A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2012 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ТАТВАРЫН МЭРГЭШСЭН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх эрх зүйн үндсийг тогтоох, татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх этгээдэд тавих шаардлага, үйл ажиллагааны зарчим, эрх, үүргийг тодорхойлох, тусгай зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох, хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Татварын ерөнхий хууль, Зөвшөөрлийн тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

/Энэ хэсэгт "Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай" гэснийг "Зөвшөөрлийн тухай" гэж 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан бөгөөд 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ" гэж үйлчлүүлэгчийн татвар төлөх үүргээ биелүүлэх, түүний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалахад чиглэсэн мэргэшсэн зөвлөх үйл ажиллагааг;

3.1.2."үйлчлүүлэгч" гэж гэрээний үндсэн дээр татварын итгэмжлэгдсэн хуулийн этгээдээс үйлчилгээ авч байгаа татвар төлөгчийг;

3.1.3."татварын итгэмжлэгдсэн хуулийн этгээд" гэж тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээг эрхлэх ашгийн төлөө хуулийн этгээдийг;

3.1.4."татварын мэргэшсэн зөвлөх" гэж татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх эрх авсан, татварын итгэмжлэгдсэн хуулийн этгээдэд ажиллах татварын итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогчийг;

/Энэ заалтад 2013 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

3.1.5."татварын итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогч" гэж татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх хувь хүнийг;

/Энэ заалтад 2013 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

3.1.6."татварын бүртгэл" гэж албан татвар, төлбөр, хураамж, нийгмийн даатгалын шимтгэлтэй холбоотой ажил гүйлгээ, татварын нөлөөллийг тооцох, бүртгэх үйл ажиллагааг;

3.1.7."ажлын баримт" гэж энэ хуульд заасан үйлчилгээ үзүүлсэн тухай баримт бичиг, хуулбар, судалгаа, тооцоолол, шинжилгээний материал, хөтөлсөн тэмдэглэл, Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн нийгэмлэгээс баталж, мөрдүүлэх гарын авлагын дагуу бүрдүүлсэн баримт бичгийг;

3.1.8."хувийн тэмдэг" гэж татварын мэргэшсэн зөвлөхийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх эрхтэйг гэрчлэх таних тэмдгийг.

4 дүгээр зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Хэвлэх

4.1.Өмчийн хэлбэрээс үл хамааран аж ахуйн нэгж, байгууллага, хувь хүн хууль тогтоомжид заасан татвар төлөх үүргээ биелүүлэх, эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлоо хамгаалах зорилгоор татварын итгэмжлэгдсэн хуулийн этгээдээс татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ авахад энэ хууль үйлчилнэ.

4.2.Татварын мэргэшсэн зөвлөх нь татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээнээс өөр төрлийн ажил эрхлэх тохиолдолд энэ хуулийн зохицуулалтад хамаарахгүй.

5 дугаар зүйл.Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээнд баримтлах зарчим

Хэвлэх

5.1.Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээнд дараах зарчмыг баримтална:

5.1.1.бие даасан, хараат бус байх;

5.1.2.хуулийг дээдлэн, сахих;

5.1.3.үйл ажиллагаагаа шударгаар явуулах;

5.1.4.мэргэжлийн ёс зүйг баримтлах;

5.1.5.хуулийн хүчин төгөлдөр баримт бичигт үндэслэх;

5.1.6.үйлчлүүлэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндэтгэх;

5.1.7.мэдээллийн нууцыг хадгалах;

5.1.8.эрх тэгш байх.

6 дугаар зүйл.Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ

Хэвлэх

6.1.Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ /цаашид "зөвлөх үйлчилгээ" гэх/-нд дараах үйл ажиллагааг хамааруулна:

6.1.1.татварын тухай хууль тогтоомжийн талаар зөвлөгөө өгөх, түүнийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, сурталчлан таниулах;

/Энэ заалтыг 2013 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

6.1.2.хууль тогтоомжийн дагуу татварын тооцоо, тохируулга хийх, анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийн баримтын бүрдлийг хянах, татварын нөлөөллийг бүртгэх, батлагдсан маягтын дагуу татварын тайланг гаргах;

6.1.3.үйлчлүүлэгчийн нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, санхүүгийн тайланг гаргах;

/Энэ заалтыг 2015 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

6.1.4./Энэ заалтыг 2013 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

6.1.5.татварын алба, холбогдох бусад этгээдтэй үйлчлүүлэгчийг төлөөлөн харилцах.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

7 дугаар зүйл.Үйлчлүүлэгчийн эрх

Хэвлэх

7.1.Үйлчлүүлэгч дараах эрхтэй:

