A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2021 оны 05 сарын 06 өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

ЗОХИОГЧИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ

/Шинэчилсэн найруулга/

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь шинжлэх ухаан, утга зохиол, урлагийн бүтээлтэй холбоотой үүсэх зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийг хэрэгжүүлэх, хамгаалах, соёл, урлагийн бүтээлч үйлдвэрлэлийг дэмжих, хөгжүүлэх зорилгоор бүтээлийг ашиглах эрх зүйн үндсийг тогтоохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Зохиогчийн эрхийн хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Зохиогчийн эрхийн хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Оюуны өмчийн тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Хэвлэх

3.1.Энэ хууль нь шинжлэх ухаан, утга зохиол, урлагийн бүтээлтэй холбоотой үүсэх зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийг тодорхойлох, хэрэгжүүлэх, хамгаалах болон бүтээл, хамаарах эрхийн объектыг ашиглах эрх зүйн үндсийг тогтоохтой холбогдсон харилцааг зохицуулна.

3.2.Ардын урлагийн бүтээлийг хамгаалах харилцааг энэ хуулиар зохицуулахгүй бөгөөд холбогдох хуулиар зохицуулна.

4 дүгээр зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:

4.1.1."зохиогч" гэж өөрийн оюуны бүтээлч үйл ажиллагаагаар шинжлэх ухаан, утга зохиол, урлагийн бүтээл туурвисан хувь хүнийг;

4.1.2."зохиогчийн эрх эзэмшигч" гэж зохиогч, энэ хуульд заасны дагуу шинжлэх ухаан, утга зохиол, урлагийн бүтээлийг ашиглах онцгой эрхийг эдлэх бусад хувь хүн, хуулийн этгээд, эсхүл тэдгээрээс эрх шилжүүлэн авсан хувь хүн, хуулийн этгээдийг;

4.1.3."бүтээл" гэж шинжлэх ухаан, утга зохиол, урлагийн салбар дахь зохиогчийн оюуны бүтээлч үйл ажиллагааны бодит үр дүнг;

4.1.4."үүсмэл бүтээл" гэж өмнө нь туурвисан бүтээлд тулгуурлаж өөрчлөн найруулах, орчуулах, хөрвүүлэх, хураангуйлах, эмхэтгэх болон бусад хэлбэрээр өөрчлөх бүтээлч үйл ажиллагааны үр дүнд шинээр бий болгосон бүтээлийг;

4.1.5."хавсарга урлагийн бүтээл" гэж гар урлал болон үйлдвэрлэлийн аргаар бүтээгдсэн ахуйн хэрэглээний бүтээгдэхүүний уран сайхны илэрхийллийг;

4.1.6."мэдээллийн сан" гэж компьютерын программаас бусад бүтээл болон мэдээллийг хуульд заасны дагуу цахим, эсхүл бусад сүлжээний орчинд бие даан нэвтрэх боломжтой байдлаар, бүтээлчээр туурвисан системчлэгдсэн эмхэтгэлийг;

4.1.7."компьютерын программ" гэж компьютер болон бусад тооцоолон бодох төхөөрөмж ашиглан тодорхой үр дүн гаргах, үүрэг гүйцэтгүүлэхээр байршуулж, системчлэн зохион байгуулсан зааварчилгааны бүрэлдэхүүн байгууламж бүхий программын хэлээр бичигдсэн кодыг;

4.1.8."хамаарах эрх" гэж тоглогч уран бүтээлч, фонограмм бүтээгч, өргөн нэвтрүүлгийн байгууллагын энэ хуульд заасан эрхийг;

4.1.9."хамаарах эрх эзэмшигч" гэж энэ хуульд заасны дагуу хамаарах эрх эдлэх хувь хүн, хуулийн этгээд, эсхүл тэдгээрээс хамаарах эрхийг шилжүүлэн авсан хувь хүн, хуулийн этгээдийг;

4.1.10."тоглогч уран бүтээлч" гэж утга зохиолын, урлагийн, ардын урлагийн бүтээлийг дуулах, хөгжимдөх, жүжиглэх, бүжиглэх, унших зэргээр гүйцэтгэн тоглодог дуучин, хөгжимчин, жүжигчин, бүжигчин, уран уншигч зэрэг бусад хувь хүнийг;

4.1.11."фонограмм бүтээгч" гэж тоглолтын болон бусад дуу авиа бүхий, эсхүл тэдгээрийн илэрхийллийн анхны бичлэгийг санаачлан хийсэн, уг бичлэгийн тухайд эрх эдэлж, үүрэг хүлээх хувь хүн, хуулийн этгээдийг;

4.1.12."дуу авиа бүхий дүрст бүтээлийн продюсер" гэж дуу авиа бүхий дүрст бүтээлийг туурвих үйл ажиллагааг санаачлан зохион байгуулсан, уг бүтээлтэй холбоотой эрх эдэлж, үүрэг хүлээх хувь хүн, хуулийн этгээдийг;

4.1.13."өргөн нэвтрүүлгийн байгууллага" гэж энэ хуулийн 4.1.17-д заасан өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх этгээдийг;

4.1.14."хамаарах эрхийн объект" гэж бүтээлийг шууд тоглосон тоглолт, түүний бичлэг, фонограмм болон дамжуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийг;

4.1.15."фонограмм" гэж кино урлагийн, эсхүл бусад дуу авиа бүхий дүрст бүтээлд оруулсан дуу авиа бүхий бичлэгээс бусад тоглолтын болон бусад дуу авиа, эсхүл тэдгээрийн илэрхийллийн бичлэгийг;

4.1.16."дуу авиа бүхий дүрст бүтээл" гэж дуу авиа дагалдсан эсэхээс үл хамааран хоорондоо холбоотой цуврал дүрсийг хөдөлгөөнт хэлбэрт оруулан үзэх боломжтой болон дуу авиа дагалдсан бол сонсох боломжтой аргаар туурвисан бүтээлийг;

4.1.17."өргөн нэвтрүүлэг" гэж бүтээл, тоглолт, эсхүл фонограммыг утасгүй сүлжээгээр болон хиймэл дагуулаар олон нийтэд дамжуулахыг, мөн өргөн нэвтрүүлгийн байгууллага өөрөө, эсхүл түүний зөвшөөрөлтэйгөөр шифр тайлах боломжийг олгож шифрлэсэн дохиог дамжуулахыг;

4.1.18."олон суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгч" гэж утастай, утасгүй болон харилцаа холбооны бусад сүлжээгээр өргөн нэвтрүүлгийг тодорхой хүрээнд хүлээн авах боломжтойгоор байршуулах, нэгэн зэрэг дамжуулах үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг;

4.1.19."хуулбарлах" гэж бүтээл, тоглолтын бичлэг, фонограмм, өргөн нэвтрүүлгийг нэг, түүнээс дээш тоогоор шууд болон шууд бусаар, аливаа арга, хэлбэрээр хувилан олшруулахыг, түр болон байнгын байдлаар цахим хэлбэрт хадгалахыг;

4.1.20."нийтлэх" гэж бүтээл, фонограммын биет хуулбарыг холбогдох эрх эзэмшигчийн зөвшөөрөлтэйгөөр нийтийн хэрэгцээг хангахуйц хэмжээгээр хувилан олшруулж худалдаалах, түрээслүүлэх, нийтэд зээлдүүлэх, эсхүл бусад хэлбэрээр өмчлөх, эзэмших эрхийг шилжүүлэх замаар нийтэд ашиглах боломж олгохыг;

4.1.21."нийтэд түгээх" гэж бүтээлийн эх хувь, эсхүл түүний хуулбар, тоглолтын бичлэг, эсхүл фонограммын биет хуулбарыг худалдаалах, эсхүл бусад хэлбэрээр тэдгээрийн өмчлөх эрхийг шилжүүлэх болон дээрх зорилгоор импортлох зэргээр нийтэд ашиглах боломж олгохыг;

4.1.22."түрээслүүлэх" гэж бүтээлийн эх хувь, эсхүл түүний хуулбар, тоглолтын бичлэг, эсхүл фонограммын биет хуулбарын ашиглах эрхийг тодорхой хугацаагаар ашиг олох зорилгоор бусдад шилжүүлэхийг;

4.1.23."нийтэд тоглох" гэж гэр бүл, ойрын танилын ердийн хүрээнээс гадуур олон нийт цугласан газар дуу авиа бүхий дүрст бүтээлээс бусад бүтээлийг шууд, эсхүл аливаа тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл ашиглан нийтэд зориулан жүжиглэх, дуулах, хөгжимдөх, унших, бүжиглэх зэргээр тоглож үзүүлэх, дуу авиа бүхий дүрст бүтээлийн хувьд дүрсийг үзүүлж дуу авиаг сонсох боломжоор хангах, фонограммын хувьд дуу авианы бичлэгийг сонсох боломжоор хангахыг;

4.1.24."нийтэд дэлгэж үзүүлэх" гэж бүтээлийн эх хувь, эсхүл түүний хуулбарыг шууд буюу телевиз, үзэсгэлэн, дуудлага худалдаа, дэлгэц, эсхүл эдгээртэй ижил төстэй хэлбэрээр нийтэд зориулан үзэх боломжтой байдлаар танилцуулахыг;

4.1.25."нийтийн хүртээл болгох" гэж бүтээлийг нийтэд тоглох, нийтэд дамжуулах, нийтлэх болон бусад хэлбэрээр нийтэд ашиглах боломж олгохыг;

4.1.26."нийтэд дамжуулах" гэж бүтээл, хамаарах эрхийн объектыг утастай, эсхүл утасгүй сүлжээгээр аливаа хэлбэрээр, хэрэглэгчийн өөрийн сонгосон цаг, газраас хүртэх боломжтой байдлаар нийтэд хүргэхийг;

4.1.27."нэгэн зэрэг дамжуулах" гэж утастай, утасгүй болон харилцаа холбооны бусад сүлжээгээр аль нэг өргөн нэвтрүүлгийн байгууллагын анхлан дамжуулсан өргөн нэвтрүүлгийг бусад этгээд аливаа өөрчлөлтгүйгээр нэгэн зэрэг, бүрэн эхээр нь нийтэд дамжуулахыг;

4.1.28."технологийн хамгаалалтын арга хэмжээ" гэж цахим орчинд бүтээл, хамаарах эрхийн объектыг зохиогч, зохиогчийн эрх болон хамаарах эрх эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр ашиглахаас урьдчилан сэргийлэх, хяналт тавих, хамгаалах зорилгоор нэвтрэх, хуулбарлах, дамжуулах, нийтэд түгээх боломжийг хязгаарласан, кодолсон, шифрлэлт ашигласан зэрэг хамгаалалтын арга хэмжээг;

4.1.29."эрхийн удирдлагын мэдээлэл" гэж бүтээл, тоглолт, фонограмм, зохиогч, эрх эзэмшигчийн болон бүтээл, тоглолт, фонограммыг ашиглах нөхцөл, журмын мэдээллийг агуулсан тоо, дүрст тэмдэглэл, кодон мэдээллийг;

4.1.30."хамтын удирдлагын байгууллага" гэж Оюуны өмчийн тухай хуулийн 3.1.3-т заасан хуулийн этгээдийг.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ЗОХИОГЧИЙН ЭРХЭЭР ХАМГААЛАХ БҮТЭЭЛ, ЗОХИОГЧ, ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ ЭЗЭМШИГЧ

5 дугаар зүйл.Зохиогчийн эрхийн бүтээл

Хэвлэх

5.1.Агуулга, зориулалт, үнэ цэнэ, ач холбогдол, илэрхийллийн аргаасаа үл хамааран зохиогчийн оюуны бүтээлч үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон шинжлэх ухаан, утга зохиол, урлагийн бүтээлийг зохиогчийн эрхийн бүтээлд тооцно.

5.2.Зохиогчийн эрхийн бүтээлийг нийтийн хүртээл болсон эсэхээс үл хамааран бодит хэлбэрээр туурвисан байна.

6 дугаар зүйл.Зохиогчийн эрхээр хамгаалах бүтээл

Хэвлэх

6.1.Дараах бүтээлийг зохиогчийн эрхээр хамгаална:

6.1.1.шинжлэх ухаан, утга зохиолын аман болон бичмэл бүх төрлийн бүтээл;

6.1.2.хөгжмийн урлагийн үгтэй болон үггүй бүх төрлийн бүтээл;

6.1.3.дүрслэх урлаг, уран баримал, график урлагийн бүх төрлийн бүтээл, эдгээрийн зураг төсөл;

6.1.4.уран барилга, цэцэрлэгт хүрээлэн, ногоон байгууламж, цогцолбор болон архитектурын бусад бүтээл;

6.1.5.чимэглэх болон хавсарга урлаг, тайз чимэглэлийн бүх төрлийн бүтээл, эдгээрийн зураг төсөл;

6.1.6.жүжиг, бүжиг, уран нугаралт, пантомим зэрэг тайзны урлагийн бүх төрлийн бүтээл;

6.1.7.гэрэл зургийн болон түүнтэй төсөөтэй аргаар туурвисан бүх төрлийн бүтээл;

6.1.8.кино урлагийн болон дуу авиа бүхий дүрст бүтээл;

6.1.9.газрын зураг, атлас болон архитектурын зураг төсөл, хар зураг, бүдүүвч, диаграмм, гурван хэмжээст илэрхийлэл зэрэг шинжлэх ухаан, техникийн шинжтэй тайлбар зураг;

6.1.10.компьютерын программ;

6.1.11.үүсмэл бүтээл;

6.1.12.мэдээллийн сан;

6.1.13.материалыг нь сонгон түүвэрлэх, байршуулах зэргээр бүтээлч үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон, өөрийн бүтэц агуулгаараа бүтээлд тооцогдох тайлбар толь, лавлах, зохиолын цоморлог, түүвэр зохиол болон эмхэтгэл.

6.2.Энэ хуулийн 6.1.11, 6.1.12, 6.1.13-т заасан бүтээлийн зохиогч нь эх бүтээлийн зохиогчийн эрхийг зөрчихгүй байх үүрэгтэй.

