шаардлага

Хэвлэх

23.1.Тээврийн хэрэгсэлд хийсэн техникийн үйлчилгээ, засвар тухайн тээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд аюулгүй оролцох шаардлагыг бүрэн хангасан байвал зохино.

23.2.Тээврийн хэрэгсэлд техникийн үйлчилгээ, засварыг хийхдээ үйлдвэрлэгчээс тогтоосон техникийн норм, дүрэм, зааварчилгааг мөрдлөг болгоно.

23.3.Тээврийн хэрэгсэлд техникийн үйлчилгээ, засвар хийх үйл ажиллагааг тээврийн хэрэгсэлд техникийн үйлчилгээ, засвар хийх журмаар зохицуулна.

23.4.Тээврийн хэрэгсэлд техникийн үйлчилгээ, засвар хийх журмыг автотээврийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

23.5.Тээврийн хэрэгсэлд техникийн үйлчилгээ, засвар хийх үйл ажиллагаа эрхлэн явуулах хуулийн этгээдэд тавих шаардлагыг үндэсний стандартаар тогтооно.

23.6.Тээврийн хэрэгсэлд техникийн үйлчилгээ, засвар хийсэн хуулийн этгээд тухайн тээврийн хэрэгслийн техникийн үзүүлэлт замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын шаардлагад бүрэн нийцэж байгааг зохих баримт бичгээр баталгаажуулсан байна.

24 дүгээр зүйл.Тээврийн хэрэгсэлд тусгай дуут болон гэрлэн дохио тавьж замын хөдөлгөөнд оролцох

Хэвлэх

24.1.Хууль сахиулах, үндэсний аюулгүй байдлыг хангах байгууллага, төрийн тусгай хамгаалалт, хүн, мал эмнэлэг, цахилгаан, дулаан, ус суваг, холбоо, үйлдвэрлэлийн ослын шуурхай дуудлагын болон дохиолол хамгаалал, даатгалын шуурхай алба, хот тохижилт, тусгай зориулалтын чирэгч ачигч, техникийн хяналт болон замын арчлалт, засвар үйлчилгээ, хяналт шалгалтын зориулалттай шуурхай ажлын тээврийн хэрэгслээс бусад тээврийн хэрэгсэлд тусгай дуут болон гэрлэн дохио хэрэглэж замын хөдөлгөөнд оролцохыг хориглоно.

24.2.Тээврийн хэрэгсэлд тусгай дуут болон гэрлэн дохио тавьж хэрэглэх журмыг хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

24.3.Тусгай дуут болон гэрлэн дохиогоор тоноглосон тээврийн хэрэгслийн өнгө, таних тэмдэг, бичлэг, дуут дохионы хөг ая, гэрэл дохионы өнгө, давтамжийг үндэсний стандартаар тогтооно.

24.4.Тусгай дуут болон гэрлэн дохио бүхий тээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцох журмыг Замын хөдөлгөөний дүрмээр тогтооно.

ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ

ХУУЛЬ ЗӨРЧИГЧИД ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА

25 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

25.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй, хуульд өөрөөр заагаагүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

25.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

26 дугаар зүйл.Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхгүй этгээд

Хэвлэх

26.1.Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхгүй этгээд /жолоодлогын дадлага хийхээс бусад тохиолдолд/, эсхүл тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхээ хасуулсан үед тээврийн хэрэгсэл жолоодсон бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

26.2.Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхгүй /жолоодлогын дадлага хийхээс бусад тохиолдолд/ буюу эрхээ хасуулсан этгээдэд тээврийн хэрэгслийн жолоог шилжүүлсэн бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

27 дугаар зүйл.Согтууруулах ундаа, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис хэрэглэсэн этгээд тээврийн хэрэгсэл жолоодох

Хэвлэх

27.1.Согтууруулах ундаа, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон, эсхүл согтууруулах ундаа, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис хэрэглэсэн эсэхийг зохих журмын дагуу шалгуулахаас зайлсхийсэн этгээд тээврийн хэрэгсэл жолоодсон бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг хоёр дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгож, жолоодох эрхийг зургаан сараас хоёр жил хүртэл хугацаагаар хасах шийтгэл оногдуулна.

27.2.Согтууруулах ундаа, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис хэрэглэсэн этгээдэд тээврийн хэрэгслийн жолоог шилжүүлсэн бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тавин хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

27.3.Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхгүй буюу уг эрхээ хасуулсан этгээд согтууруулах ундаа, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг хоёроос дөрөв дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгож, долоо хоногоос гуч хоног хүртэл хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулна.

/Энэ хэсэгт 2017 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

27.4.Энэ хуулийн 27.1-д заасан зөрчлийг давтан үйлдсэн бол 30 хоногийн хугацаагаар баривчлах, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг гурван жилийн хугацаагаар хасах шийтгэл оногдуулна.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

28 дугаар зүйл.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж чадахгүй өвчтэй буюу ядарсан үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодох

Хэвлэх

28.1.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж чадахааргүй өвчтэй буюу ядарсан үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний хорин таван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

28.2.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж чадахааргүй өвчтэй буюу ядарсан этгээдэд жолоогоо шилжүүлсэн бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний арван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

29 дүгээр зүйл.Тээврийн хэрэгслийн холбогдох баримт бичиггүй тээврийн хэрэгсэл жолоодох

Хэвлэх

29.1.Замын хөдөлгөөний дүрэмд заасан баримт бичиггүй тээврийн хэрэгсэл жолоодсон бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний хорин таван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

29.2.Жолооч Замын хөдөлгөөний дүрэмд заасан баримт бичиггүй этгээдэд тээврийн хэрэгслийг шилжүүлсэн бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний арван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

30 дугаар зүйл.Улсын бүртгэлд хамрагдаагүй, техникийн хяналтын үзлэгт оруулаагүй тээврийн хэрэгсэл жолоодох

Хэвлэх

30.1.Хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлээгүй тээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцсон бол иргэнийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тавин хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

30.2.Хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу техникийн хяналтын үзлэгт оруулаагүй, уг үзлэгт тэнцээгүй тээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцсон иргэнийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тавин хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

31 дүгээр зүйл.Улсын бүртгэлийн дугаарын зөрчилтэй тээврийн хэрэгсэл жолоодох

Хэвлэх

31.1.Улсын бүртгэлийн дугаар нь арилсан, бүдгэрсэн зэргээс үзэгдэх байдал нь муудсан, эсхүл дугаарыг буруу байрлуулсан тээврийн хэрэгсэл жолоодож замын хөдөлгөөнд оролцсон бол улсын дугаарын тэмдгийг хурааж, иргэнийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний хорин таван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

31.2.Улсын бүртгэлийн дугааргүй буюу дугаараа нуун далдалсан тээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцсон бол иргэнийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тавин хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг хоёр дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

31.3.Улсын бүртгэлийн хуурамч дугаар бүхий тээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцсон бол иргэнийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгож, нэг жилийн хугацаагаар эрхийг хасах, хуулийн этгээдийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

32 дугаар зүйл.Бүрэн бус тээврийн хэрэгсэл жолоодох

Хэвлэх

32.1.Энэ хуулийн 32.2, 32.3-т зааснаас бусад ашиглахыг хориглосон бүрэн бус тээврийн хэрэгсэл жолоодож замын хөдөлгөөнд оролцсон бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний арван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

32.2.Ажлын тоормосын систем, жолооны механизм ажиллахгүй, чиргүүлийн холбоос /чиргүүлтэй үед/ эвдэрсэн, харанхуй буюу үзэгдэх орчин хязгаарлагдмал үед гадна талын гэрэлтүүлэх хэрэгсэл нь бүрэн бус тээврийн хэрэгсэл жолоодож замын хөдөлгөөнд оролцсон бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний хорин таван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

32.3.Энэ хуулиар хориглосон тусгай дуут болон гэрлэн дохио суурилуулсан тээврийн хэрэгсэл жолоодож замын хөдөлгөөнд оролцсон бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тавин хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

33 дугаар зүйл.Эрх бүхий этгээдээс тавьсан шаардлагыг үл биелүүлэх

Хэвлэх

33.1.Хяналт, шалгалт явуулах эрх бүхий ажилтны хуульд нийцсэн албан ёсны шаардлагыг биелүүлээгүй бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний арван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

33.2.Тусгай дуут болон гэрлэн дохио ажиллуулсан тээврийн хэрэгслийн жолоочид Замын хөдөлгөөний дүрэмд заасны дагуу хөдөлгөөний давуу эрх эдлүүлээгүй бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний арван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

34 дүгээр зүйл.Зам тээврийн осолд холбогдсон жолооч үүргээ үл биелүүлэх

Хэвлэх

34.1.Зам тээврийн осолд холбогдсон жолооч үүргээ биелүүлээгүй нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тавин хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

35 дугаар зүйл.Хамгаалах бүс, хамгаалалтын малгай хэрэглэх журам зөрчих

Хэвлэх

35.1.Замын хөдөлгөөний дүрэмд зааснаар тээврийн хэрэгслийн жолооч болон зорчигч хамгаалах бүс хэрэглээгүй бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний таван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

35.2.Мотоцикл, мопедын жолооч болон мотоциклоор зорчигч хамгаалалтын малгай өмсөөгүй бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний таван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