7.1.1.зөвлөх үйлчилгээг сайн дурын үндсэн дээр авах;

7.1.2.татварын итгэмжлэгдсэн хуулийн этгээдийг сонгох;

7.1.3.татварын ногдлыг өөрөө тодорхойлон, татвар төлөх үүргээ биелүүлэхдээ мэргэжлийн туслалцаа авах;

7.1.4.зөвлөх үйлчилгээний талаарх гомдлоо хуульд заасны дагуу эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд гаргах;

7.1.5.татварын итгэмжлэгдсэн хуулийн этгээдийн буруутай үйл ажиллагаанаас учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхийг тухайн хуулийн этгээдээс шаардах.

8 дугаар зүйл.Үйлчлүүлэгчийн үүрэг

Хэвлэх

8.1.Үйлчлүүлэгч нь дараах үүрэгтэй:

8.1.1.зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөл, бололцоогоор хангах;

8.1.2.зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардагдах баримт бичиг, анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийн баримт, тайлан, мэдээг бичгээр гаргаж өгөх;

8.1.3.татвар ногдуулалт, төлөлттэй холбоотой энэ хуулийн 8.1.2-т заасан мэдээллийн үнэн зөвийг хариуцах.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД, ТҮҮНД ТАВИХ ШААРДЛАГА, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ЭРХ, ҮҮРЭГ

9 дүгээр зүйл.Татварын итгэмжлэгдсэн хуулийн этгээд

Хэвлэх

9.1.Татварын итгэмжлэгдсэн хуулийн этгээд нь хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани, нөхөрлөлийн хэлбэрээр үйл ажиллагаагаа явуулна.

9.2.Татварын итгэмжлэгдсэн хуулийн этгээд оноосон нэртэй байх бөгөөд оноосон нэрийн ард "Татварын мэргэшсэн зөвлөх" гэсэн агуулга бүхий "ТМЗ" гэсэн товчилсон тэмдэглэгээтэй байна. Харин аудитын байгууллага нэмэлт тусгай зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байгаа бол энэхүү тэмдэглэгээг хэрэглэхгүй, зөвхөн "аудит" гэсэн үгийг хэрэглэнэ.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар 2 дахь өгүүлбэрийг нэмсэн/

10 дугаар зүйл.Татварын итгэмжлэгдсэн хуулийн этгээдэд тавих шаардлага

Хэвлэх

10.1.Татварын итгэмжлэгдсэн хуулийн этгээдэд дараах шаардлага тавина:

10.1.1.үүсгэн байгуулагч нь татварын мэргэшсэн зөвлөх байх;

10.1.2.гурав, түүнээс доошгүй тооны татварын мэргэшсэн зөвлөхтэй байх;

/Энэ заалтад 2013 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

10.1.3./Энэ заалтыг 2013 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

10.1.4.үйл ажиллагаагаа явуулах ажлын байр, техник хэрэгсэл, программ хангамжтай байх;

10.1.5.үйл ажиллагаандаа ашиглах гарын авлага, аргачлал, арга зүйгээр хангагдсан байх;

10.1.6.зөвлөх үйлчилгээний ажлын баримтыг хадгалах зориулалтын архивтай байх;

10.1.7.үйлчлүүлэгчийн мэдээллийн нууцлалыг хадгалах, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байх;

10.1.8.татварын итгэмжлэгдсэн хуулийн этгээд салбартай бол түүнд хоёр, түүнээс доошгүй орон тооны татварын итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогч ажиллуулах.

11 дүгээр зүйл.Татварын итгэмжлэгдсэн хуулийн этгээдийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

11.1.Татварын итгэмжлэгдсэн хуулийн этгээд нь зөвлөх үйлчилгээний талаар дараах эрх, үүрэгтэй:

11.1.1.татварын тухай хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох саналаа энэ хуулийн 18.1-д заасан Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн нийгэмлэгт хүргүүлэх;

11.1.2.ажил гүйцэтгэхээс татгалзах тухай энэ хуулийн 16.1.2-т заасан татварын мэргэшсэн зөвлөхийн мэдэгдлийг үндэслэн гэрээнд заасан ажил гүйцэтгэхээс татгалзах;

11.1.3.энэ хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан зөвлөх үйлчилгээг үйлчлүүлэгчтэй байгуулсан гэрээний үндсэн дээр үзүүлэх;

11.1.4.үйлчлүүлэгчийн өмнөөс үйлдсэн, шалгасан татварын тайлан, бусад баримт бичигт татварын итгэмжлэгдсэн хуулийн этгээдийн удирдах албан тушаалтан, эсхүл түүнээс эрх олгосон этгээд гарын үсгээ зурж, татварын итгэмжлэгдсэн хуулийн этгээдийн тэмдэг дарж баталгаажуулах;

11.1.5.тусгай зөвшөөрөл авсан, эсхүл тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон тохиолдолд энэ тухайгаа Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн нийгэмлэгт тухай бүрд нь мэдэгдэх.

