A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1995 оны 6 дугаар сарын 2-ны өдөр

Улаанбаатар хот

АВТОБЕНЗИН, ДИЗЕЛИЙН ТҮЛШНИЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

Энэ хуулийн зорилт нь автобензин, дизелийн түлшинд албан татвар ногдуулах, уг албан татварыг төсөвт төлөхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Автобензин, дизелийн түлшний албан татварын тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

Автобензин, дизелийн түлшний албан татвар /цаашид энэ хуульд "албан татвар" гэх/-ын тухай хууль тогтоомж нь Татварын ерөнхий хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

3 дугаар зүйл.Албан татвар төлөгч

Хэвлэх

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт автобензин, дизелийн түлш үйлдвэрлэсэн болон импортлон оруулж байгаа өмчийн бүх төрөлд хамаарагдах аж ахуйн нэгж, байгууллага болон Монгол Улсын иргэн, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн /цаашид "иргэн" гэх/ албан татвар төлөгч байна.

/Энэ хэсэгт 2001 оны 11 дүгээр сарын 9-ний өдрийн хуулиар нэмэлт орсон/

4 дүгээр зүйл.Албан татвар ногдох автобензин, дизелийн түлш

Хэвлэх

Дараахь автобензин, дизелийн түлшинд албан татвар ногдуулна:

1/бүх төрлийн автобензин;

2/бүх төрлийн дизелийн түлш.

5 дугаар зүйл.Албан татвар тооцох үзүүлэлт

Хэвлэх

Албан татвар тооцох үзүүлэлтийг энэ хуулийн 4 дүгээр зүйлд заасан импортын автобензин, дизелийн түлшний биет хэмжээгээр тодорхойлно.

6 дугаар зүйл. Албан татварын хэмжээ

Хэвлэх

Албан татварыг энэ хуулийн 5 дугаар зүйлд заасан албан татвар тооцох үзүүлэлтийн тонн тутамд дараахь хэмжээгээр ногдуулна:

Албан татвар ногдуулах автобензин, дизелийн түлш

Нэг тоннд ногдуулах албан татварын хэмжээ /төгрөгөөр/

1.Автобензин

90 хүртэл октантай

90-ээс дээш октантай

/шинжилгээний аргаар тодорхойлсон/

2.Дизелийн өвөл, зуны түлш

20350

25700

2140

7 дугаар зүйл.Албан татвар ногдуулах

Хэвлэх

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэсэн автобензин, дизелийн түлшинд ногдсон албан татварыг Үндэсний татварын алба, Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт импортоор оруулж ирсэн автобензин, дизелийн түлшинд ногдох албан татварыг Гаалийн байгууллага энэ хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан хувь хэмжээгээр тус тус ногдуулна.

/Энэ хэсэгт 2000 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

/Энэ хэсгийг 2001 оны 11 дүгээр сарын 9-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

8 дугаар зүйл.Албан татвар төлөх, тайлагнах

Хэвлэх

1.Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн нь импортоор авсан автобензин, дизелийн түлшинд ногдох албан татварыг уг автобензин, дизелийн түлш Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт орж ирсэн өдрөөс хойш хуанлийн 30 хоногийн дотор гаалийн байгууллагад төлнө.

/Энэ хэсэгт 2000 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

2.Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн импортоор авсан автобензин, дизелийн түлшинд ногдсон албан татварын улирлын тайланг дараа улирлын эхний сарын 20-ны дотор, жилийн тайланг дараа оны 2 дугаар сарын 10-ны дотор гаалийн байгууллагад гарган өгч албан татварын эцсийн тооцоо хийнэ.

3.Гаалийн байгууллага нь аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн төлсөн автобензин, дизелийн түлшний албан татварыг уг албан татвар дансанд орсноос хойш хуанлийн 3 хоногт багтаан улсын төсөвт шилжүүлнэ.

Энэхүү албан татварын орлогоос замын санд төвлөрүүлэх хувь, хэмжээг Засгийн газар тогтооно.

/Энэ хэсэгт 2003 оны 1 дүгээр сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

4.Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэсэн автобензин, дизелийн түлшинд ногдох албан татварыг дараа сарын 15-ны дотор улсын төсвийн орлогын дансанд төлнө.

