A

A

A

  • Нүүр
  • Монгол Улсын хууль
  • МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН 2019 ОНЫ ТӨСВИЙН ХҮРЭЭНИЙ МЭДЭГДЭЛ, 2020-2021 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛЛИЙН ТУХАЙ
Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2018 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр

Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН 2019 ОНЫ ТӨСВИЙН ХҮРЭЭНИЙ МЭДЭГДЭЛ, 2020-2021 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛЛИЙН ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2020-2021 оны төсвийн төсөөллийн үзүүлэлтийг доор дурдсанаар баталсугай:

Хэвлэх

Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт

Төсвийн хүрээний мэдэгдэл

Төсвийн төсөөлөл

2019 он

2020 он

2021 он

1

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бодит өсөлтийн хэмжээ /хувь/

8.0

6.0

6.0

2

Хэрэглээний үнийн өсөлтийн түвшин

8.0

8.0

8.0

3

Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээ /тэрбум төгрөг/

9,676.5

10,713.5

11,844.7

-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь

27.4

26.4

26.4

4

Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын дээд хэмжээ /тэрбум төгрөг/

11,589.8

12,393.6

12,901.1

-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь

32.8

30.6

28.7

5

Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын өсөлтийн хэмжээ /тэрбум төгрөг/

1,938.2

803.8

507.5

-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь

5.5

2.0

1.1

6

Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл /тэрбум төгрөг/

-1,913.3

-1,680.1

-1,056.4

-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь

-5.4

-4.1

-2.4

7

Нэгдсэн төсвийн хөрөнгийн зардлын хэмжээ /тэрбум төгрөг/

3,251.8

3,100.2

2,927.3

-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь

9.2

7.6

6.5

8

Засгийн газрын өрийн нийт хэмжээ, өнөөгийн үнэ цэнээр /тэрбум төгрөг/

19,551.6

19,390.8

18,383.6

-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь

55.3

47.8

41.0

9

Нийгмийн халамжийн тухай хуульд заасны дагуу төсвөөс санхүүжүүлэх зардлын нийт хэмжээ /тэрбум төгрөг/

694.5

750.0

810.0

-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь

2.0

1.9

1.8

/Энэ хэсгийг 2018 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА М.ЭНХБОЛД