A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2007 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдөр

Улаанбаатар хот

УЛСЫН НӨӨЦИЙН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь улсын нөөцийн бараа, материалыг бүрдүүлэх, хадгалах, тээвэрлэж хүргэх, шинэчлэх, захиран зарцуулах, санхүүжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Улсын нөөцийн тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Улсын нөөцийн тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн тухай хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томъёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."улсын нөөц" гэж нийгэм, эдийн засгийг тогтвортой байлгах, үндэсний аюулгүй байдал, хүн амыг хангахад зориулагдах болон гамшиг, эдийн засгийн хүндрэл бэрхшээл, дайны байдал зэрэг онцгой байдлын үед энэ хуульд заасан зориулалт, нөхцөлийн дагуу ашиглахаар нөөцлөн хадгалж буй бараа, материалыг /цаашид "нөөцийн бараа, материал" гэх/;

3.1.2."стратегийн нөөц" гэж нийгэм, эдийн засгийг тогтвортой байлгах, үндэсний аюулгүй байдал, хүн амыг хангахад зориулагдах нэр төрөл, тоо хэмжээг нь бууруулж үл болох нөөцийн бараа, материалыг;

3.1.3."Батлан хамгаалах материаллаг нөөц" гэж Монгол Улсын батлан хамгаалах тухай хуулийн 3.1.9-д заасныг;

/Энэ заалтыг 2016 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

3.1.4."гамшгийн нөөц" гэж гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд зарцуулахаар хадгалсан бараа, материалыг;

/Энэ заалтыг 2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

3.1.5."нөөцийн бараа, материалыг хадгалах" гэж худалдан авсан буюу бэлтгэсэн нөөцийн бараа, материалыг зориулалтын агуулахад технологийн дагуу байршуулахыг;

3.1.6."нөөцийн бараа, материалыг шинэчлэх" гэж нөөцийн бараа, материалыг хадгалах хугацаа, холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллага, хяналт шалгалт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллагын шинжилгээний дүгнэлтийг үндэслэн борлуулж, нөхөн бүрдүүлэхийг;

/Энэ заалтад 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

3.1.7."нөөцийн бараа, материалыг сэлгэх" гэж нөөцийн бараа, материалыг агуулах, талбайд хадгалах технологийн горимыг үндэслэн шилжүүлэн байршуулахыг;

3.1.8."улсын нөөцийн салбар" гэж нөөцийн бараа, материалыг Засгийн газраас тогтоосон байршил, нэр төрөл, тоо хэмжээнд бүрдүүлэх, хадгалах, тээвэрлэж хүргэх, зарцуулах, сэлгэх, шинэчлэх үүргийг холбогдох шийдвэрээр гүйцэтгэгч байгууллагыг;

3.1.9."гэрээт хадгалагч" гэж нөөцийн бараа, материалын хадгалалтын онцлог нөхцөлөөс шалтгаалан технологийн дагуу хадгалах, сэлгэн шинэчлэх үүргийг гэрээний үндсэн дээр хэрэгжүүлж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагыг.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

УЛСЫН НӨӨЦ, ТҮҮНИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТ

4 дүгээр зүйл.Улсын нөөц

Хэвлэх

4.1.Улсын нөөцийг стратегийн, батлан хамгаалах материаллаг, гамшгийн болон орон нутгийн гэж ангилна.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

4.2.Орон нутгийн нөөцөд тухайн шатны Засаг дарга, өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын даргын шийдвэрээр бүрдүүлэх, хадгалах, захиран зарцуулах аймаг, сум, нийслэл, дүүрэг, аж ахуйн нэгж, байгууллагад байх нөөцийг хамааруулна.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4.3.Цэргийн дайчилгааны нөөцийг бүрдүүлэх, хадгалах, шинэчлэх, захиран зарцуулах үүргийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу батлан хамгаалах асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага хариуцна.

