A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2012 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ЗЭЭЛИЙН БАТЛАН ДААЛТЫН САНГИЙН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь иргэн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд шаардагдах санхүүжилтийн боломжийг нэмэгдүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, иргэдийн орлогын тогтвортой эх үүсвэрийг хангах зорилго бүхий зээлийн батлан даалтын сангийн эрх зүйн үндсийг тогтоож, зээлийн батлан даалтын үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

2 дугаар зүйл.Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, энэ хууль болон эдгээр хуульд нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Хэвлэх

3.1.Энэ хуулиар Засгийн газар үүсгэн байгуулагч, хөрөнгө оруулагч болон давхар батлан даагчаар орж байгаа зээлийн батлан даалтын сангийн үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг зохицуулна.

4 дүгээр зүйл.Зээлийн батлан даалтын сангийн эрх зүйн байдал

Хэвлэх

4.1.Зээлийн батлан даалтын сан /цаашид “Сан” гэх/ нь барьцаа хөрөнгийн дутагдалтай иргэн, хуулийн этгээд, жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчид зээлийн батлан даалт гаргах ашгийн төлөө бус хуулийн этгээд байна.

/Энэ заалтад 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

5 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

5.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

5.1.1."жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч" гэж Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хуулийн 5.1-д заасан этгээдийг;

5.1.2."батлан даалт" гэж Иргэний хуулийн 458 дугаар зүйлд заасныг;

5.1.3."зээлийн батлан даалт" гэж Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, төлбөр тооцоо, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлд заасныг;

5.1.4."жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан" гэж Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 6.4.4-т заасныг.

/Энэ заалтыг 2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

САНГ ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАХ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГА, БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

6 дугаар зүйл.Санг үүсгэн байгуулах

Хэвлэх

6.1.Төрийн болон төрийн бус байгууллага, олон улсын байгууллага, иргэн, хуулийн этгээд Сангийн үүсгэн байгуулагч байж болно.

6.2.Үүсгэн байгуулагчдын анхны хурлаар Сангийн дүрмийг батлах бөгөөд Сангийн дүрмийг баталснаар Санг үүсгэн байгуулсанд тооцно.

7 дугаар зүйл.Сангийн удирдлага, бүтэц, зохион байгуулалт

Хэвлэх

7.1.Сан нь удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөл, гүйцэтгэх захирал, зээлийн батлан даалтын хороотой байна.

7.2.Сан нь энэ хуулийн 7.1-д зааснаас гадна зохион байгуулалтын бусад бүтэцтэй байхаар дүрэмдээ зааж болно.

7.3.Сангийн удирдах дээд байгууллага нь Удирдах зөвлөл байх бөгөөд үүсгэн байгуулагчдын хурлаас Сангийн дүрэмд заасны дагуу Удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилно.

7.4.Сангийн үүсгэн байгуулагчдын анхны хурлаас Сангийн дүрмийг баталж, Удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилсны дараа үүсгэн байгуулагчдын энэхүү эрх нь Удирдах зөвлөлд шилжих бөгөөд Сангийн дүрэмд Удирдах зөвлөлийн гишүүдийн дийлэнх олонхын саналаар нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно.

7.5.Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн нь төсөв, санхүүгийн болон жижиг, дунд үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, хөрөнгө оруулагч, хандивлагч, дэмжигч, тэдгээрийн томилсон төлөөллөөс бүрдэнэ.

7.6.Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд Сангийн үйл ажиллагаатай шууд холбоотой этгээдийн төлөөллийг оруулж болно.

8 дугаар зүйл.Сангийн дүрэм

Хэвлэх

8.1.Сангийн дүрэмд дараах зүйлийг тусгана:

8.1.1.нэр, хаяг байршил;

8.1.2.зорилго;

8.1.3.үйл ажиллагааны чиглэл, зарчим;

8.1.4.удирдлага, зохион байгуулалтын бүтэц, хяналтын тогтолцоо, эрх бүхий этгээдийг томилох, чөлөөлөх журам;

8.1.5.Удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлага, зохион байгуулалтын бусад бүтцийн эрх хэмжээ, чиг үүрэг;

8.1.6.Удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэр гаргах журам.

