A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1997 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр

Улаанбаатар хот

ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

Хэвлэх

Энэ хуулийн зорилт нь гүйцэтгэх ажил, түүнийг эрхлэх төрийн байгууллага /цаашид "гүйцэтгэх байгууллага" гэх/, ажилтны үйл ажиллагааны зарчим, эрх, үүргийг тодорхойлж тэдгээрт тавих хяналттай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл. Гүйцэтгэх ажил

Хэвлэх

Үндэсний аюулгүй байдал, хүний эрх, эрх чөлөөг гэмт халдлагаас хамгаалах зорилгоор төрийн эрх бүхий байгууллагаас ердийн ба тусгай, нууц арга, хэрэгсэл ашиглан явуулж байгаа мэдээ, мэдээлэл, баримт бичиг, нотолгоо эрж олох, цуглуулах, шалгах үйл ажиллагааг гүйцэтгэх ажил гэнэ. Төрийн тусгай хамгаалалтын байгууллагаас хуулиар төрийн тусгай хамгаалалтад байхаар тогтоосон Улсын Их Хурлын чуулган, Засгийн газар, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хуралдаан, олон улсын дээд хэмжээний уулзалт, хэлэлцээ, хурал, зөвлөгөөн явагдах танхимд болон хамгаалуулагчийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр хийх техникийн үзлэг, шалгалт гүйцэтгэх ажилд хамаарахгүй.

/Энэ зүйлд 2020 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

3 дугаар зүйл. Гүйцэтгэх ажлын тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

Гүйцэтгэх ажлын тухай хууль тогтоомж нь Үндсэн хууль, "Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хууль, энэ хууль, тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2001 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

4 дүгээр зүйл. Гүйцэтгэх ажлын зарчим

Хэвлэх

Гүйцэтгэх ажилд үндэсний болон нийгэм, төр, иргэний аюулгүй байдлыг хангах, хууль дээдлэх, шударга ёс, тэгш байдал, хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх, шуурхай, тасралтгүй байх, нууц хамгаалах зарчмыг удирдлага болгоно.

5 дугаар зүйл. Гүйцэтгэх ажил явуулах ерөнхий нөхцөл

Хэвлэх

Хувь хүний иргэний харьяалал, яс үндэс, хүйс, нийгмийн байдал, хөрөнгө чинээ, шашин шүтлэг, үзэл бодол, ажил, албан тушаалын байдал нь түүний хувьд хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу гүйцэтгэх ажил явуулахад саад болохгүй.

6 дугаар зүйл. Хуулийн нэр томьёо

Хэвлэх

6.1."гадаад тагнуулын үйл ажиллагаа", "сөрөх тагнуулын үйл ажиллагаа", "гадаадын тусгай алба", "нууц арга, хэрэгсэл", "халхавчлах", "нууц гүйцэтгэх ажилтан", "туслагч", "туслах ажилтан" гэсэн нэр томъёог Тагнуулын байгууллагын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлд заасан утгаар ойлгоно.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

6.2."Эрэн сурвалжлах ажил" гэж Тагнуулын байгууллага цагдаа, хорих ял эдлүүлэх байгууллагад Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль болон бусад хууль тогтоомжоор харьяалуулсан эрүүгийн хэргийг илрүүлэх, түүнийг үйлдсэн этгээдийг олж тогтоох чиглэлээр хийх нууц ажиллагааг хэлнэ.

/Энэ хэсэгт 2001 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт, 2013 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар нэмэлт, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

6.3."Гүйцэтгэх ажлын тусгай техник хэрэгсэл" гэж мэдээ, өгөгдөл, баримт сэлтийг нууцаар олох, цуглуулах, дамжуулах, хүлээн авах, илрүүлэхэд зориулагдсан техник, тоног төхөөрөмж, түүний бүрдэл хэсэг, программ хангамжийг хэлнэ.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ хэсгийн “... илрүүлэх ...” гэснийг Үндсэн хуулийн цэцийн 2023 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 03 дугаар дүгнэлтээр 2023 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрөөс эхлэн түдгэлзүүлсэн./

/Монгол Улсын Их Хурлын 2023 оны 06 дугаар сарын 08-ны 41 дүгээр тогтоолоор Үндсэн хуулийн цэцийн 2023 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 03 дугаар дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй гэж үзсэн./

/Энэ зүйлийг 1999 оны 7 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

7 дугаар зүйл. Гүйцэтгэх ажлын явцад хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах

Хэвлэх

7.1.Гүйцэтгэх ажил явуулах эрх бүхий байгууллагын үйл ажиллагааны улмаас эрх, эрх чөлөө нь зөрчигдсөн гэж үзэж байгаа хувь хүн, хуулийн этгээд зохих дээд шатны байгууллага, албан тушаалтан, прокурорт гомдол гаргах эрхтэй.

7.2.Гүйцэтгэх байгууллага, түүний ажилтан нь хуулиар олгосон эрх хэмжээгээ хэтрүүлэх буюу урвуулан ашиглаж хууль бусаар иргэн, хуулийн этгээдийн эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хохироосон бол энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт дурдсан байгууллага, албан тушаалтан болон шүүх зөрчигдсөн эрхийг нь сэргээж, учирсан хохирлыг арилгах арга хэмжээг тус тусын чиг үүрэг, хууль тогтоомжид заасны дагуу авна.

8 дугаар зүйл. Гүйцэтгэх ажилд хориглох зүйл

Хэвлэх

8.1.Энэ хуулийн 9 дүгээр зүйлд зааснаас бусад байгууллага, албан тушаалтан, хувь хүн гүйцэтгэх ажил явуулах, гүйцэтгэх ажлын тусгай техник хэрэгсэл ашиглах, аливаа техник хэрэгслийг гүйцэтгэх ажлын зориулалтаар хэрэглэхийг хориглоно.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

8.2.Эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан энэ хуулийн 11 дүгээр зүйлд зааснаас бусад үндэслэлээр гүйцэтгэх ажил явуулахыг хориглоно.

8.3.Гүйцэтгэх байгууллага нь гүйцэтгэх ажилтан, нууц гүйцэтгэх ажилтан, туслагч, туслах ажилтныг ажиллуулахдаа хуулиар өөрт нь зөвшөөрөгдөөгүй эрх эдлүүлэх буюу харьяалуулснаас өөр асуудал шалгуулах, түүнчлэн хууль тогтоомжоор хориглосон техник хэрэгсэл ашиглуулж болохгүй.

8.4.Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн гишүүн, Улсын Их Хурал, Засгийн газрын гишүүн, Үндсэн хуулийн цэцийн дарга, Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга, яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга нь нууц гүйцэтгэх ажилтан, туслагч, туслах ажилтан байж болохгүй.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан, энэ хэсэгт 2015 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

8.5.Улсын Их Хурал, Засгийн газар, Үндсэн хуулийн цэц, Сонгуулийн Ерөнхий хорооны гишүүн, шүүгч, прокурор, өмгөөлөгчийн үнэмлэхийг халхавчийн баримт бичиг болгон ашиглахыг хориглоно.

8.6.Нууц гүйцэтгэх ажилтан, туслагч, туслах ажилтныг нэгээс илүү гүйцэтгэх байгууллагад ажиллуулах, хуульд зааснаас бусад зорилго, үндэслэлээр ажиллуулах болон хууль бус үйлдэлд татан оролцуулахыг хориглоно.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

8.7.Гүйцэтгэх ажлын явцад хуульд заасан үндэслэл, журмаас гадуур хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчих, хууль ёсны ашиг сонирхолд нь халдах, гүйцэтгэх ажлын үр дүнг хууль бусаар ашиглах, гүйцэтгэх ажлын мэдээ, баримт сэлтийг хуурамчаар үйлдэх, хуульд зааснаас бусад тохиолдолд гүйцэтгэх ажлын явцад олсон хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах мэдээллийг задруулахыг хориглоно.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2015 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

8.8.Хуулиар эрх олгоогүй хувь хүн, байгууллага, албан тушаалтан гүйцэтгэх ажил явуулахыг хориглоно.