12 дугаар зүйл.Зөвлөх үйлчилгээ эрхлэх этгээдэд тусгай зөвшөөрөл олгох

Хэвлэх

12.1.Зөвлөх үйлчилгээ эрхлэхийг хүссэн этгээд нь дараах баримт бичгийг бүрдүүлж санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад ирүүлнэ:

12.1.1.зөвлөх үйлчилгээ эрхлэхийг хүссэн этгээдийн өргөдөл;

12.1.2.үүсгэн байгуулагчийн анкет;

12.1.3.үүсгэн байгуулах хурлын шийдвэр;

12.1.4.хуулийн этгээдийн дүрэм;

12.1.5.хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ;

12.1.6.үүсгэн байгуулагчийн татварын өргүй болохыг нотолсон эрх бүхий байгууллагын тодорхойлолт;

12.1.7.улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт.

12.2.Татварын итгэмжлэгдсэн хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл олгох, хугацааг сунгах болон энэ хуулиар зохицуулаагүй бусад харилцааг Зөвшөөрлийн тухай хуулиар зохицуулна.

/Энэ хэсэгт "Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай" гэснийг "Зөвшөөрлийн тухай" гэж 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан бөгөөд 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

13 дугаар зүйл.Зөвлөх үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох

Хэвлэх

13.1.Энэ хуулийн 10 дугаар зүйлд заасныг зөрчсөн тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл олгосон эрх бүхий этгээд зөвлөх үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг гурав хүртэлх сарын хугацаагаар түдгэлзүүлнэ.

13.2.Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 6.2 дугаар зүйлд заасны дагуу, түүнчлэн энэ хуулийн 20.1-д заасныг зөрчсөн тохиолдолд зөвлөх үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно.

/Энэ хэсэгт "Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлд" гэснийг "Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 6.2 дугаар зүйлд" гэж 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан бөгөөд 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

13.3.Тусгай зөвшөөрөл олгогдсон болон тусгай зөвшөөрлийг нь хүчингүй болгосон татварын итгэмжлэгдсэн хуулийн этгээдийг Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн нийгэмлэг тухай бүр нийтэд мэдээлнэ.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ТАТВАРЫН МЭРГЭШСЭН ЗӨВЛӨХӨД ЭРХ ОЛГОХ, ТАТВАРЫН МЭРГЭШСЭН ЗӨВЛӨХИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ, ТҮҮНД ТАВИХ ШААРДЛАГА

14 дүгээр зүйл.Татварын мэргэшсэн зөвлөхөд эрх олгох, түүний хугацааг сунгах, хүчингүй болгох

Хэвлэх

14.1.Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн шалгалтад тэнцсэн хүнд санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн татварын мэргэшсэн зөвлөхийн эрх олгож, хуульд заасан үндэслэлээр эрхийг хүчингүй болгоно.

14.2.Татварын мэргэшсэн зөвлөхөд эрх олгох, сунгах, шалгалт авах журмыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

14.3.Шалгалтын бүрэлдэхүүн нь 9 гишүүнтэй байх бөгөөд тэдгээрийн гурвыг эрдэм шинжилгээ, сургалтын байгууллагаас, гурвыг Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн нийгэмлэгээс, гурвыг төрийн байгууллагаас нэр дэвшүүлэн, санал болгосны дагуу санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

14.4.Шалгалтын бүрэлдэхүүнд санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн жил тутамд өөрчлөлт оруулна.

14.5.Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн эрхийг гурван жилийн хугацаагаар олгоно.

14.6.Эрх олгосон, эсхүл эрхийг нь хүчингүй болгосон татварын мэргэшсэн зөвлөхийн нэрийг Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн нийгэмлэг тухай бүр нийтэд мэдээлнэ.

