A

A

A

  • Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • Мэргэжлийн зэрэг дэв олгох, хүчингүй болгох, сунгах, бүртгэх журам батлах тухай
Бүлэг: 1979

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2019 оны 2 дугаар сарын 25-ны өдөр

Дугаар А-42

Улаанбаатар хот

МЭРГЭЖЛИЙН ЗЭРЭГ ДЭВ ОЛГОХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ, СУНГАХ, БҮРТГЭХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

"Малын генетик нөөцийн тухай хууль"-ийн 11 дүгээр зүйлийн 11.5 дахь заалтыг үндэслэн тушаах нь:

1.Мэргэжлийн зэрэг дэв олгох, хүчингүй болгох, сунгах, бүртгэх журмыг хавсралтаар баталсугай

2.Журмын хэрэгжилтийг зохион байгуулж үр дүнг тооцож ажиллахыг Малын үржил, бүртгэлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Д.Батсүрэн/-д үүрэг болгосугай

САЙД Ч.УЛААН