/Энэ хэсгийг 2001 оны 11 дүгээр сарын 9-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ хэсэгт 2003 оны 1 дүгээр сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

5.Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэсэн автобензин, дизелийн түлшинд ногдсон албан татварын улирлын тайланг дараа улирлын эхний сарын 20-ны дотор, жилийн тайланг дараа оны 2 дугаар сарын 10-ны дотор Үндэсний татварын албанд гарган өгч, албан татварын эцсийн тооцоо хийнэ.

/Энэ зүйлд 2000 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсгийг 2001 оны 11 дүгээр сарын 9-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

9 дүгээр зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

Энэ хуулийг 1995 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдрөөс дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Н.БАГАБАНДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW OF MONGOLIA

June 2, 1995                                                                                                   Ulaanbaatar city

(2022.07.08-ны өдрийн орчуулга)           Unofficial translation

ON GASOLINE AND DIESIL FUEL TAX

Article 1. Purpose of the law

The purpose of this law is to regulate relations concerning to impose the tax on gasoline and diesel fuel and the payment of this tax to the budget.                                    

Article 2. Legislation on gasoline and diesel fuel tax

The legislation on gasoline and diesel fuel tax /hereinafter referred to as "tax" in this law/ shall consists of the General Taxation Law, this law and other legal acts enacted in conformity with them.

Article 3. Taxpayer

Business entities and organizations belonging to all types of ownership that produced and import gasoline and diesel fuel in the territory of Mongolia, as well as Mongolian citizens, foreign citizens and stateless persons (hereinafter referred to as "citizens") shall be taxpayers.

/This paragraph was amended according to the law as of November 9, 2001/

Article 4. Gasoline and diesel fuel to tax 

The following gasoline and diesel fuels shall be subject to tax:

1/all types of gasoline;

2/all types of diesel fuel.

Article 5. Indicators to tax calculation

The tax calculation indicators respect to shall be determined by the physical volume of imported gasoline and diesel fuel specified in Article 4 of this law.  

Article 6. Tax rate

The tax shall be imposed at the following rates per ton tax calculation indicators specified in Article 5 of this Law:

 

 

Gasoline and diesel fuel to tax 

Tax rate per ton /by tugrug/

1.Gasoline

Up to 90 octanes  

Octanes over 90

/determined by an analytical method/

2.Diesel winter and summer fuel

 

20350

25700

 

2140

 

Article 7. Imposition of tax

The tax on gasoline and diesel fuel produced in the territory of Mongolia shall be imposed by the National tax authority, and tax on gasoline and diesel fuel imported into the territory of Mongolia shall be imposed by the Customs authority respectively at the rates specified in the Article 6 of this Law.

/This paragraph was amended according to the law as of November 17, 2000/

/This paragraph was modified according to the law as of November 9, 2001/

Article 8. Payment of tax and reporting

1.Business entities, organizations and citizens shall pay tax on imported gasoline and diesel fuel to the customs authority within 30 calendar days from the date of imported of the gasoline and diesel fuel into the territory of Mongolia.

/This paragraph was amended according to the law as of November 17, 2000/

2.Business entities, organizations and citizens shall submit quarterly tax report on imported gasoline and diesel fuel to the customs authority within the 20th of the first month of the following quarter and annual report within February 10th of the following year and make final tax calculation.

3.Customs authority shall transfer the tax on gasoline and diesel fuel paid by business entities, organizations and citizens to the state budget within 3 calendar days after the tax is credited to the account.

The rate of this tax revenue to be collected into the road fund shall be approved by the Government.

/This paragraph was amended according to the law as of January 2, 2003/

4.Business entities, organizations and citizens shall pay tax on gasoline and diesel fuel produced in the territory of Mongolia to the state budget revenue account within the 15th of the following month.

/This paragraph was added according to the law as of November 9, 2001/

/This paragraph was amended according to the law as of January 2, 2003/

5.Business entities, organizations and citizens shall submit quarterly tax report on gasoline and diesel fuel produced in the territory of Mongolia to the National tax authority within the 20th of the first month of the following quarter and annual report within February 10th of the following year and make final tax calculation.

/This article was amended according to the law as of November 17, 2000/

/This paragraph was added according to the law as of November 9, 2001/

Article 9. Entry into force

This law enters into force on June 6, 1995.

 

CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA BAGABANDI.N