15 дугаар зүйл.Татварын мэргэшсэн зөвлөхөд тавих шаардлага

Хэвлэх

15.1.Татварын мэргэшсэн зөвлөх дараах шаардлагыг хангасан байна:

15.1.1.татварын итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогч нь нягтлан бодогч мэргэжлээр бакалавр, түүнээс дээш зэрэгтэй байх;

/Энэ заалтад 2013 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

15.1.2.нягтлан бодогч мэргэжлээрээ тав, түүнээс доошгүй жил ажилласан, ажлын туршлага, ур чадвартай байх;

/Энэ заалтад 2013 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

15.1.3.татварын мэргэшсэн зөвлөхийн эрх олгох, сунгах шалгалтад тэнцсэн байх;

15.1.4.татварын итгэмжлэгдсэн хуулийн этгээдийн үндсэн орон тоон дээр ажилладаг татварын итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогч өөр байгууллагад эрдэм шинжилгээ, сургалтын чиглэлээс өөр давхар ажил эрхлэхгүй, түүнчлэн бусад татварын итгэмжлэгдсэн хуулийн этгээдэд гэрээгээр ажиллахгүй байх;

15.1.5./Энэ заалтыг 2013 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

15.2.Татварын мэргэшсэн зөвлөх нь тангараг өргөх ба үнэмлэх, хувийн тэмдэгтэй байна.

16 дугаар зүйл.Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

16.1.Татварын мэргэшсэн зөвлөх энэ хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд дараах эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ:

16.1.1.гэрээнд заасан ажлын хүрээнд энэ хуулийн 8.1.2-т заасан мэдээллийг үйлчлүүлэгчээс бичгээр гаргуулж авах;

16.1.2.зөвлөх үйлчилгээг үзүүлэх явцад үйлчлүүлэгч энэ хуулийн 20.3-т заасан үйлдлийг гаргасан тохиолдолд ажил гүйцэтгэхээс татгалзах тухайгаа татварын итгэмжлэгдсэн хуулийн этгээдэд мэдэгдэх;

16.1.3.зөвлөх үйлчилгээг энэ хуулийн 11.1.3-т заасан гэрээний дагуу гүйцэтгэх;

16.1.4.татварын тайланг хянах явцад алдаа, зөрчил илэрсэн бол түүнийг засахад нь туслах, зөвлөгөө өгөх;

16.1.5.татварын мэргэшсэн зөвлөхийн эрхээ сунгуулахдаа энэ хуулийн 18.2.4-т заасан сургалтад хамрагдаж, шалгалт өгсөн байх;

16.1.6.татварын мэргэшсэн зөвлөхийн ёс зүйн дүрмийг мөрдөх.

17 дугаар зүйл.Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн эрхийг хүчингүй болгох

Хэвлэх

17.1.Дараах тохиолдолд татварын мэргэшсэн зөвлөхийн эрхийг эрх бүхий этгээд хүчингүй болгоно:

17.1.1.эрхийн хугацаа дууссан бөгөөд түүнийг сунгуулах тухай хүсэлтээ гаргаагүй;

17.1.2.эрх сунгах шалгалтад тэнцээгүй;

17.1.3.хууль тогтоомж зөрчсөн;

17.1.4.татварын мэргэшсэн зөвлөхийн ёс зүйн дүрмийг ноцтой зөрчсөн;

17.1.5.нас барсан, эсхүл сураггүй алга болсонд тооцсон, нас барсан гэж зарласан.

17.2.Энэ хуулийн 17.1.3, 17.1.4-т заасан үндэслэлээр эрх нь хүчингүй болсон татварын мэргэшсэн зөвлөх гурван жилийн дараа зохих журмын дагуу шинээр эрх авах тухай хүсэлт гаргаж болно.

18 дугаар зүйл.Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн нийгэмлэг

Хэвлэх

18.1.Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн нийгэмлэг /цаашид "Нийгэмлэг" гэх/ нь татварын итгэмжлэгдсэн хуулийн этгээд, татварын мэргэшсэн зөвлөхүүдийг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, эрх ашгийг хамгаалах зорилготой төрийн бус байгууллага мөн.

18.2.Нийгэмлэг нь зөвлөх үйлчилгээний талаар дараах эрх, үүрэгтэй:

18.2.1.татварын мэргэшсэн зөвлөхийн ёс зүйн дүрмийг батлан мөрдүүлэх, түүний хэрэгжилтэд хяналт тавих;

18.2.2.татварын тухай хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох саналаа төрийн эрх бүхий байгууллагад оруулах;

18.2.3.татварын мэргэшсэн зөвлөхийн тангараг өргөх, хувийн тэмдгийн загвар, үнэмлэх, түүнийг ашиглахтай холбогдсон журмыг батлах;

18.2.4.мэргэжлийн сургалт болон татварын мэргэшсэн зөвлөхийн эрх олгох, сунгах шалгалтыг зохион байгуулах;

18.2.5.татварын итгэмжлэгдсэн хуулийн этгээдийг мэргэжил, арга зүй, үйл ажиллагаандаа мөрдөх гарын авлага, мэдээллээр хангах;

18.2.6.татварын мэргэшсэн зөвлөх, татварын итгэмжлэгдсэн хуулийн этгээдийн бүртгэл, мэдээллийн санг бүрдүүлэх.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ТАВИХ ХЯНАЛТ, ХОРИГЛОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

19 дүгээр зүйл.Зөвлөх үйлчилгээнд тавих хяналт

Хэвлэх

19.1.Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хяналт тавина.

