A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2000 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТЭМДГИЙН ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1. Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн болон импортолсон согтууруулах ундаа, тамхинд онцгой албан татварын тусгай тэмдэг /цаашид "тэмдэг" гэх/ олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

/Энэ хэсэгт 2001 оны 11 дүгээр сарын 9-ний өдрийн хуулиар нэмэлт орсон/

2 дугаар зүйл. Онцгой албан татварын тэмдгийн тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1. Онцгой албан татварын тэмдгийн тухай хууль тогтоомж нь Онцгой албан татварын хууль, энэ хууль, тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

3 дугаар зүйл. Онцгой албан татварын тэмдгийг үйлдвэрлэх

Хэвлэх

3.1. Тэмдгийг үнэт цаас үйлдвэрлэгч гадаадын болон үнэт цаас үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий Монгол Улсын хуулийн этгээд үйлдвэрлэнэ.

/Энэ хэсэгт 2003 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар нэмэлт орсон/

3.2. Энэ хуулийн 3.1-д заасан хуулийн этгээдийг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох журмын тухай хуулийн дагуу сонгон шалгаруулна.

3.3. Тэмдэг нь нууцлалын шаардлага хангасан дахин давтагдашгүй, цахим өгөгдөл бүхий кодтой байна.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4 дүгээр зүйл. Онцгой албан татварын тэмдгийг олгох, хэрэглэх

Хэвлэх

4.1. Онцгой албан татварын тэмдгийг Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн согтууруулах ундаа, тамхинд аж ахуйн нэгж, байгууллагын согтууруулах ундаа, тамхи үйлдвэрлэх зөвшөөрөл, тэдгээрийг худалдах, худалдан авах гэрээг, импортын согтууруулах ундаа, тамхинд аж ахуйн нэгж, байгууллагын импортлох, худалдан борлуулах гэрээг тус тус үндэслэн татварын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага олгоно.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

/Энэ хэсгийг 2001 оны 11 дүгээр сарын 9-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

Тайлбар:Энэ хуульд заасан “согтууруулах ундаа” гэдэгт Онцгой албан татварын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсгийн 4 дэх заалт, 6.11 дэх хэсэгт заасан бүтээгдэхүүнийг ойлгоно.

/Энэ хэсгийг тайлбарыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

4.2. Тэмдэггүй согтууруулах ундаа, тамхийг бэлтгэн нийлүүлэх, импортлох, худалдах, тэмдгийг хуурамчаар үйлдэх, борлуулах, хэрэглэхийг хориглоно.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

/Энэ хэсэгт 2001 оны 11 дүгээр сарын 9-ний өдрийн хуулиар нэмэлт орсон/

4.3. Тэмдгийн загвар, тэмдэг олгох журмыг санхүү, эдийн засгийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн тогтооно.

/Энэ хэсгийг 2002 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

4.4.Онцгой албан татварын тэмдэг олголт нь татварын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэгдэнэ.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

4.5.Согтууруулах ундааны онцгой албан татварын тэмдгийг нууцлалын шаардлага хангасан, дахин давтагдашгүй, цахим өгөгдөл бүхий кодтой бараа бүтээгдэхүүн тус бүрийн савлагаанд салахгүй нааж бэхэлсэн байна.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5 дугаар зүйл. Согтууруулах ундаа, тамхины үйлдвэрлэл болон импортын үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгж, байгууллагын үүрэг

/Энэ зүйлийн гарчигт 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

Хэвлэх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2001 оны 11 дүгээр сарын 9-ний өдрийн хуулиар нэмэлт орсон/

5.1. Согтууруулах ундаа, тамхины үйлдвэрлэл болон импортын үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгж, байгууллага дараахь үүрэгтэй:

/Энэ хэсэгт 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2001 оны 11 дүгээр сарын 9-ний өдрийн хуулиар нэмэлт орсон/

5.1.1. өөрийн үйлдвэрлэсэн бараанд тэмдэг нааж борлуулах;

5.1.2. үйлдвэрлэлд хэрэглэж байгаа спиртийн хэмжээ, үйлдвэрлэсэн согтууруулах ундааны тоо хэмжээг үнэн зөвөөр тодорхойлж, холбогдох татварын болон хүнсний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад өгч байх.

/Энэ заалтад 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

5.1.3. импортлох согтууруулах ундаа, тамхины тоо хэмжээг үнэн зөвөөр тодорхойлж, харьяалах татварын алба болон холбогдох гаалийн байгууллагад өгөх;

/Энэ заалтад 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтыг 2001 оны 11 дүгээр сарын 9-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

5.1.4. импортлох согтууруулах ундаа, тамхинд онцгой албан татварын тэмдэг наах.