8.2.Сангийн дүрмийг батлах, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахад Санхүүгийн зохицуулах хорооноос зөвшөөрөл авна.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

9 дүгээр зүйл.Сангийн үндсэн үйл ажиллагаа

Хэвлэх

9.1.Сан нь дараах үйл ажиллагааг явуулна:

9.1.1.банк, санхүүгийн байгууллагаас зээл авахыг хүссэн боловч зээлийн барьцаа хөрөнгө нь хүрэлцэхгүй байгаа жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчид зээлийн 60 хүртэлх хувьд батлан даалт гаргах;

9.1.2.Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 5.1-д заасны дагуу жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчээс гаргасан хаалттай өрийн бичгээс банк, санхүүгийн байгууллага худалдаж авсан бол уг худалдаж авсан өрийн бичигт батлан даалт гаргах.

9.1.3.төвлөрлийг сааруулах, иргэдийг орон сууцжуулах бодлогод нийцүүлэн Засгийн газраас баталсан хөтөлбөр, арга хэмжээний хүрээнд банк, санхүүгийн байгууллагаас зээл авахыг хүссэн боловч урьдчилгаа төлбөр болон барьцаа хөрөнгө нь хүрэлцэхгүй байгаа иргэн, хуулийн этгээдийн урьдчилгаа, барьцаа хөрөнгийн 60 хүртэлх хувьд батлан даалт гаргах.

/Энэ заалтыг 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

9.1.4.уламжлалт мал аж ахуйд тулгамдаж байгаа уур амьсгалын өөрчлөлтөөс шалтгаалсан сөрөг нөлөөллийг бууруулах зорилгоор Засгийн газраас баталсан хөтөлбөр, арга хэмжээний хүрээнд мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэх зорилгоор банк, санхүүгийн байгууллагаас зээл авахыг хүссэн боловч урьдчилгаа төлбөр болон барьцаа хөрөнгө нь хүрэлцэхгүй байгаа мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэх хоршооны гишүүн малчинд урьдчилгаа, барьцаа хөрөнгийн 100 хүртэлх хувьд батлан даалт гаргах.

/Энэ заалтыг 2024 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

9.2.Сан нь энэ хуулийн 9.1-д заасан батлан даалтыг гаргахдаа тухайн зээл олгох банк, санхүүгийн байгууллагын дүгнэлтэд үндэслэнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.3.Сангийн хөрөнгийг банкинд хадгаламж, харилцах хэлбэрээр болон Засгийн газрын өрийн бичиг, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос зөвшөөрсөн бусад хэлбэрээр байршуулж болно.

10 дугаар зүйл.Бусад үйл ажиллагаа

Хэвлэх

10.1.Сан нь үндсэн үйл ажиллагаагаатайгаа холбогдуулж дараах бусад үйл ажиллагааг явуулна:

10.1.1.зээлийн мэдээлэл болон эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл хариуцсан эрх бүхий байгууллага, шаардлагатай бусад төрийн болон хувийн мэдээллийн сантай мэдээлэл солилцох, лавлагаа авах;

10.1.2.зээлийн батлан даалт болон холбогдох бусад үйл ажиллагаанаас бий болсон хугацаа хэтэрсэн өр, авлагыг барагдуулах зорилгоор тэдгээрийг бусдад худалдах, хуулиар зөвшөөрсөн бусад арга хэмжээг авах.

11 дүгээр зүйл.Сангийн үйл ажиллагааны журам

Хэвлэх

11.1.Удирдах зөвлөл Сангийн үйл ажиллагааны дараах журмыг батална:

11.1.1.батлан даалтын төрөл, хэмжээ, хугацаа, хураамж, шимтгэл, бусад нөхцөл;

11.1.2.батлан даалт гаргах журам;

11.1.3.батлан даалтаар хүлээсэн үүрэг гүйцэтгэх журам;

11.1.4.батлан даалт гаргах үйл ажиллагааны хүрээнд банк, санхүүгийн байгууллагатай хамтран ажиллах журам;

11.1.5.Сангийн хөрөнгө, мөнгөн хөрөнгийг удирдах, байршуулах журам;

11.1.6.бүртгэл, мэдээллийн хадгалалтын журам.

11.2.Сангийн үйл ажиллагаанаас үүсэх эрсдэлийг Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас давхар батлан даахтай холбогдсон журмыг Засгийн газар батална.

/Энэ хэсгийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

12 дугаар зүйл.Батлан даалтын шимтгэл, үйлчилгээний хураамж

Хэвлэх

12.1.Сан нь үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах зорилгоор батлан даалтын шимтгэл, үйлчилгээний хураамж авах бөгөөд батлан даалтын шимтгэл, хураамжийн хэмжээг Сан тогтооно.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ

13 дугаар зүйл.Засгийн газар, түүний харьяа байгууллагын оролцоо

Хэвлэх

13.1.Сангийн хүсэлтээр сангийн санхүүгийн чадавхийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Засгийн газраас Санд нэмэлт санхүүжилт, хөнгөлөлттэй зээл олгож болно.