19.2.Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн ёс зүйн дүрмийн биелэлтэд Нийгэмлэг хяналт тавина.

20 дугаар зүйл.Зөвлөх үйлчилгээний талаар холбогдох этгээдийн үйл ажиллагаанд хориглох зүйл

Хэвлэх

20.1.Татварын итгэмжлэгдсэн хуулийн этгээдэд дараах үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно:

20.1.1.татвар ногдох орлого, орлогоос бусад зүйлийг нуух, татвар төлөхөөс зайлсхийх ажиллагаанд оролцох;

20.1.2.үйлчлүүлэгчийн талаарх мэдээллийн нууцыг задруулах, хуульд зааснаас бусад тохиолдолд бусдад мэдээлэх, хувийн ашиг сонирхлын үүднээс ашиглах;

 20.1.3.аудитын үйл ажиллагааг давхар эрхлэх.

/Энэ заалтыг 2015 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

20.2.Энэ хуулийн 20.1 дэх хэсгийн заалт татварын мэргэшсэн зөвлөхөд нэгэн адил хамаарна.

20.3.Үйлчлүүлэгч нь татварын итгэмжлэгдсэн хуулийн этгээдээс зөвлөх үйлчилгээг үзүүлэхэд нь хууль бус үйлдэл хийлгүүлэхээр шахалт үзүүлэх, энэ чиглэлийн удирдамж, заавар өгч, биелүүлэхийг шаардах, энэ хуулийн 5.1.1-д заасан зарчмыг алдагдуулахад чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.

20.4.Татварын албаны эрх бүхий албан тушаалтан нь үйлчлүүлэгчид зөвлөх үйлчилгээг авахыг шаардах, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх этгээдээ сонгоход нь нөлөөлөх үйлдэл хийхийг хориглоно.

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

ТАТВАРЫН МЭРГЭШСЭН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ ЗӨРЧИГЧИД ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА

21 дүгээр зүйл.Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн ёс зүйн зөрчилд хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

21.1.Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн этгээдэд Нийгэмлэг ёс зүйн зөрчлийн шинж байдлыг харгалзан сануулах арга хэмжээ авна.

21.2.Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн ёс зүйн хэм хэмжээг ноцтой зөрчсөн бол Нийгэмлэг татварын мэргэшсэн зөвлөхийн эрхийг хүчингүй болгуулах саналаа санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнд гаргана.

21.3.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн Нийгэмлэгийн саналыг үндэслэн татварын мэргэшсэн зөвлөхийн эрхийг хүчингүй болгоно.

21.4.Нийгэмлэгийн саналыг эс зөвшөөрвөл санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнд гомдол гаргаж болно.

22 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

22.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

22.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА З.ЭНХБОЛД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал

LAW OF MONGOLIA 

December 27, 2012 Ulaanbaatar city

SPECIALIZED TAX CONSULTANCY SERVICES

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Purpose 

1.1.The purpose of this law is to regulate relations with respect to setting up a legislative framework for providing specialized tax consultancy services, determining the requirements for specialized tax consultancy service providers, principles of their activities, functions and duties as well as issuing and revoking licenses and monitoring their activities thereto.

Article 2. Legislation on specialized tax consultancy services

2.1.Legislation on tax consultancy services shall comprise of the Constitution of Mongolia, General Taxation Law, and Law on license for activities of economic entities, this law and other legislative acts issued in conformity with these laws. 