36 дугаар зүйл.Тээврийн хэрэгсэл жолоодох үед хөдөлгөөнт утас хэрэглэх журам зөрчих

Хэвлэх

36.1.Тээврийн хэрэгсэл жолоодох үед хөдөлгөөнт утас хэрэглэсэн бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний таван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

37 дугаар зүйл.Замын хөдөлгөөнийг зохицуулах дохио зөрчих

Хэвлэх

37.1.Жолооч гэрлэн дохио болон цагдаагийн албан хаагчийн хориглосон дохиог зөрчин замын хөдөлгөөнд оролцсон бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний арван хувьтай хэмжээний тэнцэх төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

38 дугаар зүйл.Анхааруулах дохио хэрэглэх журам зөрчих

Хэвлэх

38.1.Замын хөдөлгөөний дүрэмд заасан тээврийн хэрэгслийн дуут дохио өгөх журам зөрчсөн бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний арван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

38.2.Замын хөдөлгөөний дүрэмд заасан ослын дохио буюу ослын зогсолтын тэмдэг хэрэглэх журам зөрчсөн бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний арван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

39 дүгээр зүйл.Хөдөлгөөн эхлэх болон чиглэл өөрчлөх журам зөрчих

Хэвлэх

39.1.Замын хөдөлгөөний дүрэмд заасан жолооч давуу эрх бүхий тээврийн хэрэгсэлд зам тавьж өгөх шаардлагыг биелүүлээгүй бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний арван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

39.2.Замын хөдөлгөөний дүрэмд заасан жолооч хөдөлгөөний чиг өөрчлөхдөө эгнээ байр эзлэх журам зөрчсөн бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний арван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

39.3.Замын хөдөлгөөний дүрэмд заасан жолооч хориглосон газарт буцаж эргэх буюу ухрах үйлдлийг хийсэн бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний арван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

40 дүгээр зүйл.Тээврийн хэрэгслээр байрлан явах журам зөрчих

Хэвлэх

40.1.Замын хөдөлгөөний дүрэмд заасныг зөрчин тээврийн хэрэгслээр замын зорчих хэсгийн гадна талаар буюу явган хүний зам, хөвөөгөөр явсан, эсхүл цуваанд яваа тээврийн хэрэгслүүдийн буюу жагсаалаар яваа хүмүүсийн дундуур нэвтрэн гарсан, тэдний хооронд байр эзэлсэн бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний арван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

40.2.Замын хөдөлгөөний дүрэмд хориглосон нөхцөлөөр жолооч эсрэг урсгал сөрсөн бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тавин хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгож, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг зургаан сараас нэг жил хүртэл хугацаагаар хасах шийтгэл оногдуулна.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

41 дүгээр зүйл.Тээврийн хэрэгслийн хурдыг хэтрүүлэх, хэт удаан явах

Хэвлэх

41.1.Замын хөдөлгөөний дүрэмд заасан жолооч тээврийн хэрэгслийн хурдыг зөвшөөрөгдсөн дээд хязгаараас тавь хүртэл хувиар хэтрүүлсэн бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний арван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

41.2.Замын хөдөлгөөний дүрэмд зааснаар жолооч тээврийн хэрэгслийн хурдыг зөвшөөрөгдсөн дээд хязгаараас тавиас дээш хувиар хэтрүүлсэн бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний хорин таван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгож, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг зургаан сарын хугацаагаар хасах шийтгэл оногдуулна.

41.3.Жолооч шаардлагагүй үед огцом тоормослох, аюултай нөхцөл үүсгэх, эсхүл хүндэтгэх шалтгаангүйгээр хэт удаан явж бусдын хөдөлгөөнийг саатуулж тээврийн хөдөлгөөнд оролцсон бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний арван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

42 дугаар зүйл.Гүйцэж түрүүлэх журам зөрчих

Хэвлэх

42.1.Замын хөдөлгөөний дүрэмд заасан гүйцэж түрүүлэх үйлдлийг жолооч зөрчиж гүйцэтгэсэн бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний арван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

42.2.Замын хөдөлгөөний дүрэмд зааснаар гүйцэж түрүүлэх хориотой газарт жолооч энэ хуулийн 44.1-д заасан үйлдлийг гүйцэтгэсэн бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний хорин таван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

43 дугаар зүйл.Түр буюу удаан зогсоох журам зөрчих

Хэвлэх

43.1.Замын хөдөлгөөний дүрэмд зааснаар жолооч энэ хуулийн 43.2, 47.1-д заасныг зөрчиж тээврийн хэрэгслийг түр буюу удаан зогсоох журам зөрчсөн бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний таван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

43.2.Замын хөдөлгөөний дүрэмд зааснаар жолооч тээврийн хэрэгслийг зорчих хэсэг дээр түр буюу удаан зогсоох журам зөрчиж бусад тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд саад учруулсан, эсхүл явган хүний гарц дээр буюу замын тэмдгээр зөвшөөрөгдөөгүй явган хүний зам дээр зогсоож явган зорчигчийн хөдөлгөөнд саад учруулсан бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний арван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

44 дүгээр зүйл.Уулзвар буюу явган хүний гарц нэвтрэх журам зөрчих

Хэвлэх

44.1.Тээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцож уулзвар нэвтрэх үед явган зорчигчийн гарц, эсхүл уулзвар дээр зогссон давуу эрхтэй уулзвар нэвтрэгчид зам тавьж өгөөгүй бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний таван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

45 дугаар зүйл.Төмөр замын гарам нэвтрэх журам зөрчих

Хэвлэх

45.1.Төмөр замын гарамгүй хэсгээр нэвтрэх, эсхүл төмөр замын гармын хаалт хаагдсан болон хориглосон тэмдэг асах үед тээврийн хэрэгсэл жолоодож замын хөдөлгөөнд оролцсон бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний хорин таван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

46 дугаар зүйл.Тээврийн хэрэгслийн гадна талын гэрэлтүүлэх хэрэгслийг хэрэглэх журам зөрчих

Хэвлэх

46.1.Замын хөдөлгөөний дүрэмд зааснаар жолооч тээврийн хэрэгслийн холын гэрлийг ойрын гэрэлд шилжүүлэх тухай дүрмийн шаардлагыг биелүүлээгүй, эсхүл тээврийн хэрэгслийн гадна талын гэрэлтүүлэх хэрэгсэл хэрэглэх журам зөрчсөн бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний арван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

47 дугаар зүйл.Хорооллын доторх хөдөлгөөний журам зөрчих

Хэвлэх

47.1.Замын хөдөлгөөний дүрэмд зааснаар жолооч хорооллын доторх хөдөлгөөний журам зөрчсөн бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний арван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

48 дугаар зүйл.Тууш замын хөдөлгөөний журам зөрчих

Хэвлэх

48.1.Замын хөдөлгөөний дүрэмд заасан тууш замын хөдөлгөөний журам зөрчсөн бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний арван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

49 дүгээр зүйл.Жолоодлогын дадлага хийх журам зөрчих

Хэвлэх

49.1.Замын хөдөлгөөний дүрэмд заасан жолоодлогын дадлагын багш дадлага хийх журам зөрчсөн бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний арван таван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

50 дугаар зүйл.Тээврийн хэрэгслийг чирэх журам зөрчих

Хэвлэх

50.1.Замын хөдөлгөөний дүрэмд заасан тээврийн хэрэгсэл чирэх журам зөрчсөн бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний арван таван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

51 дүгээр зүйл.Хүн тээвэрлэх журам зөрчих

Хэвлэх

51.1.Замын хөдөлгөөний дүрэмд заасан хүн тээвэрлэх журам зөрчсөн бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тавин хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

52 дугаар зүйл.Ачаа тээвэрлэх журам зөрчих

Хэвлэх

52.1.Замын хөдөлгөөний дүрэмд зааснаар хүнд буюу овор ихтэй, түүнчлэн хортой болон аюултай ачаа тээвэрлэх журам зөрчсөн жолоочийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

52.2.Жолооч энэ хуулийн 52.1-д зааснаас бусад байдлаар ачаа тээвэрлэх журам зөрчсөн бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тавин хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг гурав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

53 дугаар зүйл.Замын тэмдэг, тэмдэглэлийн заалт зөрчих

Хэвлэх

53.1.Жолооч замын тэмдэг, тэмдэглэлийн заалтыг зөрчиж зүүн гар тийш буюу буцаж эргэсэн бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний хорин таван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

53.2.Жолооч тээврийн хэрэгслийн бодит жин буюу тэнхлэгийн ачааллын хязгаарлал тогтоосон хориглох тэмдгийн заалтыг зөрчсөн бол иргэнийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний хорин таван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

53.3.Жолооч энэ хуулийн 53.1, 53.2-т зааснаас бусад байдлаар замын тэмдэг буюу тэмдэглэлийн заалтыг зөрчсөн бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний арван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

54 дүгээр зүйл.Жолоочоос бусад замын хөдөлгөөнд оролцогч этгээд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомж зөрчих

Хэвлэх

54.1.Иргэн, хуулийн этгээд энэ хуулийн 13.2.5-д заасан үүргээ биелүүлээгүй бол иргэнийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний арван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, хуулийн этгээдийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