7 дугаар зүйл.Зохиогчийн эрхээр үл хамгаалах зүйл

Хэвлэх

7.1.Дараах зүйлийг зохиогчийн эрхээр хамгаалахгүй:

7.1.1.хууль тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээний акт, эрх зүйн бусад акт;

7.1.2.төрийн захиргааны байгууллага, хуулийн этгээдийн шийдвэр, албан бичиг;

7.1.3.шүүхийн шийдвэр, магадлал, тогтоол, шүүгчийн захирамж, шүүх хуралдаан дээр хэлсэн үг;

7.1.4.энэ хуулийн 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3-т заасан баримт бичгийн албан орчуулга;

7.1.5.төрийн бэлгэ тэмдэг, сүлд, туг, далбаа, төрийн шагнал, цолны тэмдэг, одон, медаль болон мөнгөн тэмдэгт, төлбөрийн бусад хэрэгсэл;

7.1.6.үйл явдал, түүний үр дагавар болон тоо баримт бүхий сонордуулгын шинжтэй аливаа мэдээ, мэдээлэл;

7.1.7.аливаа санаа, үйл ажиллагааны арга, үйл ажиллагаа, шинжлэх ухааны нээлт, онол, хийсвэр зүйл, математикийн үзэл баримтлал.

8 дугаар зүйл.Зохиогчийн эрх эдлэх этгээд

Хэвлэх

8.1.Зохиогчийн эрхийг дараах этгээд эдэлнэ:

8.1.1.бүтээл нь нийтлэгдсэн эсэхээс үл хамаарч бүтээл туурвисан Монгол Улсын иргэн, Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт байнга оршин суугаа гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн;

8.1.2.Монгол Улсад бүтээлээ анх удаа нийтэлсэн болон бүтээлээ өөр улсад анх нийтэлсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор Монгол Улсад нийтэлсэн гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн;

8.1.3.зохиогчийн эрхийн талаар Монгол Улсын олон улсын гэрээний гишүүн улсын зохиогч, эрх эзэмшигч;

8.1.4.Монгол Улсад байнга оршин суудаг, эсхүл Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт ерөнхий захиргаа нь байрладаг дуу авиа бүхий дүрст бүтээлийн продюсер;

8.1.5.Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр уран барилга, цэцэрлэгт хүрээлэн, ногоон байгууламж, цогцолбор болон архитектурын бусад бүтээлийг байнга байршуулсан зохиогч;

8.1.6.зохиогчийн эрхийн хууль тогтоомжийн дагуу зохиогчийн эрхийн бүтээл ашиглах онцгой эрхийг эзэмшиж байгаа хувь хүн, хуулийн этгээд.

8.2.Зохиомол нэрээр болон нэргүйгээр хэвлэгдсэн бүтээлийн хувьд зохиогчийн эрхийг бүтээл туурвисан этгээд эдэлнэ.

9 дүгээр зүйл.Хамтарсан зохиогч

Хэвлэх

9.1.Нэг зорилготойгоор оюуны бүтээлч үйл ажиллагааны үр дүнд нэгдмэл бүтээл хамтран туурвисан хоёр, эсхүл түүнээс дээш этгээдийг хамтарсан зохиогчид гэнэ.

9.2.Хамтын бүтээлийн зохиогчийн эрхийг зохиогчид хамтран эдлэх бөгөөд гэрээнд заасан бол хамтын бүтээлийг бүрдүүлэх хэсэг тус бүрийг ашиглах онцгой эрхийг тухайн хувь зохиогч эдэлнэ.

9.3.Толь бичиг, сэтгүүл, шинжлэх ухааны цуврал сэтгүүл, сонин, лавлах зэрэг хамтын бүтээлийн зохиогчийн эрхийн бүтээл ашиглах онцгой эрхийг гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол түүнийг удирдан зохион байгуулсан хувь хүн, хуулийн этгээд эдэлнэ.

9.4.Хууль, эсхүл гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол хамтын бүтээлийг ашиглах онцгой эрхийг хэрэгжүүлэх, шилжүүлэхэд бусад хамтран зохиогчдоос зөвшөөрөл авах бөгөөд зөвшөөрөл олгохоос үндэслэлгүйгээр татгалзахгүй.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ, ТҮҮНИЙ ХУГАЦАА

10 дугаар зүйл.Зохиогчийн эрх үүсэх, таних тэмдэг хэрэглэх

Хэвлэх

10.1.Шинжлэх ухаан, утга зохиол, урлагийн бүтээлийн зохиогчийн эрх нь тухайн бүтээлийг бодитойгоор туурвиж, бодит хэлбэрт орсон үеэс үүснэ.

10.2.Зохиогч болохыг нотлох баримтгүй тохиолдолд эх бүтээл болон бүтээлийн хувь дээр бичигдсэн нэрийг зохиогч гэж тооцно.

10.3.Бүтээл ашиглах онцгой эрх эзэмшигч нь эрхээ нийтэд таниулах зорилгоор зохиогчийн эрх хамгаалагдсаныг илэрхийлэх таних тэмдэг хэрэглэх эрхтэй.

10.4.Энэ хуулийн 10.3-т заасан таних тэмдгийг дараах байдлаар илэрхийлж болно:

10.4.1.дугуй хүрээ бүхий латин "С" үсэг буюу ©;

10.4.2.бүтээл ашиглах онцгой эрх эзэмшигчийн нэр;

10.4.3.бүтээлийг анх нийтэлсэн огноо.

11 дүгээр зүйл.Зохиогчийн эдлэх эрх

Хэвлэх

11.1.Зохиогч бүтээлийнхээ хувьд амины эрх болон эд хөрөнгийн онцгой эрх эдэлнэ.

12 дугаар зүйл.Зохиогчийн амины эрх

Хэвлэх

12.1.Зохиогч бүтээлийнхээ хувьд дараах амины эрх эдэлнэ:

12.1.1.бүтээлээ өөрийн болон зохиомол, нууц нэрээр, эсхүл нэргүйгээр нийтлэх;

12.1.2.зохиомол, нууц нэрийг зохиогчийн зөвшөөрөлгүйгээр өөрчлөх, задруулахыг хориглох;

12.1.3.бүтээлийг нийтийн хүртээл болгох, ашиглах тухай бүрд нэрээ дурдуулах;

12.1.4.бүтээл болон бүтээлийн нэрийг зохиогчийн зөвшөөрөлгүйгээр, эсхүл нэр хүндэд нь хохирол учруулахуйц байдлаар аливаа арга, хэлбэрээр хувиргах, өөрчлөх, гажуудуулахыг хориглох.

13 дугаар зүйл.Зохиогчийн эд хөрөнгийн онцгой эрх

Хэвлэх

13.1.Зохиогч нь өөрийн бүтээлийг бүхий л арга, хэлбэрээр ашиглах эд хөрөнгийн онцгой эрх /цаашид "бүтээл ашиглах онцгой эрх" гэх/ эдэлнэ.

13.2.Зохиогчийн бүтээл ашиглах онцгой эрхэд дараах эрхийг хамааруулна:

13.2.1.хуулбарлах;

13.2.2.нийтэд түгээх;

13.2.3.нийтэд дамжуулах;

13.2.4.нийтэд тоглох;

13.2.5.нийтэд дэлгэж үзүүлэх;

13.2.6.түрээслүүлэх;

13.2.7.үүсмэл бүтээл болгон өөрчлөх.

13.3.Энэ хуулийн 13.2-т заасан онцгой эрхийг зохиогч, зохиогчийн эрх эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр бусад этгээд хэрэгжүүлэхийг хориглоно.

14 дүгээр зүйл.Зохиогчийн эрхийн хамгаалалтын хугацаа

Хэвлэх

14.1.Тодорхой бүтээлийн хувьд эдлэх зохиогчийн эрхийг хамгаалах хугацааг уг бүтээлийг туурвисан, эсхүл нийтэлсэн өдрөөс эхлэн тооцно.

14.2.Зохиогчийн амины эрхийг хугацаа хязгаарлахгүй хамгаална.

14.3.Зохиогчийн бүтээл ашиглах онцгой эрх нь зохиогчийн насан туршид болон нас барснаас хойш 50 дахь жилийн 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал хугацаанд хүчин төгөлдөр байна.

14.4.Хавсарга урлагийн бүтээл ашиглах онцгой эрх нь уг бүтээлийг туурвиснаас хойш 25 дахь жилийн 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал хугацаанд хүчин төгөлдөр байна.

14.5.Зохиогч бүтээлээ зохиомол, нууц нэрээр, эсхүл нэргүйгээр нийтэлсэн тохиолдолд бүтээл ашиглах онцгой эрх нь бүтээлийг анх нийтэлснээс хойш 50 дахь жилийн 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал хугацаанд хүчин төгөлдөр байна.

14.6.Энэ хуулийн 14.5-д заасан бүтээлийн зохиогч нь өөрийгөө ил болгосон, эсхүл бүтээлийн зохиогч нь тодорхой болсон тохиолдолд зохиогчийн эрхийн хамгаалалтын хугацааг энэ хуулийн 14.3-т зааснаар тооцно.

14.7.Хамтын бүтээл ашиглах онцгой эрх нь зохиогчдын насан туршид болон сүүлчийн зохиогч нас барснаас хойш 50 дахь жилийн 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал хугацаанд хүчин төгөлдөр байна.

14.8.Албан үүргийн дагуу бүтээл туурвих, эсхүл бүтээл ашиглах онцгой эрхийг гэрээгээр хуулийн этгээдэд шилжүүлэх тохиолдолд бүтээл ашиглах онцгой эрх нь бүтээлийг анх нийтэлснээс хойш 50 дахь жилийн 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал хугацаанд хүчин төгөлдөр байна. Хэрэв бүтээлийг туурвиснаас хойш 30 жилийн хугацаанд нийтлээгүй бол бүтээл ашиглах онцгой эрх нь бүтээл туурвиснаас хойш 50 дахь жилийн 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал хугацаанд хүчин төгөлдөр байна.

15 дугаар зүйл.Зохиогчийн эрхийг өвлөх

Хэвлэх

15.1.Зохиогчийн бүтээл ашиглах онцгой эрхийг Иргэний хуульд заасан журмын дагуу өв залгамжилна.

15.2.Хамтын бүтээл туурвисан зохиогчдын бүтээл ашиглах онцгой эрхийн өв залгамжлал сүүлчийн зохиогч нас барсан өдрөөс эхлэн үүснэ.

15.3.Өв залгамжлагчийн бүтээл ашиглах онцгой эрхийн хугацаа зохиогч нас барсны дараа жилийн 1 дүгээр сарын 1-нээс эхлэн 50 жилийн хугацаанд үйлчилнэ.

15.4.Зохиогчийн амины эрх өвлөгдөхгүй.

15.5.Зохиогчийн бүтээл ашиглах онцгой эрхийн өв залгамжлагч буюу эрх залгамжлагч тухайн зохиогчийн бүтээлийг гуйвуулах, гажуудуулах байдлаар өөрчлөх, зохиогчийн нэр төрд хохирол учруулахуйц байдлаар ашиглахыг эсэргүүцэх эрхтэй.

15.6.Өв залгамжлагч нь тодорхойгүй, эсхүл өвлөгч нь өв залгамжлалаас татгалзсан тохиолдолд бүтээл ашиглах онцгой эрхийг оюуны өмчийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага эзэмшинэ.

16 дугаар зүйл.Бүтээл ашиглах онцгой эрхийг шилжүүлэх

Хэвлэх

16.1.Энэ хуулийн 13.2-т заасан эрхийг хуульд заасан болон бичгээр хийсэн гэрээний үндсэн дээр бусдад шилжүүлнэ.

16.2.Энэ хуулийн 15.6-д заасан бүтээлийг ашиглах зөвшөөрөл олгох эрхийг төрийн болон орон нутгийн өмчийн холбогдох байгууллагын хүсэлтээр тухайн байгууллагад шилжүүлж болно.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ЗАРИМ БҮТЭЭЛИЙН ЗОХИОГЧИЙН ЭРХИЙН ОНЦЛОГ

17 дугаар зүйл.Үүсмэл бүтээлийн зохиогчийн эрх

Хэвлэх

17.1.Үүсмэл бүтээлийн зохиогч нь эх бүтээлийн зохиогчоос бичгээр авсан зөвшөөрлийн үндсэн дээр үүсмэл бүтээл туурвих эрхтэй.

17.2.Хууль, эсхүл гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол үүсмэл бүтээлийн зохиогчийн эрх нь эх бүтээлд тулгуурлан өөр зохиогч өөр үүсмэл бүтээл туурвихад саад болохгүй.

17.3.Үүсмэл бүтээл туурвисан зохиогч нь эх бүтээлийн зохиогчийн эрхийг зөрчөөгүй тохиолдолд үүсмэл бүтээлдээ зохиогчийн эрх эдэлнэ.

17.4.Ардын урлагийн бүтээлд тулгуурлан туурвисан үүсмэл бүтээлийн зохиогчийн эрхийг үүсмэл бүтээл туурвисан зохиогч эдэлнэ.

18 дугаар зүйл.Түүвэр зохиол, бусад эмхэтгэл бүтээлийн зохиогчийн эрх

Хэвлэх

18.1.Энэ хуулийн 6.1.13-т заасан бүтээлийн эмхэтгэгч нь эмхэтгэл болон түүвэр зохиолд орсон эх бүтээл бүрийн зохиогчоос бичгээр авсан зөвшөөрлийн үндсэн дээр түүвэр зохиол, бусад эмхэтгэлийг туурвих эрхтэй.

18.2.Хууль, эсхүл гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол түүвэр зохиол, эмхэтгэлд орсон эх бүтээлийн зохиогч нь тухайн эмхэтгэлээс үл хамааран өөрийн бүтээлээ чөлөөтэй ашиглах эрхтэй.

18.3.Түүвэр зохиол, бусад эмхэтгэл бүтээлийн зохиогч нь эх бүтээлийн зохиогчийн эрхийг зөрчөөгүй тохиолдолд эмхэтгэлд зохиогчийн эрх эдэлнэ.

19 дүгээр зүйл.Албан үүргийн дагуу туурвисан бүтээлийн зохиогчийн эрх

Хэвлэх

19.1.Албан үүргийн дагуу бүтээл туурвисан зохиогч бүтээлийнхээ хувьд амины эрх эдэлнэ.

19.2.Албан үүргийн дагуу туурвисан бүтээл ашиглах онцгой эрхийг эдлэх этгээдийг талууд гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол ажил олгогч эдэлнэ.

19.3.Албан үүргийн дагуу туурвисан болохыг ажилтны ажлын байрны тодорхойлолт, эсхүл ажилтан, ажил олгогч нарын хооронд байгуулсан гэрээгээр тодорхойлно.

