A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2007 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдөр

Дугаар 146

Улаанбаатар хот

ДҮРЭМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Шинжлэх ухаан, технологийн үндэсний зөвлөлийн дүрэм/

Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуулийн 7.3-ыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Шинжлэх ухаан, технологийн үндэсний зөвлөлийн дүрмийг хавсралтын ёсоор баталсугай.

/ Энэ тогтоолын хавсралтад Засгийн газрын 2021 оны 299 дүгээр тогтоолоор /

2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан "Дүрэм шинэчлэн батлах тухай" Засгийн газрын 2005 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн 95 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд М.ЭНХБОЛД

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд Ө.ЭНХТҮВШИН