/Энэ хэсгийг 2016 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

5 дугаар зүйл.Нөөцийн бараа, материалын зориулалт

Хэвлэх

5.1.Нөөцийн бараа, материалыг дараахь зориулалтаар ашиглана:

5.1.1.гамшгийн хор уршгийг арилгах;

5.1.2.эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор зах зээл дэх зарим бараа, материалын эрэлт, нийлүүлэлтийн харьцааг тэнцвэржүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;

5.1.3.цэргийн дайчилгааны нөөцийг Дайчилгааны тухай хуульд заасан зориулалтаар.

/Энэ заалтыг 2016 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

6 дугаар зүйл.Нөөцийн бараа, материалыг бүрдүүлэх

Хэвлэх

6.1.Стратегийн болон гамшгийн нөөцийн бараа, материалыг Засгийн газраас тогтоосон байршил, нэр төрөл, тоо хэмжээнд бүрдүүлэх ажлыг онцгой байдлын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага зохион байгуулна.

6.2.Улсын нөөцөд авах бараа, материалыг чанар, аюулгүйн шаардлага хангасан тухай холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллага, хяналт шалгалт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллагын дүгнэлт гарсан нөхцөлд хүлээн авч бүрдүүлэх, шинэчлэх арга хэмжээ авна.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

6.3.Стратегийн болон батлан хамгаалах материаллагаас бусад улсын нөөцийн бараа, материалыг бүрдүүлэх асуудлыг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулиар зохицуулна.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон бөгөөд 2023 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

6.4.Онцгой тохиолдолд гамшгийн болон орон нутгийн нөөцийн бараа, материалыг бүрдүүлэх асуудлыг Засгийн газар шийдвэрлэж болно.

7 дугаар зүйл.Нөөцийн бараа, материалыг хадгалах

Хэвлэх

7.1.Нөөцийн зарим бараа, материалыг хадгалах стандарт, технологийн шаардлага хангасан агуулах бүхий хуулийн этгээдэд /цаашид "гэрээт хадгалагч" гэх/, гэрээний үндсэн дээр хадгалуулж болох бөгөөд энэхүү хадгалуулах нөөцийн бараа, материалын жагсаалтыг онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

7.2.Нөөцийн бараа, материалыг хадгалах гэрээнд нөөцийн бараа, материалын чанар, стандарт, хадгалах хугацаа, төлбөр, бараа, материалын нэр төрөл, тоо хэмжээ, үнэ, чанар, талуудын хүлээх хариуцлага, мэдээ тайлангийн талаар тодорхой тусгасан байна.

7.3.Стратегийн болон гамшгийн нөөцийн бараа, материалыг улсын нөөцийн салбар болон гэрээт хадгалагчийн агуулахад технологийн горимын дагуу хадгална.

8 дугаар зүйл.Нөөцийн бараа, материалыг шинэчлэх

Хэвлэх

8.1.Онцгой байдлын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага нь шинэчлэх шаардлагатай стратегийн болон гамшгийн нөөцийн бараа, материалыг энэ хуулийн 13.1.8-д заасан журмын дагуу борлуулж, орлогоор нь нөхөн бүрдүүлнэ.

9 дүгээр зүйл.Нөөцийн бараа, материалын зарцуулах нөхцөл

Хэвлэх

9.1.Нөөцийн бараа, материалыг энэ хуулийн 5.1-д заасан зориулалтын дагуу улсын нөөцөөс гаргахдаа тэдгээрийг хүлээн авах этгээдэд дараахь нөхцөлөөр олгоно:

9.1.1.улсын нөөцөд эргэн төлөгдөх нөхцөлөөр;

9.1.2.буцалтгүй тусламж болгон улсын нөөцөд эргэн төлөгдөхгүй нөхцөлөөр.

9.2.Энэ хуулийн 4.2, 4.3-т зааснаас бусад нөөцийн бараа, материалыг энэ хуулийн 9.1-д заасан нөхцөлөөр улсын нөөцөөс гаргах шийдвэрийг онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний саналыг үндэслэн Засгийн газар гаргана.

