A

A

A

Бүлэг: 1979

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

1999 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр

Дугаар 164

Улаанбаатар хот

ДҮРЭМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын хяналтын дүрэм/

                                                                                  /Засгийн газрын 2021 оны 80 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/ 

Архивын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь :

1."Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын хяналтын дүрэм"-ийг хавсралтын ёсоор баталсугай..

2.Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан "Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийн мөрөөр авах арга хэмжээний тухай" Засгийн газрын 1996 оны 4 дүгээр сарын З-ны өдрийн 72 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай..

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Р.АМАРЖАРГАЛ

Хууль зүйн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч Л.ЦОГ