19.4.Ажлын байрны тодорхойлолт, гэрээгээр тодорхойлсон чиг үүрэгт хамаарахгүй, эсхүл тусгагдаагүй тохиолдолд бүтээл ашиглах онцгой эрхийг ажилтан эдэлнэ.

19.5.Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол энэ хуулийн 19.2-т заасны дагуу ажил олгогч өөрийн үндсэн үйл ажиллагаанаас гадна ашиг олох зорилгоор бүтээлийг бусдад ашиглуулсан бол ажилтан бүтээл ашигласны төлбөрөөс хүртэх эрхтэй.

20 дугаар зүйл.Захиалгаар бүтээл туурвих

Хэвлэх

20.1.Захиалгаар бүтээл туурвисан зохиогч бүтээлийнхээ хувьд амины эрх эдэлнэ.

20.2.Захиалгаар бүтээл туурвих зохиогч захиалагчтай хийсэн гэрээний дагуу бүтээл туурвиж захиалагчид хүлээлгэн өгөх, захиалагч гэрээнд заасан нөхцөлийн дагуу зохиогчид төлбөр төлөх үүрэгтэй.

20.3.Захиалгаар туурвисан бүтээл ашиглах онцгой эрхийг энэ хуулийн 20.2-т заасан гэрээнд захиалагч эдлэхээр заагаагүй бол бүтээл ашиглах онцгой эрхийг зохиогч эдэлнэ.

21 дүгээр зүйл.Кино урлагийн болон дуу авиа бүхий дүрст бүтээлийн зохиогчийн эрх

Хэвлэх

21.1.Кино урлагийн болон дуу авиа бүхий дүрст бүтээлийн зохиолын зохиогч, найруулагч, хөгжмийн зохиолч, зураглаач, зураач, хувцасны загвар зохион бүтээгч болон уг бүтээлийг туурвихад оролцсон бусад зохиогч нь өөрсдийн оруулсан хувь нэмрийн хувьд зохиогч нь байна.

21.2.Кино урлагийн болон дуу авиа бүхий дүрст бүтээл ашиглах онцгой эрхийг гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол продюсер эдэлнэ.

21.3.Өмнө бүтээгдсэн бүтээлийг кино урлагийн болон дуу авиа бүхий дүрст бүтээлд ашиглах тохиолдолд тухайн бүтээлийн зохиогчийн эрх эзэмшигчээс зөвшөөрөл авна.

21.4.Хууль, эсхүл гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол зохиогч өөрийн оруулсан хувь нэмрийг кино урлагийн болон дуу авиа бүхий дүрст бүтээлээс салгаж тусад нь ашиглах боломжтой тохиолдолд зохиогч бүтээл ашиглах онцгой эрхийг эдэлнэ.

21.5.Кино урлагийн болон дуу авиа бүхий дүрст бүтээлийн зохиогчид төлөх төлбөрийн нөхцөлийг энэ хуулийн 21.2-т заасан гэрээнд тодорхойлсон байна.

22 дугаар зүйл.Компьютерын программын зохиогчийн эрх

Хэвлэх

22.1.Компьютерын программ зохиогч нь программ зохиосон нэг, эсхүл хэд хэдэн хувь хүн байж болно.

22.2.Тухайн программ нь анх удаа зохиогдсон буюу эх бүтээл бол энэ хуульд заасны дагуу хамгаалагдана.

22.3.Албан үүргийн дагуу ажил үүргээ гүйцэтгэх явцад зохиосон компьютерын программын хувьд бүтээл ашиглах онцгой эрхийг гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол ажил олгогч эдэлнэ. Захиалгаар зохиосон компьютерын программын хувьд бүтээл ашиглах онцгой эрхийг гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол захиалагч эдэлнэ.

22.4.Хууль ёсны ашиглагч нь компьютерын программыг дараах зорилгоор зохиогчийн эрх эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр, нэмэлт төлбөргүйгээр хуулбарлах, орчуулах, өөрчлөх, хувиргах эрхтэй байна:

22.4.1.программыг төхөөрөмж болон бусад хэрэгсэлд суулган ашиглах боломжтой болгох;

22.4.2.программын алдааг засварлах зорилгоор ашиглах;

22.4.3.программ алдагдсан, устгагдсанаас ашиглах боломжгүй болсон тохиолдолд нөөцөлж хадгалсан хувилбарыг ашиглах;

22.4.4.программын бүтэц, үндсэн чиг үүрэг, түүний ажиллах зарчмыг судлах, турших.

22.5.Хууль ёсны ашиглагч нь бие даасан программ зохиох болон бусад программыг хооронд нь нийцүүлэх зорилгоор компьютерын программыг дараах нөхцөлийг хангасан тохиолдолд зохиогчийн эрх эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр, нэмэлт үнэ төлбөргүйгээр хуулбарлах болон орчуулах эрхтэй байна:

22.5.1.бие даасан программ зохиоход шаардлагатай мэдээллийг ашиглах боломж өмнө нь олгогдоогүй байсан;

22.5.2.бие даасан программ зохиоход шаардлагатай эх программын тодорхой хэсгийг ашиглахад хязгаарлалт тавьсан.

22.6.Энэ хуулийн 22.5-д заасны дагуу авсан мэдээллийг бие даасан программ зохиох болон бусад программыг хооронд нь нийцүүлэхээс бусад зорилгоор ашиглах, гуравдагч этгээдэд задруулах, эх программын үндсэн илэрхийлэлтэй ижил төстэй байдлаар хөгжүүлэх, өөрчлөх, хуулбарлах, ашиг олох зорилгоор ашиглахыг хориглоно.

Тайлбар-Энэ хуульд заасан "хууль ёсны ашиглагч" гэж энэ хуульд заасны дагуу зохиогчийн эрх эзэмшигчээс компьютерын программ, мэдээллийн санг ашиглах зөвшөөрөл авсан этгээдийг ойлгоно.

23 дугаар зүйл.Мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх

Хэвлэх

23.1.Мэдээллийн сан үүсгэсэн этгээд, эсхүл зохиогчийн эрх эзэмшигч нь эрхээ шилжүүлсэн тохиолдолд мэдээллийн сангийн хуулбарыг түгээх эрхээ алдана.

24 дүгээр зүйл.Мэдээллийн сан ашиглагч этгээдийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

24.1.Мэдээллийн сан үүсгэсэн этгээд мэдээллийн санг хууль ёсоор нийтэд түгээсэн бол хууль ёсны ашиглагч нь мэдээллийн санг ашиглахдаа мэдээллийн сан дахь бүтээлийн зохиогчийн эрх болон хамаарах эрхийг зөрчихгүй байх үүрэгтэй.

24.2.Хууль ёсны ашиглагч нь мэдээллийн сангийн хэвийн ашиглалт болон мэдээллийн сан үүсгэсэн этгээдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хөндөхгүй байх үүрэгтэй.

24.3.Хууль ёсны ашиглагч нь мэдээллийн сангийн тодорхой хэсгийг ашиглах эрх авсан бол зөвхөн тухайн хэсгийг ашиглах эрхтэй.

24.4.Мэдээллийн санг нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд ашиглах зорилгоор ашигласан, хөгжүүлсэн бол бүтээл ашиглах онцгой эрхийг зөрчсөнд тооцохгүй.

24.5.Мэдээллийн сангийн мэдээллийн зарим хэсгийг дахин давтах, системтэйгээр байршуулах, эсхүл хөгжүүлэхдээ мэдээллийн сан үүсгэсэн этгээдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг зөрчихийг хориглоно.

25 дугаар зүйл.Дүрслэх урлагийн бүтээлийн зохиогчийн эрх

Хэвлэх

25.1.Уран зураг, уран баримал зэрэг дүрслэх урлагийн бүтээлийн зохиогч бусдад бүтээлийн зүйлийн өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тохиолдолд бүтээлийг нийтэд дэлгэж үзүүлэх эрхээс бусад бүтээл ашиглах онцгой эрх нь уг бүтээлийн шинэ өмчлөгчид шилжихгүй. Бүтээл ашиглах бусад онцгой эрхийг энэ хуульд заасан журмын дагуу зохиогчийн эрх эзэмшигчээс авах үүрэгтэй.

25.2.Уран зураг, эсхүл уран баримлыг худалдан авсан этгээд дахин худалдах тохиолдолд уг бүтээлийн зохиогчид худалдсан үнийн дүнгийн таваас багагүй хувийг төлөх үүрэгтэй.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

ХАМААРАХ ЭРХ ЭДЛЭХ ЭТГЭЭД, ТҮҮНИЙ ЭРХ, ХУГАЦАА

26 дугаар зүйл.Хамаарах эрх эдлэх этгээд

Хэвлэх

26.1.Хамаарах эрхийг дараах этгээд эдэлнэ:

26.1.1.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт тоглолтоо хийсэн, тоглолтоо энэ хуулийн дагуу хамгаалагдах фонограммд буулгасан, тоглолтоо фонограммд буулгаагүй ч өргөн нэвтрүүлэгт оруулсан тоглогч уран бүтээлч болон дуу авиа бүхий дүрст тоглолтын хувьд Монгол Улсын иргэн, эсхүл Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт байнга оршин суугаа гадаадын иргэн, харьяалалгүй тоглогч уран бүтээлч;

26.1.2.Монгол Улсын иргэн фонограмм бүтээгч, Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт анхны бичлэг хийсэн, анх нийтэлсэн фонограммын хувьд түүнийг бүтээгч;

26.1.3.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт ерөнхий удирдлага нь байрладаг өргөн нэвтрүүлгийн байгууллагын өргөн нэвтрүүлэг, Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт байрладаг дамжуулагчаас өргөн нэвтрүүлгийг дамжуулсан өргөн нэвтрүүлгийн байгууллага;

26.1.4.хамаарах эрхийг хамгаалах талаар Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээний гишүүн улс, эсхүл Монгол Улстай уг асуудлаар хоёрт талт олон улсын гэрээ байгуулсан улсын хамаарах эрх эзэмшигч;

26.1.5.зохиогчийн эрхийн хууль тогтоомжийн дагуу хамаарах эрхийн объект ашиглах онцгой эрхийг эзэмшиж байгаа хувь хүн, хуулийн этгээд.

26.2.Хамаарах эрх эзэмшигч энэ хуулийн Тавдугаар бүлэгт заасан эрхийг эх бүтээлийн зохиогч, зохиогчийн эрх эзэмшигчийн эрхийг хөндөхгүйгээр, зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр эдэлнэ.

26.3.Хамаарах эрх үүсэх, түүнийг хамгаалах, хэрэгжүүлэхэд бүртгэл шаардахгүй.

27 дугаар зүйл.Хамаарах эрх эзэмшигчийн эдлэх эрх

Хэвлэх

27.1.Хамаарах эрхэд дараах эрхийг хамааруулна:

27.1.1.тоглогч уран бүтээлчийн амины эрх болон шууд тоглосон тоглолт, түүний бичлэгийг ашиглах онцгой эрх;

27.1.2.фонограмм бүтээгчийн фонограмм ашиглах онцгой эрх;

27.1.3.өргөн нэвтрүүлгийн байгууллагын өргөн нэвтрүүлгийг ашиглах онцгой эрх.

28 дугаар зүйл.Тоглогч уран бүтээлчийн эрх

Хэвлэх

28.1.Тоглогч уран бүтээлч нь өөрийн тоглолтын хувьд дараах амины эрх эдэлнэ:

28.1.1.тоглолтондоо нэрээ дурдуулах;

28.1.2.тайзны нэр ашиглах;

28.1.3.тоглолтыг тоглогч уран бүтээлчийн зөвшөөрөлгүйгээр, эсхүл нэр хүндэд нь хохирол учруулахуйц байдлаар аливаа арга, хэлбэрээр хувиргах, өөрчлөх, гажуудуулахыг хориглох.

28.2.Тоглогч уран бүтээлч нь өөрийн тоглолтын хувьд дараах үйл ажиллагааг зөвшөөрөх онцгой эрх эдэлнэ:

28.2.1.тоглолтын бичлэг хийх;

28.2.2.тоглолтыг шууд өргөн нэвтрүүлэх, эсхүл бусад аргаар нийтэд дамжуулах;

Тайлбар: Энэ хуулийн 28.2.2-т заасан "дамжуулах" гэдэгт тоглогч уран бүтээлчийн зөвшөөрлөөр түүний тоглолтын бичлэгийг өргөн нэвтрүүлэх, эсхүл нийтэд дамжуулах, тоглолтыг анх шууд өргөн нэвтрүүлсэн өргөн нэвтрүүлгийн байгууллагын зөвшөөрлөөр нэгэн зэрэг дамжуулах хамаарахгүй.

28.2.3.тоглолтын бичлэгийг шууд буюу шууд бусаар аливаа арга, хэлбэрээр хуулбарлах;

28.2.4.тоглолтын бичлэг, эсхүл түүний хуулбарыг нийтэд түгээх;

28.2.5.тоглолтын бичлэг, эсхүл түүний хуулбарыг нийтэд түрээслүүлэх;

28.2.6.тоглолтын бичлэгийг хэрэглэгчийн өөрийн сонгосон цаг, газраас хүртэх боломжтой байдлаар утастай, эсхүл утасгүй сүлжээгээр аливаа хэлбэрээр нийтэд ашиглах боломж олгох.

28.3.Энэ хуулийн 28.2.4-т заасан нийтэд түгээх эрх нь тоглогч уран бүтээлчийн зөвшөөрлөөр нэгэнт худалдаалагдсан, эсхүл өмчлөх эрхийг нь шилжүүлсэн тоглолтын бичлэгийн хуулбарт хамаарахгүй.

28.4.Энэ хуулийн 28.2-т заасан онцгой эрхийг тоглогч уран бүтээлч, түүнээс эрх шилжүүлэн авсан этгээдийн зөвшөөрөлгүйгээр бусад этгээд хэрэгжүүлэхийг хориглоно.

28.5.Албан үүргийн дагуу гүйцэтгэсэн тоглолтыг ашиглах онцгой эрхийг гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол ажил олгогч эдэлнэ.

