A

A

A

Бүлэг: 1979

/ЗД-ын 2018 оны А/545 дугаар захирамжаар хүчингүй болсон/

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

2007 оны 11 дүгээр

сарын 21-ний өдөр Дугаар 510 Даланзадгад

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Нэг.“Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох журам”-ыг нэгдүгээр хавсралтаар, “Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх зөвшөөрөл авсан аж ахуй нэгжид тавигдах үндсэн шаардлага”-ыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

Хоёр.Дээрх журам, шаардлагыг хэрэгжүүлэн ажиллахыг Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Үйлдвэрлэл, дэд бүтэц, байгаль орчны бодлого зохицуулалтын хэлтэс /О.Бадарч/, сумдын Засаг дарга нарт даалгасугай.

Гурав. Дээрх журам, шаардлагын хэрэгжилтэнд байнга хяналт тавьж ажиллахыг сумдын Засаг дарга, Мэргэжлийн Хяналтын газар /Б.Буяннэмэх/-т даалгасугай.

Хавсралт: 5 хуудастай

ЗАСАГ ДАРГА С.ЭРДЭНЭБАТ

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

2018 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

Дугаар А/545

Улаанбаатар хот

Захирамж хүчингүй болгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдпагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 29.3 дахь хэсэг, Захиргааны ерөнхий хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1.3 дахь заалт, 68 дугаар зүйлийн 68.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.3ахиргааны актын үндэслэл болж буй хуулийн заалт хүчин төгөлдөр байх шаардпагад нийцэхгүй болсон, эрх зүйн зөрчил үүссэн Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 2003 оны 03 сарын 12-ны өдрийн "Бага насны хүүхдийн эндэгдлийн шалтгаанд дүгнэлт хийж авах арга хэмжээг сайжруулах тухай" 51, 2003 оны 03 сарын 25-ны өдрийн "Мал нядалгааны тусгай цэгтэй болгох тухай" 68, 2007 оны 11 сарын 21-ний өдрийн "Журам батлах тухай'"510, 2006 оны 11 сарын 08-ны өдрийн "Журам батлах тухай" 382, 2008 оны 05 сарын 13-ны өдрийн "Журамд өөрчлөлт оруулах тухай" 213 дугаар захирамжуудыг тус тус хүчингуй болгосугай.

2.Хэм хэмжээ тогтоосон Өмнөговь аймгийн Засаг даргын захирамжууд хүчингуй болсон тухай Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд мэдэгдэж, захиргааны хэм хэмжээний улсын нэгдсэн сангаас хасуулах арга хэмжээ авахыг Хууль, эрх зүйн хэлтэс /О.Ганзориг/-т үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА Н.НАРАНБААТАР