A

A

A

Бүлэг: 1979
ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ

2008 оны 04 сарын 18 өдөр Даланзадгад

Дугаар 35

“Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай” хуулийн 18.1.2.“ж” заалтыг үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:
Нэг. “Бүртгэл хөгжүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөр”-ийг нэгдүгээр хавсралтаар, “Бүртгэл хөгжүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө”-г хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
Хоёр. Хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /С.Эрдэнэбат/-д даалгасугай.

 

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ

2008 оны 04 сарын 18 өдөр Даланзадгад

Дугаар 35

“Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай” хуулийн 18.1.2.“ж” заалтыг үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:
Нэг. “Бүртгэл хөгжүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөр”-ийг нэгдүгээр хавсралтаар, “Бүртгэл хөгжүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө”-г хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
Хоёр. Хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /С.Эрдэнэбат/-д даалгасугай.