13.2.Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас Сангийн гаргасан нийт батлан даалтын 60 хүртэл хувийг давхар батлан даана.

/Энэ хэсгийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

13.3.Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан нь тухайн жилд Сангийн гаргахаар төлөвлөсөн нийт батлан даалтын дүнгийн 10 хүртэл хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн хөрөнгийг болзошгүй өр төлбөрийг нөхөхөд зориулан бэлэн мөнгө хэлбэрээр дансандаа байршуулна.

/Энэ хэсгийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

13.4.Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас гаргах давхар батлан даалтын шимтгэл, үйлчилгээний хөлсийг Сантай зөвшилцөж, жижиг, дунд үйлдвэрийн болон санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хамтран тогтооно.

/Энэ хэсгийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

САНГИЙН ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ, БҮРТГЭЛ, САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

14 дүгээр зүйл.Сангийн өөрийн хөрөнгө

Хэвлэх

14.1.Сан үйл ажиллагаагаа явуулахад хүлээх үүргийн баталгаа болгох зорилгоор өөрийн хөрөнгөтэй байна.

14.2.Сангийн өөрийн хөрөнгийн доод хэмжээг болон өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцааг Санхүүгийн зохицуулах хороо тогтооно.

14.3.Сангаас гаргах батлан даалтын нийт хэмжээ нь Сангийн өөрийн хөрөнгийг 20 дахин нэмэгдүүлснээс хэтрэхгүй байна.

14.4.Сангийн үйл ажиллагааны зохистой харьцаа Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тогтоосон хэмжээнд хүрэхгүй болсон тохиолдолд хөрөнгө оруулагчид оруулсан хөрөнгийн хэмжээндээ хувь тэнцүүлэн дахин хөрөнгө оруулж өөрийн хөрөнгийн дутууг нөхөх саналыг Сан тавьж болно.

14.5.Энэ хуулийн 14.4-т заасан саналыг хөрөнгө оруулагч хүлээж аваагүй бол аль нэг хөрөнгө оруулагч дангаараа, эсхүл хэд хэдэн хөрөнгө оруулагч хамтран хөрөнгийн дутууг нөхөх зөрүүг олгож, зохистой харьцааны үзүүлэлтийг шаардлагатай түвшинд хүргэх арга хэмжээг авч болно.

15 дугаар зүйл.Сангийн санхүүгийн тайлан

Хэвлэх

15.1.Сан Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын дагуу санхүүгийн тайлан гаргана.

15.2.Сан санхүүгийн тайлангаа жил бүр Санхүүгийн зохицуулах хороо, жижиг, дунд үйлдвэрийн болон санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад тус тус хүргүүлнэ.

15.3.Сангийн санхүүгийн тайлан нь тэнцэл, орлого үр дүнгийн тайлан, өмчийн өөрчлөлтийн тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайлан болон нэмэлт тайлбар, тодруулгаас бүрдэнэ.

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ХЯНАЛТ

16 дугаар зүйл.Санхүүгийн зохицуулах хорооны тавих хяналт

Хэвлэх

16.1.Санхүүгийн зохицуулах хороо Сангийн өөрийн хөрөнгө, төлбөрийн чадварыг хангуулах болон үйл ажиллагааг нь зохицуулахтай холбогдсон дүрэм, журам гаргаж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.

16.2.Санхүүгийн зохицуулах хороо энэ хуулийн 16.1-д заасан дүрэм, журмыг батлахдаа жижиг, дунд үйлдвэрийн болон санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг авна.

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ

САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ДУУСГАВАР БОЛОХ

17 дугаар зүйл.Санг татан буулгах

Хэвлэх

17.1.Санг Иргэний хуулийн 38 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу татан буулгана.

НАЙМДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

18 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

18.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

18.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022.08.02-ны өдрийн орчуулга)               Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

 

February 10, 2012                       Ulaanbaatar city

 

ON CREDIT GUARANTEE FUND

 


CHAPTER ONE

General provisions

Article 1. Purpose of the law

1.1. The purpose of this law is to define the legal basis of credit guarantee fund, which has goals to increase financial opportunities necessary for operations of citizens and/or legal entities, to support the employment, and to provide a stable source of income for citizens, and, to govern relations related to services of the credit guarantee fund.