9.3.Засгийн газрын шийдвэрт нөөцийн бараа, материалыг хүлээн авах этгээд, нөөцийн бараа, материалыг нөхөн бүрдүүлэх хугацаа, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг тусгасан байна.

9.4.Нөөцийн бараа, материалыг эргэн төлөгдөх нөхцөлөөр олгохдоо онцгой байдлын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага зээлдэгчтэй гэрээ байгуулах бөгөөд гэрээнд нөөцийн бараа, материалын тоо хэмжээ, үнэ, нөхөн бүрдүүлэх хугацаа, хүлээх хариуцлага зэргийг тусгана.

9.5.Нөөцийн бараа, материалыг энэ хуулийн 5.1-д зааснаас өөр зориулалтаар улсын нөөцөөс гаргах, эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүй бусдад шилжүүлэх, барьцаалах, хандивлахыг хориглоно.

10 дугаар зүйл.Улсын төсвөөс санхүүжүүлэх зардал

Хэвлэх

10.1.Улсын нөөцтэй холбогдсон дараахь зардлыг улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ:

10.1.1.нөөцийн бараа, материалыг шинээр бүрдүүлэх, энэ хуулийн 9.1.2-т заасны дагуу зарцуулсан нөөцийн бараа, материалыг нөхөн бүрдүүлэх;

10.1.2.нөөцийн бараа, материалыг шинэчлэхэд гарсан үнийн зөрүүг нөхөн олгох;

10.1.3.нөөцийн бараа, материалыг тээвэрлэн байршуулах, хадгалах, хэвийн хорогдлыг нөхөхтэй холбогдон гарах зардал;

10.1.4.гэрээт хадгалагчдад нөөцийн бараа, материал хадгалуулсны төлбөр;

10.1.5.даатгалын зардал.

11 дүгээр зүйл.Нөөцийн бараа, материалын чанар, аюулгүй байдалд тавих хяналт

Хэвлэх

11.1.Нөөцийн бараа, материалын чанар, аюулгүй байдал, стандарт, хадгалалтын технологийн мөрдөлтөд холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллага, хяналт шалгалт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллага хяналт тавина.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

11.2.Улсын нөөцийн салбар, гэрээт хадгалагч нь нөөцийн бараа, материалын чанар, аюулгүй байдлыг хангах дотоод хяналтын журмыг гаргаж мөрдөнө.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

УЛСЫН НӨӨЦИЙН ТАЛААРХИ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТНЫ БҮРЭН ЭРХ

12 дугаар зүйл.Улсын Их Хурлын бүрэн эрх

Хэвлэх

12.1.Улсын Их Хурал нь улсын нөөцийн талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

12.1.1.улсын нөөцийн талаар төрөөс баримтлах бодлогыг тодорхойлох;

12.1.2.стратегийн нөөцийн бараа, материалын нэр, төрлийг тогтоох;

12.1.3.орон нутгийнхаас бусад улсын нөөцийн зарцуулалтын тайланг хэлэлцэх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх.

12.1.4.газрын тосны стратегийн нөөцийг хадгалах хэмжээ, байршлыг тогтоох асуудлаар Засгийн газарт чиглэл өгч захиран зарцуулах эрх нээх.

/Энэ заалтыг 2014 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

13 дугаар зүйл.Засгийн газрын бүрэн эрх

Хэвлэх

13.1.Засгийн газар нь улсын нөөцийн талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

13.1.1.улсын нөөцийн талаар төрөөс баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авах;

13.1.2.стратегийн нөөцийн бараа, материалын байршил, тоо хэмжээг тогтоох;

13.1.3.гамшгийн нөөцийн бараа, материалын байршил, нэр төрөл, тоо хэмжээг тогтоох;

13.1.4.улсын нөөцөөс бараа, материалыг зориулалтын дагуу гаргах, нөхөн бүрдүүлэх шийдвэр гаргах;

13.1.5.энэ хуулийн 13.1.9-т заасан журмын дагуу захиран зарцуулах, нөхөн бүрдүүлэх гамшгийн нөөцийн бараа, материалын нэр төрөл, тоо хэмжээг тогтоох;

13.1.6.улсын нөөцийг санхүүжүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

13.1.7.даатгалд хамрагдах бараа, материалын нэр төрөл, санхүүжилтийн хэмжээг батлах;

13.1.8.нөөцийн бараа, материалыг хүлээн авах, хадгалах, шинэчлэх, хэвийн хорогдол тооцох журмыг батлах;

13.1.9.гамшгийн нөөцөөс бараа, материал захиран зарцуулах, нөхөн бүрдүүлэх журмыг батлах;

13.1.10.орон нутгийн нөөцийг бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх.