54.2.Иргэн, хуулийн этгээд энэ хуулийн 13.2.1, 13.2.4, 13.2.6-д заасан үүргээ биелүүлээгүй бол иргэнийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний хорин таван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг хоёр дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

54.3.Иргэн, хуулийн этгээд энэ хуулийн 13.2.3-т заасан үүргээ биелүүлээгүй бол иргэнийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тавин хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

54.4.Явган зорчигч Замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний арван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

54.5.Явган зорчигч согтуугаар Замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний хорин таван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

54.6.Энэ хуулийн 13.2.7-д заасныг зөрчсөн нь замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын зөрчилд хүргэсэн бол эцэг эх, асран хамгаалагч, бүх шатны боловсролын байгууллагын холбогдох албан тушаалтныг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

54.7.Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхгүй /жолоодлогын дадлага хийхээс бусад тохиолдолд/ буюу уг эрхээ хасуулсан, эсхүл согтууруулах ундаа, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис хэрэглэсэн этгээдээр тээврийн хэрэгсэл жолоодохыг шаардсан, нөлөөлсөн иргэнд нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний хорин таван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

54.8.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж чадахааргүй өвчтэй буюу ядарсан этгээдээр тээврийн хэрэгсэл жолоодуулсан иргэнд нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний арван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг гурав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

54.9.Жолоочийн хөдөлмөр, амралтын горимыг зөрчсөн буюу холбогдох хуульд нийцүүлээгүй, эсхүл жолоочийн ажил үүргийг замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын шаардлагад нийцүүлэн зохион байгуулаагүй албан тушаалтныг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг гурав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

54.10.Авто зам, замын байгууламжийг эвдэж, гэмтээсэн бол хохирлыг нөхөн төлүүлж, иргэнийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний арван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

54.11.Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр замын зорчих хэсэг, зурвас болон хяналт тавих зурвас газарт зам, замын байгууламж барих, засварлах ажилд саад учруулж болзошгүй, замын хөдөлгөөнд оролцогчид осол аюул бүхий үйл ажиллагаа явуулсан, авто замын зорчих хэсэг, хөвөө, зурвас газарт хог, бохир ус, чулуу, төмөр, бусад зүйлсийг хаях, байрлуулах, овоолсон, авто замын зурвас газарт худалдаа хийх болон авто замын ашиглалттай холбоогүй бусад үйл ажиллагаа явуулсан, тусгай хамгаалалтгүй, эсхүл зөвшөөрөлгүйгээр гинжит болон тухайн авто зам, замын байгууламжийн техник ашиглалтын үзүүлэлтээс хэтэрсэн овор, даацтай тээврийн хэрэгслээр замаар зорчсон бол хохирлыг нөхөн төлүүлж, иргэнийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний хорин таван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг гурав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

54.12.Хөдөлгөөний урсгал, чиглэлийг зөвшөөрөлгүйгээр өөрчилсөн, хаасан, замын хөдөлгөөнийг зохион байгуулсан бол зөрчлийг арилгуулж, иргэнийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг гурав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

54.13.Замын тэмдэг, тэмдэглэл, хөдөлгөөн зохицуулах техник хэрэгслийн байрлалыг зөвшөөрөлгүйгээр өөрчилсөн, шинээр тавьсан, хурааж авсан тохиолдолд зөрчлийг арилгуулж, иргэнийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тавин хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг гурав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

54.14.Төмөр замын гарам зөвшөөрөлгүйгээр байгуулсан, өөрчилсөн, хөдөлгөөн зогсоож түүнийг засварласан бол албан тушаалтныг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

54.15.Зам болон замын зорчих хэсэгт замын тэмдэг, тэмдэглэл, гэрлэн дохио, хаалт, хашилт, чиглүүлэх хэрэгслийг стандартын дагуу бүрэн бүтэн байрлуулаагүйгээс замын хөдөлгөөнд оролцогчид буруу мэдээлэл өгч, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад саад учруулж, зам тээврийн осол, хэрэг гаргах нөхцөлийг бүрдүүлсэн бол иргэнийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг хоёр дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тав дахин нэмэгдүүлсэнтэй хэмжээний тэнцэх төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

54.16.Зам, замын байгууламжийн засвар арчлалтыг стандартын дагуу хийгээгүйгээс замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад саад учруулж, зам тээврийн осол, хэрэг гаргах нөхцөлийг бүрдүүлсэн, зам тээврийн осол, хэрэг гарсан тохиолдолд холбогдох албан тушаалтан, аж ахуйн нэгж, байгууллагаар учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлж, зөрчлийг арилгуулж, албан тушаалтныг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг гурав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

54.17.Зам болон замын зорчих хэсэгт эвдрэл, гэмтэл учруулсан, инженерийн шугам сүлжээ хийх болон өргөтгөх зорилгоор зөвшөөрөлгүй авто зам эвдэж сэтлэх, орц, гарц гаргах, зогсоолын талбай, хурд сааруулагч хийх зэргээр замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөх үйл ажиллагаа явуулсан бол учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлж, зөрчлийг арилгуулан, албан тушаалтныг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг гурав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

54.18.Зам дээр хийгдсэн үзлэгийн болон шүүрт худгийн таг байхгүй, алга болсон, эвдэрсэн, замын зорчих хэсгийн түвшинтэй нэг түвшинд байрлуулагдаагүйгээс зам тээврийн осол, хэрэг гарах нөхцөлийг бүрдүүлсэн болон зам тээврийн осол, хэрэг гарсан бол хариуцдаг аж ахуйн нэгж, байгууллагаар учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлж зөрчлийг арилгуулан, албан тушаалтныг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

54.19.Зам ашиглалт, хот тохижилтын асуудал эрхэлсэн байгууллагын ажилтан, албан тушаалтан зам, төмөр замын гарам буюу замын бусад байгууламж, хөдөлгөөн зохицуулах техник хэрэгслийг холбогдох норм, дүрэм, стандартын шаардлагын дагуу бүрэн бүтэн байлгах, хэрэв эвдэрсэн буюу замын гадаргууд халтиргаа гулгаа, мөстөлт үүссэн зэргээс замын хөдөлгөөнд аюул учруулж болзошгүй үед түүнийг нэн даруй засах, цэвэрлүүлэх арга хэмжээг авах үүргээ биелүүлээгүй, үүний улмаас зам тээврийн осол, хэрэг гарсан бол учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлж, зөрчлийг арилгуулж, албан тушаалтныг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг гурав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

54.20.Зам дээр болон замын дагуу суурилуулагдсан гэрэлтүүлгийн эвдрэл, гэмтэл зам тээврийн осол, хэрэг гарах нөхцөлийг бүрдүүлсэн болон зам тээврийн осол, хэрэг гарсан бол холбогдох этгээдээр учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлж, зөрчлийг арилгуулан, албан тушаалтныг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг хоёр дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

54.21.Замын тэмдэг болон хөдөлгөөн зохицуулах бусад хэрэгслийг хэрэглэхэд саад болох эд зүйлсийг байрлуулсан бол зөрчлийг арилгуулан учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлж, иргэнийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний хорин таван хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг гурав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулна.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД

55 дугаар зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

55.1.Энэ хуулийг 2015 оны 9 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА З.ЭНХБОЛД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022-12-14-ний өдрийн хуулийн хяналт)                         Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

July 8, 2015                Ulaanbaatar city

 

ON TRAFFIC SAFETY

/Revised version/

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Objective of the law

1.1.The objective of this Law is to define legal ground for ensuring and regulate relations associated with traffic safety in the territory of Mongolia.

Article 2.Legislation on Traffic Safety

2.1.Legislation on traffic safety shall consist of the Constitution of Mongolia, this Law and other legislative acts enacted in compliance with these laws.

2.2.In case that any international treaty to which Mongolia is a party provides otherwise than this Law, the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3.Definitions of terms

3.1.The following terms used in this Law shall have the following meaning:

3.1.1."Vehicle" means the equipment designed to transport humans, freight and installed equipment on road;

3.1.2."Motorized vehicle," means vehicles equipped with an engine, but excluding mopeds;

3.1.3."Driver" means the person who drives a vehicle, instructor who coaches on driving practice and persons who ride or guide animal-drawn vehicles or carts on the road;

3.1.4."Road" means an area designed for driving vehicles. A carriageway, its shoulder, pedestrian's sidewalk and roadway median are inclusive to the road;

3.1.5."Traffic" means a movement of humans and freight on foot or by vehicle on public roads;

3.1.6."Traffic accident" means a loss of human life and health, and a damage to vehicle, road and road construction as well as to freight and other properties caused due to vehicle movement on the road;

3.1.7."Commuter" means the drivers driving vehicles on the road, passengers in a vehicle and pedestrians;

3.1.8."Traffic safety" means the protection of commuters from a potential traffic accident and from its consequences;

3.1.9."Ensuring road safety" means the activities towards prevention from traffic accidents and minimizing resulting damages;

3.1.10."Traffic regulation" means the comprehensive activities towards traffic management;

3.1.11."Pedestrian" means the persons, who travel on foot (except those who perform duties on the road), in demonstration or on wheelchairs of disabled persons and draw a cart, a sleigh, a motorcycle, a moped, or a bike on the road.