28.6.Тоглогч уран бүтээлч өөрийн тоглолтыг дуу авиа бүхий дүрст бүтээлийн бичлэгт буулгахыг зөвшөөрсөн болон гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол уг бичлэгийг хуулбарлах, түгээх, түрээслүүлэх буюу хэрэглэгчийн өөрийн сонгосон цаг, газраас хүртэх боломжтой байдлаар утастай, эсхүл утасгүй сүлжээгээр аливаа хэлбэрээр нийтэд ашиглах боломж олгохыг зөвшөөрөх онцгой эрхийг дуу авиа бүхий дүрст бүтээлийн продюсер эзэмших бөгөөд эдгээр эрхийг хэрэгжүүлснээс олсон орлогоос тоглогч уран бүтээлчид зохих төлбөр төлнө.

28.7.Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол аливаа этгээд тоглогч уран бүтээлчийн тоглолтын бичлэгийг нийтэд тоглуулахад тоглогч уран бүтээлчид зохих төлбөр төлнө.

28.8.Тоглогч уран бүтээлч нь энэ хуулийн 28.2-т заасан эрхээ хэрэгжүүлэхдээ бусдын зохиогчийн эрхийг зөрчиж болохгүй.

29 дүгээр зүйл.Фонограмм бүтээгчийн эрх

Хэвлэх

29.1.Фонограмм бүтээгч нь өөрийн фонограммын хувьд дараах үйл ажиллагааг зөвшөөрөх онцгой эрх эдэлнэ:

29.1.1.фонограммыг хуулбарлах;

29.1.2.фонограммыг нийтэд түгээх;

29.1.3.фонограммын хуулбарыг түрээслүүлэх;

29.1.4.фонограммыг нийтэд дамжуулах.

29.2.Энэ хуулийн 29.1-д заасан онцгой эрхийг фонограмм бүтээгч, түүнээс эрх шилжүүлэн авсан этгээдийн зөвшөөрөлгүйгээр бусад этгээд хэрэгжүүлэхийг хориглоно.

29.3.Фонограммыг арилжааны зорилгоор нийтэлсэн, эсхүл уг фонограммын хуулбарыг өргөн нэвтрүүлэгт ашигласан, бусад аргаар нийтэд дамжуулсан, эсхүл нийтэд тоглосон бол тоглогч уран бүтээлч ба фонограмм бүтээгчид зориулж хэрэглэгч нэг удаагийн зохих төлбөрийг фонограмм бүтээгчид төлнө.

29.4.Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол фонограмм бүтээгч энэ хуулийн 29.3-т заасан төлбөрийн 50 хувийг тоглогч уран бүтээлчид төлнө.

29.5.Энэ хуулийн 29.3-т заасан төлбөрийг авах эрх нь фонограммыг анх нийтэлсний дараа жилийн 1 дүгээр сарын 1-нээс эхлэн 50 жилийн хугацаанд хүчин төгөлдөр байна.

29.6.Энэ хуулийн 29.3-т заасан зорилгоор фонограммыг хэрэглэгчийн өөрийн сонгосон цаг, газраас хүртэх боломжтой байдлаар утастай, эсхүл утасгүй сүлжээгээр аливаа хэлбэрээр нийтэд ашиглах боломж олгосныг арилжааны зорилгоор нийтэлсэнд тооцно.

29.7.Энэ хуулийн 29.3-т заасан нь фонограмм бүтээгчийн энэ хуулийн 29.1-д заасан онцгой эрхийн хүрээнд фонограмм ашиглаж байгаа тохиолдолд хамаарахгүй.

29.8.Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол аливаа этгээд фонограммыг тодорхой давтамжтайгаар нийтэд тоглуулахад фонограмм бүтээгчид зохих төлбөр төлнө.

29.9.Фонограмм бүтээгч нь энэ хуулийн 29.1-д заасан эрхээ хэрэгжүүлэхдээ бусдын зохиогчийн эрхийг зөрчиж болохгүй.

30 дугаар зүйл.Өргөн нэвтрүүлгийн байгууллагын эрх

Хэвлэх

30.1.Өргөн нэвтрүүлгийн байгууллага өөрийн өргөн нэвтрүүлэгтэй холбоотой дараах үйл ажиллагааг зөвшөөрөх онцгой эрх эдэлнэ:

30.1.1.бичлэг хийх;

30.1.2.бичлэгийг хуулбарлах;

30.1.3.нэгэн зэрэг дамжуулах;

30.1.4.түгээх.

30.2.Энэ хуулийн 30.1-д заасан онцгой эрхийг өргөн нэвтрүүлгийн байгууллага, түүнээс эрх шилжүүлэн авсан этгээдийн зөвшөөрөлгүйгээр бусад этгээд хэрэгжүүлэхийг хориглоно.

30.3.Олон сувгийн дамжуулагчид энэ хуулийн 30.1-д заасан эрх хамаарахгүй.

30.4.Өргөн нэвтрүүлгийн байгууллага нь энэ хуулийн 30.1-д заасан эрхээ хэрэгжүүлэхдээ бусдын зохиогчийн эрхийг зөрчиж болохгүй.

31 дүгээр зүйл.Хамаарах эрхийн хугацаа

Хэвлэх

31.1.Энэ хуулийн 28.1-д заасан тоглогч уран бүтээлчийн амины эрхээс бусад хамаарах эрхийг хамгаалах хугацааг хамаарах эрхийн объектын төрлөөс шалтгаалан дараах цаг хугацаанаас эхлэн тооцно:

31.1.1.тоглогч уран бүтээлчийн хувьд тоглолтыг гүйцэтгэсэн жил, эсхүл тоглолтын бичлэгийг нийтэлсэн жил;

31.1.2.фонограмм бүтээгчийн хувьд фонограммыг нь нийтэлсэн, эсхүл нийтлэгдээгүй тохиолдолд фонограммыг бүтээсэн жил;

31.1.3.өргөн нэвтрүүлгийн байгууллагын хувьд өргөн нэвтрүүлгийг нэвтрүүлсэн жил.

31.2.Хамаарах эрхийг хамгаалах хугацаа нь энэ хуулийн 31.1-д заасан цаг хугацааны дараа жилийн 1 дүгээр сарын 1-нээс эхлэн 50 жилийн хугацаанд хүчин төгөлдөр байна.

32 дугаар зүйл.Хамаарах эрхийн объектыг ашиглах

Хэвлэх

32.1.Энэ хуулийн 26.1-д заасан хамаарах эрх эдлэх этгээд болон хамаарах эрх эзэмшигчийн хамаарах эрхийн объектыг эрх шилжүүлэх гэрээ, эсхүл лицензийн гэрээгээр бусдад ашиглуулж болно.

33 дугаар зүйл.Эрх шилжүүлэх гэрээ болон лицензийн гэрээ

Хэвлэх

33.1.Хамаарах эрх эзэмшигчийн онцгой эрхийг гэрээний үндсэн дээр бүрэн, эсхүл хэсэгчлэн бусад этгээдэд шилжүүлж болно. Эрх шилжүүлэх гэрээнд энэ хуулийн 35, 36 дугаар зүйлийг баримтална.

33.2.Хамаарах эрх эзэмшигчийн онцгой эрхийг лицензийн гэрээний үндсэн дээр бүрэн, эсхүл хэсэгчлэн бусад этгээдэд ашиглуулж болно. Лицензийн гэрээнд энэ хуулийн 35, 37 дугаар зүйлийг баримтална.

34 дүгээр зүйл.Хамаарах эрхийг хязгаарлах

Хэвлэх

34.1.Хамаарах эрхийн объектын зүй ёсны ашиглалтыг зөрчихгүйгээр энэ хуулийн 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 дугаар зүйлд заасан үндэслэлийн дагуу энэ хуулийн 26.1-д заасан хамаарах эрх эдлэх этгээдийн болон хамаарах эрх эзэмшигчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хөндөхгүй бол зөвшөөрөлгүйгээр, төлбөргүйгээр ашиглаж болно.

34.2.Энэ хуулийн 34.1-д зааснаар хамаарах эрхийн объектыг ашиглах тохиолдолд эх сурвалжийг заавал дурдана.

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

БҮТЭЭЛ АШИГЛУУЛАХ НӨХЦӨЛ

35 дугаар зүйл.Зохиогчийн эрхийн бүтээлийг ашиглуулах

Хэвлэх

35.1.Зохиогч, зохиогчийн эрх эзэмшигч нь бүтээлийг бусад этгээдэд дараах хэлбэрээр ашиглуулна:

35.1.1.бүтээл ашиглах онцгой эрхийг шилжүүлэх;

35.1.2.лицензийн гэрээгээр ашиглуулах;

35.1.3.хуульд заасан бусад.

35.2.Зохиогч, зохиогчийн эрх эзэмшигч нь тодорхойгүй бүтээлийг ашиглах тохиолдолд оюуны өмчийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага /цаашид "оюуны өмчийн байгууллага" гэх/ бүтээл ашиглах зөвшөөрөл олгоно.

35.3.Энэ хуулийн 35.2-т заасан зохиогч, зохиогчийн эрх эзэмшигч нь тодорхой болсны дараа бүтээлийг төлбөртэй ашиглуулсан бол оюуны өмчийн байгууллага зохиогч, зохиогчийн эрх эзэмшигчид төлбөрийн зохих хувийг нөхөж олгоно.

35.4.Энэ хуулийн 35.3-т заасан бүтээл ашигласан төлбөрийг нөхөж олгох журмыг Засгийн газар батална.

36 дугаар зүйл.Эрх шилжүүлэх гэрээ

Хэвлэх

36.1.Бүтээл ашиглах онцгой эрхийг гэрээний үндсэн дээр бүрэн, эсхүл хэсэгчлэн бусад этгээдэд шилжүүлж болно.

36.2.Энэ хуулийн 36.1-д заасан гэрээг бичгээр байгуулах бөгөөд гэрээнд дараах нөхцөлийг тусгасан байна:

36.2.1.бүтээлийн нэр, тодорхойлолт;

36.2.2.бүтээл ашиглах онцгой эрхийг хэсэгчлэн шилжүүлж байгаа бол шилжүүлж байгаа эрх;

36.2.3.төлбөрийн хэмжээ, төлбөр төлөх нөхцөл;

36.2.4.зохиогч, зохиогчийн эрх эзэмшигчийн эрх, үүрэг;

36.2.5.эрх шилжүүлэн авагчийн эрх, үүрэг;

36.2.6.гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүйн улмаас хүлээлгэх хариуцлага;

36.2.7.маргаан шийдвэрлэх журам.

36.3.Эрх шилжүүлэх гэрээнд тусгайлан заагаагүй бүтээл ашиглах бусад онцгой эрх нь зохиогч, зохиогчийн эрх эзэмшигчид хэвээр хадгалагдана.

36.4.Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол зохиогч бусад этгээдэд бүтээлийн эх хувь, эсхүл хуулбарын өмчлөх эрхийг шилжүүлснийг зохиогчийн тус бүтээл дэх бүтээл ашиглах онцгой эрхийг шилжүүлсэнд тооцохгүй.

37 дугаар зүйл.Лицензийн гэрээ

Хэвлэх

37.1.Энэ хуулийн 35.1.2-т заасны дагуу бүтээл ашиглах онцгой эрхийг дараах төрлийн лицензийн гэрээгээр ашиглуулж болно:

37.1.1.зохиогчийн эрх эзэмшигч нь бүтээлийг гуравдагч этгээдэд нэгэн зэрэг ашиглуулахыг хязгаарлаагүй нөхцөлөөр байгуулах энгийн лицензийн гэрээ;

37.1.2.зохиогчийн эрх эзэмшигч нь бүтээлийг гуравдагч этгээдэд нэгэн зэрэг ашиглуулахгүй байх нөхцөлөөр байгуулах онцгой лицензийн гэрээ.

37.2.Энэ хуулийн 37.1-д заасан гэрээг бичгээр байгуулах бөгөөд гэрээнд дараах нөхцөлийг тусгасан байна:

37.2.1.бүтээлийн нэр, тодорхойлолт;

37.2.2.лицензийн гэрээний төрөл, олгож байгаа эрх;

37.2.3.олгосон эрхийг дахин дамжуулж болох эсэх;

37.2.4.бүтээл ашиглах хугацаа, нөхцөл, хамрагдах нутаг дэвсгэрийн хүрээ;

37.2.5.бүтээл ашигласны төлбөрийн хэмжээ, төлбөр төлөх нөхцөл;

37.2.6.зохиогчийн эрх эзэмшигчийн эрх, үүрэг;

37.2.7.бүтээл ашиглагчийн эрх, үүрэг;

37.2.8.гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүйн улмаас хүлээлгэх хариуцлага;

37.2.9.маргаан шийдвэрлэх журам.

37.3.Энгийн лиценз олгож байгаа зохиогчийн эрх эзэмшигч нь лиценз эзэмшигчийн хүсэлтээр бусад этгээдэд олгосон лицензийн гэрээний талаарх мэдээллийг өгч болно.

37.4.Энгийн болон онцгой лицензийн гэрээнд тусгайлан заагаагүй бүтээл ашиглах бусад онцгой эрх нь зохиогчийн эрх эзэмшигчид хэвээр хадгалагдана.

37.5.Бүтээл ашигласны төлбөрийн хэмжээг тухайн бүтээлийн шинж чанар, онцлог, ач холбогдол, бүтээлийг ашиглах хэлбэр, хэмжээ, хугацаа зэргээс хамааран хоёр талын хэлэлцэн тогтоосон нэгж үнийн дүнгээр, эсхүл нийт үнийн дүнгээр тодорхойлж болно.

37.6.Энэ хуулийн 37.5-д заасны дагуу бүтээлийн төлбөрийн хэмжээг нэгж үнийн дүнгээр тодорхойлсон бол зохиогчийн эрх эзэмшигч нь лиценз эзэмшигчээс олсон орлого, борлуулалтын талаарх мэдээллийг шаардах эрхтэй.

38 дугаар зүйл.Зохиогчийн эрхийг хязгаарлах

Хэвлэх

38.1.Бүтээлийн зүй ёсны ашиглалтыг нь зөрчихгүйгээр, зохиогчийн эрх эзэмшигчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хөндөхгүйгээр ашигласан дараах тохиолдлыг бүтээл ашиглах онцгой эрхийн зөрчилд тооцохгүй:

38.1.1.олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилгоор бүтээлийг хэсэгчлэн ашиглах;

38.1.2.эрдэм шинжилгээ, судалгаа, сургалт, шүүмж бичих зорилгоор бүтээлийг хэсэгчлэн ашиглах;

38.1.3.хараагүй, сонсголгүй, харааны, эсхүл сонсголын бэрхшээлтэй, хэвлэмэл бүтээл унших бэрхшээлтэй хүний хэрэгцээнд зориулан ашиглах;

38.1.4.архив, музей, номын санд хадгалагдаж байгаа бүтээлээс хэсэгчлэн ашиглах;

38.1.5.хувийн хэрэгцээнд зориулан бүтээлийг хэсэгчлэн ашиглах;

38.1.6.бүтээлээс эшлэл авах;

38.1.7.олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор бүтээлийг ашиглах;

38.1.8.эрүү, иргэн, захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх болон зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны дотоод хэрэгцээнд зориулан хуулбарлах.