/Энэ хэсгийг 2002 оны 4 дүгээр сарын 19-ний өдрийн хуулиар нэмсэн, энэ хэсгийн дугаарт 2015 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГА, ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛ ЯВУУЛАХ ҮНДЭСЛЭЛ, ХҮРЭЭ

9 дүгээр зүйл. Гүйцэтгэх байгууллага

Хэвлэх

9.1.Дараахь байгууллага дор дурдсан зорилгоор гүйцэтгэх ажил явуулах эрхтэй:

9.1.1.тагнуулын байгууллага нь гадаад тагнуул, хилийн тагнуул, сөрөх тагнуулын чиглэлээр гадаад улс, байгууллагын тодорхой бодлого, үйл ажиллагааны тухай болон төрийн бодлого, шийдвэрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд ач холбогдол бүхий бусад мэдээ олох, дэмжлэг үзүүлэх, үндэсний аюулгүй байдалд учирч болзошгүй гадаад, дотоод эрсдэл, аюул, занал, хуулиар харьяалуулсан гэмт хэргийг илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох;

/Энэ заалтад 2022 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтад 1999 оны 7 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар нэмэлт, 2001 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан, энэ заалтыг 2015 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

9.1.2.цэргийн тагнуулын байгууллага- олон улсын болон бүс нутгийн цэрэг, улс төрийн байдал, үүсч болзошгүй цэргийн аюул заналыг судалж, түүнээс Монгол Улсад учирч болох хор аюулаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, төрийн дээд болон зэвсэгт хүчний удирдлагыг энэ чиглэлийн мэдээллээр хангах;

/Энэ заалтыг 2015 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

9.1.3.цагдаагийн байгууллага энэ зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1-д зааснаас бусад далд аргаар үйлдэгдсэн, эсхүл тодорхой гэмт хэргийг илрүүлэх, таслан зогсоох, түүнийг үйлдсэн этгээдийг олж тогтоох, олон нийтийн аюулгүй байдал болон шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах, гэрч, хохирогч болон тэдгээрийн хамаарал бүхий этгээдийн аюулгүй байдлыг хангах, халдлагаас урьдчилан сэргийлэх, түүнчлэн сураггүй алга болсон, нас барсанд тооцогдсон хүн, оргосон сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, ялтан болон прокурор, шүүхээс даалгасан бусад хүнийг эрэн сурвалжлах, алдагдсан галт зэвсэг, сум хэрэгсэл, тэсэрч дэлбэрэх, мансууруулах, хордуулах бодис, түүх соёлын дурсгалт болон бусад үнэт зүйлийг эрж олох;

/Энэ заалтад 2017 оны 2 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

9.1.4.шүүхийн шийдвэр биелүүлэх газрын гүйцэтгэх алба хоригдол оргох, үймээн гаргах, бусдыг барьцаанд авах, хорлон сүйтгэх зэрэг ноцтой гэмт хэрэг үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, тэдгээрийн урьд үйлдсэн болон хорих анги дотор гарсан хэргийг илрүүлэх, түүнчлэн оргосон хоригдлыг баривчлах түүнчлэн энэ хуулийн 9.1.1, 9.1.3, 9.1.6-д заасан байгууллагын гүйцэтгэх ажилд дэмжлэг үзүүлэх;

/Энэ заалтад 2015 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

9.1.5.Хилийн тагнуулын алба нь хил зөрчих, хилийн бүс, зурваст үүсч болох зэвсэгт мөргөлдөөн, нийтийг хамарсан эмх замбараагүй байдал, зэвсэгт халдлага болон хилийн дэглэм зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гэм буруутай этгээдийг олж тогтоох, улсын хил хамгаалахад шаардлагатай мэдээллээр хил хамгаалах байгууллага, түүний харьяа анги, салбарын удирдлагыг хангах;

/Энэ заалтыг 2001 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн хуулиар нэмсэн, 2015 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

9.1.6.Авлигатай тэмцэх газар нь авлигын гэмт хэргийг илрүүлэх, таслан зогсоох зорилгоор гүйцэтгэх ажил явуулах, гэм буруутай этгээдийг олж тогтоох, гүйцэтгэх ажил явуулах эрх бүхий байгууллагуудтай хамтран ажиллах;

/Энэ заалтыг 2006 оны 7 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

9.1.7.тахарын алба оргосон яллагдагч, ялтныг эрэн сурвалжлах, шүүх, шүүгч, гэрч, хохирогч болон тэдгээрийн хамаарал бүхий этгээдийн аюулгүй байдлыг хангах, халдлагаас урьдчилан сэргийлэх.

/Энэ заалтыг 2013 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар нэмсэн, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

9.1.8.цэргийн тагнуулын байгууллага нь олон улсын болон бүс нутгийн цэрэг-улс төрийн байдлыг судалж, Монгол Улсад учирч болзошгүй аюул, заналхийллээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, цэрэг-улс төрийн болон цэрэг-стратегийн тагнуулын мэдээллээр төрийн дээд болон Зэвсэгт хүчний удирдлагыг хангах.

/Энэ заалтыг 2022 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

9.2.Гүйцэтгэх ажилд хууль тогтоомжийг чанд сахиулах, нууцыг хангуулах зорилгоор Тагнуулын байгууллага энэ зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1-д зааснаас гадна дор дурдсан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2001 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

9.2.1.гүйцэтгэх ажлын нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх, энэ талаарх холбогдох журмыг баталж мөрдүүлэх;

/Энэ заалтад 2015 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

9.2.2.гүйцэтгэх ажилд дагаж мөрдөх журам, зааврыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн батлах;

9.2.3.гүйцэтгэх байгууллагаас гүйцэтгэх ажлын тусгай техник хэрэгсэл олж авах, улсын хилээр нэвтрүүлэх, ашиглахад зөвшөөрөл олгох, гүйцэтгэх байгууллагын мэдэлд байгаа гүйцэтгэх ажлын тусгай техник хэрэгслийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэл хөтөлж, тэдгээрийн ашиглалтад хяналт тавих;

/Энэ заалтыг 2015 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

9.2.4.гүйцэтгэх ажлын тусгай техник хэрэгсэл зохион бүтээх, олж авах, ашиглах талаар нэгдсэн бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх;

/Энэ заалтад 2015 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

9.2.5.нууцлалыг задруулахгүй байх бүх талын арга хэмжээ авсны үндсэн дээр гүйцэтгэх ажлын тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг цагдаа, авлигатай тэмцэх болон хорих ял эдлүүлэх байгууллага дээр хянан шалгах, тэдгээрт байгаа гүйцэтгэх ажлын хэрэгтэй танилцах, шаардлагатай мэдээ баримтыг гаргуулж авах.

/Энэ заалтад 2013 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар нэмэлт, 2015 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар тус тус өөрчлөлт оруулсан/

9.3.Гүйцэтгэх ажлыг хуульд заасан тус тусын чиглэлээр бие даан буюу харилцан ажиллах, хувь хүн, хуулийн этгээдийн туслалцаа авах замаар хэрэгжүүлнэ.

9.4.Гүйцэтгэх ажил явуулахдаа холбоо, мэдээллийн систем, гэрэл зураг, кино, дүрс, дууны болон бусад бичлэг хийх, хүний амь бие, эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд аюулгүй бусад техник хэрэгсэл ашиглана.

10 дугаар зүйл. Халхавчийн баримт бичиг, бусад зүйл

Хэвлэх

10.1.Халхавчийн баримт бичиг болон бусад зүйлд гүйцэтгэх байгууллага, тэдгээрийн ажилтны ажиллагаа, байр, эд хөрөнгө, тээврийн хэрэгслийг далдлах баримт бичиг, нэр хаяг, дүрэмт хувцас орно.

10.2.Халхавчийн баримт бичиг, бусад зүйлийг халхавчилж байгаа байгууллагын даргын шийдвэрээр олгоно.

11 дүгээр зүйл. Гүйцэтгэх ажил явуулах үндэслэл

Хэвлэх

11.1. Гадаад тагнуул, сөрөх тагнуул, эдийн засгийн тагнуул, цэргийн тагнуул, хилийн тагнуулын үйл ажиллагааг эдгээр ажиллагаа явуулах эрх бүхий байгууллага Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын эрх ашиг, энэ талаархи төрийн бодлогын үндсийг удирдлага болгон өөрт нь байгаа болон ирсэн мэдээллийг үндэслэн өөрийн үзэмжээр явуулна.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 1999 оны 7 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар нэмэлт, 2015 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

11.2.Цагдаагийн байгууллага эрэн сурвалжлах ажлыг дор дурдсан үндэслэлийн аль нэг нь байвал гүйцэтгэнэ:

11.2.1.хуулиар харьяалуулсан гэмт хэргийг далд аргаар үйлдсэн буюу үйлдэхээр бэлтгэж, завдаж байгаа тухай үндэслэл бүхий мэдээллийг ердийн арга хэрэгслээр шалгах боломжгүй;

11.2.2.хуулиар харьяалуулсан гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг өөр арга, хэрэгслээр олж тогтоох боломжгүй;

11.2.3.эрүүгийн хэргийн нотолгоог бүрэн гүйцэд шалгах зорилгоор шүүх, прокурор, мөрдөн байцаагчаас даалгавар ирүүлсэн;

11.2.4.барьцаанд байгаа хүнийг суллах, сураггүй алга болсон хүнийг эрж олох талаар байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн хүсэлт буюу өөрт байгаа баримтыг үндэслэн;

11.2.5.энэ хуулийн 12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 5-д заасан баримт бичиг, эд зүйлийг эрж олох талаар байгууллага, иргэдээс хүсэлт ирүүлсэн;

11.2.6.эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх гэрээг Монгол Улстай байгуулсан гадаад улс, олон улсын байгууллагаас хүсэлт ирүүлсэн.

11.3.Тагнуулын байгууллага өөрт нь хуулиар харьяалуулсан эрүүгийн хэргийн тухай мэдээлэл, эрүү үүсгэсэн хэргийг шалгахдаа энэ зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1, 2, 3, 5, 6-д заасан үндэслэлээр эрэн сурвалжлах ажил явуулах эрхтэй.

/Энэ хэсэгт 2001 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

11.4.Хорих ял эдлүүлэх байгууллага энэ хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4-т заасан зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд хоригдлын дунд, түүнчлэн оргосон ялтныг баривчлах зорилгоор эрэн сурвалжлах ажил явуулна.

11.5.Гүйцэтгэх ажилтан, туслах ажилтнаар ажиллуулах хүнийг шилж сонгох, төрийн нууц хариуцах ажилтныг судалж шалгах, Харьяатын тухай хуулийн 2О дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт заасны дагуу иргэний харьяаллын асуудлаар хүсэлт гаргасан хүний талаар Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үүднээс дүгнэлт гаргах зорилгоор гүйцэтгэх ажил явуулж болно.

