• Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ “Спорт-сургалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий иргэн, хуулийн этгээдийн галт зэвсэг эзэмших, хадгалах журам”
Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНД, СПОРТЫН САЙД, ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ
2015 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдөр
Дугаар 468,А/268
Улаанбаатар хот
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Галт зэвсгийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ТУШААХ нь:
1. "Спорт-сургалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий иргэн, хуулийн этгээдийн галт зэвсэг эзэмших, хадгалах журам"-ыг хавсралтаар баталсугай.
2. Тушаалыг хэрэгжүүлж ажиллахыг спорт-сургалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа иргэн, хуулийн этгээдэд даалгасугай.
3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Цагдаагийн ерөнхий газар /тэргүүн комиссар Р.Чингис/-т даалгасугай.
ЭРҮҮЛ МЭНД, СПОРТЫН САЙДЫН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ Ц.ОЮУНБААТАР
ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД Д.ДОРЛИГЖАВ
Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2015 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдрийн 3586 дугаарт бүртгэв.
МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНД, СПОРТЫН САЙД,

ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

2015 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдөр                                                                                                                                                          Дугаар 468,А/268                                                                                                                                                                                             Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Галт зэвсгийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Спорт-сургалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий иргэн, хуулийн этгээдийн галт зэвсэг эзэмших, хадгалах журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Тушаалыг хэрэгжүүлж ажиллахыг спорт-сургалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа иргэн, хуулийн этгээдэд даалгасугай.

3.Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Цагдаагийн ерөнхий газар /тэргүүн комиссар Р.Чингис/-т даалгасугай.

ЭРҮҮЛ МЭНД, СПОРТЫН САЙДЫН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                              Ц.ОЮУНБААТАР

ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД                                                                                                                       Д.ДОРЛИГЖАВ

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2015 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдрийн 3586 дугаарт бүртгэв.