2.2.If an international treaty to which Mongolia is a party provides otherwise, the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3. Definitions

3.1.In this law the following terms shall have the following meaning:

3.1.1."Specialized tax consultancy services" means professional consultancy services provided with the aim to assist clients in fulfilling their tax obligation and protecting their rights and legal interests;

3.1.2."Client" means a taxpayer obtaining services from certified tax entity on a contract basis;

3.1.3."Certified tax entity" means a for-profit legal entity providing specialized tax consultancy service based on license;

3.1.4."Specialized tax advisor" means an accredited tax accountant or an accredited tax lawyer authorized to provide specialized tax consultancy services and works for/in certified tax entity;

/This paragraph was revised by the law of 09 July 2013/

3.1.5."Certified tax accountant, or certified tax lawyer" means an individual providing specialized tax consultancy service; 

/This paragraph was revised by the law of 09 July 2013/

3.1.6."Tax registration" means estimation and records of transactions related to taxes, payments, fees and social insurance premium and their tax impacts;

3.1.7."work documents" means any document, or its copy regarding services provided under this law, materials on research, estimation or analysis, records maintained, or documents compiled in accordance with the manual approved and complied by the Specialized Tax Consultants' Association;

3.1.8."Personal stamp" means a stamp certifying the right of an individual to provide specialized tax consultancy services.

Article 4. Scope of the legislation 

4.1.This law shall apply to relations of economic entities of any ownership type, organizations and individuals obtaining specialized tax consultancy services from a specialized tax legal entity in order to implement their tax payment obligations prescribed by the law and protect their rights and legal interests.

4.2.This law shall not apply to any activities undertaken outside the specialized tax consultancy service by the specialized tax consultant. 

Article 5. Specialized tax consultancy service principles

5.1.Following principles shall be adhered in specialized tax consultancy services:

5.1.1.To be impartial and independent;

5.1.2.To ensure legal compliance;

5.1.3.To conduct activities fairly;

5.1.4.To comply with the code of conduct;

5.1.5.To base services on valid legislative documents;

5.1.6.To respect the rights and legal interests of clients;

5.1.7.To ensure confidentiality;

5.1.8.To ensure equality.

Article 6. Specialized tax consultancy services

6.1.Specialized tax consultancy services /hereinafter to be referred to as "consultancy services"/ shall include the following activities:

6.1.1.Providing professional assistance in implementation of tax legislation, delivery of legal professional advices and promoting tax legislation;

/This paragraph was revised by the law of 09 July 2013/

6.1.2.Making tax assessment and adjustments accordingly, ensuring completeness of accounting and financial statements, registration of tax impact and filing tax returns according to approved forms;

6.1.3.Maintaining accounting records and financial statement of the client;

/This paragraph was annulled by the law of 19 June 2015/

6.1.4.Representing clients during settlement of tax-related disputes at court or administrative proceedings and providing explanation, verification or advocacy services if necessary;

/This paragraph was annulled by the law of 09 July 2013/

6.1.5.Representing clients in communication with tax administration and other relevant bodies.

CHAPTER TWO

CLIENTS' RIGHTS AND RESPONSIBILITIES 

Article 7. Clients' rights

7.1.The client shall exercise the following rights:

7.1.1.Obtain consultancy services on voluntary basis;

7.1.2.Select a certified tax entity;

7.1.3.Self-assess the tax and obtain professional assistance in performing tax payment obligations;

7.1.4.File a complaint with regard to advisory services to the respective authority or official accordingly;

7.1.5.Demand compensation for any loss sustained due to the faulty activities of the certified tax entity from the responsible legal entity.

Article 8. Clients' responsibilities 

8.1.The client shall have the following responsibilities:

8.1.1.Create conditions to deliver advisory services;

8.1.2.Provide the documents and materials, accounting and bookkeeping records, statements and figures required for delivering consultancy services;

8.1.3.Ensure accuracy of tax assessment and payment information specified in Article 8.1.2.of this law.

CHAPTER THREE

COMPETENT CONSULTANCY SERVICE PROVIDERS AND THEIR REQUIREMENTS, ACTIVITIES ANDRIGHTS AND RESPONSIBILITIES

Article 9. Certified Tax Entity

9.1.The Certified tax entity shall operate in form of a limited liability company or partnership. 

9.2.The Certified tax entity shall have a proper name accompanied by the abbreviation "STC" which stands for "Specialized Tax Consultancy". However, audit company, having license for specialized tax consultancy, shall not use the "STC" abbreviation after its company name.

/This paragraph was revised by the law of 19 June 2015/

Article 10. Requirements for Certified Tax Entities 

10.1.The following requirements shall apply to Certified Tax Entities:

10.1.1.The founder must be a certified consultant;

10.1.2.To have at least five three certified tax consultants;

/This paragraph was revised by the law of 09 July 2013/

10.1.3.At least 2/3 of the staff specified in Article10.1.2 of this law must be certified tax accountants;

/This paragraph was annulled by the law of 09 July 2013/

10.1.4.To ensure availability of office rooms, technical supplies and software applications required for conducting activities;

10.1.5.To maintain adequate supplies of training materials, manuals, methodology and techniques required for conducting activities;

10.1.6.To maintain special archive to store work documents related to the service activities;

10.1.7.To create conditions to ensure confidentiality of client information and information security;

10.1.8.In case a certified tax entity has a branch, the branch must have at least two certified tax accountants.