11.6.Хилийн тагнуулын алба хуулиар харьяалуулсан эрүүгийн хэрэгт энэ зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1, 2, 3, 5, 6-д заасан үндэслэлээр эрэн сурвалжлах ажил явуулах эрхтэй.

/Энэ хэсгийг 2001 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн хуулиар нэмсэн, 2015 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

11.7.Авлигатай тэмцэх газар авлигын гэмт хэрэг болон хуулиар харъяалуулсан эрүүгийн хэрэгт энэ хуулийн 11.2.1-11.2.3, 11.2.5-11.2.6-д заасан үндэслэлээр гүйцэтгэх ажил явуулах эрхтэй.

/Энэ хэсгийг 2006 оны 7 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

11.8.Тахарын алба оргосон яллагдагч, ялтныг эрэн сурвалжлах, баривчлах, шүүх, шүүгч, гэрч хохирогч болон тэдгээрийн хамаарал бүхий этгээдийн аюулгүй байдалд халдлага, хор аюул учруулахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор гүйцэтгэх ажил явуулах эрхтэй.

/Энэ хэсгийг 2013 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар нэмсэн, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

12 дугаар зүйл. Гүйцэтгэх ажил явуулах хүрээ

Хэвлэх

12.1.Гүйцэтгэх ажил дараахь хүрээгээр хязгаарлагдана:

12.1.1.гадаад улс, байгууллагын тодорхой бодлого, үйл ажиллагааны тухай болон Монгол Улсын ашиг сонирхлыг хамгаалахад ач холбогдолтой бусад мэдээ олох гадаад тагнуулын үйл ажиллагаа;

/Энэ заалтад 1999 оны 7 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар нэмэлт орсон, 2015 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

12.1.2.Монгол Улсын эсрэг гадаадын улс, байгууллага, иргэн, тэдгээрийн төлөөний этгээдийн зүгээс явуулж байгаа тагнуул, хорлон сүйтгэх ажиллагаа болон тагнуулын байгууллагын харьяаллын гэмт хэргийг илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсооход чиглэсэн сөрөх тагнуулын үйл ажиллагаа;

/Энэ заалтад 2015 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

12.1.3.олон улс, бүс нутгийн цэрэг-улс төрийн болон цэрэг-стратегийн байдал, үүсэж болзошгүй цэргийн аюул заналхийллээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, үүнтэй холбоотой мэдээллээр зэвсэгт хүчний удирдлагыг хангахад чиглэсэн хилийн чанадад явуулах цэргийн тагнуулын ажиллагаа;

/Энэ заалтыг 2022 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

12.1.4.энэ зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1, 2-т зааснаас бусад гэмт хэргийг илрүүлэх, таслан зогсооход чиглэсэн эрэн сурвалжлах ажил;

/Энэ заалтын дугаарт 2022 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

12.1.5.оргон зайлсан гэмт этгээдийг баривчлах, барьцаанд байгаа хүнийг суллах, сураггүй алга болсон, нас барсанд тооцогдсон хүнийг эрж олох ажил;

/Энэ заалтын дугаарт 2022 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

12.1.6.алдагдсан нууц бичиг баримт, эд зүйл, галт хэрэгсэл, зэвсэг, тэсрэх болон хүчтэй хордуулах, цацраг идэвхт, мансууруулах бодис, түүх, соёлын дурсгалт зүйл, нуугдмал эд хөрөнгийг эрж олох;

/Энэ заалтын дугаарт 2022 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

12.1.7.хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах, хэрэг хянан шийдвэрлэх шүүхийн ажиллагаанд шаардлагатай нотлох баримтын эх сурвалжийг олж тогтоох.

/Энэ заалтын дугаарт 2022 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГА, АЖИЛТНЫ БҮРЭН ЭРХ, ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН САНХҮҮЖИЛТ

13 дугаар зүйл. Гүйцэтгэх байгууллага, тэдгээрийн ажилтны бүрэн эрх

Хэвлэх

13.1.Гүйцэтгэх байгууллага өөрийн орон тооны ажилтан /цаашид "гүйцэтгэх ажилтан" гэх/, түүнчлэн нууц гүйцэтгэх ажилтан, туслах ажилтан, туслагч /цаашид "туслах ажилтан" гэх/-аар дамжуулан хууль тогтоомжоор олгосон бүрэн эрхээ хэрэгжүүлнэ.

13.2.Гүйцэтгэх байгууллага, ажилтан дараахь эрх эдэлнэ:

13.2.1.хуулиар харьяалуулсан болон энэ хуулийн 11 дүгээр зүйлд заасан үндэслэлийн дагуу гүйцэтгэх ажил явуулах;

13.2.2.шаардлагатай бол байгууллага, иргэдийн байр, орон сууц, тээвэр, холбоо, мэдээллийн хэрэгслийг зохих хөлстэйгээр ашиглах;

13.2.3.сэжигтэн, яллагдагч, ялтан болон хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах, шүүх прокурорын байгууллагад шалгагдаж байгаа оргосон этгээд нуугдаж байна гэж үзэх үндэслэл байвал байгууллага, иргэдийн байр, орон сууцанд саадгүй орох, иргэний баримт бичгийг шалгах;

13.2.4.өөрийн болон гүйцэтгэх, туслах ажилтан, тэдгээрийн үйл ажиллагааг далдлах зорилгоор халхавчийн баримт бичиг, бусад зүйл ашиглах, халхавчийн байгууллага байгуулах;

13.2.5.гүйцэтгэх ажилд хууль тогтоомжоор хориглоогүй техник хэрэгсэл ашиглах, тэдгээрийг зохион бүтээх;

13.2.6.ажил үүргээ гүйцэтгэж байхдаа зэвсэг, тусгай хэрэгслийг тогтоосон журмын дагуу биедээ авч явах, хэрэглэх.

13.3.Гүйцэтгэх байгууллага, ажилтан дор дурдсан үүрэгтэй:

13.3.1.хууль тогтоомжоор олгосон бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хүч хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангах;

13.3.2.гэмт хэрэг үйлдэхээр бэлтгэж завдаж байгаа тухай, түүнчлэн улс, нийгмийн аюулгүй байдалд хохирол учруулахуйц үйл ажиллагааны тухай мэдээ, мэдээлэл авмагц гарч болох аюул хохирлыг багасгах, түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг тус тусын чиг үүргийн дагуу шуурхай авах;

13.3.3.өөрийн эзэмшил, ашиглалтад байгаа гүйцэтгэх ажлын тусгай техник хэрэгслийн болон нууц арга хэрэглэж зохиосон ажлын тоо бүртгэл хөтөлж, энэ талаар мэдээллийн сан байгуулж ажиллуулах, гүйцэтгэх ажлын нэгдсэн тоо бүртгэлд бүртгүүлэх;

/Энэ заалтад 2015 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

13.3.4.өөрийн болон гүйцэтгэх, туслах ажилтны аюулгүй байдлыг хангах, хууль тогтоомжоор хүлээсэн бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхтэй нь холбогдуулж тэдгээрт учирч болох халдлагаас урьдчилан сэргийлэх;

13.3.5.шалгаж төгс шийдвэрлээгүй мэдээ баримтыг задруулахгүй байх, гүйцэтгэх ажлын явцад мэдсэн буюу илэрхий болсон мэдээ баримтыг хууль бусаар хувийн болон улс төрийн зорилгоор ашиглахгүй байх, түүнчлэн гүйцэтгэх ажил явуулахдаа бусдыг өдөөн хатгаж гэмт хэрэгт турхирахгүй байх;

13.3.6.гүйцэтгэх ажлын холбогдолтой төрийн болон албаны нууцыг чанд хамгаалах, нууцлалыг сахих;

/2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

13.3.7.шаардлагатай бол гүйцэтгэх ажил явуулах эрх бүхий бусад байгууллагатай мэдээлэл солилцох, хамтарч харилцан ажиллах;

13.3.8.гүйцэтгэх ажлын хэргийн шалгалтыг хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу явуулах, хэргийн мэдээ, баримтыг хууль тогтоомжид заасан үндэслэл журмыг зөрчиж устгахгүй байх, архивыг зохих журмын дагуу хөтлөх;

13.3.9.гүйцэтгэх ажлын зориулалтаар төсвөөс олгосон хөрөнгийг зохих зориулалт, журмын дагуу зарцуулж тайланг тогтоосон хугацаанд гаргах;

13.3.10.хууль тогтоомжид заасан бусад үүрэг.

13.4.Гүйцэтгэх байгууллага, ажилтнаас энэ хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу гүйцэтгэх ажил явуулахад аж ахуйн нэгж, байгууллага, тэдгээрийн албан тушаалтнаас саад учруулахыг хориглоно.

13.5.Гүйцэтгэх ажилтны албан тушаалд иргэнийг судлах, сонгон шалгаруулах, туршилтын хугацаагаар ажиллуулахтай холбогдох харилцааг Тагнуулын байгууллагын тухай хуулийн 17.2-т заасан журмаар зохицуулна.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

14 дүгээр зүйл. Туслагч, туслах ажилтан ажиллуулах

Хэвлэх

14.1.Гүйцэтгэх байгууллага нь эрх зүйн чадамжтай энэ хуулийн 8 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт зааснаас бусад хүнийг өөрийн нь зөвшөөрснөөр иргэний харьяалал, үндэс угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсролыг үл харгалзан туслагч, туслах ажилтнаар ажиллуулж болно.