Article 4.Integrated Traffic Rule

4.1.The integrated traffic regulation to be complied with by public in the territory of Mongolia shall be established by the Traffic Rules.

4.2.The Government shall approve the Traffic Rule.

4.3.The Traffic Rules shall reflect the categories of motorized vehicles, age limit for driving vehicles of such category, obligations of commuter, regulations on participating in traffic on foot and by vehicle, the design and meaning of the traffic regulation signals and road signs and marks defined by the relevant standards, a list of breakdowns, defects and technical failures that lead to a prohibition of use of vehicles, and the design and compliance procedure of vehicular marks.

4.4.Vehicular movement in Mongolia shall be on the right side of the road.

CHAPTER TWO

RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF GOVERNMENT AGENCIES TO ENSURE TRAFFIC SAFETY

Article 5.Powers of State Great Khural

5.1.The State Great Khural of Mongolia shall exercise the following powers to ensure traffic safety:

5.1.1.to define the government policy and adopt laws and regulations on ensuring traffic safety;

5.1.2.to monitor the compliance of the laws and regulations on traffic safety;

5.1.3.to ensure that relevant Standing Committee discusses, raises opinions, draws assessment on and assigns relevant organizations or official for compliance of the laws and regulations on traffic safety in the first quarter of every year.

Article 6.Powers of the Government of Mongolia

6.1.The Government of Mongolia shall exercise the following powers to ensure traffic safety:

6.1.1.to ensure the compliance of the laws and regulations on traffic safety;

6.1.2.to adopt national policy and programs on ensuring traffic safety;

/This subparagraph was amended according to the law of December 17, 2021/

6.1.3.to finance the measures directed to ensuring traffic safety;

6.1.4.to ensure correlation of the activities of the government agencies on ensuring traffic safety;

6.1.5.to implement projects and programs on ensuring traffic safety;

6.1.6.to adopt a structure, composition, organization and procedure of a National Council on Traffic Safety.

Article 7.National Council on Traffic Safety

7.1.The National Council on Traffic Safety ("National Council") shall be responsible for integrating and organizing nationwide traffic safety activities.

7.2.The Head of National Council shall be the Prime Minister.

7.3.The National Council shall report its activities to the State Great Khural once a year.

7.4.The National Council shall have a temporary structure composed of equal involvement of the representatives of the cabinet members; agency heads, professional associations and non-governmental organizations that fulfill functions related to ensuring traffic safety.

7.5.The National Council shall have a full-time office.

7.6.The National Council shall perform the following rights and duties:

7.6.1.to organize the development of drafting national strategies, programs, and relevant procedures and rules;

7.6.2.to coordinate co-operation of the government and non-governmental organizations and citizens towards ensuring traffic safety;

7.6.3.to oversee whether scientific achievements, advanced technologies and information network are introduced in the activities directed to ensuring traffic safety and optimizing traffic management;

7.6.4.to assign or give directions, issue recommendations and establish a working group on ensuring traffic safety;

7.6.5.to integrate traffic safety registry and database, make analysis, give directions and issue reports;

7.6.6.to incorporate a traffic safety awareness training in pre-school and secondary school curriculum and oversee the implementation thereof;

7.6.7.to oversee and demand for the compliance with the laws and regulations, administrative resolutions, standards and recommendations on ensuring traffic safety;

7.6.8.to obtain or have access to information, surveys, interpretations, definitions and other documents related to ensuring traffic safety free of charge from organizations and officers and to have professional conclusion and examination issued;

7.6.9.to publicize the safe traffic participation among citizens, obligate to publish or broadcast warnings and advice on mass media free of charge, and oversee its implementation;

7.6.10.other powers stated in laws and regulations.

Article 8.Rights and Duties of Police Organization

8.1.The Police organization shall have the following duties to ensure traffic safety:

8.1.1.to oversee the implementation of administrative normative acts on traffic safety;

8.1.2.to regulate the traffic in order to ensure safe and normal travel of traffic participants.

8.2.The Police organization shall exercise the following rights to ensure traffic safety:

8.2.1.to stop, mobilize, detain or relocate vehicles in order to discontinue an act or condition which will impact on traffic safety negatively;

8.2.2.to regulate traffic or temporarily alter, restrict or close the traffic flow or direction with the aim of ensuring traffic safety;

8.2.3.to check drivers by means of dedicated technique and tools whether they are under the influence of alcohol, drug or psychotropic medicines;

8.2.4.to impose liability according to the Law on Violation and add demerit points as prescribed by relevant law;

/This subparagraph was modified according to the law of December 4, 2015/

8.2.5.to subordinate the technical inspection units of the armed forces and border forces in terms of professional engagement on ensuring traffic safety.

8.2.6.to check and define whether the driver of vehicle equipped with inspection equipment is complying with work and rest regime and movement speed limit based on data from inspection equipment.

/This subparagraph was added according to the law of July 1, 2022/

8.3.The Government member in charge of legal affairs shall approve the procedure on traffic regulation and calculation of inspection violation for demerit points.

/This paragraph was modified according to the law of January 10, 2020/

8.4.The procedure stated in paragraph 8.3 of this Law shall incorporate the following:

8.4.1.Patrol route coverage areas, inspection methods and forms, road and road constructions, traffic regulation equipment, control of vehicles, record and settlement of breaches, safeguard of traffic accident scenes, mobilization or stopping or search or detention or relocation of vehicles, and templates of registration, survey and forms to be logged during traffic control in the Traffic Regulation and Inspection Procedure;

8.4.2.Imposition of fines and settlement, control over execution thereof, a fine slip template, record and database issues in Non-cash Fine Imposition Procedure;

/This subparagraph was invalidated according to the law of 10 January 2020/

8.4.3.The point(s) for each violation and total points, justification of demerit point adding or subtracting and issue of calculating points and delivering liabilities and information to individuals.

Article 9.Rights and Duties of Citizens' Representative Meeting of of Aimag, Capital city, Soum and Districts and their Governors

/The heading of this article was amended according to the law of April 22, 2022/

9.1.Citizens' Representative Meeting shall exercise the following rights to ensure traffic safety:

/This paragraph was amended according to the law of April 22, 2022/

9.1.1.to make a decision ensuring traffic safety in their respective territories in accordance with relevant laws and regulations;

9.1.2.to employ community police officers as stated in paragraph 63.1, Law on Police in order to ensure traffic safety in own territory.

/This subparagraph was amended according to the law of February 9, 2017/

/This subparagraph was amended according to the law of April 22, 2022/

9.2.Citizens' Representative Meeting of Aimag, Capital city, Soum and District shall undertake the following duties with respect to ensuring traffic safety:

/This paragraph was amended according to the law of April 22, 2022/

9.2.1.to finance the activities aimed at ensuring traffic safety from local budget;

9.2.2.to adopt a long term or short-term program to prevent from traffic accidents or violations;

/This subparagraph was amended according to the law of December 17, 2021/

9.2.3.to inspect the implementation of activities on ensuring local traffic safety in accordance with the relevant laws and regulations;

9.2.4.to make a decision on establishing a yard (premises) to keep the vehicles detained and removed from traffic and to set an amount of a fee.

9.3.Aimag, Capital city, Soum and District Governors shall enjoy the following rights with respect to ensuring traffic safety:

/This paragraph was modified according to the law of April 22, 2022/

9.3.1.to set or change public transport routes and parking location in their respective localities;

9.3.2.to  issuance, extension, suspension, restoration, revocation permit for the use of auto road land strip of trade and service in urban and settlement areas in accordance with paragraph 10.11 of Article 8.2 of the Law on Permit;

/This paragraph was modified according to the law of January 6, 2023/

9.3.3.to impose penalty on violations of common administrative acts of respective locality with respect to traffic safety.

9.4.Aimag, Capital city, Soum and District Governors shall undertake the following duties with respect to ensuring traffic safety:

/This paragraph was amended according to the law of April 22, 2022/

9.4.1.to develop and implement a program on prevention from traffic accidents, crime and violations;

9.4.2.to study the cause and conditions of traffic congestion and take measures to alleviate it;

9.4.3.to organize advocacy and outreach with respect to traffic safety laws and regulations among citizens;

9.4.4.to obligate local legal entities and citizens to clean the road and to remove snow and ice on the road;

9.4.5.to oversee the safety and integrity of the roads and road constructions, traffic lights and traffic regulation equipment, traffic regulations and traffic safety of the locality, inform violations and citizens' requests and complaints to the relevant organizations or officers for taking required measures;

9.4.6.to oversee if a construction, expansion, repair and fitting of road and road constructions and placement of traffic lights and road signs are in line with the respective laws, administrative acts and environmental and safety requirements, and to have any violation thereof remedied;

9.4.7.to report the implementation of the local traffic safety activities to the Khura of Citizens' Representative at least twice a year.

9.5.Aimag and capital city governor may enact administrative normative act in own territory restricting transportation movement with purpose to regulate traffic jam and delay in accordance with legislation of Mongolia and traffic rule.

/This paragraph was added according to the law of January 10, 2020/

9.6.The relation related to the permit specified in Article 9.3.2 shall be regulated by the Law on Permit.