38.2.Энэ хуулийн 38.1-д заасны дагуу бүтээл ашиглах бол дараах нөхцөлийг хангасан байна:

38.2.1.бүтээлийн зохиогч, эх сурвалжийг заавал дурдах;

38.2.2.ашиг олох зорилгогүй байх;

38.2.3.ашигласан хэсгийн хэмжээ нь зорилгоосоо хэтрэхгүй байх;

38.2.4.зах зээлд сөргөөр нөлөөлөөгүй байх.

39 дүгээр зүйл.Мэдээллийн зорилгоор бүтээлийг хэсэгчлэн ашиглах

Хэвлэх

39.1.Олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилгоор бүтээлийг хэсэгчлэн ашиглах гэдэгт доор дурдсаныг хамааруулна:

39.1.1.хэвлэлийн тойм бэлтгэх зорилгоор нийтлэгдсэн бүтээлээс хэсэгчлэн ашиглах;

39.1.2.эдийн засаг, нийгэм, хууль, эрх зүй, улс төр, шашны холбогдолтой цаг үеийн асуудлаар сонин, сэтгүүлд нийтлэгдсэн, өргөн нэвтрүүлсэн бүтээлийг хуулбарлахыг тусгайлан хориглоогүй бол нийтэд мэдээлэх зорилгоор сонин, сэтгүүлд нийтлэх, өргөн нэвтрүүлэх, дамжуулах, нэгэн зэрэг дамжуулах;

39.1.3.олон нийтэд мэдээлэх зорилгоор хурал, цуглаан дээр хэлсэн үг, илтгэл, лекцийн агуулгыг өдөр тутмын сонин хэвлэлд ашиглах, шүүх хуралдааны явц, шүүх хуралдаан дээр хэлсэн үг зэргийг ашиглах;

39.1.4.үйл явдлыг нийтэд мэдээлэхтэй холбогдуулан нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайд байршуулсан уран барилга, дүрслэх урлаг, гэрэл зургийн бүтээлийг тухайн орчны байдлыг үзүүлэх зорилгоор ашиглах, урлагийн бүтээлийн худалдаа, уран зургийн бүтээлийн үзэсгэлэнг сурталчлах зорилгоор олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд дамжуулах.

39.2.Олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилгоор бүтээлийг хэсэгчлэн ашиглахдаа эшлэл авна.

40 дүгээр зүйл.Эрдэм шинжилгээ, судалгаа, сургалтын зорилгоор бүтээлийг хэсэгчлэн ашиглах

Хэвлэх

40.1.Эрдэм шинжилгээ, судалгаа, сургалтын зорилгоор бүтээлийг хэсэгчлэн ашиглах гэдэгт доор дурдсаныг хамааруулна:

40.1.1.шинжлэх ухааны судалгаа хийх, эрдэм шинжилгээний бүтээл туурвих, шүүмж бичих зорилгоор хэвлэгдсэн бүтээлээс эшлэл авч хэсэгчлэн ашиглах;

40.1.2.багшлах болон сургуулийн сургалтын хөтөлбөртэй холбоотойгоор дуу-дүрсний бичлэг хийх, бичих, зурагт үзүүлэнд оруулах зэргээр хэсэгчлэн ашиглах.

41 дүгээр зүйл.Хараагүй, сонсголгүй, харааны, эсхүл сонсголын бэрхшээлтэй, хэвлэмэл бүтээл унших бэрхшээлтэй хүний хэрэгцээнд зориулан ашиглах

Хэвлэх

41.1.Хараагүй, сонсголгүй, харааны, эсхүл сонсголын бэрхшээлтэй, хэвлэмэл бүтээл унших бэрхшээлтэй хүний сурч боловсрох, судалгаа шинжилгээ хийх, мэдээлэл олж авах эрхийг хангах зорилгоор бүтээлийг зохиогчийн эрх эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр, төлбөргүйгээр хүртээмжтэй хэлбэрт хөрвүүлэн хуулбарлах, хуулбарыг хил дамнуулан солилцох, түгээх болон нийтийн хүртээл болгохыг зөвшөөрнө.

41.2.Бүтээлийн хүртээмжтэй хэлбэр бүхий хуулбарыг хараагүй, сонсголгүй, харааны, эсхүл сонсголын бэрхшээлтэй, хэвлэмэл бүтээл унших бэрхшээлтэй хүмүүс тусгайлан ашиглах бөгөөд бүтээлийг тэдгээрийн хэрэгцээнд зориулан хөрвүүлэхдээ эх бүтээлийн халдашгүй байдлыг хүндэтгэн үзнэ.

41.3.Хараагүй, сонсголгүй, харааны, эсхүл сонсголын бэрхшээлтэй, хэвлэмэл бүтээл унших бэрхшээлтэй хүнийг боловсрол, мэргэшсэн сургалт, номын сан, мэдээллээр хангах чиглэлээр, дагнасан үйл ажиллагаа эрхэлдэг төрийн болон Засгийн газраас эрх олгосон ашгийн төлөө бус байгууллага /цаашид "эрх бүхий байгууллага" гэх/ ажиллана.

41.4.Энэ хуулийн 41.3-т заасан эрх бүхий байгууллага нь хараагүй, сонсголгүй, харааны, эсхүл сонсголын бэрхшээлтэй, хэвлэмэл бүтээл унших бэрхшээлтэй хүнд зориулан бүтээлийг хүртээмжтэй хэлбэрт хөрвүүлэн хуулбарлаж түгээх, дамжуулах үйл ажиллагааг явуулахдаа доор дурдсан шаардлагыг хангана:

41.4.1.тухайн бүтээл, эсхүл түүний хуулбарыг хүртээмжтэй хэлбэрт хөрвүүлэн хуулбарлах, түгээх, дамжуулах хууль ёсны эрхтэй байх;

41.4.2.аливаа бүтээлийг хүртээмжтэй хэлбэрт хөрвүүлэхдээ зайлшгүй шаардагдах өөрчлөлтөөс бусад өөрчлөлтийг оруулахгүй байх;

41.4.3.бүтээлийг хүртээмжтэй хэлбэрт хөрвүүлэхдээ онцлог хэрэгцээнд нь нийцүүлсэн байх;

41.4.4.ашгийн төлөө бус зорилготой байх.

41.5.Эрх бүхий байгууллага нь энэ хуулийн 41.4-т заасан шаардлагыг хангасан тохиолдолд зохиогчийн эрх эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр аливаа бүтээлийг хүртээмжтэй хэлбэрт хөрвүүлэн хуулбарлах, бусад эрх бүхий байгууллагаас уг хуулбарыг олж авах, дамжуулах, түгээх эрх эдэлнэ.

41.6.Хараагүй, сонсголгүй, харааны, эсхүл сонсголын бэрхшээлтэй, хэвлэмэл бүтээл унших бэрхшээлтэй хүнд үйлчилгээ үзүүлдэг төрийн болон эрх бүхий байгууллага, эсхүл дээрх байгууллагын албан тушаалтан нь бүтээлийг эдгээр хүмүүст хүртээмжтэй хэлбэрт хөрвүүлэн хуулбарлах, хил дамнуулан солилцох, хүлээн авах, түгээх, боловсролыг дэмжих зорилгоор мэдээллийн технологийн хэрэгслээр дамжуулан номын сангийн материалыг хүртээмжтэй болгож сургалтад ашиглах, бүтээлийг хичээлийн танхимд ашиглуулах, дэлгэж үзүүлэх, бүтээлийг зайны сургалтад зориулан хэсэгчлэн ашиглахыг зөвшөөрнө.

Тайлбар: Энэ хуульд заасан "хүртээмжтэй хэлбэр бүхий хуулбар" гэж хараагүй, сонсголгүй, харааны, эсхүл сонсголын бэрхшээлтэй, хэвлэмэл бүтээл унших бэрхшээлтэй хүнд бүтээлийг бусдын адил чөлөөтэй, саадгүй хүлээн авахад нь зориулан бүтээсэн сонгох боломжтой төрөл, эсхүл хэлбэрт хөрвүүлсэн хуулбарыг ойлгоно.

41.7.Энэ хуулийн 41.1-д заасан зорилгоор бүтээлийн цахим хувийг олж авахаар эрх бүхий байгууллага хандсан бол тухайн цахим хувийг хадгалж байгаа байгууллага, хувь хүн саадгүй гаргаж өгөх үүрэгтэй.

42 дугаар зүйл.Архив, музей, номын санд хадгалагдаж байгаа бүтээлээс хэсэгчлэн ашиглах

Хэвлэх

42.1.Архив, музей, номын санд хадгалагдаж байгаа бүтээлийг доор дурдсан хэлбэрээр зохиогчийн эрх эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр, төлбөргүйгээр хэсэгчлэн ашиглахыг зөвшөөрнө:

42.1.1.архив, музей, номын санд ашиглагдаж байгаа бүтээлээс сургалт, судалгаа, эрдэм шинжилгээний бүтээл туурвих зорилгоор хэсэгчлэн хуулбарлах;

42.1.2.архив, музей, номын санд хадгалагдаж байгаа ганц хувь болон ховор хуучин бүтээлийг хадгалж хамгаалах зорилгоор, эсхүл гэмтсэн, элэгдэлд орсон, устаж үрэгдсэн, хулгайд алдагдсан бүтээлийн хувийг нөхөн бүрдүүлэх боломжгүй гэж үзвэл нийтлэгдсэн бүтээлийг хуулбарлах, тусгай хэлбэрт хөрвүүлэх, цахим хэлбэрт оруулах замаар хуулбарлах;

42.1.3.архив, музей, номын санд хадгалагдаж байгаа бүтээл устаж үрэгдсэн, гэмтсэн, ашиглах боломжгүй болсон, алдагдсан болон тухайн бүтээлийн хуулбарыг хүлээн зөвшөөрөгдсөн бусад аргаар олж авах боломжгүй бол орлуулах зорилгоор адил төрлийн архив, номын сан, музейд хадгалагдаж байгаа бүтээлээс хэсэгчлэн хуулбарлах;

42.1.4.номын сангийн сан хөмрөгт байгаа бүтээлд дүн шинжилгээ, хайлт хийх зорилгоор цахим мэдээллийн сан бүрдүүлэх.

43 дугаар зүйл.Хувийн хэрэгцээнд зориулан бүтээлийг хэсэгчлэн ашиглах

Хэвлэх

43.1.Энэ хуулийн 43.2-т зааснаас бусад тохиолдолд хувь хүн өөрийн болон гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулан ашиг олох зорилгогүйгээр нийтийн хүртээл болсон бүтээлийг зохиогчийн эрх эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр, төлбөргүйгээр хуулбарлаж болно.

43.2.Дараах бүтээлийг хуулбарлахад энэ хуулийн 43.1-д заасан нөхцөл хамаарахгүй:

43.2.1.байшин, барилга байгууламж бүхий архитектурын бүтээл;

43.2.2.компьютерын программ;

43.2.3.мэдээллийн сан.

44 дүгээр зүйл.Бүтээлээс эшлэл авах

Хэвлэх

44.1.Энэ хуульд заасны дагуу бүтээлээс эшлэл авахдаа ашиглагч нь эшлэх зорилгоос хэтрүүлэхгүй, тухайн бүтээлийн зохиогч, зохиогчийн эрх эзэмшигчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хөндөхгүй байх үүрэгтэй.

45 дугаар зүйл.Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор бүтээлийг ашиглах

Хэвлэх

45.1.Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх байгууллагын үйл ажиллагаанд ашиглах зорилгоор зохиогчийн эрх эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр, төлбөргүйгээр бүтээлийг хуулбарлах, түгээх, дамжуулахыг зөвшөөрнө.

46 дугаар зүйл.Архитектурын бүтээл, хөшөө, уран баримлын зохиогчийн эрхийг хязгаарлах

Хэвлэх

46.1.Архитектурын бүтээл, хөшөө, уран баримлыг зохиогчийн эрх эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр, төлбөргүйгээр доор дурдсан хэлбэрээр ашиглаж болно:

46.1.1.олон нийтийн газар байнга байрлуулсан архитектурын бүтээл, хөшөө, уран баримлыг хуулбарлан зурах, кино болон гэрэл зураг авах хэлбэрээр нийтэд дэлгэж үзүүлэх;

46.1.2.архитектурын зураг төсөл, загвар болон зураг бүдүүвчийг тухайн барилга байгууламжийг сэргээн засварлах зорилгоор ашиглах.

46.2.Энэ хуулийн 46.1.1 дэх заалт нь архитектурын бүтээлийг барилга болон барилга байгууламж хэлбэрээр шууд, эсхүл шууд бусаар ашиг олох зорилгоор бүхэлд нь хуулбарлах эрхийг олгохгүй.

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ

ЗОХИОГЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХБАЙГУУЛЛАГА

47 дугаар зүйл.Хамтын удирдлагын байгууллага

Хэвлэх

47.1.Хамтын удирдлагын байгууллага нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

47.1.1.ашгийн төлөө бус хуулийн этгээд байх;

47.1.2.зохиогчийн эрх болон хамаарах эрх эзэмшигчийг гишүүнчлэлд хамруулсан байх;

47.1.3.зохиогчийн эрх болон хамаарах эрх эзэмшигчийн төлөөлөх эрх олгох зөвшөөрлийг бичгээр авсан байх;

47.1.4.бүтээл ашиглалтын төлбөрийг хураах, цуглуулах, хуваарилах арга, хэлбэр болон гишүүдийнхээ эрхийг хамгаалах, хэрэгжүүлэх, удирдлагын зохион байгуулалтын бүтэц нь тодорхой, оновчтой байх;

47.1.5.гүйцэтгэх удирдлага болон ажилтан нь зохиогчийн эрх болон хамаарах эрхийн талаар 40 хүртэлх цагийн сургалтад хамрагдсан байх.