14.2.Шаардлагатай тохиолдолд туслагч, туслах ажилтантай бичгээр гэрээ байгуулах бөгөөд гэрээнд тэдгээрийн гүйцэтгэх үүрэг, эдлэх эрх, хүлээх хариуцлагын талаар тодорхой заана.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

14.3.Туслагч, туслах ажилтныг зөвхөн гэрээ байгуулсан байгууллагад хуулиар харьяалуулсан асуудлыг шалгахад оролцуулах бөгөөд гэрээнд гүйцэтгэх үүрэг, эдлэх эрх, хүлээх хариуцлагын талаар тодорхой заана.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

14.4.Туслагч, туслах ажилтныг нэгээс илүү гүйцэтгэх байгууллагад ажиллуулахыг хориглоно.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

14.5.Туслагч, туслах ажилтан нь гүйцэтгэх байгууллага, түүний эрх бүхий ажилтнаас энэ хуулийн хүрээнд өгсөн үүргийг биелүүлнэ. Өгсөн үүрэг нь тухайн байгууллагын харьяалалд хамаарахгүй, энэ хуулийн заалтад нийцэхгүй байна гэж үзвэл туслагч, туслах ажилтан уг үүргийг биелүүлэхээс татгалзаж болно.

14.6.Туслагч, туслах ажилтанд хууль зөрчсөн үүрэг өгч гүйцэтгүүлсэн гүйцэтгэх ажилтныг эрх мэдлээ хэтрүүлсэнд тооцож эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэнэ.

15 дугаар зүйл. Гүйцэтгэх ажлын санхүүжилт

Хэвлэх

15.1.Гүйцэтгэх ажлыг улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ.

15.2.Гүйцэтгэх ажлын зайлшгүй шаардлагаар зохих хууль тогтоомжийн дагуу байгуулсан халхавчийн байгууллагын аж ахуйн үйл ажиллагааны орлогыг гүйцэтгэх ажлын зардалд ашиглаж болно.

15.3.Гүйцэтгэх ажлын төсвийн хөрөнгийн зарцуулалтыг Төрийн аудитын тухай хуульд заасан эрх бүхий албан тушаалтан шалгана.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

15.4.Гүйцэтгэх ажлын зардлыг салбар нэгжид хуваарилах, зарцуулалтад тавих хяналтыг тухайн гүйцэтгэх байгууллагын дарга хариуцна.

15.5.Гүйцэтгэх байгууллагын бие бүрэлдэхүүнийг нь нууцалбал зохих салбар, нэгжийн үйл ажиллагааны төсвийг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, гүйцэтгэлийг нь тайлагнахад баримтлах журмыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн, тагнуулын төв байгууллагын даргатай хамтран батална.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

15.6.Гүйцэтгэх ажлын зориулалттай эд хөрөнгийг худалдан авах, үйлдвэрлэх, эргэлтийн хөрөнгөд бүртгэх, захиран зарцуулах, шилжүүлэх, устгахад Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 5 дахь хэсэгт заасан журмыг баримтална.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

16 дугаар зүйл. Гүйцэтгэх болон туслагч, туслах ажилтны үйл ажиллагааны эрх зүйн баталгаа

Хэвлэх

16.1.Гүйцэтгэх болон туслагч, туслах ажилтан албан үүргээ биелүүлсэнтэй нь холбогдуулж амь бие, эрүүл мэнд, нэр төр, түүний гэр бүл, эд хөрөнгөд учирсан хохирлыг төр хариуцна.

16.2.Хуулийн хүрээнд явуулсан гүйцэтгэх ажлын улмаас хувь хүн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад учирсан хохирлыг төр хариуцна.

16.3.Энэ хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу туслагч, туслах ажилтнаар ажиллаж байгаа буюу ажиллаж байсан тухай мэдээ төрийн нууцад хамаарна.

16.4.Гүйцэтгэх байгууллага нь туслагчийг ажлын үр дүнгээр урамшуулж, туслах ажилтанд зохих хөлс олгоно.

16.5. Туслагч, туслах ажилтан нь гүйцэтгэх байгууллага, ажилтнаас өгсөн үүргийг биелүүлэх үедээ амь нас, хөдөлмөрийн чадвараа алдсан, тахир дутуу болсон бол гүйцэтгэх ажилтанд тухайн тохиолдолд олгодогтой ижил хэмжээний нэг удаагийн буцалтгүй болон бусад тусламж авах эрхтэй бөгөөд ар гэрт нь тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай хуульд заасны дагуу олгоно.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

16.6.Гүйцэтгэх байгууллага, тэдгээрийн ажилтнаас энэ хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу гүйцэтгэх ажил явуулахад иргэн, хуулийн этгээд хөндлөнгөөс оролцох, саад учруулах, заналхийлэхийг хориглоно.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛ ЯВУУЛАХ

17 дугаар зүйл. Мэдээ, мэдээлэл шалгах

Хэвлэх

17.1.Гүйцэтгэх байгууллага нь энэ хуулийн 11 дүгээр зүйлд заасан үндэслэлээр цуглуулсан, эсхүл иргэн, хуулийн этгээдээс холбогдох хууль тогтоомжийн шаардлагад нийцүүлэн ирүүлсэн мэдээ, мэдээллийг судалж шалган шийдвэрлэнэ.

17.2.Мэдээ, мэдээлэл нь тухайн гүйцэтгэх байгууллагын харьяаллын асуудал биш байвал харьяалах гүйцэтгэх байгууллагад нэн даруй шилжүүлж, энэ тухай мэдээ, мэдээлэл ирүүлсэн иргэн, хуулийн этгээдэд хариу мэдэгдэнэ.

18 дугаар зүйл. Гүйцэтгэх ажлын үр дүнг ашиглах

Хэвлэх

18.1.Гүйцэтгэх ажлын явцад авагдсан мэдээ, мэдээлэл, баримт бичиг, нотолгоог зөвхөн дараахь зорилгоор ашиглана:

18.1.1.үндэсний аюулгүй байдлын ашиг сонирхолд нийцүүлэн төрийн бодлого боловсруулах, тухайн байгууллагад хууль тогтоомжоор оногдуулсан үүргийг шийдвэрлэх;

18.1.2.гэмт хэргийг илрүүлэх, таслан зогсоох, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, гэмт этгээдийг эрэн сурвалжлах, нотлох баримт цуглуулах, тэдгээрийн эх сурвалжийг олж тогтоох;

18.1.3.Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлд заасан албан тушаалтнуудад танилцуулах.

/2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

18.2.Гүйцэтгэх ажлын үр дүнгийн тухай мэдээ, баримт сэлтийг хүлээн авсан, танилцсан байгууллага, албан тушаалтан нь гүйцэтгэх ажлын арга хэрэгсэл, мэдээллийн эх сурвалжийг задруулахгүй байх үүрэгтэй.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

18.3.Дараах тохиолдолд тагнуулын байгууллагын гүйцэтгэх ажлын үр дүнгийн тухай мэдээ, баримт сэлтийг тагнуулын төв байгууллагын даргын зөвшөөрөлгүйгээр бусад байгууллага, албан тушаалтанд шилжүүлэхийг хориглоно:

18.3.1.гүйцэтгэх ажлын арга хэмжээнд оролцогчдын аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй;

18.3.2.гүйцэтгэх ажлын хүч хэрэгсэл, арга, ажиллагааны тухай мэдээ, мэдээлэл задрах бодит нөхцөл байдал үүсч болзошгүй.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

19 дүгээр зүйл. Гүйцэтгэх ажлын хэрэг нээх

Хэвлэх

19.1.Энэ хуулийн 17 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу хийсэн судалгаа, шалгалтаар дараахь байдал тогтоогдвол гүйцэтгэх ажлын хэрэг нээнэ:

19.1.1.үндэсний болон улс орны аюулгүй байдалд хор уршиг учруулах гэмт хэрэг үйлдсэн буюу үйлдэхээр бэлтгэж, завдаж байгаа тухай үндэслэлтэй сэжиг тогтоогдсон;

19.1.2.энэ хуулийн 11 дүгээр зүйлд заасан үндэслэл тогтоогдсон.

19.2.Гүйцэтгэх ажлын хэрэг нээх тогтоолд тухайн гүйцэтгэх байгууллагын дарга гарын үсэг зурснаар хүчинтэй болох бөгөөд үүнийг цаашид шалгах үүргийг эрх бүхий ажилтанд хариуцуулна.

19.3.Хэрэг нээн шалгах явцад авагдсан мэдээ, мэдээллийг үрэгдүүлж, устгаж болохгүй.

20 дугаар зүйл. Гүйцэтгэх ажлын хэрэг хаах

Хэвлэх

20.1.Дор дурдсан тохиолдолд гүйцэтгэх ажлын хэрэг шалгах ажиллагааг дуусгавар болгож, хэргийг хаана:

20.1.1.шалгасан үндэслэл батлагдан эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн, эсхүл эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан шийдвэр гарсан;

20.1.2.оргосон этгээд баривчлагдсан, барьцаанд авагдсан хүн суллагдсан, сураггүй алга болсон, нас барсанд тооцогдсон хүн, эсхүл алдагдсан эд зүйл олдсон;

20.1.3.гүйцэтгэх ажлын үр дүнг энэ хуулийн 18 дугаар зүйлд зааснаар ашигласан;

20.1.4.хэргийн холбогдогч нас барсан буюу Монгол Улсын нутгаас бүрмөсөн гарсан нь тогтоогдсон.