Article 11. Rights and responsibilities of Certified Tax Entities 

11.1.The Certified Tax Entities shall exercise the following rights and responsibilities with respect to consultancy services:

11.1.1.Deliver proposal to improve tax legislation to the Certified Tax Consultants' Association specified in Article 18.1 of this law;

11.1.2.Deny delivery of contractual services based on the statement of the certified tax consultant specified in Article 16.1.2 of this law;

11.1.3.Provide consultancy services stated in Article 6 of this law according to the contract signed with the client.

11.1.4.The management of the certified tax entity or any person authorized by him shall sign the tax returns and other documents prepared and reviewed on behalf of the client and approve them with the stamp of the certified tax entity;

11.1.5.The Certified Tax Consultants' Association shall publically announce Certified Tax Entities that have been granted license or had their license revoked.

Article 12. Granting license to tax consultancy service providers 

12.1.Entities seeking to provide consultancy services shall prepare the following documents for submission to the central state administrative body in charge of finance and budget affairs:

12.1.1.Application for delivering consultancy services;

12.1.2.CV of the founder;

12.1.3.Decision of the founders' meeting;

12.1.4.Charter of the legal entity;

12.1.5.State registration certificate of the legal entity;

12.1.6.Reference of authorized bodies verifying that the founder has no tax debt;

12.1.7.Bill on payment of state stamp duties.

12.2.Granting license to certified tax entity, extending its term and other relations not stated in this law shall be regulated by the Law on Business Activities License.

Article 13. Advisory service license suspension and revocation

13.1.In case of violation of Article 10 of this law, the business license of the certified tax entity shall be suspended for a period of up to 3 months.

13.2.Business license to provide consultancy services shall be revoked according to Article 14 of the Law on Business Activities License, and in case the entity violates the rules specified in article 20.1 of this law. 

13.3.The Certified Tax Consultants' Association shall publically announce Certified Tax Entities that have been granted license or had their license revoked.

CHAPTER FOUR

GRANTING CERTIFIFIED TAX CONSULTANT LICENSE, RIGHTS, RESPONSIBILITIES OF AND REQUIREMENTS FOR CERTIFIED TAX ADVISERS 

Article 14. Granting certified tax Consultants' license and its extension and revocation 

14.1.Individuals who have passed the examination for a Certified Tax Consultant shall be granted a Certified Tax Consultant license by the Minister of Finance, and the license may be revoked based on the grounds specified in the law.

14.2.Regulation on granting, extending and giving examination for Certificate of a tax consultant shall be approved by the Minister of Finance.

14.3.The examination board shall be composed of 9 members, out of which, three shall be appointed by the Minister of Finance upon nomination from research and training institution, three members from the Certified Tax Consultants' Association and three- from state organizations.

14.4.The composition of the examination board shall be changed annually by the Minister of Finance.

14.5.Certified Tax Consultant license shall be granted for a term of three years.

14.6.The Certified Tax Consultants' Association shall publically announce the names of certified tax advisers who have been granted license or had their license revoked. . 

Article 15. Requirements for certified tax consultant

15.1.A Certified Tax Consultant shall meet the following requirements:

15.1.1.Certified tax accountants and certified tax lawyers shall hold a bachelor's or higher degree in accounting;

/This paragraph was revised by the law of 09 July 2013/

15.1.2.Have at least 5 years work experience in accounting and law; possess the relevant work experience and skill;

/This paragraph was revised by the law of 09 July 2013/

15.1.3.Must pass the examination for granting and extending the licenses certified tax consultant;

15.1.4.A full-time certified tax accountant working for a certified tax entity shall not hold employment with another organization at the same time except for research and training purposes, nor work for another certified tax entity on contract basis;

15.1.5.In order to provide consultancy services, individuals must pass the lawyer certification exam according to the Law on legal rights of lawyers and shall be authorized to conduct consultancy activities.

/This paragraph was annulled by the law of 09 July 2013/

15.2.A certified tax consultant shall take an oath and have a certificate and personal stamp.

