A

A

A

Бүлэг: 1979

/ГЕГ-ын даргын 2018 оны А/57 дугаар тушаалаар хүчингүй болгосон/

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

ЖАГСААЛТ, ҮНДЭСНИЙ КОДЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

2011 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр Дугаар 567 Улаанбаатар хот

1. Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан системд үндэслэсэн гадаад худалдааны барааны ангиллын жагсаалт, үндэсний кодод оруулах 2012 оны нэмэлт, өөрчлөлтийг хавсралтын ёсоор баталсугай.

2. Энэ тушаалыг 2012 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс дагаж мөрдсүгэй.

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гаалийн ерөнхий газрын Хяналт, эрсдлийн удирдлагын асуудал хариуцсан дэд дарга /Д.Оюунчимэг/, Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан дэд дарга /А.Мурат/ нарт үүрэг болгосугай.

ДАРГА Д.ЦЭВЭЭНЖАВ

Улсын бүртгэлд 2011 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 3300 дугаарт бүртгэсэн.