21 дүгээр зүйл. Гүйцэтгэх ажлын нууцыг хамгаалах, хадгалах

Хэвлэх

21.1.Төрийн болон албаны нууцад хамаарах мэдээ, мэдээлэл, баримт бичигтэй Төрийн болон албаны нууцын тухай хуульд заасан журмын дагуу танилцана.

/2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

21.2.Төрийн болон албаны нууц мэдээ, мэдээлэл, баримт бичгийг итгэмжлэн хариуцсан гүйцэтгэх ажилтан, албан тушаалтан нь уг ажил, албан тушаалд томилогдох буюу халагдахдаа нууц хадгалах баталгааг бичгээр гаргана.

/2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

21.3.Гүйцэтгэх ажлын мэдээ, мэдээлэл, баримт бичигтэй танилцах эрх олгогдсон албан тушаалтан, тэдгээртэй танилцахдаа нууц хадгалах баталгаа гаргана.

21.4.Туслагч, туслах ажилтантай гэрээ байгуулах үедээ нууц хадгалах баталгааг бичгээр гаргуулна.

21.5.Энэ зүйлийн 2, З, 4 дэх хэсэгт заасан баталгаа гаргасан этгээд нууц мэдээ, мэдээлэл, баримт бичгийн нууцыг хуульд заасны дагуу ил болгох хүртэл хадгалах үүрэгтэй.

21.6.Нууц мэдээ, мэдээлэл, баримт бичгийг ил болгоогүй байхад задруулбал эрүүгийн болон захиргааны хариуцлага хүлээлгэнэ.

21.7.Энэ хуулийн 17, 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу авагдсан мэдээ, мэдээлэл, баримт бичиг, шалгалтын материалыг Төрийн болон албаны нууцын тухай хуульд заасан нууцлах хугацаа дуустал архивт хадгална.

/2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан//

21.8.Энэ зүйлийн 7 дахь хэсэгт заасан хугацаа дуусмагц гүйцэтгэх ажлын материалыг зохих журмын дагуу устгах бөгөөд түүх, судалгааны ач холбогдол бүхий мэдээ, баримт бичиг, хэргийг гүйцэтгэх байгууллагын архивт үргэлжлүүлэн хадгална.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛД ТАВИХ ХЯНАЛТ

22 дугаар зүйл. Гүйцэтгэх ажлын хяналт

Хэвлэх

22.1.Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын дарга, Ерөнхий сайд гүйцэтгэх байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцана.

22.2.Улсын Их Хурал, Засгийн газар шаардлагатай гэж үзвэл өөрийн бүтэц дэх зохих нэгж, албан тушаалтнаар дамжуулан гүйцэтгэх байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавина.

22.3.Гүйцэтгэх байгууллагын дарга нь гүйцэтгэх ажилд тавих дотоод хяналтыг хэрэгжүүлнэ.

23 дугаар зүйл. Гүйцэтгэх ажилд тавих прокурорын хяналт

Хэвлэх

23.1.Энэ зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан прокурорын хяналтыг Улсын Ерөнхий прокурор, түүний тусгайлан эрх олгосон прокурор хэрэгжүүлнэ.

23.2.Гүйцэтгэх ажлын тусгай техник хэрэгслийн нэгдсэн тоо бүртгэлд прокурор хяналт тавина.

23.3.Гүйцэтгэх байгууллага хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах шатанд дор дурдсан ажиллагаа явуулахад прокурор бичгээр урьдчилан зөвшөөрөл өгнө.

23.3.1.харилцаа холбооны сүлжээнд хяналт тавих;

/Энэ заалтад 2015 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

23.3.2.шуудан харилцааг хянах;

23.3.3.орон байр, барилга байгууламж, газар, тээврийн хэрэгсэл, ачаа, тээш, эд зүйлд нууц үзлэг хийх;

23.3.4.нууцаар ажиглалт явуулах;

23.3.5.хяналтын худалдан авалт;

/Энэ заалтыг 2015 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

23.3.6.нууцаар сонсох, харах тусгай техник хэрэгсэл ашиглах.

/Энэ заалтын дугаарт 2015 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

23.4.Хойшлуулшгүй тохиолдолд тухайн гүйцэтгэх байгууллагын даргын шийдвэрээр энэ зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан ажиллагааг явуулсан бол зөвшөөрлийг 24 цагийн дотор прокуророос авна.

23.5.Прокурор гүйцэтгэх ажлын явцад авагдаж, эрүүгийн хэргийн нотлох баримт болгосон баримт сэлтийг хуульд заасан үндэслэл, нөхцөл, журмын дагуу цуглуулсан эсэхэд хяналт тавина.

23.6.Энэ зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан ажиллагааг явуулах зөвшөөрөл олгосон прокурор нь уг ажиллагааны талаар гарсан гомдлыг хянан шийдвэрлэх, шаардлагатай бол эдгээр ажиллагааны үр дүн болон гүйцэтгэх ажлын холбогдох материалтай танилцаж болно.

23.7.Прокурорын зөвшөөрөл нь энэ зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан ажиллагаа явуулах тухай гүйцэтгэх байгууллагын шийдвэрийг батламжлах хэлбэрээр үйлдэгдэх бөгөөд шийдвэрт дараахь зүйлийг тодорхой тусгасан байна:

23.7.1.зохиох арга хэмжээ, түүний үндэслэл, зорилго, холбогдох хүний тухай мэдээ, хянах утасны дугаар, шуудан харилцааны төрөл буюу үзлэг хийх орон байрны хаяг, шаардагдах хугацаа, ашиглах тусгай техник хэрэгсэл;

23.7.2.тухайн үйлдэл, үйл ажиллагааг бусад аргаар илрүүлэх, баримтжуулах боломжгүй буюу бэрхшээлтэй болох тухай үндэслэл бүхий тайлбар;

23.7.3.уг арга хэмжээг тухайн хүнд холбогдуулж урьд зохиож байсан эсэх тухай лавлагаа.

23.8.Зохиосон арга хэмжээ дуусмагц гүйцэтгэх байгууллага зөвшөөрөл олгосон прокурорт энэ тухайгаа мэдэгдэнэ.

24 дүгээр зүйл. Хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

24.1.Албан тушаалтан гүйцэтгэх ажлын тухай хууль тогтоомж зөрчсөн нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол тагнуулын байгууллагаас дараах хариуцлага хүлээлгүүлэхээр харьяалах дээд шатны байгууллага, албан тушаалтанд санал тавьж шийдвэрлүүлнэ:

24.1.1.энэ хуулийн 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 18.2, 21.5-д заасныг зөрчсөн, 9.2.1, 9.2.3-т заасныг хэрэгжүүлэхэд саад учруулсан этгээдийн албан тушаалын цалингийн хэмжээг гурван сар хүртэл хугацаагаар 20 хүртэл хувиар бууруулах;

24.1.2.энэ хуулийн 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 18.2, 21.5-д заасныг удаа дараа зөрчсөн, эсхүл 9.2.1, 9.2.3-т заасныг хэрэгжүүлэхэд саад учруулсны улмаас мөн хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан хориглосон хэм хэмжээ зөрчигдөх нөхцөл бүрдсэн бол гэм буруутай этгээдийг албан тушаал бууруулах, огцруулах, төрийн албанаас халах.

24.2.Энэ хуулийн 24.1-д заасан тохиолдолд тухайн албан тушаалтан холбогдох албан тушаалтандаа хариуцлага хүлээлгэж, энэ тухай 14 хоногийн дотор тагнуулын байгууллагад мэдэгдэнэ.

24.3.Энэ хуулийн 24.2-т заасныг биелүүлээгүй, эсхүл биелүүлэхээс үндэслэлгүйгээр татгалзсан тохиолдолд тухайн албан тушаалтанд хариуцлага хүлээлгэх саналыг тагнуулын байгууллага түүнийг томилох, чөлөөлөх эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд тавьж шийдвэрлүүлнэ.

24.4.Энэ хуулийг зөрчсөн бусад этгээдэд холбогдох хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Р.ГОНЧИГДОРЖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unofficial translation

LAW OF MONGOLA

December 19, 1997                                                                                    Ulaanbaatar city

ON INTELLIGENCE ACTIVITY
 

CHAPTER ONE
GENERAL PROVISIONS

Article 1.Purpose of the law

The purpose of this law is to determine the principles, rights and responsibilities of intelligence activity and the activities of state authorities and officers which conduct it (hereinafter referred to as "intelligence authority"), and to regulate the relations relating to their oversight.

Article 2.Intelligence activity

Intelligence activity means activities of acquiring, gathering, and verifying intelligence, information, documents, and evidence by state competent authorities using ordinary or special covert means and methods with the purpose of protecting national security, human rights and freedoms from criminal acts. Technical inspections and examinations to be carried out in the halls of the State Great Khural's Session, Government and National Security Council meetings, international summits, negotiations, meetings and conferences which were designated by the State Special Security Organization to be under special state protection by law, as well as to ensure security of the protector shall not be applied to the intelligence activity.

/The addendum to this Article was made by the law as of May 14, 2020/  

Article З.Legislation on intelligence activity

Legislation on intelligence activity shall consists of the Constitution of Mongolia, the Law on National security, this law and other legislative acts enacted in conformity these laws.

