A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2003 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдөр

Улаанбаатар хот

АГААРЫН ЗАЙГ НИСЭХЭД АШИГЛАХ ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын агаарын зайг нисэхэд ашиглах, Монгол Улсын агаарын зайн аюулгүй байдалд хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Агаарын зайг нисэхэд ашиглах тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Агаарын зайг нисэхэд ашиглах тухай хууль тогтоомж нь энэ хууль, түүнтэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Хэвлэх

3.1.Энэ хууль нь Монгол Улсын агаарын зайг иргэний болон улсын нисэхэд ашиглахад үйлчилнэ.

4 дүгээр зүйл.Хуулийн нэр томъёо

Хэвлэх

4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

4.1.1. ”Монгол Улсын агаарын зай” гэж Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээс дээших агаар мандлын орон зайг;

/Энэ заалтад "дээшхи хийн мандлын агаарын давхрагын" гэснийг "дээших агаар мандлын" гэж 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан бөгөөд 2025 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

4.1.2."хилийн агаарын бүс" гэж улсын хилийн шугамаас дотогш 30 км-ын өргөнтэй нутаг дэвсгэр дээрх агаарын зайг;

4.1.3."аюултай бүс" гэж тусгайлан заасан хугацаанд нислэгийн үйл ажиллагаанд аюул учруулж болзошгүй, тодорхой өндөр болон өргөнөөр хязгаарлагдсан агаарын зайг;

4.1.4."хязгаарлалттай бүс" гэж агаарын хөлгийн нислэгийг хязгаарлах зорилгоор тогтоосон, тодорхой өндөр болон өргөнөөр хязгаарлагдсан агаарын зайг;

4.1.5."хориотой бүс" гэж агаарын хөлгийн нислэгийг хориглосон, тодорхой өндөр болон өргөнөөр хязгаарлагдсан агаарын зайг;

4.1.6."цэргийн зориулалтын бүс" гэж цэргийн үйл ажиллагаа явуулахад зориулан тогтоосон, өндөр болон өргөнөөр хязгаарлагдсан агаарын зайг;

4.1.7. "агаарын зайн аюулгүй байдал" гэж Монгол Улсын агаарын зайн халдашгүй дархан байдлыг хөндлөнгийн, хууль бус үйлдлээс хамгаалахтай холбогдсон цогцолбор арга хэмжээг.

4.2.Энэ хуульд заасан бусад нэр томъёог Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлд заасан нэр томъёотой нэгэн адил утгаар ойлгоно.

/Энэ хэсэгт "Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлд" гэснийг "Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлд" гэж 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан бөгөөд 2025 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

АГААРЫН ЗАЙГ НИСЭХЭД АШИГЛАХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ

5 дугаар зүйл.Агаарын зайг нисэхэд ашиглах зохицуулалт

Хэвлэх

5.1.Монгол Улсын Засгийн газраас агаарын зайг нисэхэд ашиглах ерөнхий журмыг тогтоож, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.

5.2.Энэ хуулийн 5.1-д заасан журмаар дараахь үйл ажиллагааг зохицуулна:

5.2.1.нисэхэд ашиглах агаарын зайн ангиллыг тогтоох;

5.2.2.агаарын зайн хяналт;

5.2.3.нисэхэд ашиглах агаарын зайн аюулгүй байдлыг хангах;

5.2.4.агаарын зайн ашиглалтын зохицуулалт хийх;

5.2.5.Монгол Улсын агаарын зайг хүмүүнлэгийн олон улсын үйл ажиллагаанд зориулан ашиглуулах;

5.2.6.хууль тогтоомжид заасан бусад үйл ажиллагаа.

5.3.Монгол Улсын агаарын зайг нисэхэд ашиглах ерөнхий журмын хэрэгжилтийг батлан хамгаалах асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тус тусын чиг үүргийн дагуу хангана.

6 дугаар зүйл.Нисэхэд ашиглах агаарын зайг тогтоох

Хэвлэх

6.1.Иргэний нисэхэд ашиглах агаарын зайг олон улсын хэм хэмжээ, иргэний нисэхийн үйл ажиллагаанд нийцүүлэн иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тогтооно.

6.2.Улсын нисэхэд ашиглах агаарын зайг батлан хамгаалах асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тогтооно.

6.3. Монгол Улсын агаарын зайд улсын нисэхэд ашиглах агаарын зам тогтоох, агаарын хилийн орох, гарах цэгийг шинээр нээх, хаах асуудлыг батлан хамгаалах асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага шийдвэрлэнэ.

