A

A

A

Бүлэг: 1979
АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ИТХ-ЫН ШИЙДВЭР
АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ИТХ-ЫН ШИЙДВЭР

Мастер төлөвлөгөө батлах тухай 2008 оны 10 дугаар сарын 24 ны өдөрДаланзадгад


Дугаар 98

“Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай” хуулийн 18.1.2 “з” заалт, Байгаль орчныг хамгаалах тухай” хуулийн 16.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:
Нэг. “Өмнөговь аймгийн Байгаль орчны мастер төлөвлөгөө”-г хавсралтаар баталсугай.
Хоёр. Төлөвлөгөөг үр дүнтэй зохион байгуулан, хэрэгжүүлж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /С.Эрдэнэбат/-д даалгасугай.


ХУРЛЫН ДАРГА С.ЦЭРЭНБАЯР

АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ИТХ-ЫН ШИЙДВЭР
АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ИТХ-ЫН ШИЙДВЭР

Мастер төлөвлөгөө батлах тухай 2008 оны 10 дугаар сарын 24 ны өдөрДаланзадгад


Дугаар 98

“Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай” хуулийн 18.1.2 “з” заалт, Байгаль орчныг хамгаалах тухай” хуулийн 16.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:
Нэг. “Өмнөговь аймгийн Байгаль орчны мастер төлөвлөгөө”-г хавсралтаар баталсугай.
Хоёр. Төлөвлөгөөг үр дүнтэй зохион байгуулан, хэрэгжүүлж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /С.Эрдэнэбат/-д даалгасугай.


ХУРЛЫН ДАРГА С.ЦЭРЭНБАЯР