/This paragraph was amended by the law as of December 27, 2001/  

Article 4.Principles of intelligence activity

Intelligence activity shall be conducted in compliance with principles of maintaining national, social, state and citizens' security, respect the rule of law, justice, equality, respect of human rights and freedoms, swiftness, continuity, and confidentiality.

Article 5.General condition to conduct intelligence activity

Individual's citizenship, ethnicity, gender, social status, wealth and property, religion, opinions, occupation and position shall not inhibit him/her from conducting intelligence activity in accordance with grounds and procedures stated in the law. 

Article 6.Definitions of terms 

6.1.Terms such as "Foreign intelligence activity", "Counterintelligence activity", "foreign intelligence service", "covert means", "cover", "clandestine officer", "agent" and "contracted agent" shall follow the definition specified in Article 3 of the Law on Intelligence organization.

/This paragraph was amended by the law of July 9, 2015/

6.2."Search operation" means covert operation to be conducted with the purpose of detecting crimes, and apprehending their perpetrators, which fall under the jurisdiction of Intelligence, Police and Corrections organizations. 

/This paragraph was amended by the law as of December 27, 2001, it was added by the law as of July 05, 2013, and it was by the law as of July 27, 2016/

6.3."Special equipment used in intelligence activity" means technology, equipment, it's components, and software which are used in obtaining, gathering, receiving, revealing an intelligence, information, data, and documents through covert means.

/This paragraph was added by the law as of July 9, 2015/

/This Article was revised by the law as of July 8, 1999/

Article 7.Protection of human rights and freedoms during intelligence activity

7.1.Individuals and legal entities who consider that their rights and freedoms were violated as a result of the activities of an organization authorized to legally conduct intelligence activity, are entitled to file a complaint with the relevant higher-level organizations, officials, and prosecutors. 

7.2.In case, organization that conducts intelligence activity, its officers violated the rights, freedoms and legal interests of citizens and legal entities through the misuse or exceeding of their authority, the organizations, officials and courts mentioned in paragraph 1 of this Article, shall take measures to remedy and to compensate the parties effected in accordance with legislation and their functions.

Article 8.Prohibitions during intelligence activity

8.1.Organizations, officials and individuals other than those mentioned in Article 9 of this law are prohibited from conducting intelligence activity, using special equipment, or use any kind of equipment for intelligence activity purposes.

/The addendum to this paragraph was made by the law as of July 9, 2015/

8.2.Competent authority that conducts intelligence activities and its officials are prohibited to conduct intelligence activities under any other grounds than stated in Article 11 of this law.

8.З.When employing officers, clandestine officer, agent and contracted agents, organization that conducts intelligence activity shall not empower them illegally i.e. conduct investigation outside their jurisdiction or utilize equipment prohibited by legislation.     

8.4.The members of the National Security Council, members of the government, members of the State Great Khural, the Head of the Constitutional court, the head of General Election Committee, and State secretaries of Ministries shall be prohibited from being a clandestine officer, agent and contracted agent.

/This paragraph was revised by the law of July 9, 2015 and it was amended by the law as of October 30, 2015/

8.5.The use of identification documents of members of the State Great Khural, Government, Constitutional court and General election committee, judge, prosecutor and advocate as a cover is prohibited. 

8.6.Clandestine officers, agents, and contracted agents shall not be employed by more than one organization that conducts intelligence activities, and shall be prohibited to be employed by another purpose or grounds other than those stated in the law, or to be involved in illegal actions.

/The addendum to this paragraph was made by the law as of July 9, 2015/

8.7.The use violation of human rights, freedoms, and legal interests using the results and obtained intelligence for illegal means, forging intelligence or evidence during intelligence activities, unless stated in legislation and regulations disclosing personal information is prohibited During the intelligence activities, the violation of human rights and freedoms outside the grounds and procedures specified in the law, infringing on his/her legal interest, illegal use of the results of the intelligence activities, forging information or evidence of the intelligence activities, and disclosure of the information related to the sensitive personal data found during the intelligence activities other than as prescribed by law, shall be prohibited.

/This paragraph was amended by the law as of December 17, 2021/

/This paragraph was added by the law as of July 9, 2015/

8.8.Individuals, legal entities, organizations, and officials that have not been authorized legally are prohibited from conducting any intelligence activity.  

/This paragraph was amended by the law of April 9, 2002/

/This paragraph was added by the law of July 9, 2015/

CHAPTER TWO

ORGANIZATION THAT CONDUCTS INTELLIGENCE
ACTIVITY, SCOPE AND GROUNDS TO CONDUCT
INTELLIGENCE ACTIVITY

Article 9.Organization that conducts intelligence operation

9.1.The following organizations have the right to conduct intelligence activity for the purposes mentioned below:

9.1.1.Intelligence organization- to gather intelligence and provide support necessary in formulating state policy and decision as well as about the specific policy and activities of the foreign countries and organizations through foreign intelligence, border intelligence, and counterintelligence, and to detect, prevent, and thwart internal, external risks and threats to be occurred potentially to national security as well as crimes under its legal jurisdiction;

/This sub-paragraph was amended by the law as of April 15, 2022/

/The addendum to this sub-paragraph was made by the law as of July 8, 1999, and the amendment to it was made by the law as of  December 27, 2001, and the sub-paragraph was revised  by the law as of  July 9, 2015 /

9.1.2./This sub-paragraph t was annulled by the law as of July 9, 2015/

9.1.З.Police organization - to detect and thwart crimes committed through covert means other than those mentioned in sub-paragraph 1  paragraph 1 of this article, or  a certain crime that has been committed, apprehend the perpetrators, as well as to ensure public security, court and judge's security, to maintain security of the witness, victim and their related person, to prevent from attacks, to search for missing persons, persons presumed dead, fugitive suspect, accused, defended, convicted and other persons as ordered by prosecutor or court, to locate and find lost arms and ammunitions, explosives, narcotics, poisonous substances, historically or culturally important or other valuable artifacts and items; 

/The addendum to this sub-paragraph was made by the law as of February 9, 2017/

9.1.4.Intelligence activity office of court decision enforcement agency – to prevent convicts from escaping, creating unrest, taking hostage and committing other serious crimes such as sabotage, thwart and detect crimes committed inside the prison or previously committed by them, and arrest escaped convicts, as well as to provide support in the intelligence activities of the organizations stated in the Articles 9.1.1, 9.1.3, and 9.1.6 of this Law;

/The addendum to this sub-paragraph was added by the law as of July 9, 2015/

9.1.5./This sub-paragraph was added by the law as of December 27, 2001 and it was annulled by the law as of July 09, 2015/

9.1.6.Anti-corruption agency – to conduct intelligence activity with the purpose of detecting, thwarting corruption crimes, apprehend the perpetrators, and cooperate competent organizations that conducts intelligence activity;

/This sub-paragraph was added by the law as of July 6, 2006/

9.1.7./This sub-paragraph was added by the law as of July 5, 2013 and it was annulled by the Law as of July 21, 2016/

9.1.8.Military intelligence organization– to study the international or regional military and political situation, to prevent and thwart the possible military threats and attacks to Mongolia, and provide the highest leader of state and the leaders of the armed forces with military and political, as well as military and strategic intelligence information.

/This sub-paragraph was added by the law as of July 6, 2006/

9.2.The Intelligence organization shall exercise the following rights other than those mentioned in sub-paragraph 1, paragraph 1 of this article for the purpose of enforcing legislation on intelligence operation and maintaining secrets:

/This paragraph was amended by the law as of December 27, 2001/

9.2.1.to keep comprehensive records on intelligence activity, to approve and enforce the relevant regulations on this;

/The addendum to this sub-paragraph was made by the law as of July 09, 2015/

9.2.2.to adopt regulations and guidance on intelligence activity in accordance with existing legislation;

9.2.3.to grant permission for acquiring, importing and using special equipment for intelligence activity by intelligence organization, , and to keep comprehensive record on special equipment in belonging to the organization that conducts intelligence activity and monitor their usage;

/This sub-paragraph was amended by the law of July 9, 2015/

9.2.4.to develop and implement a comprehensive policy on inventing, acquiring and utilizing intelligence equipment;

/The addendum to this sub-paragraph was made by the law as of July 9, 2015/

9.2.5.to inspect the implementation of legislation on intelligence operation in military, police and correction organizations upon taking all necessary measures preventing from the disclosure of any secrets, examine their intelligence operation's cases, and require necessary information and documentation. 

/The addendum to this sub-paragraph was made by the law as of July 5, 2013/

/This sub-paragraph was amended by the law as of July 9, 2015/

/This sub-paragraph was amended by the law as of July 21, 2016/

9.З.Intelligence activity shall be conducted, independently, or in cooperation, or getting assistant from individuals or legal entities, in respective fields as specified in legislation. 

9.4.When conducting intelligence activity, a communication and information system, photography, movie, video, audio and other recording, and other equipment that must not be harmful to human life and health, and/or the surrounding environment shall be used.

Article 10.Documents and other items used for cover

10.1.Documents and other items used for cover consist of operation, property, assets, vehicle documentation, name, address, and uniforms of the organization that conducts intelligence operation and its officers. 

10.2.Documents and other items used for cover shall be issued by the head of the organization used for the cover.

