A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1995 оны 4 дүгээр сарын 21-ний өдөр

Улаанбаатар хот

ХУВЬ ХҮНИЙ НУУЦЫН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

Энэ хуулийн зорилт нь хувь хүний нууцыг тогтоох, хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Хувь хүний нууцын тухай ойлголт

Хэвлэх

"Хувь хүний нууц" гэж Монгол Улсын болон гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүн Монгол Улсын хууль тогтоомжид нийцүүлэн нууцалсан бөгөөд задруулбал тухайн хүний хууль ёсны ашиг сонирхол, нэр төр, алдар хүндэд илтэд хохирол учруулж болзошгүй мэдээ, баримт бичиг, биет зүйлийг хэлнэ.

3 дугаар зүйл.Хувь хүний нууцын тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

Хувь хүний нууцын тухай хууль тогтоомж нь Үндсэн хууль, энэ хууль, хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ХУВЬ ХҮНИЙ НУУЦЫН ТӨРӨЛ, ХУВЬ ХҮНИЙ НУУЦЫГ ХАМГААЛАХ

4 дүгээр зүйл.Хувь хүний нууцын төрөл

Хэвлэх

1.Хувь хүний нууц нь дараахь төрөлтэй байна:

1/захидал харилцааны нууц;

2/эрүүл мэндийн нууц;

3/хөрөнгийн нууц;

4/гэр бүлийн нууц;

5/хуулиар тогтоосон бусад нууц.

2.Захидал харилцаа, эрүүл мэнд, хөрөнгө, гэр бүлийн нууц гэдгийг энэ хуульд дараахь утгаар ойлгоно:

1/захидал харилцааны нууцад захидал, цахилгаан, илгээмж, өргөдөл зэрэг шуудан холбооны хэрэгслээр бусад хүн, байгууллагатай солилцож буй мэдээ, баримт бичиг, биет зүйлийг;

2/эрүүл мэндийн нууцад тухайн хувь хүний бие эрхтний гажиг, нийтэд аюултай онцлог зарим халдварт өвчнөөс бусад өвчнөөр өвчилсөн тухай мэдээллийг;

3/хөрөнгийн нууцад зөвхөн эд хөрөнгө, оюуны өмч, эрхийн эзэн, эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн хүмүүс мэдэх, түүнчлэн эрх бүхий байгууллага албан тушаалтны албан үүргийнхээ дагуу олж мэдсэн мэдээ, баримт бичиг, тоо, гэрээ хэлцэл, биет зүйлийг;

4/гэр бүлийн нууцад бусдад задруулбал тухайн хувь хүн, түүний гэр бүлийн гишүүдийн нэр төр, алдар хүнд, ашиг сонирхолд харшлах мэдээллийг.

3.Хувь хүний өөрийн архив, хадгаламж, тэмдэглэл, битүүмжлэл болон тэдгээрт хамаарах дүрс, дуу бичлэгийг нууцалж болно.

4.Энэ зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2 дахь заалтын “нийтэд аюултай онцлог зарим халдварт өвчнөөс бусад өвчин” гэдэгт хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдол өвчин хамаарахгүй.

/Энэ хэсгийг 2012 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ хэсгийг 2014 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор хүчингүй болгосон/

5 дугаар зүйл.Хувь хүний нууцыг хамгаалах

Хэвлэх

1.Хувь хүн нууцаа өөрөө хамгаална.

2.Шаардлагатай тохиолдолд хувь хүний нууцыг хууль тогтоомжид заасан үндэслэл, журмын дагуу төр, байгууллага хамгаалалтдаа авч болно.

3.Хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон төрийн байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан зөвхөн хууль тогтоомжид заасан үндэслэл, журмын дагуу хувь хүний нууцтай танилцана.

4.Хувь хүний нууцыг хуулийн дагуу болон итгэмжлэлээр олж мэдсэн этгээд бусдад задруулахыг хориглоно.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

6 дугаар зүйл.Хувь хүний нууцыг ил болгох

Хэвлэх

Монгол Улсын батлан хамгаалах болон үндэсний аюулгүй байдлын ашиг сонирхол, иргэдийн эрүүл мэнд, хууль ёсны эрх ашигт хохирол учруулахгүйн үүднээс зайлшгүй шаардлагатай онцгой тохиолдолд төрийн холбогдох эрх бүхий байгууллага /албан тушаалтан/ -ын шийдвэрээр хувь хүний эрүүл мэндийн болон бусад нууцыг хуульд заасан хүрээнд ил болгож болно.