/Энэ хэсэгт "агаарын хаалгыг" гэснийг "агаарын хилийн орох, гарах цэгийг" гэж 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан бөгөөд 2025 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

6.4. Монгол Улсын агаарын зайд иргэний нисэхийн зориулалтаар ашиглах  агаарын зам, агаарын хаалгыг орох, гарах цэгийг Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 8.1.7-д заасны дагуу тогтооно.

/Энэ хэсэгт "агаарын хаалгыг Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 7.1.3-т заасны дагуу тогтоох бөгөөд уг асуудлаар батлан хамгаалах асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас санал авсан байна" гэснийг "орох, гарах цэгийг Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 8.1.7-д заасны дагуу тогтооно" гэж 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан бөгөөд 2025 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

7 дугаар зүйл.Агаарын зайн аюулгүй байдлын хяналт

Хэвлэх

7.1.Агаарын зайн аюулгүй байдлын хяналт нь агаарын зайн зөрчлийг илрүүлэх, илэрсэн зөрчлийг таслан зогсоох үйл ажиллагаанаас бүрдэнэ.

7.2.Энэ хуулийн 7.1-д заасан үйл ажиллагааг цэргийн мэргэжлийн удирдлагын дээд байгууллага хэрэгжүүлнэ.

7.3.Монгол Улсын агаарын зайн зөрчлийг илрүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ радиолокаци бүхий хяналтын хэрэгслээр гүйцэтгэнэ.

8 дугаар зүйл.Агаарын зайн зөрчил

Хэвлэх

8.1.Дараахь үйлдлүүдийг агаарын зайн зөрчил гэнэ:

8.1.1.нислэгийн хөдөлгөөнийг удирдах эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүй нислэг үйлдэх;

8.1.2.аргагүйдсэнээс бусад тохиолдолд агаарын хөлөг нислэгийн хөдөлгөөнийг удирдах эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүй буулт үйлдэх;

8.1.3.тогтоогдсон журмыг зөрчин Монгол Улсын агаарын хилийн орох, гарах цэгээр нэвтрэх;

/Энэ заалтад "агаарын хаалгаар" гэснийг "агаарын хилийн орох, гарах цэгээр" гэж 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан бөгөөд 2025 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

8.1.4.Монгол Улсын хилийн агаарын бүсэд зөвшөөрөлгүй нислэг үйлдэх;

8.1.5.хориотой, хязгаарлалттай, аюултай, цэргийн зориулалтын бүсэд нислэгийн хөдөлгөөнийг удирдах эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүй нислэг үйлдэх;

8.1.6.агаарын хилээр орж ирсэн тагнуулын зориулалттай нисэх хэрэгслүүдийн нислэг.

8.2.Энэ хуулийн 8.1.2 дахь заалт байлдааны үүргийн нислэгт хамаарахгүй.

9 дүгээр зүйл.Нисэхэд ашиглах агаарын зайн аюулгүй байдлыг хангах

Хэвлэх

9.1.Монгол Улсын агаарын зайд цэргийн зориулалттай буудлага, дэлбэлэлт хийх, пуужин харвах зэргээр нислэгт аюул учруулж болзошгүй үйл ажиллагаа явуулахад цэргийн мэргэжлийн удирдлагын дээд байгууллага Иргэний нисэхийн ерөнхий газартай зөвшилцөнө.

9.2.Агаарын довтолгооноос хамгаалах зорилгоор байлдааны зориулалтаар пуужин харвах, буудлага үйлдэхэд энэ хуулийн 9.1 дэх заалт хамаарахгүй.

9.3.Аливаа агаарын хөлөг Монгол Улсын агаарын зайд нислэг үйлдэх үедээ хууль бус үйлдэлд өртөж, бусдын эрхшээлд орсон тохиолдолд цэргийн мэргэжлийн удирдлагын дээд байгууллагын дарга дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

9.3.1.агаарын хөлгийг булаан авч, нисэх багийг эрхшээлдээ оруулсан этгээдэд агаарын хөлгийг ойролцоох нисэх буудалд буулгахыг шаардах;

9.3.2.хууль бус үйлдэлд өртсөн агаарын хөлгийн асуудлаар иргэний нисэхийн удирдлага болон нислэг хөдөлгөөний үйлчилгээний албанд үүрэг, даалгавар өгөх;