Article 11.Grounds for conducting intelligence activity

11.1.Organizations authorized to conduct foreign intelligence, counterintelligence, economic intelligence, military intelligence and border intelligence operations shall conduct its activity at their own discretion based on their available or received intelligence in compliance with national security interests of Mongolia and the grounds of state policy in this regard.

/This paragraph was amended by the law as of April 15, 2022. The addendum to this paragraph was made by the law as of July 8, 1999, and it was amended by the law as of July 9,2015/

11.2.The Police organization shall perform the search operations, if any of the following grounds exists:

11.2.1.when it is impossible to investigate substantial information about the covert committing of or attempt or preparation to commit crimes under its jurisdiction, using normal means and methods;

11.2.2.when it is impossible to apprehend perpetrators of crimes under its jurisdiction using other means and methods;

11.2.3.when ordered by court, prosecutors office, and investigator to substantiate obtained evidences in a criminal case;

11.2.4.based on the requests submitted by organizations and citizens regarding the release of hostage or search of missing person or based on the facts available to them;

11.2.5.upon a request being submitted by organizations and citizens to locate documents and items as specified in sub-paragraph 5 of paragraph 1, article 12 of this law;

11.2.6.upon a request being submitted by a foreign country or international organization that has an established agreement with Mongolia on mutual legal assistance on criminal matters.

11.З.The Intelligence organization has a right to conduct search operation based the grounds specified in sub-paragraphs 1, 2, 3, 5 and 6 of paragraph 2 of this article when investigating criminal case or inspecting information about criminal cases under its jurisdiction by law.

/This paragraph was amended by the law as of December 27, 2001/

11.4.In order to implement the purposes specified in sub-paragraph 4, paragraph 1, article 9 of this law, the Correction organization shall conduct search operation among convicts, as well as for the purpose of arresting escaped convict.

11.5.Intelligence operation may be conducted in selecting the person to be employed as a clandestine officer or contracted agent, investigating and checking officer responsible for state secret, and in order to make an opinion regarding the person who has applied for citizenship in accordance with paragraph 4, article 20 of Law on Citizenship, from the point of view of the National security of Mongolia.

11.6. /This paragraph was added by the law as of December 27, 2001/

/This paragraph was annulled by the law as of July 9, 2015/

11.7.Anti-corruption agency is entitled to conduct intelligence operation on corruption crimes and criminal cases under its responsibilities on the bases specified in sub-paragraphs 11.2.1-11.2.3 and 11.2.5-11.2.6 of this law.

/This paragraph was added by the law as of July 6, 2006/

Article 12.Scope of intelligence activity

12.1.Scope of intelligence activity shall be restricted to the following scope:

12.1.1.foreign intelligence activities to gather information on specific policy and activities of foreign countries and organizations, and other significant information pertaining the protection of Mongolian interests;

/The addendum to this sub-paragraph was made by the law as of July 8, 1999/

/This sub-paragraph was amended by the law as of July 9, 2015/

12.1.2.counterintelligence activity directed at detecting, preventing and thwarting espionage and sabotage operations from foreign countries, organizations, citizens and their agents against Mongolia and crimes under the jurisdiction of the intelligence organization;

/This sub-paragraph was amended by the law as of July 9, 2015/

12.1.3.military intelligence operations to be conducted abroad aimed at preventing and thwarting international and regional military-political and military-strategic situations, and potential military threats, and providing related information to the management of armed forces in this regards Search operation directed at detecting and thwarting crimes other than those mentioned in part 1 and 2 of section 1 of this article;

/This sub-paragraph was added by the law as of April 15, 2022/

12.1.4.search operation directed at detecting and thwarting crimes other than those mentioned in sub-paragraphs 1 and 2 of paragraph 1 of this article.

/The numbering of this sub-paragraph was changed by the law as of April 15, 2022/

12.1.5.arrest of escaped convicts, hostage release, and search for missing persons or persons presumed dead;

/The numbering of this sub-paragraph was changed by the law as of April 15, 2022/

12.1.6.search of lost secret documents, items, arms, ammunitions, explosives, strong poisonous and radioactive substances, narcotics, historically and culturally valuable artifacts and concealed assets;  

/The numbering of this sub-paragraph was changed by the law as of April 15, 2022/

12.1.7.search for sources of evidence required for criminal proceedings registration, investigation and court proceedings concerning the case.

/The numbering of this sub-paragraph was changed by the law as of April 15, 2022/

CHAPTER THREE

ORGANIZATION THAT CONDUCTS
INTELLIGENCE ACTIVITY, AUTHORITY OF ITS OFFICIALS,
FINANCING OF INTELLIGENCE ACTIVITY

Article 13.Organization that conducts intelligence operation, and powers of their officers

13.1.The organization that conducts intelligence operation shall exercise its powers provided by legislation through its permanent officers (hereinafter referred to as "officer"), as well as clandestine officer, agent and contracted agent (hereinafter referred to as "Agent").   

13.2.Organizations and officials that conduct intelligence activity shall have the following rights: 

13.2.1.to conduct intelligence activity in accordance within its legal jurisdiction and as specified in article 11 of this law;         

13.2.2.to utilize, if necessary, citizens residences, apartments, transportation, communication, and media outlets with adequate compensation;

13.2.3.to freely access into premises and apartments of organizations and citizens, and check citizen's identification documents, if there is a ground to consider that the suspect, accused, convicted and fugitive who was under the investigation of inquiry, investigation, court and prosecution organization, are hiding;

13.2.4.to utilize documents and other items for cover and set up cover organization for the purpose of concealing intelligence officer, clandestine officer, and agents and their activities;

13.2.5.to invent and utilize equipment not prohibited by legislation on intelligence activity;

13.2.6.to carry and use arms and other special equipment in accordance with established regulations while on duty.

13.З.Organizations and officials that conduct intelligence shall have the following responsibilities: 

13.З.1.to maintain the preparedness of human and other recourses required for the implementation of its legislated authority;

13.З.2.to urgently take measures in accordance with its jurisdiction to reduce the potential damage and harm upon receiving information about an attempt and/or preparation of crimes in its jurisdiction as well as other activities which might harm the national and social security;

13.З.З.to keep record of the activities organized using covert means and equipment designed for intelligence activity that is in their ownership and utilization, and to establish and operate database on this;

/This sub-paragraph was amended by the law as of July 9, 2015/

13.З.4.to prevent from potential harm to intelligence officers as well as clandestine officers and agents while implementing its powers provided by legislation;

13.З.5.not to disclose information or documents which are not fully solved, not to illegally utilize information and documents that were declassified or became clear during intelligence activity for private or political gains, as well as not to incite persons to commit crimes when conducting intelligence activity;

13.З.6.to strictly keep state, service secrets relating to intelligence operation and maintain confidentiality regarding intelligence activity;

/This sub-paragraph was amended by the law as of December 1, 2016/

13.З.7.to exchange intelligence information and cooperate, if necessary, with other organizations that conduct intelligence activity;

13.З.8.to conduct the case investigation of intelligence activity in accordance with legislation, not to destroy case information and documents violating the grounds and procedures specified in legislation, and to archive records in accordance with relevant regulation;

13.З.9.to expend the financing issued from budget for intelligence activity in accordance with its purposes and procedures and file reports within an established period;

13.З.10.other responsibilities specified in legislation.

13.4.Business entity, organization and their officials are prohibited hindering an organization that conducts intelligence activity and their officials for conducting intelligence activity, in accordance with grounds and procedures specified in this law.

13.5.Recruitment, assessment, contracting of intelligence officers shall be regulated in accordance with procedure stated in Article 17.2 of the Law on Intelligence Organizations.

/This paragraph was added by the law as of July 9, 2015/

Article 14.Employing agents, contracted agents    

14.1.Organization that conduct intelligence activity may employ persons with legal capacity and other than those mentioned in paragraph 4 of article 8 of this law, on the bases of their permission without regard to citizenship, ethnic origin, language, race, age, sex, social origin and status, property, occupation and position, religion, belief and education as agent or contracted agent.

14.2.If deemed necessary a written contract, which stipulates the right, responsibilities, liabilities shall be made with agent and contracted agent.

/This paragraph was amended by the law as of July 9, 2015/

14.З./This paragraph was annulled by the law as of July 9, 2015/

14.4./This paragraph was annulled by the law as of July 9, 2015/

14.5.Agent and contracted agent shall implement the duties issued, within the scope of this law, by organizations that conduct intelligence activity and its intelligence officers. The agent and contracted assistant may refuse to implement the duties if they consider that the duties are not inconformity with the provisions of this law and not under the responsibilities of said organization.

14.6.Intelligence officers who issued illegal duties to an agent, contracted agent shall be considered as exceeding of legal authority and shall be held accountable for criminal liability.

Article 15.Financing of intelligence activity

15.1.The intelligence operation shall be financed by state budget.

15.2.Revenues generated from the commercial entity which was established as a cover organization in accordance with relevant legislation for the necessity of intelligence activity may be utilized to finance of intelligence activity.

15.З.The intelligence activity budget expenditures shall be inspected by an authorized official as stated in the law on State Audit.

/This paragraph was amended by the law as of July 9, 2015/

15.4.The head of the organization that conducts intelligence operation shall be responsible for the distribution of the intelligence activity funding to branches and units, and monitoring the expenditures.

15.5.The budget regulations regarding planning, financing, expenditure reporting of clandestine units and branches of the organization that conducts intelligence activity shall be made by the head of the Intelligence organization and member of the Cabinet in charge of finance and budget matters.