Article 16. Rights and responsibilities of certified tax consultant 

16.1.Certified tax consultant shall exercise the following rights and responsibilities when implementing activities specified in Article 6 of this law:

16.1.1.To request information specified in Article 8.1.2 of this law from clients in writing within the scope of the work set forth in the contract;

16.1.2.To inform the certified legal entity about refusal to perform any work in case the client commits the action specified in Article 20.3 of this law in the course of delivering consultancy services;

16.1.3.To conduct consultancy service in accordance with the agreement specified in Article 11.1.3 of this law;

16.1.4.To assist in correcting any errors and violations identified during tax return audit and provide advice thereto; 

16.1.5.To take and pass the exam specified in Article 18.2.4 of this law with the aim to extend the term of the certified tax adviser's right;

16.1.6.To ensure compliance with the Code of Ethics of Certified Tax Advisers.

Article 17. Revoking licenses of Certified Tax Consultant

17.1.Licenses of a Certified Tax Consultant shall be revoked by the respective authority in following cases:

17.1.1.Term of the license has expired with no request filed to extend the term;

17.1.2.Failure to pass the term extension exam; 

17.1.3.Violation of the legislation;

17.1.4.Serious violation of the Code of Ethics of Certified Tax Advisers;

17.1.5.Death accounted as gone missing or announced as dead.

17.2.The Certified tax Adviser, whose license has been revoked for grounds specified in Articles 17.1.3 and 17.1.4 of this law may apply for a new license according to the relevant regulation after three years.

Article 18. Certified Tax Consultants' Association 

18.1.Certified Tax Consultants' Association /hereinafter to be referred to "Association" / is a non-government organization aimed at providing certified tax entities and certified tax consultants with professional and methodological guidance and protect their interests thereof.

18.2.The Association shall exercise the following rights and responsibilities with respect to advisory services:

18.2.1.Approve and ensure compliance with the Code of Ethics for Certified Tax Consultants;

18.2.2.Submit proposals for improving tax legislation to the relevant state organization;

18.2.3.Approve regulation on taking oath of Certified Tax Consultant and design and use of their personal seal and certificate;

18.2.4.Organize professional development training programs and exams to grant a certificate of Certified Tax Consultant and extend its term;

18.2.5.Provide Certified Tax Entities with manual and information related to professional development, methodology and daily operations;

18.2.6.Maintain registration and database of Certified Tax Consultants and Certified Tax Entities. 

CHAPTER FIVE

CONSULTANCY SERVICE MONITORING AND PROHIBITIONS

Article 19. Consultancy service monitoring

19.1.Implementation of the Law of Specialized Tax Advisory Services shall be monitored by the Ministry of Finance.

19.2.Implementation of the Code of Ethics of Certified Tax Consultant shall be monitored by the Association. 

Article 20. Prohibitions 

20.1.Certified Tax Entities shall be prohibited to conduct any of the following activities:

20.1.1.Hide taxable income and other items, and to be involved in tax avoidance activities;

20.1.2.Violate confidentiality of client information, disclose information to others in cases other than those specified in the law, and use them for personal interest;

20.1.3.To perform audit activities in parallel.

/This paragraph was annulled by the law of 19 June 2015/

20.2.Article 20.1 of this law shall equally apply to certified tax adviser.

20.3.The client shall not exert any pressure on the Certified Tax Entity to perform any illegal action whilst providing consultancy service nor give any instructions, guidance and demand them to be met or conduct any operations that would violate the principles specified in Article 5.1.1 of this law.

20.4.Any authorized official of the Tax Administration shall be prohibited to demand a taxpayer to obtain specialized tax consultancy service or influence in any other way in selecting the consultancy service provider.

CHAPTER SIX

LIABILITY TO BE IMPOSED ON VIOLATORS OF LAW ON SPECIALIZED TAX CONSULTANCY SERVICE 

Article 21. Liability for violation of the Certified Tax Consultants' Code of Ethics 

21.1.The Association shall give warning to individuals who have violated the ethical standards of a Certified Tax Consultant.

21.2.In case of a serious violation of the ethical standards of a Specialized Tax Consultant, the Association shall make a proposal to revoke the license of the Certified Tax Consultant to the Minister of Finance.

21.3.The Minister of Finance shall revoke the license of the Certified Tax Consultant based on the proposal of the Association.

21.4.Individuals may file a complaint to the Minister of Finance in case he or she does not agree with the proposal of the Association.

Article 22. Liability to be imposed on violators of the law

22.1.Unless an official who has breached this law is subject to the criminal liability, he or she shall be held liable under the Law on Public Service.

22.2.An individual, legal entity who has breached this law is subject to the liability in accordance with Criminal Law or Law on Offence.

/This paragraph was revised by the law of 04 December 2015/

SPEAKER OF THE PARLIAMENT OF MONGOLIA Z.ENKHBOLD