14 дүгээр зүйл.Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний бүрэн эрх

Хэвлэх

14.1.Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн улсын нөөцийн талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

14.1.1.нөөцийн бараа, материалын хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах, байршил, нэр төрөл, тоо хэмжээ, хөрөнгийн эх үүсвэр болон зарцуулах, нөхөн бүрдүүлэх талаархи саналыг Засгийн газарт оруулан шийдвэрлүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

14.1.2.энэ хуулийн 13.1.5-д заасан хэмжээнд гамшгийн нөөцийн бараа, материалыг захиран зарцуулах, нөхөн бүрдүүлэх;

14.1.3.орон нутгийн нөөцийн тоо хэмжээ, нэр төрлийг тухайн шатны эрх бүхий албан тушаалтантай зөвшилцөн тогтоох.

15 дугаар зүйл.Онцгой байдлын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын бүрэн эрх

Хэвлэх

15.1.Онцгой байдлын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

15.1.1.нөөцийн бараа, материалыг тогтоосон байршил, нэр төрөл, тоо хэмжээнд бүрдүүлэх, хадгалах, шинэчлэх, Засгийн газрын шийдвэрийн дагуу улсын нөөцөөс бараа, материал гаргах, нөхөн бүрдүүлэх үйл ажиллагааг нөөцийн салбаруудаар дамжуулан хэрэгжүүлэх;

15.1.2.улсын нөөцийн салбаруудын бараа, материалын хөдөлгөөний талаархи мэдээ болон санхүүжилтийн тайланг улсын нөөцийн салбаруудаас авч нэгтгэн, улирлаар гаргаж, онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнд тайлагнах;

15.1.3.гэрээт хадгалагчтай гэрээ байгуулж, нөөцийн бараа, материал хадгалах үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих;

15.1.4.улсын нөөцийн салбарт бараа, материал бүрдүүлэх, хадгалах, сэлгэх, шинэчлэх, нөхөн бүрдүүлэх, санхүүжүүлэх үйл ажиллагаанд тавих дотоодын хяналтыг зохион байгуулах.

16 дугаар зүйл.Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын бүрэн эрх

Хэвлэх

16.1.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

16.1.1.орон нутаг дахь улсын нөөцийн салбарын үйл ажиллагааг өөрийн эрх хэмжээний хүрээнд удирдлагаар хангаж, хяналт тавих;

16.1.2.улсын нөөцийг бүрдүүлэх, сэлгэх, тээвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;

16.1.3.орон нутгийн нөөцийг бүрдүүлэх талаар онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад санал өгөх.

17 дугаар зүйл.Улсын нөөцийн салбарын үүрэг

Хэвлэх

17.1.Улсын нөөцийн салбар дараахь үүрэг хүлээнэ:

17.1.1.нөөцийн бараа, материалыг тогтоосон нэр төрөл, тоо хэмжээнд нь зохих технологийн горимын дагуу хадгалах, хамгаалах;

17.1.2.онцгой байдлын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын шийдвэрийг үндэслэн нөөцийн бараа, материалыг бүрдүүлэх, зарцуулах, сэлгэх, шинэчлэх, тээвэрлэж хүргэх үйл ажиллагааг эрхлэх;

17.1.3.нөөцийн бараа, материалын үлдэгдэл, зарцуулалтын мэдээ, санхүүжилтийн тайланг сар, улирлаар гаргаж, онцгой байдлын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагад тайлагнах;

17.1.4.нөөцийн бараа, материалыг зарцуулах, бүрдүүлэхийн өмнө болон хадгалалтын явцад жилд 1-2 удаа чанар, стандарт, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангаж байгаа эсэх талаар холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллага, хяналт шалгалт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллагын дүгнэлтийг гаргуулж, холбогдох арга хэмжээ авах;

/Энэ заалтад 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

17.1.5.нөөцийн бараа, материалыг хадгалах барилга, байгууламж, агуулахын нөхцөл байдалд холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллага, хяналт шалгалт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллагын дүгнэлтийг гаргуулсан байх.