/This paragraph was added by the law as of July 9, 2015/

15.6.When acquiring, manufacturing, registering, expending, transferring, destroying equipment used in intelligence activity shall be conducted in accordance with article 31.5 of the Law on State and local government property.

/This paragraph was added by the law as of July 9, 2015/

Article 16.Legal guarantee of activities of intelligence officers, agents, and contracted agents

16.1.The State shall be responsible for the damage caused to life, health and dignity of intelligence officers, agents and contracted agents, their family and property in relation to the implementation of their authorized duties.

16.2.The State shall be responsible for the damage caused to individual, business entity and organization due do intelligence operation conducted within the frame of law.

16.З.Information about the previous or current employment of the agent and contracted agent in accordance with the grounds and procedures of this law shall be state secret.

16.4.Organization that conducts intelligence operation shall provide stimulation to agents based on their work results and appropriate payment to contracted assistant.    

16.5.Agent and contracted agent shall be entitled to receive one time lump sum payment and other assistance which are similar to those given to intelligence officers in the same situation, when they are deceased or lost capacity to work, or become disabled during the implementation of their duties issued by organizations and officers that conduct intelligence activity, and pension of loss of family members shall be provided to his family in accordance with the Law on pensions and benefits to be issued from Social insurance fund.

16.6.It is prohibited to intervene, hinder and threaten the organizations that conduct intelligence activity and their officers in conducting intelligence activity in accordance with the grounds and procedures specified in this law, from legal entities and citizens. 

CHAPTER FOUR

CONDUCTING INTELLIGENCE ACTIVITY

Article 17.Intelligence, information verification

17.1.Organization that conducts intelligence activity shall examine and investigate the information received, in accordance with relevant legislation, from citizens and legal entities, or gathered on the basis specified in article 11 of this law.

17.2.In case the information is not under the jurisdiction of that organization that conducts intelligence activity, it shall be immediately transferred to the relevant organization that conducts intelligence activity and the citizen and legal entity who sent the information shall be notified of the process.

Article 18.Utilization of intelligence activity results

18.1.Information, documents and evidences collected during the intelligence activity shall be utilized only for the following purposes:

18.1.1.to make state policy in conformity with national security interest, to solve the duties imposed on that organization by legislation;

18.1.2.to detect and thwart crimes and prevent from it, search the perpetrators, collect evidence and find their sources;

18.1.З.to report to officials specified in article 19 of the Law on State and official secret;

 /This sub-paragraph was amended by the law as of December 1, 2016/

18.2.The government body that has received, read, been notified of results of intelligence activity and intelligence, shall not disseminate the source and means of methods of the intelligence activity.

/This paragraph was added by the law as of July 9, 2015/

18.3.It is prohibited to share intelligence acquired through intelligence activity without the consent of the head of the organization that conducts intelligence activities it the following cases;

18.3.1.has a negative effect on the security of the parties involved in intelligence activity;

18.3.2.there is a real threat that the equipment, methods, facts concerning the operation, intelligence might be revealed.

/This paragraph was added by the law as of July 9, 2015/   

Article 19.Opening of intelligence activity case

19.1.Intelligence activity case shall be opened upon the examination and supervision conducted in accordance with article 17.1 of this law:

19.1.1.well-grounded suspicion has been established about the committing and attempt or preparation of the crime which will cause harm to national and state security;

19.1.2.the grounds specified in article 11 of this law has been established.

19.2.The order to open intelligence activity case shall become as valid when it has to be signed by the head of that organization that conducts intelligence activity and a competent official shall become responsible for the further inspection.

19.З.Information gathered during the process of investigation of the case shall not be destroyed or misappropriated.

Article 20.Closing of intelligence activity case

20.1.In the following cases, investigation of intelligence activity shall be finalized and the case will be closed:

20.1.1.criminal case was opened upon the verification of investigated grounds, or it was deemed unnecessary to open a criminal case;

20.1.2.fugitive was apprehended, hostage was released, and missing person or person presumed dead, or lost items were found;

20.1.3.the results of intelligence activity are to be used as mentioned in article 18 of this law;

20.1.4.it was established that suitor connected to the crime died or permanently left the territory of Mongolia.

Article 21.Protection and storage of intelligence activity secrets

21.1.Information and documents which are considered state and official secret may be accessed in accordance with the procedures specified in article 19 of the Law on State and official secret.

/This paragraph was amended by the law as of December 1, 2016/  

21.2.Authorized intelligence officers and officials who are in charge of state secret information and documents shall issue a written confidentiality guarantee when appointed to the position and when they are dismissed.

/This paragraph was amended by the law as of December 1, 2016/ 

21.3.Officials with security clearance to information and documents of intelligence activity shall make guarantee not to disclose the secret.

21.4.Agent and contracted agent shall sign a written confidentiality guarantee.

21.5.Persons who made guarantee mentioned in paragraphs 2, 3 and 4 of this Article, shall be responsible for safekeeping of the secret intelligence, information, and documents until they are declassified in accordance with the law.

21.6.One shall be held accountable for criminal and administrative liabilities if they disclose secret information and documents before they are officially cleared.

21.7.Information, documents, and inspection materials gathered in accordance with article 17 and paragraph 1 of article 19 of this law shall be archived until the period specified in the Law on State and official secrets.

/This paragraph was amended by the law as of December 1, 2016/ 

21.8.When the period specified in paragraph 7 of this article expires, the intelligence activity materials shall be destroyed in accordance with relevant procedures and information, materials and cases with historical significance and research shall be further stored in the archive of the organization that conducts intelligence activity.

CHAPTER FIVE

INTELLIGENCE ACTIVITY OVERSIGHT

Article 22.Oversight on intelligence activity

22.1.The President of Mongolia, Speaker of the State Great Khural and the Prime minister shall be briefed on the operations of the organization that conducts intelligence activity.

22.2.The State Great Khural and the Government, if deem necessary, shall monitor the activity of the organization that conducts intelligence activity through its relevant unit or officials.

22.З.The head of the organization that conducts intelligence activity shall implement internal monitoring of intelligence activity.

Article 23.Prosecutor's oversight on intelligence activity

23.1.The Prosecutor's oversight specified in paragraph 3 of this article shall be implemented by the State Prosecutor General and a specially appointed prosecutor.

23.2.The prosecutor shall monitor the comprehensive record of special equipment to be used in intelligence activity.

23.З.Prosecutor shall provide written permission in advance for conducting following activities by organizations that conduct intelligence activity at inquiry and investigation stages.

23.З.1.to monitoring lines of communication;

/This paragraph was amended by the law as of July 9, 2015/ 

23.3.2.monitoring postal communications;

23.3.3.to conduct clandestine searches in premises, facilities, land, means of transportation, cargo, weight and goods;

23.3.4.to conduct covert observation;

23.3.5.to conduct controlled transactions;

/This paragraph was amended by the law as of July 9, 2015/ 

23.3.6.to utilize audio and video surveillance equipment.

/The number of this paragraph was amended by the law as of July 9, 2015/

23.4.In emergency situations, activities specified in paragraph 3 of this article were conducted by the decision of the head of organization that conduct intelligence activity, the permission should be taken from prosecutor's office within 24 hours following the intelligence activity.

23.5.Prosecutor shall monitor whether the documents and materials gathered during intelligence activity and taken as evidence for criminal case, have been collected in accordance with grounds, conditions and procedures specified in this law.

23.6.The prosecutor who issued permission to conduct activities specified in paragraph 3 of this article, may solve complaints raised with regard to those activities, and if necessary, may get introduced to the outcome of those activities and materials related to intelligence activity.

23.7.The prosecutor's permission shall be prepared in the form that approves the decision of the organization that conducts intelligence activity on conducting activities specified in paragraph 3 of this article and shall include followings details: 

23.7.1.intelligence activity to be undertaken, its grounds and purpose, information of relevant person, phone number to tap, type of mail communication, address of the premises to search, required period, and special equipment to be utilized;

23.7.2.valid explanation on why it is impossible, difficult to document the activity by any other means or methods;

23.7.3.reference on whether there was any previously organized operation in regards to that person.

23.8.once the operation is finalized, the organization that conducts intelligence activity shall inform the prosecutor about it.

Article 24.Responsibility for violators of the legislation on intelligence activity

24.1.If actions of an official who violated the State and official secret law in not subject to criminal liability, Intelligence organization shall submit to the relevant higher-level authority and official the following sanctions:

24.1.1.reduce the salary of an official who failed to perform their duties stated in Articles 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 18.2, and 21.5 as well as person who hindered duties stated in Articles 9.2.1, and 9.2.3, of this Law by up to 20 percent for up to 3 months;

24.1.2.demote, dismiss, fire, from civil service the official who has failed repeatedly to perform their duties specified in Articles 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 18.2, and 21.5 as well as person who hindered duties stated in Articles 9.2.1, and 9.2.3 which resulted in breaching of Article 8 of this Law.

24.2.The relevant higher-level authority and official shall impose sanctions set forth in Article 24.1 hereof and respond to the Intelligence organization within 14 days.

24.3.Intelligence Organization shall submit sanctions to the competent authority or official to appoint or dismiss the official in case of failure to comply with the provisions of Article 24.2 or failure to execute it without any grounds.

24.4.Other persons and entities who violated this law shall be liable according to relevant legislation.

/This paragraph was revised by the law as of April 15, 2022/

 

CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA R.GONCHIGDORJ