/Энэ заалтад 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтыг 2001 оны 11 дүгээр сарын 9-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

5.1.5.согтууруулах ундаа, тамхи үйлдвэрлэгч нь татварын байгууллагын шаардлага хангасан онцгой албан татварын тэмдэг наах, мэдээллийг бүртгэх тоног төхөөрөмжтэй байх;

/Энэ заалтыг 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.1.6.цахим төлбөрийн баримтын систем, татварын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан гаалийн үйл ажиллагааны мэдээллийн сан, Согтууруулах ундааны эргэлтэд хяналт тавих, архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 38 дугаар зүйлд заасан мэдээллийн санд холбогдсон байх;

/Энэ заалтыг 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.1.7.бүтээгдэхүүн борлуулах тухай бүр, үйлдвэрийн түүхий эд, согтууруулах ундаа, тамхи импортлох, худалдан авах, борлуулалт хийх тухай бүр цахим төлбөрийн баримт үйлдэж цахим төлбөрийн баримтын системд бүртгэх;

/Энэ заалтыг 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.1.8.Согтууруулах ундааны эргэлтэд хяналт тавих, архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 38 дугаар зүйлд заасан нөхцөл, шаардлага, журмын дагуу татварын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санд холбогдох мэдээллийг бүртгүүлэх.

/Энэ заалтыг 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.2. Согтууруулах ундаа, тамхины үйлдвэрлэл болон импортын үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгж, байгууллага үндэсний татварын албанаас авсан тэмдгийг бусдад шилжүүлэх, худалдахыг хориглоно.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2001 оны 11 дүгээр сарын 9-ний өдрийн хуулиар нэмэлт орсон/

5.3.Энэ хуулийн 5.1.5-д заасан тоног төхөөрөмж болон импортын согтууруулах ундаа, тамхинд тэмдэг наах үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлагыг татварын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын дарга батална.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.4.Согтууруулах ундаа, тамхи үйлдвэрлэгч, импортлогч нь согтууруулах ундаа, тамхины шошгонд онцгой албан татварын тэмдэгтэй сав, баглаа, боодол импортлох бол энэ хуулийн 5.1.5-д заасан тоног төхөөрөмжгүй байж болно.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

6 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

6.1.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

7 дугаар зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

7.1. Энэ хуулийг 2001 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

7.2. Импортолсон согтууруулах ундаа, тамхинд онцгой албан татварын тусгай тэмдэг олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулсан зүйл, хэсэг, заалтыг 2002 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2002 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Л.ЭНЭБИШ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2023.06.19-ний өдрийн орчуулга)     Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

November 17, 2000              Ulaanbaatar city

 

ON EXCISe TAX STAMP

 

Article 1.Purpose of the Law

1.1.The purpose of this Law is to regulate the relations with regard to issuing special stamp of excise tax /hereinafter referred to as "stamp"/ for alcoholic beverages and cigarettes manufactured and imported in Mongolia.

/This paragraph was amended according to the law as of November 09, 2001/

/This paragraph was added according to the law as of July 05, 2022/

Article 2.Legislation on excise tax stamp

2.1.The legislation on excise tax stamp shall comprise the Law on Excise tax, this Law, and other legislative acts enacted in compliance with these laws.

Article 3.Manufacturing the excise tax stamp

3.1.The foreign securities manufacturer and Mongolian legal entity that has special permit for manufacturing securities shall manufacture the stamp.

/This paragraph was amended according to the law as of November 27, 2003/

3.2.The legal entity stated in paragraph 3.1 of this Law shall be selected according to the Law on procedure for selecting provider of goods, works and services to be procured with state and local funds.

3.3.The stamp shall have a unique code having electronic data that has met the encryption requirement.

/This paragraph was amended according to the law as of July 05, 2022/

Article 4.Issuance and use of excise tax stamp

4.1.The state administrative body in charge of tax matters shall issue the excise tax stamp on the alcoholic beverages and cigarettes manufactured in Mongolia based on the permits of business entity and organization to manufacture alcoholic beverages and cigarettes, and the agreement for selling and purchasing them, on the imported alcoholic beverages and cigarettes based on the agreement of business entity and organization for importing and selling them, respectively.

/This paragraph was modified according to the law as of November 09, 2001/

/This paragraph was added according to the law as of July 05, 2022/

Interpretation: The "alcoholic beverages" stated in this Law shall be construed as the products specified in sub-paragraph 4, paragraph 6.1, and paragraph 6.11 of Article 6 of the Law on Excise tax.

/The interpretation to this paragraph was added according to the law as of January 06, 2023/

4.2.It shall be prohibited to prepare, supply, import, and sell the alcoholic beverages and cigarettes without the stamp, and forge, sell and use the stamp.

