A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2018 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр

Дугаар 343

Улаанбаатар хот

ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуулийн 6.1.5-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Засгийн газрын 2014 оны 301 дүгээр тогтоолын хавсралтаар баталсан "Шинжлэх ухаан, технологийн төсөл хэрэгжүүлэх журам"-д дор дурдсан агуулга бүхий 2.8, 3.3, 4.14 дэх хэсэг тус тус нэмсүгэй:

"2.8.Шинжлэх ухаан, технологийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага нь гадаад улс, олон улсын байгууллагатай байгуулсан гэрээнд заасан хугацаанд багтаан гадаадтай хамтарсан төслийн болзол, нөхцөлийг зарлана." гэж; "3.3.Гадаадтай хамтарсан төсөлд энэхүү журмын 3.2 дахь хэсэг хамаарахгүй." гэж; "4.14.Гадаадтай хамтарсан төслийн сонгон шалгаруулалтын дүнг гэрээний гадаад оролцогч талд хүргүүлнэ. Талууд хамтран хэрэгжүүлэхээр санал нэгдсэн төслийг шинжлэх ухаан, технологийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнд танилцуулж, шинээр хэрэгжүүлэх төслийн жагсаалтыг батлуулна." гэж.

2. Мөн журмын 1 дүгээр зүйлийн 1.13 дахь хэсгийн "Төсөл хэрэгжүүлэх хугацаа 3 хүртэл жил байна." гэсний дараа "Төсөл гэрээнд заасан хугацаанд хэрэгжих боломжгүй болсон тохиолдолд захиалагч гэрээг сунгах хүсэлтээ бичгээр гаргана. Захиалагчаас ирүүлсэн хүсэлтийг үндэслэлтэй гэж үзвэл төсөл хэрэгжүүлэх хугацааг шинжлэх ухаан, технологийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний шийдвэрээр 1 хүртэл жилийн хугацаатайгаар сунгаж болно." гэж, 2 дугаар зүйлийн 2.1, 2.5 дахь хэсгийн "...захиалгат..." гэсний дараа "...болон цөм технологийн..." гэж, 4 дүгээр зүйлийн 4.5 дахь хэсгийн "...үнэлгээ өгнө." гэсний дараа "Санхүүгийн хувьд хянан магадлах шаардлагатай гэж үзсэн төсөлд санхүүгийн шинжээч томилон ажиллуулж болно." гэж тус тус нэмсүгэй.

3. Мөн журмын 2 дугаар зүйлийн 2.3 дахь хэсгийн "...үндсэн 11, шинжлэх ухааны салбар тус бүрээс 6..." гэснийг "...шинжлэх ухаан, технологийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагын төлөөллийг оролцуулан шинжлэх ухааны салбар тус бүрээс 9..." гэж, 4 дүгээр зүйлийн 4.4 дэх хэсгийн "Гүйцэтгэгчээс ирүүлсэн төслийн саналд үнэлгээ өгч, дүгнэлт гаргах мэргэжлийн шинжээчдийг ажиллуулах ба шинжээчийг сонгон шалгаруулах ажлыг шинжлэх ухаан, технологийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага зохион байгуулна." гэснийг "Энэ журмын 1.3.1-д заасан төслийн саналд Шинжлэх ухааны академийн холбогдох Бага чуулган, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.6-д заасан төслийн саналд Шинжлэх ухаан, технологийн сан, шинжлэх ухаан, технологийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран, 1.3.2, 1.3.5-д заасан төслийн саналд шинжлэх ухаан, технологийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага мэргэжлийн шинжээчийг сонгон ажиллуулж, дүгнэлт гаргах ажлыг тус тус зохион байгуулна." гэж, 4.9 дэх хэсгийн "...сан захиалагчтай хамтран..." гэснийг "...захиалагчийн төлөөллийг оролцуулан шинжлэх ухаан, технологийн асуудал хариуцсан нэгж Шинжлэх ухаан, технологийн сантай хамтран..." гэж, 5 дугаар зүйлийн 5.2 дахь хэсгийн "...5.1-д заасны дагуу төсвийг тодотгон хянаснаас..." гэснийг "4.10-т заасны дагуу төсөл батлагдсанаас..." гэж тус тус өөрчилсүгэй.

4. Мөн журмын 2 дугаар зүйлийн 2.6 дахь хэсгийн "цөм технологийн" гэснийг хассугай.

5. Мөн журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.6 дахь хэсэг, 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсгийг тус тус хүчингүй болгосугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.ХҮРЭЛСҮХ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд Ц.ЦОГЗОЛМАА