/Энэ заалтад 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ.

18 дугаар зүйл.Улсын нөөцийг бүрдүүлэх, хадгалахтай холбогдуулан гэрээ байгуулсан этгээдийн хүлээх эд хөрөнгийн хариуцлага

Хэвлэх

18.1.Нөөцийн бараа, материал нийлүүлэх болон эргэн төлөгдөх нөхцөлөөр авах хуулийн этгээд, гэрээт хадгалагч нь гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүй бол энэ хууль болон тухайн гэрээнд заасан хариуцлага хүлээнэ.

18.2.Гэрээнд хариуцлага хүлээлгэх дор дурдсан нөхцөлийг заавал тусгасан байна:

18.2.1.нөөцийн бараа, материалыг заасан хугацаанд нийлүүлээгүй бол;

18.2.2.нөөцийн бараа, материалыг дутуу нийлүүлсэн бол;

18.2.3.стандартын шаардлагыг хангаагүй бараа, материал нийлүүлсэн бол;

18.2.4.нөөцийн бараа, материалын сав, баглаа, боодол нь гэмтсэн буюу шаардлага хангаагүй бол;

18.2.5.нөөцийн бараа, материалыг эргэн төлөгдөх хугацаанд нь нийлүүлээгүй бол;

18.2.6.нөөцийн бараа, материалыг үрэгдүүлсэн, чанар байдлыг нь муутгасан бол;

18.2.7.талууд тохиролцон гэрээнд тусгасан бусад нөхцөл зөрчигдсөн бол.

19 дүгээр зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

19.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

19.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/2023.7.20-ны өдрийн хуулийн орчуулга/                                       Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

 

July 5, 2007                                                                                              Ulaanbaatar city

ON NATIONAL STOCKPILE

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Purpose of the Law

1.1.The purpose of this Law is to regulate relations related to the accumulation, storage, transportation, delivery, renewal, disposal, and financing of goods and materials of national stockpile.

Article 2.Legislation on National stockpile

2.1.Legislation on National stockpile shall consist of the Constitution of Mongolia, Law on Integrated Budget of Mongolia, this Law and other legislative acts issued in conformity with them.

Article 3.Definition of terms of the Law

3.1.The following terms used in this Law shall be understood in the following meanings:

3.1.1."national stockpile" shall mean the goods and materials being accumulated and stored in order to use in accordance with purpose and conditions specified in this Law during the state of emergency such as disasters, economic difficulties, and state of war as well as for the purpose of maintaining social and economic stability, national security, and to secure the population /hereinafter referred to as "a stockpile of goods and materials"/;

3.1.2."strategic stockpile" shall mean a stockpile goods and materials that shall not be reduced in type and quantity intended to be supplied in order to maintain social and economic stability, national security, and ensure the population;

3.1.3."defense stockpile" shall mean the definition specified in sub-paragraph 3.1.9 of the Law on Defense of Mongolia;

/This sub-paragraph was modified by the law as of September 1, 2016/

3.1.4."disaster stockpile" shall mean goods and materials stored for the consumption in disaster prevention activities;

/This sub-paragraph was modified by the law as of February 2, 2017/

3.1.5."storage of stockpile of goods and materials" shall mean the placement of a stockpile of goods and materials purchased or prepared in a designated warehouse according to technology;

3.1.6."renewal of stockpile of goods and materials" shall mean sale and replenishment of the stockpile of goods and materials based on the analysis findings of the relevant state central administrative body and competent body for inspection as well as their expiration dates;