/This section was revised according to the law as of November 12, 2021/

Article 2. Legislation on Credit guarantee fund

2.1. The legislation on credit guarantee fund consists of the Constitution of Mongolia, Civil Code, this law and other legislative acts enacted in conformity with these laws.   

2.2. If an international treaty to which Mongolia is a party stipulates otherwise than this law, then the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3. Scope of the law

3.1. This law shall govern relations related to activities of the credit guarantee fund in which the Government participates as a founder, investor and co-guarantor.

Article 4. Legal status of Credit guarantee fund

4.1. The credit guarantee fund shall be a non-profit legal entity issuing credit guarantees to citizens and/or legal entities and/or small and medium enterprises that lack collateral.

/This clause was amended according to the law as of November 12, 2021./

Article 5. Definitions of terms

5.1. Terms used in this law shall have the following meaning:

5.1.1. "small and medium enterpriser" means an entity stated in the provision 5.1 of the law on small and medium enterprises;

5.1.2. "guarantee" means as stated in Article 458 of Civil Code;

5.1.3. "credit guarantee" means as stated in Article 28 of the law monetary deposit, transfer of monetary transaction, and loan activities of the bank and competent legal entity;

5.1.4. "the Small and medium enterprise development fund" means as specified in Article 6.4.4 of the Law on Government Special Fund.

/This clause was repealed in accordance with the law as of November 13, 2019./

CHAPTER TWO
ESTABLISHMENT OF FUND, ITS MANAGEMENT, STRUCTURE AND ORGANIZATION

Article 6. Establishment of the fund

6.1. State and non-state organizations, international organizations, citizens and/or legal entities can be a founder of the fund. 

6.2. A charter of the fund shall be approved by the first meeting of founders, and it shall be considered that the fund to be founded by approving the charter of the fund.

Article 7. The fund management, structure and organization

7.1. The fund shall have a Board of Directors, a supervisory board, an executive director and a credit guarantee committee.

7.2. The charter may state that the fund may have other organizational structures in addition to those specified in the provision 7.1 of this law.  

7.3. The highest authority of the fund shall be the Board of directors, and the directors of the Board shall be appointed by the meeting of founders according to the charter of the fund.

7.4. The first meeting of founders of the fund has a right to approve the charter, and after appointing the directors of the Board this right of founders shall be transferred to the Board of directors, and any amendment and addendum to the charter can be made by an overwhelming majority of directors of the Board.  

7.5. The Board shall consist of the state central administrative body in charge of budget, finance and small and medium enterprises, investors, donors, supporters and their appointed representatives.

7.6. The Board of directors may include representatives of persons directly involved in the fund's activities.

Article 8. Charter of the fund

8.1. The charter of the fund shall include the following:

8.1.1. name, address and location;

8.1.2. purpose;

8.1.3. types and principles of activities;

8.1.4. procedures for management and organizational structure, control system, appointment and dismissal of authorized persons;

8.1.5. powers and functions of the Board of directors, supervisory board, executive management and other organizational structures;

8.1.6. a procedure for making decisions at the board meeting.

8.2. In order to approve and amend the charter, a permission must be taken from The financial regulatory commission.

CHAPTER THREE
FUND ACTIVITIES

Article 9. Key activity of the fund

9.1. The fund shall carry out the following activities:

9.1.1. to issue guarantees for up to 60 percent of loans to small and medium enterprises that request loans from banks and financial institutions but do not have sufficient loan collateral;

9.1.2. to issue a guarantee for the purchased bond if a bank or financial institution has purchased a closed bond issued by a small and medium enterprise in accordance with Article 5.1 of the Law on Securities Market;

9.1.3. to issue guarantees for up to 60 percent of advances and/or collateral of individuals and/or legal entities who have applied for loans from banks and financial institutions according to the programs and measures approved by the Government in compliance with the policy of decentralization and housing, but have insufficient down payments and collateral.

/This clause was added according to the law as of November 12, 2021./

9.2. The fund shall issue a guarantee specified in 9.1 of this law based on the conclusion of the bank or financial institution that will issue the loan.

/This section was amended according to the law as of November 12, 2021./

9.3. The fund's assets may be placed in the bank in the form of deposits, current accounts, government bonds and other forms approved by the Financial regulatory commission.