/This paragraph was added according to the law of January 6, 2023/

9.7.In order to issuance the permit specified in Article 9.3.2, opinion was received by the police in charge of the territory.

/This paragraph was added according to the law of January 6, 2023/

Article 10.Integrated Registry and Database of Traffic Safety

10.1.The Integrated Registry and Database of Traffic Safety shall consist of the following sub-databases:

10.1.1.to include the state registration, record of transfer, use, repair, inspection and data of motorized vehicle in the Vehicle Registry;

10.1.2.to include the record and information on the condition and existing damages to the road and road constructions which may cause hazard to traffic in the Registry of Road and Road Construction Damage;

10.1.3.to include the record and information on driving licenses in the Drivers' Registry;

10.1.4.to include the information on driving schools and their training facilities, human resources and students in the Driving School Registry;

10.1.5.to include the record and information on traffic accidents, ensuing damages and statistics of Traffic Rules violations in the registry of traffic accident, crime and violation;

10.1.6.to include the record and information on motorized vehicle drivers' medical check-up reports and statistics of persons injured and died in traffic accidents in the Registry of drivers' health and persons affected by traffic accident;

10.1.7.to include the record and information on insurance policy, insurance cases, indemnity paid to victims and other information related to insurers, insureds, victims and driver insurance in the drivers' insurance registry;

10.1.8.to include the record and information on taxes in the registry of road vehicles and motorized vehicles taxes.

10.1.9.to include the record of vehicles equipped by monitoring equipment and registry of monitoring equipment service and maintenance organizations, use, repair log and card registration into monitoring equipment control and regulation registry and database.

/This subparagraph was added according to the law of July 1, 2022/

10.2.The database set forth in subparagraphs 10.1.1 and 10.1.9 of this Law shall be maintained by the State administrative body in charge of road transportation, the database set forth in subparagraph 10.1.2 of this Law be maintained by the State central administrative body in charge of road, the database set forth in subparagraph 10.1.4 of this Law be maintained by the State central administrative body in charge of vocational education and training, the database set forth in subparagraphs 10.1.3 and 10.1.5 of this Law be maintained by the Police, the registry set forth in Article 10.1.6 of this Law shall be maintained by the State central administrative body in charge of health issues, the database set forth in subparagraph 10.1.7 of this Law be maintained by the Financial Regulatory Commission, and the database set forth in subparagraph 10.1.8 of this Law be maintained by the State administrative body in charge of taxation.

/This paragraph was modified according to the law of July 1, 2022/

10.3.The National Council shall approve a procedure, which will regulate the relations associated with maintaining the integrated registry, database and its varied database and concerning giving information and reference from such databases.

10.4.A driver's demerit points shall be calculated based on the information of the Registry of Traffic accident, Crime and Violation and database registry.

10.5.Citizens and legal entities may obtain information or reference from the integrated traffic safety registry and database according to the procedure specified in subparagraph 10.3 of this Law.

Article 11.Medical Care and Services for Ensuring Traffic Safety

11.1.The State central administrative body in charge of health shall organize and accomplish the following medical care services towards prevention from traffic accidents and rescue human life:

11.1.1.to implement training and advocacy programs among citizens with respect to rendering first aid to a victim of traffic accident;

11.1.2.to provide medical care to victim of traffic accident;

11.1.3.to ensure quality and prompt medical emergency care services and rehabilitation treatment to be provided to victims of traffic accident;

11.1.4.to identify the emergency clinics or first aid stations for the victims of traffic accident, to set their coverage and to ensure proper working conditions for them;

11.1.5.to involve drivers and students of driving schools in medical check-up.

11.2.The Government member in charge of health issues shall approve a procedure on health requirements on drivers, medical check-up of drivers, a template of medical check-up sheet, a list of clinics, which will offer medical check-up, medicines incompatible for driving, a list of mandatory items for first aid kit for vehicles, and a procedure on providing medical care to the victims of traffic accident.

11.3.The Government members in charge of health and legal affairs shall approve jointly a guidance on recording if drivers were under the influence of alcohol or drug or psychotropic medicines and the number of the injured and dead persons due to traffic accidents.

CHAPTER THREE

RIGHTS AND DUTIES OF CITIZENS AND LEGAL ENTITIES

Article 12.Rights and Duties of Those Engaging in Traffic

12.1.The right of commuters to safely engage in traffic shall be protected under laws by complying with national legislation and international treaties on traffic safety to which Mongolia is a party.

12.2.Commuters shall enjoy the following rights:

12.2.1.to travel freely observing the traffic rules;

12.2.2.to demand the relevant government bodies or officers to ensure their right to safe engagement in traffic;

12.2.3.to get medical and other ambulance services at no cost from the relevant government bodies or officers during traffic accident;

12.2.4.to have the damage compensated as permitted in law that caused due to traffic accident.

12.3.Commuters are obliged to comply with the legislation on traffic safety.

Article 13.Rights and Responsibilities of Citizens and Legal Entities to Ensure Traffic Safety

13.1.Citizens and legal entities shall enjoy the following rights to ensure traffic safety:

13.1.1.to get information from the relevant authorities or officers regarding the reason and condition for restriction of traffic, and equipment, works and services towards ensuring traffic safety;

13.1.2.to demand the relevant organizations or officers to maintain and repair the road damage or collapse and to clean the road snow or ice.

13.2.Citizens and legal entities shall have the following obligations to ensure traffic safety:

13.2.1.to observe the Traffic Rules;

13.2.2.to render immediate first aid to those affected by a road accident;

13.2.3.not to engage in traffic on foot or driving when they are sick or fatigued to the extent of not having an ability to ensure traffic safety;

13.2.4.to ensure traffic safety when executing works or services on or adjacent to the road;

13.2.5.to immediately report a crime or violation against the traffic safety to the relevant organizations;

13.2.6.citizens and legal entities shall clean the road debris and snow or ice within their respective residence;

13.2.7.parents or guardians or relevant employees of educational institutions of all levels should not engage the children up to age of 10 in traffic without custodian;

13.2.8.to observe the lawful demand of an authorized person with respect to traffic safety.

13.3.Citizens or legal entities shall not force or support a commuter in any means to violate the legislation on traffic safety.

13.4.Legal entities operating in Mongolia using vehicles shall observe the following obligations to ensure traffic safety:

13.4.1.to schedule or arrange a driver's duties in line with traffic safety requirements;

13.4.2.to adopt and implement a driver's work and rest schedule pursuant to the organization's internal procedure and the relevant laws and regulations;

13.4.3.to provide drivers with opportunities to improve their knowledge and profession;

13.4.4.

to reflect a regulation concerning driver's traffic safety culture, professional skills and ethical relations to the organizational internal procedure and ensure the implementation thereof.

CHAPTER FOUR

VEHICLE DRIVING RIGHT

Article 14.Preparing Vehicle Drivers

14.1.Training for preparation of motorized vehicle drivers and examination of driving license shall be regulated by the procedure on preparing the vehicle drivers and examination of driving license.

14.2.The Government members in charge of vocational education and training as well as education shall adopt and oversee the implementation of the procedure on preparing drivers and the curriculum.

14.3.The Government members in charge of vocational education and training as well as legal affairs shall collectively adopt a procedure on the operation of a driving license-testing center and the driving license examination procedure.

14.4.Central standardization body shall approve the standards of the educational institutions to prepare drivers and the driving license examination centers.

14.5.While organizing the training of drivers the State central administrative body in charge of vocational education and training may have the following works undertaken by non-governmental organizations that work on managing and regulating such vocational training:

14.5.1.to develop the standards of the educational institution to train drivers and the driving license examination center along with the training standard;

14.5.2.to accredit and evaluate the operation of the educational institutions for training drivers;

14.5.3.to organize the activities of driving license examination centers.

14.6.Justification to revoke a license of educational institutions for training drivers shall be the unsatisfactory training delivery or the record of demerit points of the drivers studied there.

14.7.Citizen may learn the theoretical knowledge of driving independently and shall take the practical credit classes at the driving field and in traffic, after which he/she shall be entitled to take the driving license examination.

Article 15.Granting a Driving License

15.1.The citizens who meet the following requirements shall be given the license to motorized vehicle driving:

15.1.1.be at the eligible age of driving each category of vehicles;

15.1.2.be medically eligible for driving;

15.1.3.passed the driving exam of the relevant category of vehicles.

15.2.Motorized vehicle driving right shall be validated by a driving license.

15.3.The Police organization shall be responsible for issuing and registering of national driving licenses and international driving licenses.

15.4.The Government member in charge of vocational education and training shall adopt the procedure on issuing a driving instructor's certificate and a template of a driving instructor's certificate while the Government member in charge of legal affairs adopt a procedure on issuing driving license and a template of a driving license and its price.

Article 16.Issuing of International Driving License

16.1.International driving license of Mongolia shall be issued in line with the Vienna Convention on Road Traffic based on the driver's driving license.

16.2.International driving license of Mongolia shall not be applicable on the territory of Mongolia.

Article 17.Term of Validity of Driving License

17.1.Mongolian citizens shall only be permitted in the territory of Mongolia too drive motorized vehicle (excluding driving practice) with Mongolia driving license.