/This sub-paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

3.1.7."rearrangement of stockpile of goods and materials" shall mean shifting the stockpile of goods and materials based on their technological regime of storage in the warehouses or areas;

3.1.8."national stockpile department" shall mean the organization that performs the duties of accumulation, storage, transportation and delivery, consumption, rearrangement, and renewal stockpile of goods and materials in the location, type, and quantity determined by the Government according to the relevant decision;

3.1.9."contractual storer" shall mean a business entity or organization that performs the obligation of storage, rearrangement and renewal of stockpile of goods and materials according to technology depending on their specific conditions of storage on the basis of a contract.

CHAPTER TWO

NATIONAL STOCKPILE AND ITS REGULATION

Article 4.National stockpile

4.1.National stockpile shall be classified into strategic, defense, disaster and local stockpiles.

/This paragraph was amended by the law as of September 1, 2016/

4.2.Local stockpile shall include the stockpile to be at the aimags, soums, the Capital city, districts, business entities, and organizations to be accumulated, stored, and disposed according to the decision of the Governor of the respective level, and the head of business entities and organizations with all types of ownership.

/This paragraph was amended by the law as of April 22, 2022/

4.3.The duties to accumulate, store, renew, and dispose of the military mobilization stockpile shall be carried out by the state central administrative body in charge of defense matters in accordance with relevant legislation.

/This paragraph was invalidated by the law as of September 1, 2016/

Article 5.Purposes of stockpile of goods and materials

5.1.Stockpile of goods and materials shall be used for the following purposes:

5.1.1.to eliminate the harmful effects of the disaster;

5.1.2.to support balancing the supply and demand ratio of some goods and materials in the market in order to ensure economic stability;

5.1.3.the military mobilization stockpile for the purpose specified in the Law on Mobilization.

/This sub-paragraph was invalidated by the law as of September 1, 2016/

Article 6.Accumulation of stockpile of goods and materials

6.1.The state administrative body in charge of emergency matters shall organize the accumulation of goods and materials of strategic and disaster stockpiles in the location, type and quantity determined by the Government.

6.2.The measures to receive, accumulate or renew shall be taken in the case of the conclusion of the relevant state central administrative body or the competent body for inspection is issued with respect to the goods and materials to be taken into the national stockpile meet the quality and safety requirements.

/This paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

6.3.The issue of accumulation of goods and materials of the national stockpile other than strategic and defense stockpiles shall be regulated by the Law on procurement of goods, works and services with state and local funds.

/This paragraph was amended by the law as of September 1, 2016/

6.4.In emergency cases, the Government may decide the issue of accumulation of the goods and materials for disaster and local stockpile.

Article 7.Storage of stockpile of the goods and materials

7.1.Certain stockpile of goods and materials can be stored on the basis of a contract made with a legal entity with a warehouse that meets the storage standards and technological requirements /hereinafter referred to as "contractual storer"/ and the list of stockpile of goods and materials to be stored thereto shall be approved by the Cabinet member in charge of emergency matters.

7.2.The contract for the storage of stockpile of goods and materials shall clearly reflect the quality, standards, storage period, and payment of the stockpile of goods and materials, and name, type, quantity, price, quality of the goods and materials, liabilities of the parties, data and reports.

7.3.The goods and materials of the strategic and disaster stockpiles shall be stored in the warehouse of the national stockpile department and contracted storers in accordance with technological regimes.

Article 8.Renewal of stockpile of goods and materials

8.1.The state administrative body in charge of emergency matters shall sell the goods and materials of strategic and disaster stockpile that are required to be renewed in accordance with the procedure specified in sub-paragraph 13.1.8 of this Law and shall replenish them by the generated income.

Article 9.Conditions for consumption of stockpile of goods and materials

9.1.When releasing the stockpile of goods and materials from the national stockpile in accordance with the purpose specified in paragraph 5.1 of this Law, they shall be given to the entities receiving them under the following conditions:

9.1.1.on the condition of repayment to national stockpile;

9.1.2.on the condition not be repaid to the national stockpile as a grant.