47.2.Хамтын удирдлагын байгууллага нь оюуны өмчийн байгууллагад бүртгүүлэхдээ доор дурдсан баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

47.2.1.хамтын удирдлагын байгууллагыг үүсгэн байгуулах гэрээ, дүрэм;

47.2.2.хамтын удирдлагын байгууллагын үүсгэн байгуулагч, удирдах зөвлөл, нийт гишүүдийн нэр, хаяг, тоо, бусад шаардлагатай мэдээлэл;

47.2.3.хамтын удирдлагын байгууллагын удирдлагын бүтцийн талаарх мэдээлэл, гүйцэтгэх удирдлагын нэр, хаяг;

47.2.4.санал болгох бүтээл ашиглалтын төлбөрийн хэмжээ;

47.2.5.бүтээл ашигласны төлбөр хураан авах, хуваарилах журам;

47.2.6.гишүүдийн бүтээл, зохиогчийн эрх, хамаарах эрхийн жагсаалт, бүртгэлийн тооны талаарх мэдүүлэг;

47.2.7.зохиогчийн эрх, хамаарах эрхийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, хамгаалах чиглэлээр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны эхний гурван жилийн төлөвлөгөөнд орлого, зарлага, зохион байгуулалтын бүтэц зэргийг хамааруулах.

47.3.Энэ хуулийн 47.1, 47.2-т заасан шаардлагыг хангаагүй, бүрдэл дутуу, хуурамчаар бүрдүүлсэн, эсхүл санал болгосон бүтээл ашиглалтын төлбөрийн хэмжээг Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн зөвлөл /цаашид "Зөвлөл" гэх/ үндэслэлгүй гэж үзвэл оюуны өмчийн байгууллага хамтын удирдлагын байгууллагыг бүртгэхээс татгалзана.

47.4.Энэ хуулийн 47.2.4-т заасан бүтээл ашиглалтын төлбөрийн хэмжээг Зөвлөл хянан баталгаажуулна.

47.5.Энэ хуулийн 47.1.5-д заасан сургалтыг оюуны өмчийн байгууллага болон түүнээс эрх олгосон хуулийн этгээд зохион байгуулна. Сургалт зохион байгуулах журмыг оюуны өмчийн байгууллагын дарга батална.

48 дугаар зүйл.Хамтын удирдлагын байгууллагын үйл ажиллагаа

Хэвлэх

48.1.Хамтын удирдлагын байгууллага нь өөрийн гишүүн зохиогчийн эрх болон хамаарах эрх эзэмшигчийг төлөөлж, тэдний нэрийн өмнөөс, тэднээс олгосон бүрэн эрхийн хүрээнд дараах үйл ажиллагааг явуулна:

48.1.1.батлагдсан тарифын дагуу бүтээл ашиглах лиценз авсан этгээдээс төлбөр хураан авах;

48.1.2.энэ хуулийн 48.1.1-д заасан төлбөрөөс зохиогчийн эрх болон хамаарах эрх эзэмшигчид хуваарилан олгох;

48.1.3.гишүүн зохиогчийн бүтээлийг хууль бусаар ашигласан тухай мэдээллийн дагуу холбогдох байгууллагад гомдол гаргах, шийдвэрлүүлэх;

48.1.4.зохиогчийн эрх болон хамаарах эрх эзэмшигчийн эрхийг хамгаалах асуудлаар гэрээгээр тусгайлан олгосон эрхийн хүрээнд итгэмжлэлгүйгээр шүүх болон бусад төрийн байгууллагад төлөөлөх;

48.1.5.гадаад улсын ижил төрлийн хамтын удирдлагын байгууллагатай хамтран ажиллах, харилцан төлөөллийн гэрээ байгуулах;

48.1.6.гэрээнд заасан бусад эрх, үүргийг хэрэгжүүлэх.

48.2.Хамтын удирдлагын байгууллагын зохиогчийн эрх болон хамаарах эрх эзэмшигчийн бүтээл ашиглах онцгой эрхийг төлөөлөн хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагаанд баримтлах журмыг оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

48.3.Хамтын удирдлагын байгууллагыг бүртгэх, гэрээ байгуулах, байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, үнэлэх журмыг оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

48.4.Хамтын удирдлагын байгууллага нь жил бүрийн 4 дүгээр сарын 1-ний өдрийн дотор оюуны өмчийн байгууллагад дараах мэдээллийг ирүүлнэ:

48.4.1.үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан;

48.4.2.хураасан төлбөр, хуваарилалтын дэлгэрэнгүй мэдээлэл;

48.4.3.бүтээлийг ашиглуулахаар байгуулсан гэрээний мэдээлэл;

48.4.4.гишүүдэд тайлан тавьсан тухай хурлын тэмдэглэл.

48.5.Хамтын удирдлагын байгууллагын үйл ажиллагааны тайланд дараах мэдээллийг тусгасан байна:

48.5.1.зохиогчийн эрх, хамаарах эрхийн төрөл, ангилал тус бүрд цуглуулсан төлбөрийн мэдээлэл, гишүүдэд хуваарилсан төлбөрийн дүн, захиргааны зардал болон төлөгдөөгүй бүтээл ашиглалтын төлбөрийн дүнгийн талаарх тухайн жилийн санхүүгийн мэдээлэл;

48.5.2.тухайн жилд хамтын удирдлагын байгууллагын байгуулсан лицензийн гэрээний тоо, үнийн дүн, гэрээний хэрэгжилтийн талаарх дэлгэрэнгүй тайлан;

48.5.3.удирдлага, зохион байгуулалтын бүтэц;

48.5.4.бусад хамтын удирдлагын байгууллагатай хэрэгжүүлсэн хамтын ажиллагааны талаарх мэдээлэл;

48.5.5.хамтын удирдлагын байгууллагын дүрэмд заасан бол соёл, урлаг, боловсролыг дэмжих, хөгжүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаарх мэдээлэл.

49 дүгээр зүйл.Хамтын удирдлагын байгууллагын үүрэг

Хэвлэх

49.1.Хамтын удирдлагын байгууллага нь зохиогчийн эрх болон хамаарах эрх эзэмшигчийн эрх ашигт нийцсэн үйл ажиллагаа явуулах талаар дараах үүрэг хүлээнэ:

49.1.1.зохиогчийн эрх болон хамаарах эрх эзэмшигчид бүтээл ашигласны төлбөрийг олгохдоо тухайн бүтээлийг ашигласантай холбогдолтой мэдээллийг танилцуулах;

49.1.2.лицензийн дагуу хураан авсан бүтээл ашигласны төлбөрийг зохиогчийн эрх болон хамаарах эрх эзэмшигчид хуваарилан олгох;

49.1.3.бүтээл ашигласантай холбогдуулан хураан авсан төлбөрөөс үйл ажиллагааны зардлыг хасаж, зохиогчийн эрх болон хамаарах эрх эзэмшигчид тогтмол хугацаанд бүтээл ашиглалтын хэмжээгээр хувь тэнцүүлэн хуваарилах;

49.1.4.энэ хуулийн дагуу холбогдох байгууллагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх, үүсгэн байгуулах баримт бичиг, дүрэмд орсон өөрчлөлтийг холбогдох байгууллага, гишүүдэд мэдэгдэх.

49.2.Төлбөр хураан авах, хуваарилахтай холбоотой журам болон үйл ажиллагааны зардалд зарцуулах хөрөнгийн хувь хэмжээг бүх гишүүдийн хурлаар батална.

49.3.Хамтын удирдлагын байгууллага нь үйл ажиллагааны зардлыг суутгасны дараа бүтээл ашигласны төлбөрийг баталсан хуваарилалтын журмын дагуу гишүүдэд хуваарилна.

49.4.Хамтын удирдлагын байгууллагын үйл ажиллагааны зардал нь бүтээл ашиглалтын нийт төлбөрийн үнийн дүнгийн 25 хувиас ихгүй байна.

49.5.Хамтын удирдлагын байгууллагын гишүүн хамтын удирдлагын байгууллагын үйл ажиллагаа, бүтээл ашиглалтын батлагдсан тариф, төлбөр хуваарилалтын журам, өөрийн бүтээлийн ашиглалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг хамтын удирдлагын байгууллагаас шаардах эрхтэй.

49.6.Хамтын удирдлагын байгууллагын санхүүгийн тайланд аудит хийлгэнэ.

50 дугаар зүйл.Хамтын удирдлагын байгууллагын үйл ажиллагаанд тавих хяналт

Хэвлэх

50.1.Хамтын удирдлагын байгууллагын үйл ажиллагаанд оюуны өмчийн байгууллага хяналт тавина.

50.2.Хамтын удирдлагын байгууллага энэ хуулийг зөрчиж үйл ажиллагаа явуулсан бол оюуны өмчийн байгууллага зөрчлийг арилгах хугацаатай үүрэг даалгавар өгч, биелэлтийг хангуулна.

50.3.Оюуны өмчийн байгууллага дараах тохиолдолд хамтын удирдлагын байгууллагын бүртгэлийг гурван сар хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлнэ:

50.3.1.батлагдсан төлбөрөөс илүү хэмжээгээр төлбөр хураан авсан;

50.3.2.батлагдсан төлбөр дээр нэмэлт төлбөр ногдуулж авсан;

50.3.3.энэ хуулийн 48.4, 48.5-д заасан тайлан, мэдээллийг ирүүлээгүй;

50.3.4.энэ хуулийн 50.2-т заасан үүрэг даалгаврыг хугацаанд нь биелүүлээгүй.

50.4.Оюуны өмчийн байгууллага дараах тохиолдолд хамтын удирдлагын байгууллагатай байгуулсан хамтран ажиллах гэрээг цуцалж, бүртгэлийг хүчингүй болгоно:

50.4.1.энэ хууль болон хамтран ажиллах гэрээнд заасан үүргээ удаа дараа биелүүлээгүй, эсхүл зохиогчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг ноцтой зөрчиж үйл ажиллагаа явуулсан;

50.4.2.хууран мэхэлж, эсхүл хууль бус аргаар зөвшөөрөл авсан нь нотлогдсон;

50.4.3.энэ хуульд заасан тайлан, мэдээллийг худал мэдүүлсэн нь нотлогдсон;

50.4.4.үйл ажиллагаагаа ашгийн төлөө болгож өөрчилсөн;

50.4.5.бүртгэлийг түдгэлзүүлэх шийдвэрийг үл харгалзан үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэн явуулсан;

50.4.6.үйл ажиллагаа эрхлэхээр бүртгүүлж, гэрээ байгуулснаас хойш нэг жилийн дотор үйл ажиллагаа эрхлээгүй, эсхүл нэг жилээс дээш хугацаагаар үйл ажиллагаа явуулаагүй.

50.5.Энэ хуулийн 50.4.1-д заасан ноцтой зөрчлийг оюуны өмчийн байгууллага, хамтын удирдлагын байгууллагатай байгуулах хамтран ажиллах гэрээнд нэрлэн заана.

50.6.Энэ хуулийн 50.3, 50.4-т заасны дагуу гаргасан шийдвэрийг оюуны өмчийн байгууллага нийтэд мэдээлнэ.

50.7.Энэ хуулийн 50.3, 50.4-т заасан оюуны өмчийн байгууллагын шийдвэрийг хамтын удирдлагын байгууллага үндэслэлгүй гэж үзвэл холбогдох хуульд заасан журмын дагуу шүүхэд гомдол гаргаж болно.

50.8.Хамтын удирдлагын байгууллагыг татан буулгахдаа оюуны өмчийн байгууллагаас зөвшөөрөл авна.

51 дүгээр зүйл.Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн зөвлөл

Хэвлэх

51.1.Зөвлөл нь зохиогчийн эрхийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр оюуны өмчийн байгууллагад зөвлөх, бүтээл ашиглалтын тарифыг хянан баталгаажуулах, төлбөр төлөх, хуваарилахтай холбоотой гомдлыг урьдчилан шийдвэрлэх чиг үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөл байна.

51.2.Зөвлөл нь дарга, 14 гишүүнээс бүрдэнэ.

51.3.Зөвлөлийн ажлын албаны чиг үүргийг оюуны өмчийн байгууллага хэрэгжүүлнэ.

51.4.Зөвлөлийн үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр хуралдаан байна. Зөвлөлийг нийт гишүүдийн дийлэнх олонхын ирцтэйгээр хуралдуулах бөгөөд хуралдаанд оролцсон гишүүдийн ердийн олонхын саналаар асуудлыг шийдвэрлэнэ.

51.5.Зөвлөлийн дарга, гишүүнд урамшуулал олгоно.

51.6.Зөвлөл нь хамтын удирдлагын байгууллагаас санал болгосон бүтээл ашиглалтын тарифын нөхцөл нь зах зээлийн үнэлгээнээс хэт өндөр, бүтээлийн хэвийн ашиглалт, зохиогчийн эрх болон хамаарах эрх эзэмшигчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолд сөрөг нөлөө үзүүлэх магадлалтай гэж үзвэл бүтээл ашиглалтын тарифыг баталгаажуулахгүй байж болно.

51.7.Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, гомдлыг урьдчилан шийдвэрлэх, бүтээл ашиглалтын тариф батлах болон бусад үйл ажиллагаанд баримтлах журмыг оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

51.8.Зөвлөлийн шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл шийдвэрийг хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор гомдлоо шүүхэд гаргах эрхтэй.

НАЙМДУГААР БҮЛЭГ

ЗОХИОГЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ, ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ ЗӨРЧИГЧИД ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА

52 дугаар зүйл.Цахим болон харилцаа холбооны бусад сүлжээнд зохиогчийн эрхийг хамгаалах

Хэвлэх

52.1.Интернетийн үйлчилгээ түгээгч, агрегатор, цахим хуудас эрхлэгч, харилцаа холбооны үйлчилгээ үзүүлэгч, өргөн нэвтрүүлгийн байгууллага, олон сувгийн дамжуулагч нь өөрийн болон бусад сервер, сүлжээ, санд зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн зөрчил гаргахгүй байх, зохиогчийн эрх болон хамаарах эрх эзэмшигчийг эрхээ хэрэгжүүлэх боломжоор хангах үүрэгтэй.

Тайлбар: Энэ хуульд заасан "агрегатор" гэдэгт контент цуглуулах, нийлүүлэх болон эдгээрийг олон нийтэд санал болгож байгаа этгээдийг ойлгоно.