17.2.Mongolian driving license shall be issued for 10 years and international driving license of Mongolia issued for 3 years. Should the effective period of a driving license not exceed over 3 years when the international driving license is issued, its effective period shall be limited by such period.

17.3.Foreign citizens, who hold a driving license issued by a member country of the Vienna Convention on Road Traffic or international driving license consistent to such Convention, may drive the relevant category of vehicle for 1 year after entering in Mongolia.

17.4.Motorized vehicle driving by an international driving license issued by a non-member country of the Vienna Convention Road Traffic shall be prohibited in Mongolia.

Article 18.Expiry of Driving License and Justification of Restoring the License

18.1.Driving license shall expire in the following cases:

18.1.1.Expiry of effective period of driving license;

18.1.2.Driver has been disqualified by a statement of health organization to drive the vehicle of given category;

18.1.3.Demerit points have reached their limit;

18.1.4.Driving license has been deprived of as stated in the relevant law.

18.2.In the event that a person's driving license is ineffective, such person's international driving license shall be deemed ineffective.

18.3.Driving license shall be restored in the following events:

18.3.1.Driving license has been extended pursuant to the relevant procedure;

18.3.2.Driver has been qualified by a statement of health organizations to drive a vehicle of relevant category;

18.3.3.On expiry of a termination of the driving license.

18.4.The Government member in charge of legal affairs shall approve the procedure on termination or restoration of driving license.

CHAPTER FIVE

GENERAL TECHNICAL REQUIREMENTS ON ENSURING TRAFFIC SAFETY

Article 19.Fundamental Requirements on Ensuring Traffic Safety during Planning, Building, Expanding and Maintaining Road and Road Constructions

19.1.Planning, construction, expansion and maintenance of road and road constructions shall be consistent with the requirements on road traffic safety.

19.2.The State administrative body in charge of the relevant inspection shall monitor if planning, construction, expansion and maintenance of road and road constructions is in line with the laws, technical norms, procedures and standards with respect to traffic safety.

19.3.Engineering solutions that will negatively affect traffic safety shall be prohibited during the planning, construction, expansion and maintenance of road and road constructions.

19.4.The Government member in charge of road shall be responsible for ensuring that the planning, construction, expansion and maintenance of road and road constructions have met the relevant traffic safety requirements.

Article 20.Requirement of Ensuring Traffic Safety to Regulate Traffic

20.1.The state administrative body of respective local area in charge of road shall be responsible for organizing traffic regulation work and services.

20.2.Scientific grounds and calculations, research, advanced technology, equipment and optimal engineering solutions shall be used extensively to regulate traffic and execute its design and scheme while sticking to the relevant laws and regulations, technical norms, procedures and standards, provisions of the international treaties to which Mongolia is a party.

20.3.The State central administrative body in charge of road shall formulate national standards on the rules and technical requirements on traffic regulation equipment, road signs and traffic lights while the central standardization body shall approve the same.

20.4.Except as stated in subparagraph 8.2.2 of this Law, any modification, restriction or closure of traffic arrangements or traffic flow and direction shall be prohibited without permission of the state administrative organization in charge of road.

20.5.The relevant entity or organization shall caution with proper signs and instruments and inform on mass media at least 48 hours before changing the traffic arrangement regulation of traffic and placement of a new equipment or modification thereof.

20.6.Any change made to the traffic arrangement by lowering its safety level shall be prohibited.

Article 21.Requirements on Manufacturing, Assembly and Import of Vehicle, Its Design Components, Supplementary Implements and Spare Parts

21.1.The vehicle and the its components, supplementary implements and spare parts manufactured or assembled in Mongolia with the purpose of driving in the country shall meet the technical norms, procedures, standards and traffic safety requirements, which will be proved by the relevant research organization's report/conclusion.

21.2.The imported vehicles and the vehicle components, supplementary implements and spare parts capable of influencing on the safety of the vehicles shall meet the technical norms, procedures, standards and traffic safety requirements and shall be validated with the evaluation or certificate of technical inspection.

21.3.The vehicles and the vehicle components, supplementary implements and spare parts that are banned to use in a foreign country shall be prohibited to import into Mongolia.

21.4.Vehicle shall not be registered without the relevant research organization's evaluation report or technical inspection report, which will demonstrate that the vehicle meets the traffic safety requirements.

21.5.If a design or making of the parts or supplementary implements capable of affecting the safety of the vehicle has been changed, the vehicle shall undergo technical inspection again to get a certificate.

Article 22.Fundamental Requirements on Vehicle Use to Ensure Traffic Safety

22.1.The technical specifications of the vehicle engaging in traffic shall meet the traffic safety requirements fully.

22.2.A list of breakdown or damage and technical failures leading to prohibition of vehicle use shall be defined by a technical standard.

22.3.The inspectors of state road transportation shall undertake inspection on breakdown or damage and technical failures leading to prohibition of vehicle use.

22.4.A vehicle owner shall have the vehicle technical inspection completed periodically.

22.5.Legal entities, which conduct vehicle technical inspection, shall confirm in proper documents that the vehicle meets the traffic safety requirements.

22.6.A vehicle owner/possessor or user shall be responsible for the vehicle's technical completeness and integrity.

Article 23.Basic Requirements on Ensuring Traffic Safety during Technical Maintenance and Repair of Vehicle

23.1.Technical maintenance and repair of the vehicle shall meet the safety requirements to engage in traffic.

23.2.The technical norms, procedure and instructions provided by manufacturer shall be observed to carry out technical maintenance and repair in vehicles.

23.3.Technical maintenance and repair of vehicle shall be regulated by a procedure when carrying out technical maintenance and repair in vehicles.

23.4.The Government member in charge of road transportation shall approve the procedure on carrying out technical maintenance and repair in vehicles.

23.5.The requirements for legal entities that will engage in technical maintenance and repair of vehicles shall be set by a national standard.

23.6.Legal entity which carry out technical maintenance and repair in vehicle shall confirm that the vehicle fully meets the requirements on traffic safety in proper documents.

Article 24.Engaging in Traffic with Special Audible and Visible Signaling Devices in Vehicles

24.1.Engaging in traffic equipping vehicle with special audible and visible signaling devices shall be prohibited except in the vehicles mentioned as follows. Vehicles of the law enforcement, national security organizations and state special security; the vehicles under emergency duties of hospital, veterinary hospital, power, heating, water, telecommunications, industrial accidents; the vehicles of emergency operations of security services and insurance; and the vehicles of urban service, special purpose towing, technical inspection, road maintenance and inspection.

24.2.The Government member in charge of legal affairs shall approve the procedure on use of special audible and visible signaling devices in vehicles.

24.3.Color and mark of the vehicle fitted with visible and audible signals, record and sound of audible signal, and color and frequency of visible signal shall be established by a national standard.

24.4.The procedure on engaging in traffic with audible and visible signals shall be established by the Traffic Rules.

CHAPTER SIX

LIABILITY FOR THE VIOLATORS OF THE LAW

Article 25.Liability for the Violators of the Law

25.1.In case that the actions by a civil servant violating this Law have not a criminal nature, they shall be subject to liabilities specified in the Civil Service Law.

25.2.Any person or legal entity violating this Law shall be subject to liabilities specified in the Criminal Law or the Law on Violations.

/This article was modified according to the law of December 4, 2015/

Article 26.The persons who are not entitled to drive vehicle

26.1.If any person, who is not entitled to drive vehicle (except having a driving practice) or whose driving license has been deprived, has driven a vehicle, such person shall be fined by an amount equal to minimum monthly wage.

26.2.If any vehicle is transferred for driving to a person, who is not entitled to drive vehicle (except having a driving practice) or whose driving license has been deprived, a fine equal to the minimum monthly wage shall be imposed.

/This article was invalidated according to the law of December 4, 2015/

Article 27.Driving a Vehicle under the Influence of Alcohol, Drug or Psychotropic Medicines

27.1.If any person, who is under the influence of alcohol, drug or psychotropic medicines, has driven a vehicle or avoided to have inspected duly, such person shall be fined by an amount equal to twice the minimum monthly wage and a driving license shall be deprived for the period from six months to two years.

27.2.If any vehicle is transferred for driving to a person, who is under the influence of alcohol, drug or psychotropic medicines, the penalty shall be the fine equal to fifty percent of the minimum monthly wage.

27.3.If any person, who is not entitled to drive or whose driving license has been deprived, has driven a vehicle when he/she is under the influence of alcohol, drug or psychotropic medicines, such person shall be fined by an amount equal to twice to four times the minimum monthly wage and detained for 7-30 days.

/This paragraph was modified according to the law of January 19, 2017/

27.4.If the violation set forth in Article 27.1 of this Law has been committed repeatedly, the penalty shall be a detention for 30 days and termination of a driving license for 3 years.

/This article was invalidated according to the law of December 4, 2015/

Article 28.Driving when sick, fatigued or not having an ability to ensure Traffic Safety

28.1.If any person has driven a vehicle when he/she is sick or fatigued to the extent of not having an ability to ensure the traffic safety, the penalty of a fine equal to 25 percent of the minimum monthly wage shall be imposed.

28.2.If any vehicle is transferred for driving to a person who is sick or fatigued to the extent of not having an ability to ensure the traffic safety, the penalty of a fine equal to 10 percent of the minimum monthly wage shall be imposed.