9.2.The Government shall make the decision to release goods and materials from the national stockpile under the conditions specified in paragraph 9.1 of this Law, other than those specified in paragraphs 4.2 and 4.3 of this Law, based on the proposal of the Cabinet member in charge of emergency matters.

9.3.The decision of the Government shall reflect the entities who receive the stockpile of goods and materials, the period for replenishment of the stockpile of goods and materials, and the source of financing.

9.4.When giving stockpile of goods and materials on the condition of repayment, the state administrative body in charge of emergency matters shall conclude a contract with the borrower, and the contract shall reflect the quantity and price of stockpile of goods and materials, the period of their replenishment, and the liabilities.

9.5.It shall be prohibited to release the stockpile of goods and materials from the national stockpile for purpose other than those specified in paragraph 5.1 of this Law, and to transfer, to pledge, or to donate them to others without the permission of the competent body.

Article 10.Expense to be financed by the state budget

10.1.The following expenses related to national stockpile shall be financed by the state budget:

10.1.1.to accumulate newly stockpile of goods and materials, and to replenish stockpile of goods and materials which are disposed of in accordance with sub-paragraph 9.1.2 of this Law;

10.1.2.to reimburse the price difference incurred in renewing stockpile of goods and materials;

10.1.3.expenses incurred in connection with the transportation, placement, and storage of stockpile of goods and materials, as well as making up the normal depreciation;

10.1.4.payment for storing the stockpile of goods and materials to the contractual storer;

10.1.5.insurance costs.

Article 11.Control over the quality and safety of stockpile of goods and materials

11.1.The relevant state central administrative body and the competent body for inspection shall control over the compliance of the quality, safety, standards, and storage technology of stockpile of goods and materials.

/This paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

11.2.The national stockpile department and contract storer shall issue and follow internal control procedures to ensure the quality and safety of stockpile of goods and materials.

CHAPTER THREE

POWERS OF STATE BODIES AND OFFICIALS REGARDING THE NATIONAL STOCKPILE

Article 12.Powers of the State Great Khural

12.1.The State Great Khural shall implement the following powers regarding the national stockpile:

12.1.1.to define the policy to be followed by the state regarding the national stockpile;

12.1.2.to determine the name and type of goods and materials of strategic stockpile;

12.1.3.to discuss and provide with evaluation and conclusion on the expenditure reports of national stockpile other than local stockpile;

12.1.4.to give direction to the Government on the issue of determining the storage quantity and location of strategic petroleum stockpile, and to open the rights of disposal.

/This sub-paragraph was added by the law as of July 1, 2014/

Article 13.Powers of the Government

13.1.The Government shall implement the following powers regarding the national stockpile:

13.1.1.to take measures to implement the state policy regarding the national stockpile;

13.1.2.to determine the location and quantity of goods and materials of strategic stockpile;

13.1.3.to determine the location, name, type and quantity of goods and materials of disaster stockpile;

13.1.4.to make a decision to release goods and materials from the national stockpile according to their purpose, and to replenish them;

13.1.5.to determine the name, type and quantity of goods and materials of the disaster stockpile to be disposed of and replenished in accordance with the procedure specified in sub-paragraph 13.1.9 of this Law;

13.1.6.to finance the national stockpile and to monitor implementation thereof;

13.1.7.to approve the names and types of goods and materials to be insured and the amount of financing of them;

13.1.8.to approve the procedure for receiving, storing, renewing and calculating the normal depreciation of stockpile of goods and materials;

13.1.9.to approve the procedure for disposing of and replenishing the goods and materials from the disaster stockpile;

13.1.10.to support the accumulation of local stockpile.

Article 14.Powers of the Cabinet member in charge of emergency matters

14.1.The Cabinet member in charge of emergency matters shall implement the following powers regarding the national stockpile:

14.1.1.to submit proposals to the Government for the resolution on improving the storage and protection of stockpile of goods and materials, on their location, names, types, quantities, sources of funds, as well as on the consumption and replenishment of them, and to monitor their implementation;

14.1.2.to dispose of and replenish goods and materials of the disaster stockpile to the extent specified in sub-paragraph 13.1.5 of this Law;

14.1.3.to determine the quantity, name and type of the local stockpile in consultation with the competent body of that level.