52.2.Энэ хуулийн 52.1-д заасан этгээд нь зохиогчийн эрх болон хамаарах эрх эзэмшигчийн эрх зөрчигдөж байгаа тухай мэдээллийг хүлээн авах нөхцөлийг бүрдүүлэх, зөрчлийн тухай мэдсэн даруй тухайн зөрчилтэй бүтээл, хамаарах эрхийн объект ашиглалтыг зогсоох, хаах үүрэг хүлээнэ.

52.3.Энэ хуулийн 52.1, 52.2-т заасан үүргээ биелүүлээгүй этгээдэд оюуны өмчийн улсын байцаагч Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага ногдуулна.

52.4.Оюуны өмчийн улсын байцаагч нь зохиогчийн эрх болон хамаарах эрх эзэмшигчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалахаар яаралтай арга хэмжээ авах зорилгоор зөрчилтэй үйлдлийг зохиогчийн эрх болон хамаарах эрх эзэмшигчийн хүсэлтээр зогсоох, эсхүл үйлчилгээ, үйл ажиллагааг бүхэлд нь, эсхүл хэсэгчлэн зогсоох арга хэмжээг нэн даруй авах эрхтэй.

52.5.Энэ хуулийн 52.1, 52.2-т заасны дагуу зөрчилтэй бүтээл, хамаарах эрхийн объект ашиглахыг зогсоосон, хаасантай холбоотой маргааныг холбогдох хуульд заасан журмын дагуу шийдвэрлэнэ.

52.6.Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр бүтээл ашиглах этгээд эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь зөрчигдөж байгаа бол зохиогчийн эрхийн зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авхуулахаар холбогдох байгууллагад хандах эрхтэй.

53 дугаар зүйл.Технологийн хамгаалалтын арга хэмжээ

Хэвлэх

53.1.Зохиогч, зохиогчийн эрх болон хамаарах эрх эзэмшигчийн энэ хуульд заасан эрхийг хэрэгжүүлэх, өөрийн бүтээл, хамаарах эрхийн объектыг зөвшөөрөлгүйгээр ашиглахаас урьдчилан хамгаалах зорилгоор хэрэглэж байгаа технологийн хамгаалалтыг санаатайгаар эвдэх, идэвхгүйжүүлэх, устгах, гэмтээхийг хориглох бөгөөд эдгээр үйлдлийг зохиогчийн эрх, эсхүл хамаарах эрхийн зөрчилд тооцно.

53.2.Технологийн хамгаалалтыг эвдэх, идэвхгүйжүүлэх, устгах, гэмтээх үндсэн зориулалттай технологи, тоног төхөөрөмжийг арилжааны зорилгоор үйлдвэрлэх, импортлох, сурталчлах, санал болгох, түрээслэх, нийлүүлэхийг хориглох бөгөөд эдгээр үйлдлийг зохиогчийн эрх, эсхүл хамаарах эрхийн зөрчилд тооцно.

53.3.Монгол Улсын нийтлэг ашиг сонирхол, аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой төрийн үйл ажиллагаанд энэ хуулийн 53.1, 53.2-т заасан зохицуулалт хамаарахгүй.

54 дүгээр зүйл.Эрхийн удирдлагын мэдээлэл

Хэвлэх

54.1.Эрхийн удирдлагын мэдээллийг бүтээлийн хуулбар, тоглолт, фонограммын бичлэгт хавсаргасан, эсхүл хуулбар дотор агуулсан байдлаар байршуулсан, эсхүл эдгээрийг цахим орчинд дамжуулах, нийтийн хүртээл болгоход ил тод байдлаар байршуулна.

54.2.Эрхийн удирдлагын мэдээллийг зохиогч болон хамаарах эрх эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр энэ хуульд заасан эрхийг зөрчих боломж олгох, эсхүл зөрчлийг нуун дарагдуулах зорилгоор санаатайгаар устгах, өөрчлөх, эсхүл нэмэлт хийхийг хориглох бөгөөд эдгээр үйлдлийг зохиогчийн эрх, эсхүл хамаарах эрхийн зөрчилд тооцно.

54.3.Эрхийн удирдлагын талаар гуйвуулсан мэдээлэл агуулсан бүтээлийн хуулбар, тоглолт, фонограммын бичлэгийг нийтэд түгээх, импортлох, нийтэд дамжуулах, нийтэд ашиглах боломж олгохыг хориглох бөгөөд эдгээр үйлдлийг зохиогчийн эрх, эсхүл хамаарах эрхийн зөрчилд тооцно.

54.4.Монгол Улсын нийтлэг ашиг сонирхол, аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой төрийн үйл ажиллагаанд энэ хуулийн 54.1, 54.2, 54.3-т заасан зохицуулалт хамаарахгүй.

55 дугаар зүйл.Зохиогч болон тоглогч уран бүтээлчийн амины эрхийг хамгаалах

Хэвлэх

55.1.Бүтээлийн халдашгүй байдал болон зохиогчийн, эсхүл тоглогч уран бүтээлчийн амины эрхийг зөрчсөн тохиолдолд зохиогч болон тоглогч уран бүтээлч нас барсан бол түүний өв залгамжлагч, өв залгамжлагчгүй бол оюуны өмчийн байгууллага нь зөрчигдсөн эрхийг зохих журмын дагуу сэргээн тогтоолгох, учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх, эдийн бус гэм хорыг арилгуулахаар уг эрх зөрчсөн этгээдээс шаардах, шүүхэд гомдол гаргах эрхтэй.

56 дугаар зүйл.Зохиогчийн эрх болон хамаарах эрхийн зөрчилд тооцогдох үйлдэл

Хэвлэх

56.1.Зохиогчийн эрх болон хамаарах эрхийг дараах тохиолдолд зөрчсөнд тооцно:

56.1.1.зохиогчийн эрхийн бүтээл, хамаарах эрхийн объектыг зохиогч, зохиогчийн эрх болон хамаарах эрх эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр, гэрээ байгуулахгүйгээр ашиглах, гэрээний нөхцөл, журмыг зөрчих;

56.1.2.зохиогчийн эрх болон хамаарах эрхийн зөрчилтэй бараа бүтээгдэхүүнийг ашгийн зорилгоор үйлдвэрлэх, түгээх, тээвэрлэх;

56.1.3.энэ хууль болон гэрээнд заасан төлбөр төлөх үүргээ биелүүлэхгүй байх;

56.1.4.зохиогч болон тоглогч уран бүтээлчийн амины эрхийг зөрчих;

56.1.5.эрх эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр бүтээлийг олон нийтийн сүлжээнд байршуулах, интернетийн /цахим/ холбоос хийх, хөгжүүлэлт хийх;

56.1.6.хуульд заасан бусад.

57 дугаар зүйл.Зохиогчийн эрхийн тухай хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

57.1.Зохиогчийн эрхийн тухай хууль зөрчсөн этгээдэд Зөрчлийн тухай, эсхүл Эрүүгийн хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

57.2.Бүтээл ашиглах онцгой эрхийг зөрчсөнөөс учирсан эд хөрөнгийн хохирол болон эдийн бус гэм хорыг нөхөн төлүүлэх асуудлыг Иргэний хуулийн дагуу шийдвэрлэнэ.

57.3.Эрх нь зөрчигдсөн зохиогчийн эрх болон хамаарах эрх эзэмшигч хүсэлт гаргасан тохиолдолд зөрчилтэй бүтээгдэхүүнийг хохирлын төлбөрт тооцон түүнд шилжүүлэх, хүсэлт гаргаагүй бол зөрчилтэй бүтээгдэхүүнийг устгах арга хэмжээ авна.

57.4.Энэ хуулийг зөрчиж, зохиогчийн эрхийн бүтээл болон хамаарах эрхийн объектыг хуулбарлахад ашигласан эд зүйл, техник хэрэгслийг хураан авч, улсын орлого болгоно.

58 дугаар зүйл.Шилжилтийн үеийн зохицуулалт

Хэвлэх

58.1.Хамтын удирдлагын байгууллагын хувьд энэ хуулийн 49.4-т заасан хязгаарлалт 2024 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрийг хүртэл хамаарахгүй.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЗАНДАНШАТАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022.08.15-ны өдрийн орчуулга)    Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

 

May 6, 2021                                                                        State Palace, Ulaanbaatar city

 

ON COPYRIGTHS

/Revised edition/

CHAPTER ONE

General provisions

 

Article 1. Purpose of law

1.1. The purpose of this Law is to regulate relations related to exercising and protecting  copyrights and related rights regarding to works of science, literature, and art, and establishing the legal framework for the use of works in order to support and develop creative products of culture and art.

Article 2. Legislation on copyrights

2.1. The legislation on copyrights is comprised of the Constitution of Mongolia, the Civil code, the Law on Intellectual Property, this Law, and other legislative acts enacted in conformity with them.

2.2. If an international treaty, to which Mongolia is party, stipulates otherwise than this law, then the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3. Scope of the law

3.1. This Law regulates relations related to the definition, implementation, protection of copyrights and related rights regarding to works of science, literature and art, as well as the establishment of the legal framework for the use of works and objects of related rights.

3.2. The protection of works of folk art shall not be regulated by this law and it shall be regulated by relevant laws.

Article 4. Definitions of terms

4.1. The following terms used in this law shall be understood as follows:

4.1.1. "author" means an individual who has created scientific, literary and artistic works as a result of his creative activity;

4.1.2. "copyright holder" means an author, or any other individual or legal entity who holds an exclusive right to exploit the scientific, literary, or artistic works as specified in this Law, or an individual and legal entity who received such  rights from them;

4.1.3. "work" means a real result of author's creative production in scientific, literary or artistic field;

4.1.4. "derivative work" means a work that has been changed, adapted, translated, converted, summarized, compiled or modified in other forms of modification at the result of creative activity based on previously created works;

4.1.5. "Work of applied art" means an artistic expression of the work for household use created by handicraft  or industrial methods;

4.1.6. "database" means creatively created systematic compilations of works and information other than computer programs that can be independently accessed in electronic or other network environments in accordance with the law;

4.1.7. "computer program/software" means work coded in a programming language, organized in a systematic manner with instructional components, designed to produce concrete results or perform task which can be utilized in a computer or other designated tools and equipment;

4.1.8. "related rights" means the rights of a performing artist, producer of a backing track/phonogram producer or broadcasting organization under this Law;

4.1.9. "holder of related rights" means individuals and legal entities that hold related rights as specified in this Law, or individuals and legal entities who received  related rights from them;

4.1.10. "performing artist/performer" means any other person such as a singer, musician, actor, dancer, poet who acts, sings, plays, performs, dances, reads or otherwise performs literary or artist works or expressions of folklore;

4.1.11. "phonogram producer" means an individual or legal entity who created the initial recording of a performance, and/or other audio works, as well as their representations through their own initiative, and has the rights and responsibilities for those works;4.1.12. "producer of audiovisual work" means an individual or legal entity who plans and organizes audiovisual work through their own initiative, and has the rights and responsibilities for those works;

4.1.13. "broadcasting organization" means an entity providing broadcasting services specified in Article 4.1.17 of this Law;

4.1.14. "the object of related rights"  means a live performance of a work, its recordings, phonograms and broadcastings;

4.1.15. "phonogram" means a recording of a performance or other sound, or a recording of their expression, other than a sound recording incorporated in a cinematographic or other sound visual work;

4.1.16. "audiovisual work" means a work created in such a way that a series of interrelated images can be viewed in an animated form, whether accompanied by sound or not, and can be heard if accompanied by sound;

4.1.17. "broadcasting" means a transmission of works, performances or phonograms to the public via wireless networks or via satellites, as well as transmission of encrypted signals by the broadcasting organization itself or with its permission with the possibility of decryption;

4.1.18. "multi-channel transmission service provider" means a legal entity that provides simultaneous transmission and placement of transmissions over wired, wireless or other communication networks in a certain range;

4.1.19. "duplication" means a duplicating works, recordings of performances, phonograms, and broadcastings in one or more numbers, directly or indirectly, in any way and in any form, as well as their temporary or permanent storage in electronic form;

4.1.20. "publication" means to be sold, rented, or borrowed to the public the physical copies of works and phonograms, with the permission of the relevant right holder, by duplicating them in the amount which is enough to meet for public needs, or made them available to the public by transferring the ownership and possession rights in other forms;

4.1.21. "distribution to public" means making it possible for the public to use the original copy of the work, or its copy, recording of the performance, or a physical copy of the phonogram, by selling it, or in other ways by transferring the ownership rights or importing it for the above purpose;

4.1.22. "rent" means the transfer of the right to use the original work or its duplicate, performance recording, or physical duplicate of the phonogram to others for a specified period of time for the purpose of making a profit;

4.1.23. "public performance" means a performing works other than visual works with sound directly or using any equipment and technical means for the public by acting, singing, playing music, reading, dancing, in a place where the public gathers outside the normal circle of family and close acquaintances and in the case of visual works with sound, to provide an opportunity to listen to the sound by displaying the image, and to provide an opportunity to listen to the sound recording in the case of phonograms;

4.1.24. "public display" means the presentation of the original work or its duplicate directly or in a way that can be viewed by the public through television, exhibition, auction, screen, or similar forms;

4.1.25. "making available to the public" means to allow the work to be played publicly, transmitted and published to the public, and/or provide with opportunity to be used by public in any other forms;

4.1.26. "transmission to public" means the delivery of a work or an object of related rights to the public in any form, at the time and  in place of the user's choice via a wired or wireless network;

4.1.27. "simultaneous transmission" shall mean the transmission of broadcasts originally transmitted by a broadcasting organization through wired, wireless or other communication networks simultaneously and in full without any alterations;

4.1.28. "technological protection measures" means a security measures such as restriction of access, copying, transmission and public distribution, coding and encryption in order to prevent, control and protect the use of works and objects of related rights in the online environment without the permission of the author, right holder, and holders of related rights;

4.1.29. "rights management information" means numbers, visual notes, coding information containing information on the work, performance, phonogram, author, right holder and terms of use of the work, performance and phonogram;

4.1.30. "collective management organization" means the legal entity specified in Article 3.1.3 of the Law on the Intellectual Property.

 

CHAPTER TWO

COPYRIGHTS PROTECTED WORKS, AUTHORS AND RIGHT HOLDERS

Article 5. Works subject to copyright

5.1. Regardless of the content, purpose, value, significance, and method of expression, scientific, literary, and artistic works created as a result of intellectual creative activity of the author are considered as the copyrighted works.

