A

A

A

  • Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ - Дээд боловсролын байгууллага, үндэсний хэмжээний музей, номын санг эрдэм шинжилгээний байгууллагын зэрэглэлд хамааруулах үнэлгээний үзүүлэлт
Бүлэг: 1979

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

2007 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдөр

Дугаар 463

Улаанбаатар хот

Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуулийн 11.6, 11.12-ийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Дээд боловсролын байгууллага, үндэсний хэмжээний музей, номын санг эрдэм шинжилгээний байгууллагын зэрэглэлд хамааруулах үнэлгээний үзүүлэлтийг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Энэхүү үнэлгээний үзүүлэлтийг үндэслэн эрдэм шинжилгээний байгуул¬лагын зэрэглэлд хамааруулах дээд боловсролын байгууллага, үндэсний хэмжээний музей, номын санг тогтоох арга хэмжээг Мэргэжлийн боловсролын газар, Соёл, урлагийн газартай хамтран 2008 оны 1 дүгээр улиралд багтаан хэрэгжүүлэхийг Шинжлэх ухаан, технологийн газрын дарга Б.Энхтүвшинд даалгасугай.

САЙДЫН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ Ө.ЭНХТҮВШИН

Улсын бүртгэлийн 2007 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 2826 дугаарт бүртгэсэн