 Article 10. Other activities

10.1. The fund shall carry out the following other activities in connection with its key activities:

10.1.1. to exchange information and obtain information with the authorized organization in charge of state registration of credit information and state property rights, and other necessary public and private databases;

10.1.2. to sell overdue debts and receivables arising from loan guarantees and other related activities and to take other measures permitted by law.

Article 11. Operational procedure of the fund

11.1. The Board of Directors shall approve the following procedures for the fund's operations:

11.1.1. type, amount, term, deduction fee, fee and other conditions of the guarantee;

11.1.2. the procedure for issuing a guarantee;

11.1.3. the procedure for performing the obligations under the guarantee;

11.1.4. procedures for cooperation with banks and financial institutions within the scope of issuing guarantees;

11.1.5. procedures for managing and placing the fund's assets and monetary assets;

11.1.6. registration and information storage procedures.

11.2. The Government shall approve procedures related to the double guarantee issued by the Small and medium enterprise development fund for risks arising from the activities of the fund from.

/This section was repealed according to the law as of November 13, 2019/

Article 12. Deduction fee of the guarantee and service fee

12.1. The fund shall receive a guarantee deduction fee and service in order to keep the fund's operation normal, and the amount of deduction fee and service fee shall be determined by the fund.               

CHAPTER FOUR
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE GOVERNMENT

Article 13. Participation of the Government and its relevant organizations

13.1. Per the request of the fund, the Government may provide an additional funding and soft loans to the fund in order to increase the fund's financial capacity.

 13.2. Up to 60 percent of the total guarantees issued by the fund shall be guaranteed by the Small and medium enterprise development fund.

/This section was repealed according to the law as of November 13, 2019./

13.3. The Small and medium enterprise development fund shall deposit up to 10 percent of the total amount of guarantees planned to be issued by the fund in a given year in the form of cash to cover contingent liabilities.

/This section was repealed according to the law as of November 13, 2019./

13.4. The double guarantee deduction fee and service fee to be paid by the Small and medium enterprise development fund shall be determined by the state central administrative body in charge of small and medium enterprises and the state central administrative in charge of finance and budget matters in consultation with the fund.

/This section was repealed according to the law as of November 13, 2019./

CHAPTER FIVE
OWN ASSETS OF THE FUND, REGISRATION, FINANCIAL REPORT

Article 14. Own assets of the fund

14.1. The fund shall have own assets as a guarantee of its responsibilities in carrying out its activities.

14.2. The Financial regulatory commission shall determine the minimum amount and an appropriate ratio of the fund's own assets.

14.3. The total amount of guarantees to be issued by the fund shall not exceed 20 times the fund's own assets.

14.4. If the prudential ration of the fund's activities does not reach the level set by the Financial regulatory commission, the fund may make a proposal to re-invest in proportion to the amount invested by the investor to cover the shortfall of its assets. 

14.5. If the investor does not accept the proposal specified in the provision 14.4 of this law, one of the investors alone or several investors may provide the difference to cover the capital shortfall and take measures to bring the prudential ratio to the required level.  

Article 15. Financial report of the fund

15.1. The fund shall issue a financial report pursuant to the Law on Accountancy and international standards of the accountancy.

15.2. The fund shall submit the financial report to the Financial regulatory commission and the state central administrative bodies in charge of small and medium enterprises, and finance and budget annually.

15.3. The financial report of the fund consists of balance sheet, income statement, statement of changes in equity, statement of cash flows, and notes to financial statements

CHAPTER SIX
MONITORING FUND OPERATIONS

Article 16. Monitoring of Financial regulatory commission

16.1. The Financial regulatory commission shall issue rules and regulations on ensuring the fund's own assets and solvency and regulating the fund's activities, and monitor their implementation.

16.2. The Financial regulatory commission shall take an opinion of the state central administrative bodies in charge of small and medium enterprises, and finance and budget before approving the rules and regulations specified in the provision 16.1 of this law.

CHAPTER SEVEN
CLOSING DOWN THE FUND OPERATION

 Article 17. Liquidation of the fund

17.1. The fund shall be liquidated pursuant to the procedure stated in the Article 38 of Civil Code. 

CHAPTER EIGHT
MISCELLANEOUS

Article 18. Liabilities for violations of the law

18.1. If actions of an official violating this Law is not of a criminal nature, he/she shall be subject to liability specified in the Law on Civil Service.

18.1. A person or legal entity that violates this Law shall be subject to liability specified in the Criminal Code of Mongolia or the Law on Infringements.

/This article was revised according to the law as of December 4, 2015./

SPEAKER OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA          D.DEMBEREL