A

A

A

Бүлэг: 1979

/СЗХ-ны 2018 оны 212 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсон/

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

"ЖОЛООЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН АЛБАН ЖУРМЫН ДААТГАЛЫН ГЭРЭЭНИЙ СТАНДАРТ ЗАГВАР" БАТЛАХ ТУХАЙ

2011 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр Дугаар 332 Улаанбаатар хот

1.”Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын гэрээний стандарт, загвар”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Энэхүү журмыг 2012 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

3.Тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Даатгалын газар /С.Ганболд/, олон нийтэд мэдээлэхийг Тамгийн газарт тус тус даалгасугай.

ДАРГА Д.БАЯРСАЙХАН

Шийдвэрийн улсын нэгдсэн санд 2011 оны 12 сарын 19-ний өдөр хүлээн авав.