Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН, АЖИЛЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
2016 оны 11 дүгээр сарын 9-ний өдөр
Улаанбаатар хот
Дугаар 136
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 41.2-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах салбар дундын үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд уялдуулан зохицуулах, хэрэгжилтийг нэгдсэн удирдлагаар хангах чиг үүрэг бүхий Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах орон тооны бус зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг 1 дүгээр хавсралт, ажиллах журмыг 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай. /Энэ тогтоолын 1-р хавсралтыг ЗГ-ын 2017 оны 27-р тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон. ЗГ-ын 2017 оны 116-р тогтоолоор 2-р хавсралтад өөрчлөлт орсон/

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ж.ЭРДЭНЭБАТ
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд Н.НОМТОЙБАЯР