/This article was invalidated according to the law of December 4, 2015/

Article 29.Driving a Vehicle without the Relevant Documentation of the Vehicle

29.1.If any person has driven a vehicle without the documentation set forth in the Traffic Rules, the penalty of a fine equal to 25 percent of the minimum monthly wage shall be imposed.

29.2.If any driver transfers his/her vehicle to a person, who does not have a documentation set forth in the Traffic Rules, the penalty of a fine equal to 10 percent of the minimum monthly wage shall be imposed.

/This article was invalidated according to the law of December 4, 2015/

Article 30.Driving a Vehicle which was not undergone State Registry and Technical Inspection

30.1.If any vehicle not listed in state registration as prescribed in laws and regulations, was driven, the citizen shall be fined by an amount equal to 50 percent of the minimum monthly wage and legal entity shall be fined by an amount equal to the minimum monthly wage.

30.2.If any vehicle not checked by technical inspection as prescribed in laws and regulations or failed to pass the technical inspection, was driven, the citizen shall be fined by an amount equal to 50 percent of the minimum monthly wage and a legal entity shall be fined by an amount equal to the minimum monthly wage.

/This article was invalidated according to the law of December 4, 2015/

Article 31.Driving a Vehicle with Violation in Plate Number

31.1.If any plate number of a vehicle is wiped out or unclear or is placed improperly, the plate number shall be confiscated and the citizen shall be fined by an amount equal to 25 percent of the minimum monthly wage and a legal entity shall be fined by an amount equal to the minimum monthly wage.

31.2.If any person has driven a vehicle without a plate number or a hidden plate number, the citizen shall be fined by an amount equal to 50 percent of the minimum monthly wage and a legal entity shall be fined by an amount equal to twice the minimum monthly wage.

31.3.If any person has driven a vehicle with a fake plate number, the citizen shall be fined by an amount equal to the minimum monthly wage and driving license shall be deprived of for a year while a legal entity shall be fined by an amount equal to five times the minimum monthly wage.

/This article was invalidated according to the law of December 4, 2015/

Article 32.Driving Incomplete Vehicle

32.1.If any person has driven an incomplete or banned vehicle except as provided in 32.2 and 32.3 of this Law, a fine equal to 10 percent of the minimum monthly wage shall be imposed.

32.2.If any person has driven a vehicle with faulty braking system, steering mechanism and broken coupling of trailer and incomplete exterior lighting when it is dark or the visibility is inadequate, a fine equal to 25 percent of the minimum monthly wage shall be imposed.

32.3.If any person has driven a vehicle fitted with audible and visible signaling devices, which are prohibited under this Law, a fine equal to 50 percent of the minimum monthly wage shall be imposed.

/This article was invalidated according to the law of December 4, 2015/

Article 33.Noncompliance of Requirements set by Authorized Persons

33.1.Should a lawful requirement of an authorized inspection officer is not observed, a fine equal to 10 percent of the minimum monthly wage shall be imposed.

33.2.If the right of way is not provided to the driver of a vehicle of which audible and visible signaling device is switched on, a fine equal to 10 percent of the minimum monthly wage shall be imposed.

/This article was invalidated according to the law of December 4, 2015/

Article 34.Noncompliance of Obligations by the Driver Engaged in Traffic accident

34.1. If the noncompliance of the driver who is engaged in traffic accident is not subject to criminal liability, he/she shall be fined by an amount equal to 50 percent of the minimum monthly wage.

/This article was invalidated according to the law of December 4, 2015/

Article 35.Violation of Procedure on Wearing Seatbelt and Protective Helmet

35.1. If any driver or passenger does not wear a seatbelt as stated in the Traffic Rules, they shall be fined by an amount equal to 5 percent of the minimum monthly wage.

35.2. If any motorcycle or moped driver and passenger do not wear a protective helmet, they shall be fined by an amount equal to 5 percent of the minimum monthly wage.

/This article was invalidated according to the law of December 4, 2015/

Article 36.Violation of Procedure on Using Cellphone during Driving

36.1.If any person uses a cellphone while driving, he/she shall be fined by an amount equal to 5 percent of the minimum monthly wage.

/This article was invalidated according to the law of December 4, 2015/

Article 37.Violation of Traffic Regulation Signals

37.1.If any driver engages in traffic has violated a police officer's prohibition signal or traffic light, he/she shall be fined by an amount equal to 10 percent of the minimum monthly wage.

/This article was invalidated according to the law of December 4, 2015/

Article 38.Violation of Procedure on Using Warning Signal

38.1.If any driver has violated a procedure on using audible signal of a vehicle set forth in the Traffic Rules, he/she shall be fined by an amount equal to 10 percent of the minimum monthly wage.

38.2.If any driver has violated a procedure on using the accident signal or emergency stop sign set forth in the Traffic Rules, he/she shall be fined by an amount equal to 10 percent of the minimum monthly wage.

/This article was invalidated according to the law of December 4, 2015/

Article 39.Violation of Procedure on Starting Movement and Changing Direction

39.1.If any driver has failed to fulfil the requirement of providing the right of way to the privileged vehicle as set forth in the Traffic Rules, he/she shall be fined by an amount equal to 10 percent of the minimum monthly wage.

39.2.If any driver has violated the procedure on taking the lane and position when he/she changes the direction as set forth in the Traffic Rules, he/she shall be fined by an amount equal to 10 percent of the minimum monthly wage.

39.3.If any driver has made U-turn or reverses on a prohibited area as set forth in the Traffic Rules, he/she shall be fined by an amount equal to 10 percent of the minimum monthly wage.

/This article was invalidated according to the law of December 4, 2015/

Article 40.Violation of Procedure on Taking the Lane

40.1.If any driver has driven a car outside the carriageway or over the sidewalks and verges or passes through or takes a position among the vehicles or people going in a column or on a march violating the provision of the Traffic Rules, he/she shall be fined by an amount equal to 10 percent of the minimum monthly wage.

40.2.If any driver has driven against the flow of traffic as prohibited in the Traffic Rules, he/she shall be fined by an amount equal to 50 percent of the minimum monthly wage and a driving right shall be terminated for the period from six months to one year.

/This article was invalidated according to the law of December 4, 2015/

Article 41.Driving over the Speed Limit or Too Slowly

41.1.If any driver has exceeded the permissible speed limit by up to 50 percent violating the Traffic Rules, he/she shall be fined by an amount equal to 10 percent of the minimum monthly wage.

41.2.If any driver has exceeded the permissible speed limit of a vehicle by over 50 percent violating the Traffic Rules, he/she shall be fined by an amount equal to 25 percent of the minimum monthly wage and a driving right shall be terminated for the period of six months.

41.3.If any driver brakes suddenly triggering a hazardous condition when it is not required or drives too slowly without a valid ground delaying others' movement, he/she shall be fined by an amount equal to 25 percent of the minimum monthly wage.

/This article was invalidated according to the law of December 4, 2015/

Article 42.Violation of Procedure on Overtaking

42.1.If any driver has overtaken violating the provisions of overtaking set forth in the Traffic Rules, he/she shall be fined by an amount equal to 10 percent of the minimum monthly wage.

42.2.If any driver has performed the act set forth in 44.1 of this Law in the area where overtaking is prohibited as prescribed in the Traffic Rules, he/she shall be fined by an amount equal to 25 percent of the minimum monthly wage

/This article was invalidated according to the law of December 4, 2015/

Article 43.Violation of Procedure on Brief or Overlong Stop

43.1.If any driver has violated the provisions 43.2 and 47.1 of the Traffic Rules by stopping the vehicle briefly or overlong, he/she shall be fined by an amount equal to 5 percent of the minimum monthly wage.

43.2.If any driver has violated the provisions of the Traffic Rules by stopping the vehicle on the carriageway briefly or overlong and blocking the movement of other vehicles or stops on pedestrian crosswalk unpermitted by the road signs hindering movement of pedestrians, he/she shall be fined by an amount equal to 10 percent of the minimum monthly wage.

/This article was invalidated according to the law of December 4, 2015/

Article 44.Violation of Procedure on Driving through Crossroad and Pedestrian Crosswalk

44.1.If any driver has not given way to pedestrians standing on crosswalk or crossroad when he/she drives through the crossroad, he/she shall be fined by an amount equal to 5 percent of the minimum monthly wage.

/This article was invalidated according to the law of December 4, 2015/

Article 45.Violation of Procedure on Crossing Railroad Pass

45.1.If any driver has crossed the railroad where there is no pass or continued driving when the railroad pass is closed or warning sign is switched on, he/she shall be fined by an amount equal to 25 percent of the minimum monthly wage.

/This article was invalidated according to the law of December 4, 2015/

Article 46.Violation of Procedure on Exterior Lighting

46.1.If any driver has failed to observe the requirement on changing headlight to low beam or violates the procedure on using exterior lighting of vehicle as stated in Traffic Rules, he/she shall be fined by an amount equal to 10 percent of the minimum monthly wage.

/This article was invalidated according to the law of December 4, 2015/

Article 47.Violation of Procedure on Movement within Residential District

47.1.If any driver has violated the procedure on movement within a residential district as stated in the Traffic Rules, he/she shall be fined by an amount equal to 10 percent of the minimum monthly wage.

