• Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох/
Бүлэг: 1979
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2020 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр
Дугаар А/222
Улаанбаатар хот
ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
"Монгол Улсын Засгийн газрын тухай" хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2, "Автотээврийн тухай" хуулийн 171дүгээр зүйлийн 171.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1. "Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам"-ыг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.
2. Энэхүү журмыг хэрэгжүүлж ажиллахыг Автотээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Ё.Жаргалсайхан/, "Автотээврийн үндэсний төв" аж ахуйн тооцоот төрийн өмчит үйлдвэрийн газар /Б.Гүрсоронзон/-т тус тус үүрэг болгосугай.
3. Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан "Журам шинэчлэн батлах тухай" Монгол Улсын Шадар сайд, Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн 2018 оны 192 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
4. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар /М.Энхболд/-т даалгасугай.
САЙД Л.ХАЛТАР
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2020 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр                                                         
Улаанбаатар хот

 Дугаар А/222  

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

 “Монгол Улсын Засгийн газрын тухай” хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2, “Автотээврийн тухай” хуулийн 171 дүгээр зүйлийн 171.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

                   1.“Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам”-ыг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.

                   2.Энэхүү журмыг хэрэгжүүлж ажиллахыг Автотээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Ё.Жаргалсайхан/, “Автотээврийн үндэсний төв” аж ахуйн тооцоот төрийн өмчит үйлдвэрийн газар /Б.Гүрсоронзон/-т тус тус үүрэг болгосугай.

                   3.Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан “Журам шинэчлэн батлах тухай” Монгол Улсын Шадар сайд, Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын үүргийг түр орлон  гүйцэтгэгчийн 2018 оны 192 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

                   4.Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар /М.Энхболд/-т даалгасугай.

                                                                                                                      САЙД                                Л.ХАЛТАР

ЗТХС-ын 2021 оны А/136 дугаар тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт орсон.