Article 15.Powers of the state administrative body in charge of emergency matters

15.1.The state administrative body in charge of emergency matters shall implement the following powers:

15.1.1.to implement activities to accumulate, store, and renew the stockpile of goods and materials in the determined location, name, type, and quantity, and to release and replenish the goods and materials from and into the national stockpile through the national stockpile departments according to the decision of the Government;

15.1.2.to collect and integrate the data on the movement of goods and materials of the national stockpile department and the financial reports from them, to issue them quarterly, and report them to the Cabinet member in charge of emergency matters;

15.1.3.to conclude a contract with a contractual storer, and monitor their storage activities of stockpile of goods and materials;

15.1.4.to organize internal control over the accumulation, storage, rearrangement, renewal, replenishment, and financing activities of goods and materials in the national stockpile department.

Article 16.Powers of Governors of aimags and the Capital city

16.1.The Governors of aimags and the Capital city shall exercise the following powers:

16.1.1.to provide management and supervise the activities of the national stockpile department in the local area within the scope of their competence;

16.1.2.to support for accumulation, re-arrangement, and transportation of national stockpile;

16.1.3.to give suggestions to the state administrative body in charge of emergency matters regarding the accumulation of the local stockpile.

Article 17.Duties of the national stockpile department

17.1.The National stockpile department shall undertake the following duties:

17.1.1.to store and protect stockpile of goods and materials in accordance with appropriate technological regime in the determined types and quantities;

17.1.2.to engage in accumulation, consumption, rearrangement, renewal, transportation and delivery activities of the stockpile of goods and materials based on the decision of the state administrative body in charge of emergency matters;

17.1.3.to issue monthly and quarterly reports on the balance of stockpile of goods and materials, expenditure information, and financing reports, and report them to the state administrative body in charge of emergency matters;

17.1.4.to be issued a conclusion by the relevant state central administrative body and the competent body for inspection with respect to whether the quality, standard, and hygiene requirements are met once or twice per annum before the consumption and accumulation of stockpile of goods and materials, and/or during the storage period, and to take the relevant measures;

/This sub-paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

17.1.5.to be issued a conclusion by the relevant state central administrative body and the competent body for inspection on the circumstances of buildings, facilities, and warehouses to be stored stockpile of goods and materials.

/This paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

CHAPTER FOUR

MISCELLANEOUS

Article 18.Property liability to be responsible by the entity concluded a contract in connection with the accumulation and storage of national stockpile

18.1.If a legal entity or a contractual storer to be supplied stockpile of goods and materials and to obtained them on repayment terms failed to properly fulfill the obligations under the contract, it shall bear the liabilities specified in this Law and the respective contract.

18.2.The following conditions for bear the liabilities shall be reflected in the contract mandatorily:

18.2.1.if stockpile of goods and materials are not supplied within the specified period;

18.2.2.if stockpile of goods and materials are insufficiently supplied;

18.2.3.if the goods and materials failed to meet standard requirements are supplied;

18.2.4.if the containers, packages, and wraps of stockpiles of goods and materials are damaged or shall not meet the requirements;

18.2.5.if stockpile of goods and materials shall not supplied within the repayment period;

18.2.6.if stockpile of goods and materials shall have been wasted or their quality and state have deteriorated;

18.2.7.if other conditions reflected in the contract upon mutual agreement of the parties have been violated.

Article 19.Liabilities to be imposed on the violators of the Law

19.1.If the action of an official who violates this Law does not have a criminal nature, he or she shall be held liable in accordance with Law on Civil Service.

19.2.Any person or legal entity who violates this Law shall be held liable in accordance with Criminal Code or the Law on Violations.

/This article was modified by the law as of December 4, 2015/

 

 

THE CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA LUNDEEJANTSAN.D