9.3.3.агаарын хөлгийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор Монгол Улсын агаарын зайд нислэг үйлдэж байгаа агаарын хөлгийг харьяалал харгалзахгүйгээр ойролцоох нисэх буудалд яаралтай буулгах арга хэмжээ авах;

9.3.4.аюулд нэрвэгдсэн гадаад орны агаарын хөлөгт тусламж үзүүлэх бололцоотой арга хэмжээг Монгол Улсын олон улсын гэрээний дагуу авч хэрэгжүүлэх;

9.3.5.хууль бус үйлдэлд өртсөн агаарын хөлөг ойролцоох нисэх буудалд осол эндэлгүй буух шаардлагыг үл хэрэгсэн нислэгээ үргэлжлүүлбэл дараагийн учирч болзошгүй уршиг, үр дагавраас сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу арга хэмжээ авах;

9.3.6.зэвсэгт хүчний агаарын довтолгооноос хамгаалах анги, салбаруудын жижүүрлэлтийн хүч хэрэгслийг нэмэгдүүлэх.

10 дугаар зүйл.Дайны байдлын үеийн зохицуулалт

Хэвлэх

10.1.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт дайны байдал зарласан үед нисэх хэрэгслийг өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр Монгол Улсын Зэвсэгт хүчний мэдэлд шилжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг Дайчилгааны тухай хуулиар зохицуулна.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

11 дүгээр зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

11.1.Энэ хуулийн 5.2, 8.1-д заасныг зөрчсөн албан тушаалтанд Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

11.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТӨМӨР-ОЧИР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2023.08.04ий өдрийн орчуулга)                                                  Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

May 30, 2003                                                                                           Ulaanbaatar city

 

ON THE USE OF AIR SPACE FOR AVIATION

 

cHApTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Purpose of the Law

1.1.The purpose of this Law is to regulate relations in connection with the use of Mongolian airspace for aviation and monitoring the safety of Mongolian airspace.

Article 2.Legislation on the use of airspace for aviation

2.1.Legislation on the use of airspace for aviation shall consist of this Law and other legislative acts issued in conformity with it.

2.2.If an international treaty, to which Mongolia is a party, stipulates otherwise than this Law, the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3.Scope of the application of the Law

3.1.This Law shall apply to the use of Mongolia's airspace for civil and state aviation.

Article 4.Definition of terms of the Law

4.1.The following terms used in this Law shall be understood in the following meanings:

4.1.1."Mongolian airspace" means the space of the atmosphere above the territory of Mongolia;

/The term "of the air layer of the atmosphere" in this sub-paragraph was amended into the term "of the atmosphere" by the law as of July 7, 2023, and it shall enter into force on January 1, 2024/

4.1.2."border air zone" means the air space on the territory with a width of 30 km inside the state border line;

4.1.3."danger zone" means an air space limited to a certain height and width, which may pose a danger to flight operations during a specially stated period;

4.1.4."restricted zone" means an air space limited to a certain height and width, established for the purpose of restricting the flight of aircraft;

4.1.5."prohibited zone" means an air space limited to a certain height and width, in which the flight of aircraft is prohibited;

4.1.6."military designated area" means an air space limited in height and width, designated for military operations;

4.1.7."airspace security" means complex measures related to protecting Mongolia's airspace inviolability from interference and illegal actions.

4.2.Other terms specified in this Law shall be understood in the same sense as the terms specified in Article 5 of the Law on Civil Aviation.

/The term "in Article 3 of the Law on Civil Aviation" in this paragraph was amended into the term "in Article 5 of the Law on Civil Aviation" by the law as of July 7, 2023, and it shall enter into force on January 1, 2024/

CHAPTER TWO

USE OF AIRSPACE FOR AVIATION AND ITS CONTROL

Article 5.Regulation of use of airspace for aviation

5.1.The Government of Mongolia shall establish general procedures for the use of airspace for aviation and monitor its implementation.

5.2.The following activities shall be regulated in accordance with the procedure specified in paragraph 5.1 of this Law:

5.2.1.to establish the category of airspace to be used for aviation;

5.2.2.airspace control;

5.2.3.to ensure the safety of the air space used for aviation;

5.2.4.to make coordination of the use of airspace;

5.2.5.to be used Mongolia's airspace for international humanitarian activities;

5.2.6.other activities prescribed by law.

5.3.The implementation of the general procedures for the use of Mongolian airspace for aviation shall be ensured by the state central administrative body in charge of defense matters and the state central administrative body in charge of civil aviation matters in accordance with their respective functions.