/This article was invalidated according to the law of December 4, 2015/

Article 48.Violation of Procedure on Highway

48.1.If any driver has violated the procedure on highway as stated in the Traffic Rules, he/she shall be fined by an amount equal to 10 percent of the minimum monthly wage.

/This article was invalidated according to the law of December 4, 2015/

Article 49.Violation of Procedure on Having Driving Practice

49.1.If a driving instructor violates the procedure on having a driving practice as stated in the Traffic Rules, he/she shall be fined by an amount equal to 15 percent of the minimum monthly wage.

/This article was invalidated according to the law of December 4, 2015/

Article 50.Violation of Procedure on Towing Vehicle

50.1.If a driver violates the procedure on towing a vehicle as stated in the Traffic Rules, he/she shall be fined by an amount equal to 15 percent of the minimum monthly wage.

/This article was invalidated according to the law of December 4, 2015/

Article 51.Violation of Procedure on Transporting of Passengers

51.1.If a driver violates the procedure on transporting passengers as stated in the Traffic Rules, he/she shall be fined by an amount equal to 50 percent of the minimum monthly wage.

/This article was invalidated according to the law of December 4, 2015/

Article 52.Violation of Procedure on Transporting of Freight

52.1.If a driver violates the procedure on transporting bulk or hazardous or toxic freight as stated in the Traffic Rules, he/she shall be fined by an amount equal to the minimum monthly wage and a legal entity shall be fined by an amount equal to five times the minimum monthly wage.

52.2.If a driver violates the procedure on transporting of freight except as stated in 52.1 of this Law, he/she shall be fined by an amount equal to 50 percent of the minimum monthly wage and a legal entity shall be fined by an amount equal to three times the minimum monthly wage.

/This article was invalidated according to the law of December 4, 2015/

Article 53.Violation of Provisions on Road Signs and Markings

53.1.If a driver makes a left turn or U-turn violating the provisions on the road signs and markings, he/she shall be fined by an amount equal to 25 percent of the minimum monthly wage.

53.2.If a driver violates the provisions on the actual weight of a vehicle or a limit of load on axle, he/she shall be fined by an amount equal to 25 percent of the minimum monthly wage and a legal entity shall be fined by an amount equal to the minimum monthly wage.

53.3.If a driver violates the provisions on the road signs and markings otherwise as prescribed in Articles 53.1 and 53.2 of this Law, he/she shall be fined by an amount equal to 10 percent of the minimum monthly wage.

/This article was invalidated according to the law of December 4, 2015/

Article 54.Violation of Laws and Regulations on Traffic Safety by Commuters other than Drivers

54.1.If a citizen or legal entity fails to fulfil the obligations prescribed in 13.2.5 of this Law, the citizen shall be fined by an amount equal to 10 percent of the minimum monthly wage and the legal entity shall be fined by an amount equal to the minimum monthly wage.

54.2.If a citizen or legal entity has failed to fulfil the obligations prescribed in 13.2.1, 13.2.4 and 13.2.6 of this Law, the citizen shall be fined by an amount equal to 25 percent of the minimum monthly wage and the legal entity shall be fined by an amount equal to twice the minimum monthly wage.

54.3.If a citizen or legal entity has failed to fulfil the obligations prescribed in 13.2.3 of this Law, the citizen shall be fined by an amount equal to 50 percent of the minimum monthly wage and the legal entity shall be fined by an amount equal to five times the minimum monthly wage.

54.4.If a pedestrian violates the Traffic Rules, he/she shall be fined by an amount equal to 10 percent of the minimum monthly wage.

54.5.If a pedestrian violates the Traffic Rules when he/she is drunk, he/she shall be fined by an amount equal to 25 percent of the minimum monthly wage.

54.6.If the violation of 13.2.7 of this Law leads to a breach of traffic safety, a fine equal to the minimum monthly wage shall be imposed on parents, guardians or the relevant personnel of educational institution of all level.

54.7.If a citizen demands or forces the person, who is not entitled to drive vehicle (except having a driving practice) or whose driving right has been deprived of, or who is under the influence of alcohol, drug or psychotropic medicines, to drive a vehicle, the citizen shall be fined by an amount equal to 25 percent of the minimum monthly wage while the legal entity be fined by an amount equal to five times the minimum monthly wage.

54.8.If a vehicle is driven by a person, who is sick or fatigued to the extent of not having an ability to ensure the traffic safety, the citizen shall be fined by an amount equal to 10 percent of the minimum monthly wage, while the legal entity be fined by an amount equal to three times the minimum monthly wage.

54.9.If a driver's labor and rest regime is violated or is not pursuant to the relevant laws or  driver's duties are not arranged consistently with the traffic safety requirements, the citizen shall be fined by an amount equal to the minimum monthly wage, while legal entity be fined by an amount equal to three times the minimum monthly wage.

54.10.If road or road constructions are damaged, the damage shall be compensated and a citizen shall be fined by an amount equal to 10 percent of the minimum monthly wage and a legal entity shall be fined by an amount equal to the minimum monthly wage.

54.11.If a citizen or legal entity builds a road or road construction on the carriageway or lanes or control lanes of the road without permission, or holds any event which impedes the road maintenance or any event hazardous to the commuters, or dumps or piles waste, wastewater, rocks, metals or other items on the carriageway or traffic lanes, or conducts trade and service on the road lines, or performs other events irrelevant to the road use, or drives a full-track or heavy duty vehicle with size and load exceeding the technical specifications of the road or road constructions while not having a special protection or permission, the damage shall be compensated and the citizen shall be fined by an amount equal to 25 percent of the minimum monthly wage and the legal entity shall be fined by an amount equal to three times the minimum monthly wage.

54.12.If a traffic flow or direction is changed or closed or the traffic is regulated without permission, the damage shall be compensated and the citizen shall be fined by an amount equal to the minimum monthly wage while the legal entity be fined by an amount equal to three times the minimum monthly wage.

54.13.If road signs and markings or traffic regulation equipment are changed without permission or relocated newly or confiscated, the damage shall be compensated and the citizen shall be fined by an amount equal to 50 percent of the minimum monthly wage while the legal entity shall be fined by an amount equal to three times the minimum monthly wage.

54.14.If a railroad pass is put, changed or repaired without permission stopping the traffic or movement, personnel shall be fined by an amount equal to the minimum monthly wage and a legal entity shall be fined by an amount equal to five times the minimum monthly wage.

54.15.If a commuter gets wrong information due to incomplete positioning of road signs, markings, traffic lights, roadblocks, signposts and obstructs traffic safety which becomes a prerequisite to a traffic accident or crime, the citizen shall be fined by an amount equal to twice the minimum monthly wage, while the legal entity be fined by an amount equal to five times the minimum monthly wage.

54.16.If a failure of undertaking road maintenance and repair in accordance with the relevant standards results in restriction to traffic safety and becomes a prerequisite to a traffic accident or crime, the incurred loss shall be compensated by the relevant officer, entity or organization and a personnel shall be fined by an amount equal to three times the minimum monthly wage and a legal entity shall be fined by an amount equal to five times the minimum monthly wage.

54.17.If an activity against traffic safety is executed causing damage or defect to a road or its carriageway, or road is cut or broken or pass or parking lot or decelerator is built without a permission to lay or expand engineering lines, the incurred loss shall be compensated and a personnel shall be fined by an amount equal to three times the minimum monthly wage and a legal entity shall be fined by an amount equal to five times the minimum monthly wage.

54.18.If an absence or loss or collapse of a cover of manholes or storm drains on the road, or failure of placing the cover at the same level with the carriageway causes a prerequisite to a traffic accident or crime or causes a traffic accident or crime, the incurred damage shall be compensated and remedied by the relevant entity or organization and a personnel shall be fined by an amount equal to the minimum monthly wage and a legal entity shall be fined by an amount equal to five times the minimum monthly wage.

54.19.If a personnel or employee of the road use and urban development organization fails to undertake his/her obligations of making the road, railroad pass, other road constructions and traffic regulating equipment available in accordance with the relevant norms, procedures and standards, or fails to take immediate measures to remedy or clean the damaged road or gliding on the road which may cause a traffic accident or crime, the incurred loss shall be compensated and the violation shall be eliminated and a personnel shall be fined by an amount equal to three times the minimum monthly wage and a legal entity shall be fined by an amount equal to five times the minimum monthly wage.

54.20.If a damage or defect of the lights on and along the road becomes a condition of or causes a traffic accident or crime, the incurred loss shall be compensated by the relevant person and the violation shall be remedied and a personnel shall be fined by an amount equal to twice the minimum monthly wage and a legal entity shall be fined by an amount equal to five times the minimum monthly wage.

54.21.If the objects which will obstruct the use of road signs and traffic regulation equipment are placed, the violation shall be remedied and the incurred loss shall be compensated and a citizen shall be fined by an amount equal to 25 percent of the minimum monthly wage and a legal entity shall be fined by an amount equal to three times the minimum monthly wage.

/This article was invalidated according to the law of December 4, 2015/

CHAPTER SEVEN

MISCELLANEOUS

Article 55.Entry into force of this Law

55.1.This Law shall enter into force on September 1, 2015.

 

CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA Z.ENKHBOLD