/This paragraph was amended according to the law as of November 09, 2001/

/This paragraph was added according to the law as of July 05, 2022/

4.3.The Cabinet member in charge of finance and economic issues shall determine the template of the stamp and procedure for issuing the stamp.

/This paragraph was modified according to the law as of June 27, 2022/

4.4.The issuance of excise tax stamp shall be registered at the integrated tax registration and information database.

/This paragraph was added according to the law as of July 05, 2022/

4.5.The excise tax stamp of alcoholic beverages shall be firmly affixed to packaging of each product bearing a unique code with electronic data that has met the encryption requirement.

/This paragraph was added according to the law as of July 05, 2022/

Article 5.Obligations of business entity and organization to be engaged in manufacturing and importing alcoholic beverages and cigarettes

/The title of this article was amended according to the law as of November 09, 2001/

/The title of this article was amended according to the law as of July 05, 2022/

5.1.Business entity and organization engaged in activities of manufacturing and importing alcohol and cigarette shall have the following obligations:

/This paragraph was amended according to the law as of November 09, 2001/

/This paragraph was amended according to the law as of July 05, 2022/

5.1.1.to affix stamp on its own manufactured product before selling;

5.1.2.to submit information on volume of the spirit being used in manufacturing and quantity of produced alcoholic beverages by defining them truly and accurately to the respective state central administrative body in charge of tax and food issues;

/This sub-paragraph was amended according to the law as of July 05, 2022/

/This sub-paragraph was amended according to the law as of November 11, 2022/

5.1.3.to provide the respective tax authority and respective customs organization with quantity of alcoholic beverages and cigarettes to be imported by defining it truly and accurately;

/This sub-paragraph was added according to the law as of November 09, 2001/

/This sub-paragraph was amended according to the law as of July 05, 2022/

5.1.4.to affix excise tax stamp on the alcoholic beverages and cigarettes to be imported;

/This sub-paragraph was added according to the law as of November 09, 2001/

/This sub-paragraph was amended according to the law as of July 05, 2022/

5.1.5.the manufacturer of alcoholic beverages and cigarettes to have equipment to be affixed and registered data, which satisfies the requirements set by tax authority;

/This sub-paragraph was added according to the law as of July 05, 2022/

5.1.6.to be connected with electronic payment remittance system, integrated tax registration and information database, customs operations database, and the database stated in Article 38 of the Law on Controlling the circulation of alcoholic beverages and combatting against alcoholism;

/This sub-paragraph was added according to the law as of July 05, 2022/

5.1.7.to register at the electronic payment remittance system each time it makes product sale, each time it imports, purchases and sells manufacturing raw materials, alcoholic beverages and cigarettes by producing electronic payment remittance;

/This sub-paragraph was added according to the law as of July 05, 2022/

5.1.8.to register the corresponding information at the integrated tax registration and information database according to conditions, requirements and procedures stated in Article 38 of the Law on Controlling the circulation of alcoholic beverages and combatting against alcoholism.

/This sub-paragraph was added according to the law as of July 05, 2022/

5.2.It shall be prohibited for a business entity and organization being engaged in activities of manufacturing and importing alcoholic beverages and cigarettes to transfer and sell the stamp obtained by national tax authority to others.

/This paragraph was amended according to the law as of November 09, 2001/

/This paragraph was amended according to the law as of July 05, 2022/

5.3.The head of state administrative body in charge of tax issues shall approve the requirements imposed on activity to affix stamp on the equipment stated in sub-paragraph 5.1.5 of this Law and on the imported alcoholic beverages and cigarettes.

/This paragraph was added according to the law as of July 05, 2022/

5.4.If the manufacturer and importer of alcoholic beverages and cigarettes imports container, packaging and packing with excise tax stamp for label of alcoholic beverages and cigarettes, it can have no equipment stated in sub-paragraph 5.1.5 of this Law.

/This paragraph was added according to the law as of July 05, 2022/

Article 6.Liability for the violators of the law

6.1.Any person or legal entity violating this Law shall be subject to liabilities specified in the Criminal code or the Law on Violations.

/This article was modified according to the law as of December 04, 2015/

Article 7.Entry into force of the law

7.1.This Law shall enter into force on January 01, 2001.

7.2.The article, paragraph and sub-paragraph regulating the relations with regard to providing special stamp of excise tax for imported alcoholic beverages and cigarettes shall enter into force on September 01, 2002.

/This paragraph was added according to the law as of June 27, 2002/

/This paragraph was amended according to the law as of July 05, 2022/

 

 

THE CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA ENEBISH.L