Article 6.Determining the airspace to be used for aviation

6.1.The airspace to be used for civil aviation shall be determined by the state central administrative body in charge of civil aviation matters in accordance with international norms and civil aviation activities.

6.2.The airspace to be used for state aviation shall be determined by the state central administrative body in charge of defense matters.

6.3.The state central administrative body in charge of defense matters shall decide on the establishment of air routes to be used for state aviation in the airspace of Mongolia, as well as the opening and closing of new entering and existing points of the air border.

/The term "new air gates" in this paragraph was amended into the term "new entering and existing points of the air border" by the law as of July 7, 2023, and it shall enter into force on January 1, 2024/

6.4.Air routes and entering, existing points through air gates to be used for civil aviation in the airspace of Mongolia shall be established in accordance with sub-paragraph 8.1.7 of the Law on Civil Aviation.

/The term "air gates to be used for civil aviation in the airspace of Mongolia shall be established in accordance with sub-paragraph 7.1.3 of the Law on Civil Aviation, and an opinion has been received from the state central administrative body in charge of defense matters" in this paragraph was amended into the term "entering, existing points through air gates to be used for civil aviation in the airspace of Mongolia shall be established in accordance with sub-paragraph 8.1.7 of the Law on Civil Aviation" by the law as of July 7, 2023, and it shall enter into force on January 1, 2024/

Article 7.Airspace safety control

7.1.Airspace safety control shall consist of activities to detect airspace violations and stop the detected violations.

7.2.The activities specified in paragraph 7.1 of this Law shall be implemented by the highest organization of military professional management.

7.3.Mongolian airspace violation detection shall be carried out with radar monitoring equipment.

Article 8.Violation of airspace

8.1.The following actions shall be considered as airspace violations:

8.1.1.conducting flight without the permission of the competent authority to control flight traffic;

8.1.2.landing without the permission of the competent authority to control the air traffic, unless it is unavoidable;

8.1.3.entering Mongolia's air border entering and existing points in violation of established procedures;

/The term "air gates" in this sub-paragraph was amended into the term "air border entering and existing points" by the law as of July 7, 2023, and it shall enter into force on January 1, 2024/

8.1.4.conducting unauthorized flights in the border air zone of Mongolia;

8.1.5.conducting flight without the permission of the competent authority to control air traffic in prohibited, restricted, dangerous, or military zones;

8.1.6.flight of reconnaissance aircraft entering the air border.

8.2.The sub-paragraph 8.1.2 of this Law shall not apply to military operations aviation.  

Article 9.Ensuring the safety of the air space to be used for aviation

9.1.The highest military professional management body shall consult with the General Directorate of Civil Aviation when carrying out activities that may endanger aviation by means of artillery shooting, explosions, and missile or rocket launching in the airspace of Mongolia.

9.2.Paragraph 9.1 of this Law shall not apply to missile or rocket launching and artillery shooting carried out for defense purposes of the country from air attacks.

9.3.In the event that any aircraft is subjected to illegal actions while flying in the airspace of Mongolia and is controlled by others, the head of the highest military professional management organization shall exercise the following powers:

9.3.1.to demand the person who seized the aircraft and controlled the flight crew to land the aircraft at the nearest airport;

9.3.2.to assign duties and tasks to the civil aviation management and air traffic services regarding aircraft affected by illegal actions;

9.3.3.to ensure the safety of the aircraft, take measures to immediately land the aircraft flying in the Mongolian airspace at the nearest airport, regardless of nationality;

9.3.4.to take and implement possible measures to provide assistance to foreign aircraft in distress in accordance with international agreements of Mongolia;

9.3.5.if the aircraft affected by the illegal act continues its flight without complying with the requirement to land safely at the nearby airport, to take measures in accordance with the laws of Mongolia in order to prevent possible consequences;

9.3.6.to increase the duty force of air defense units and branches of the armed forces.

Article 10.Regulation during the state of war

10.1.When a state of war is declared on the territory of Mongolia, the transfer of aircraft to the Armed Forces of Mongolia, regardless of ownership, shall be regulated by the Law on Mobilization.

chapter tHREE

MISCELLANEOUS

Article 11.Liabilities to be imposed on violators of the Law

11.1.Officials who violate the provisions specified in paragraphs 5.2 and 8.1 of this Law shall be held liable in accordance with the Law on Civil Service.

11.2.An individual or a legal entity who has breached this Law is subject to the liability in accordance with Criminal code or Law on Violations. 

/This article was modified by the law as of December 4, 2015/

 

 

THE CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA TUMUR-OCHIR.S