7 дугаар зүйл.Шүүхэд гомдол гаргах

Хэвлэх

Энэ хуулийн 5 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт заасан этгээд өөрийнх нь нууцыг бусдад задруулсан гэж үзвэл хувь хүн энэ тухай гомдлоо шүүхэд гаргах эрхтэй.

8 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

8.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

8.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

9 дүгээр зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

Энэ хуулийг 1995 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Н.БАГАБАНДИ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2021 оны 12 сарын 17 өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

ХУВЬ ХҮНИЙ НУУЦЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.1995 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр баталсан Хувь хүний нууцын тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

Хэвлэх

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

Хэвлэх

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЗАНДАНШАТАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал

LAW OF MONGOLIA

April 21, 1995 Ulaanbaatar city

INDIVIDUAL SECRECY

CHAPTER ONE

General provisions

Article 1.Purpose of the law

The purpose of this law is to regulate the relationships concerning the definition and protection of individual secrecy.

Article 2.The concept of individual secrecy

"Individual secrecy" refers to information, documents, and objects that are kept secret by the citizens of Mongolia and foreign nations and non-citizens in accordance with Mongolians laws and that would perceptibly bring harms to the concerning individual's lawful interests, identity, and prominence in the case of disclosure.

Article 3.Legislative acts concerning individual secrecy

The legislation on individual secrecy shall consist of the Constitution of Mongolia, this law, and other legislative acts.

CHAPTER TWO

Classifications of individual secrecy and protection of individual secrets

Article 4.Classification of individual secrecy

1.Individual secrecy shall be classified as follows:

1/secrecy of communications;

2/secrecy of health;

3/secrecy of property;

4/secrecy of family;

5/other secrets defined by the law.

2.The terms secrecy of communications, health, property, and family shall refer to the following definitions:

1/secrecy of communications shall refer to information, documents, and objects that are exchanged with other individuals and organizations by various types of postage such as letters, telegrams, parcels, and requests;

2/secrecy of health shall refer to the information on defects of the individual's body and organs and information on illness of individuals except for certain infectious diseases that would bring dangers to the public;

3/secrecy of property shall refer to the information, documents, data, contracts, and objects that are only accessible to the owner or individuals assured by the owner of the property, intellectual property, or rights and that are accessed by authoritative organizations and officials through their duties and responsibilities;

4/secrecy of family shall refer to information that would affect the concerning individual and their family's lawful interests, identity, and prominence in the case of disclosure.

3.Individuals shall be able to keep their own archives, savings, notes, secured objects, and relevant video and audio recordings.

4.HIV and AIDS shall not considered as the "decease other than the publicly dangerous, special some infectious deceases" set out in the 2.2 of this article.

/This article was amended by the law of 13 December 2012/

/This part was annulled by Resolution No. 02 of December 12, 2014/

Article 5.Protecting individual's secrecy

1.Individuals shall be obliged to protect their own secrecy.

2.If needed, the government and organizations shall be able to bring individual's secrets into their protection in accordance with the provisions and regulations stated in the legislations.

3.Authoritative officials of government organizations to whom lawful rights are granted shall be able to have access to individual's secrets only in accordance with the provisions and regulations stated in the legislations.

4.Parties that are exposed to individual's secrets in accordance with the law or through assurance shall be prohibited to disclose them to other parties.

CHAPTER THREE

Miscellaneous

Article 6.Disclosing individual's secrets

The individual's secrecy of health and other types of secrecy shall be disclosed open within the framework of legislation by the decision of relevant government organization /official/ in inevitable instances in order not to bring harms to the defense and national security of Mongolia and health and lawful interests of citizens.

Article 7.Appealing to the court with complaint

In the case when a body stated in the Section 4, Article 5 of this law is alleged to disclose the individual's secrets, the concerning individual shall have rights to appeal to the court.

Article 8.The liability for violators of the law

8.1.Unless an official who has breached this law is subject to criminal liability, he or she shall be held liable as provided by the Law on Public Service.

8.2.Liabilities specified in Criminal Code or Offence Code shall be imposed to an individual or legal person who has breached this law.

/This article was amended by the law of 4 December 2015/

Article 9.Validation of the law

This law shall be in effect starting from July 1, 1995.

SPEAKER OF THE MONGOLIAN STATE GREAT KHURAL N.BAGABANDI