5.2. Copyrighted works shall be created in any objective form regardless published or disclosed to the public.

Article 6. Works protected by copyright

6.1. The following works shall be protected by copyright:

 6.1.1. all types of scientific and literary works in verbal and written form;

 6.1.2. all types of musical works regardless of incorporation of lyrics;

6.1.3. all types of sculpturing, graphic and drawing works as well as their blueprints and plans;

6.1.4. architecture, parks, green structures, complexes and other architectural works;

6.1.5. all types of works of decorative, applied art, stage decorations and well as their blueprints and plans;

6.1.6. all types of works related with dancing, acting, contortion, pantomime and any other performance for theatrical arts;

6.1.7. photographs and other works created through an analogical manner;

6.1.8. all types of cinematographic and audiovisual work;

6.1.9. scientific and technical descriptive drawings, including maps, atlases and architectural design, sketch, schematic, diagrams, and three-dimensional representations;

6.1.10. computer programs;

6.1.11. derivative works;

6.1.12. databases;

6.1.13. dictionaries, reference books, anthologies of texts, anthologies and collections that are created as a result of creative activity through the selection and placement of materials and are considered as works according to their structure and content.

6.2. The author of the work specified in Articles 6.1.11, 6.1.12, and 6.1.13 of this law shall be responsible for not violating the copyright of the author of the original work.

Article 7. Works not protected by copyright

7.1. The following works shall not be protected by copyright:

 7.1.1. legislation, administrative norm acts, and other legal acts;

7.1.2. decisions and official documents of state administrative authorities and legal entities;

7.1.3. court decisions, judgments, decrees, judge's ordinance, speech at court hearings;

7.1.4. official translations of documents stated in Articles 7.1.1, 7.1.2, and 7.1.3 of this law;

7.1.5. state emblems, coat of arms, flags, government awards, orders, medals, currency and other payment instrument;

7.1.6. any news and information which transmit the simple facts and data created for the purpose of reporting the current events and results;

7.1.7. any ideas, operating methods, operations, scientific discoveries, theories, abstract concepts and mathematical theorems.

Article 8. Person be entitled to hold a copyright

8.1. The following person shall hold the copyright;

8.1.1. citizen of Mongolia, and foreign citizen and stateless person with permanent residence in Mongolia who created work regardless of whether his/her work is published or not;

8.1.2. A foreign citizen or stateless person who published his/her work in Mongolia at the first time or a foreign citizen or stateless person who published his/her work in Mongolia within 30 days after the date of the first publication of his/her work in another country;

8.1.3. author and right holder of Mongolia's international treaty on copyright;

8.1.4. producer of audiovisual works who permanently resides in Mongolia or whose general administration is located in the territory of Mongolia;

8.1.5. authors who placed their architecture, parks, green structures, complexes and other architectural works permanently in the territory of Mongolia;

8.1.6. individuals and legal entities that have exclusive rights to use copyrighted works in accordance with legislation on copyrights law.

8.2. For the copyright of works published under pseudonyms or anonymously, a copyright belongs to the person who created them.

Article 9. Co-authorship

9.1. Co-authors mean two or more persons who produced a work by their joint creative efforts for a common purpose.

9.2. Copyright in a joint work shall vest in the co-authors jointly, if stated in the agreement the individual author shall have the exclusive right to exploit each part of the joint work created by him/her.

9.3. Unless otherwise stated in the agreement, an individual or legal entity who manage or organize the creation of joint work such as dictionaries, journals, scientific journals, newspapers and directories shall be entitled the exclusive rights for the exploitation of that copyrighted joint work.

9.4. The implementation and transfer of exclusive rights on exploitation of joint work shall take place with the consent of all co-authors unless otherwise stated in the law and agreement, the consent shall not be declined for without reasonable grounds.

 

CHAPTER THREE

COPYRIGHT AND ITS TERM

Article 10. Establishment and certification of copyright

10.1. Copyright in scientific, literary and artistic works shall arise from the moment the work is actually created and acquired a material form.

10.2. In the absence of documents proving the authorship, the author whose name is indicated on the original work or copies thereof shall be considered as the author.

10.3. In order to have his rights recognized, the right holder may use a copyright sign indicating that the copyright is protected for the purpose of publicizing his rights.

10.4. The copyright sign stated in Article 10.3 may be expressed in following forms:

 10.4.1. Latin letter "C" or in circle or the symbol ©;

 10.4.2. the name of the right holder of exclusive rights;

 10.4.3. the date of initial publication;

Article 11. Author's rights

11.1. The author shall have moral and exclusive rights of property in respect of his/her work.

Article 12. Author's moral rights

12.1. The author shall be entitled to the following moral rights in respect of his work:

 12.1.1. to publish his/her work under his/her real name, a pseudonym or anonymously;

12.1.2. it shall be prohibited to alter or disclose an author's pseudonym without author's consent;

12.1.3. to require author's name to be mentioned whenever author's work is published or exploited;

12.1.4. It shall be prohibited to modify, alter or change a work or its title in any manner or form without the author's consent and in a manner that may damage reputation.

Article 13. Author's exclusive rights of the property

13.1. An author shall have exclusive rights over the exploitation of his/her work /hereinafter referred to as "exclusive right to use the work"/ in any manner or form.

13.2. The exclusive right to use an author's work includes the following rights:

 13.2.1. duplication;

 13.2.2. distribution to public;

 13.2.3. transmission to public;

 13.2.4. public performance;

 13.2.5. public display;

 13.2.6. rent;

 13.2.7. alteration of work to derivative work.

13.3. The right specified in Article 13.2 of this law shall be prohibited to be implemented by others without the author's consent.

Article 14. Term of copyright protection

14.1. The term of copyright protection work shall begin from the date of its creation or its publication.

14.2. The term of moral rights of an author has no time limitations.

14.3. Exclusive rights to use the work shall be enforced during the lifetime of the author and for 50 years after December 31st of the year following the author's death.

14.4. Exclusive rights to use the work of applied arts shall be enforced until December 31 of the 25th years from the date of creation of work.

14.5. Exclusive rights to use the work created under a pseudonym or anonymously shall be valid until for December 31st of the 50th year after the first publication of the work.

14.6. If the name of the author of a work specified in Article 14.5 of this law is disclosed to the public or revealed themself, the term of copyright shall be determined in accordance with Article 14.3 of this law.

14.7. Copyright protection for joint works shall be enforced during the lifetime of the co-authors and for December 31st of the 50th year of the death of the last author.

14.8. In the event that the exclusive right to create a work or to use a work is transferred to a legal entity in accordance with official duties under the agreement, the exclusive right to use the work is valid until December 31, 50th year after the first publication of the work. If the work has not been published within 30 years from the date of its creation, the exclusive right to use the work is valid until December 31 of the 50th year from the date of its creation.

Article 15. Succession of copyright

15.1. The author's exclusive rights to use the work shall pass to his/her heirs in accordance with the rules set forth in the Civil Code of Mongolia.

15.2. Succession of exclusive rights in joint works shall start on the day of death of the last surviving author.

15.3. The exclusive rights of the heir for the works shall be enforced for 50 years after January 1st of the year following the death of author.

15.4. Moral rights shall not be inherited.

15.5. The heir or successor of the exclusive right to use an author's work has the right to object to the use of an author's work in ways that defeature or distort it or damage the author's reputation.

15.6. If the heir is unknown or the heir renounces the inheritance, the exclusive right to use the work belongs to the state administrative body in the charge of intellectual property matters.

Article 16. Transfer of the exclusive rights

16.1. The rights stated in Article 13.2 of this law shall only be transferred to others as specified in law and on the basis of an agreement made in written form.

16.2. The right to grant permission for the use of works, provided for in Article 15.6 of this Law, may be transferred to the relevant organization at the request of the relevant state or local bodies.

CHAPTER FOUR

PARTICULARITIES OF COPYRIGHTS IN CERTAIN WORKS

Article 17. Copyright in derivative works

17.1. Author of the derivative work shall obtain the written consent from the author of the original work in order to create a derivative work.

17.2. Unless otherwise provided by law or agreement, the copyright in a derivative work shall not prevent other authors from creating other derivative works based on the original work.

17.3. Authors of the derivative work shall retain the copyright in case of the copyright in the derivative work shall not prejudice copyright in the original work.

17.4. Author of a derivative work owns the copyright to a derivative work created on the basis of a work of folk art.

Article 18. Copyright on collection works and other compilations

18.1. In accordance with Article 6.1.13 of this law, collection works and compilations shall be created on the basis of the written consent of all authors involved in the original works to the individual compiling the works.

18.2. Unless otherwise provided by law or agreement, the author of original works incorporated in collected works and compilations shall have a right to freely use his/her own work regardless of such collected works and compilations.

18.3. Authors of the collected works and compilations shall retain the copyright in case of the copyright in the collected work and compilations shall not prejudice copyright in the original work.

Article 19. Copyright in a work created in the course of execution of employee's duties

19.1. The author of a work created in the course of execution of his/her duties shall enjoy moral rights over his/her work.

19.2. The employer shall have the exclusive rights over the exploitation of the work created as part of the exercise of employee's duties unless otherwise provided in the agreement.

19.3. The fact of the work created as part of the exercise of employee's duties shall be reflected in the employee's job description or in the agreement made between the employer and the employee.

19.4. In case of creation or content of the work does not encompass in the employee's job description or in the agreement, the employee shall enjoy the exclusive rights to use his/her created work.

19.5. Unless otherwise provided in the agreement, if employer has been used employee's work created as part of his labor duties, besides his principal activities, the employee shall be entitled to a portion of the income generated, in accordance with the Article 19.2 of this law.

Article 20. Copyright in a Commissioned works

20.1. The author of a commissioned work shall enjoy moral rights over his/her work.

20.2. As stated in the agreement for a commissioned work, the author shall undertake duties to create and submit a work and the client/person commissioning the work shall undertake duties to pay the remuneration to the author.

20.3. The exclusive right to use the work belongs to the author, unless the agreement provided for in Article 20.2 of this Law provides that the client has the exclusive right to use the work created under commission.

Article 21. Copyright in cinematographic and audiovisual works

21.1. The author, director, composer, cinematographer, painter, costume designer, and other authors involved in the creation of a cinematographic and audiovisual works shall be the authors of each of their contributions.

21.2. The exclusive rights over the exploitation of cinematographic and audiovisual works shall belong to the producer unless otherwise provided in the agreement. 

21.3. In case of using pre-existing works in cinematographic and audiovisual works, the consent shall be obtained from the copyright holder of the original works.

21.4. Unless otherwise provided by law or contract, the author has the exclusive right to use the work, provided that the author's contribution can be used separately from the cinematographic and audiovisual works.

21.5. The conditions to pay a compensation to the authors of cinematographic and audiovisual works shall be determined in the agreement stated in Article 21.2 of this law.

Article 22. Copyright in computer program

22.1. The author of a computer program may be one or more individuals who created the program.

22.2. The program is created for the first time or is an original work, it is protected under this law.

22.3. The employer shall enjoy the exclusive rights for the exploitation of work created in the course of an employee's duties unless otherwise provided in the agreement. Copyright in commissioned computer program/software shall belong to the client unless otherwise provided in the agreement.

22.4. A legal user has a right to reproduce/duplicate, translate, alter or transform computer program in the following cases without the permission of copyright holder and without additional payment:

 22.4.1. make the program available for installation on devices and in other ways;

 22.4.2. use for the purpose of corrective work on program;

22.4.3. use a backup version in case the program is lost or removed and becomes unusable;

22.4.4. research and test the structure of the program, and main functions of its operation principles.

22.5. A legal user has the right to copy and translate a computer program for the purpose of creating independent programs or for compatibility with other programs without the permission of the copyright holder and without additional payment, subject to the following conditions:

22.5.1. lack of prior access to information required for the creation of an independent program;

22.5.2. limited access to sections of original software required for the creation of an independent program.

22.6. The utilization and disclosure to third parties the information gathered according to the Article 22.5 of this law for purposes other than the creation of an independent software or enhancing software compatibility, as well as the development, alteration, and reproduction of the work similar to the original software, or making profit from it shall be prohibited.

Explanation: "Legal user" stated in this Law shall mean a person who has obtained the consent from the copyright holder for the exploitation of computer program/software and databases in accordance with this Law.

Article 23. Copyright of databases

23.1. The person who created the database, or copyright holder, loses the right to distribute copies of the database in case of transfer of rights.

Article 24. Rights and responsibilities of the user of databases

24.1. If the person who created the database lawfully distributed the database to the public, the legal user is responsible for non-infringement of the copyright and related rights to the works contained in the database when using the database.

24.2. The legal user of database shall not impede the rights and legal interests of the creators of a database or the normal operation of the database.

24.3. The legal user with permission to use specific sections of databases shall only be entitled to utilize those sections.

24.4. Exploitation and development of databases for the provision of public safety and the operation of state authorities shall not be deemed as infringement of the exclusive rights of the work.

24.5. Reproduction, systematically uploading, or development of some part of information of database inconsistent with the rights and legitimate interests of the person who created a database shall be prohibited.

Article 25. Copyright in fine art works

25.1. If the author of a work of fine art or sculpture and other works transferred  an ownership of the original copy of such work to others,  the exclusive right to use the work, except for the right to publicly display the work, shall not be transferred to the new owner of the work. Other exclusive rights to use the work shall be obtained from the copyright holder in accordance with the procedure specified in this law.

25.2. If the person who purchased a work of fine art or sculpture is going to re-sale the work, he/she shall be obliged to pay at least 5% of the sold amount to the author of such work.

 

CHAPTER FIVE

HOLDERS OF RELATED RIGHTS, THEIR RIGHTS AND TERM

Article 26. Person be entitled to related rights

26.1. The following persons shall be entitled to related rights:

26.1.1. A performer who performed in the territory of Mongolia, whose performance was recorded in phonograms protected under this Law, and whose performance was not recorded in phonograms, but whose performance was broadcasted, as well as for the audiovisual work, a citizen of Mongolia or a foreign citizen who permanently residing in the territory of Mongolia, a stateless performer;26.1.2. The creator of a phonogram who is a citizen of Mongolia, and in the case of a phonogram is first recorded or is first published in the territory of Mongolia, a creator of such phonogram;

26.1.3. A broadcasting organization the headquarters of which are located in the territory of Mongolia, broadcasting organization that broadcasts from a transmitter located in the territory of Mongolia;

26.1.4. A member country of an international treaty to which Mongolia is a party in regards with protection of related rights, or a holder of the related rights of a country that has signed a bilateral international treaty with Mongolia on the protection of related rights;

26.1.5. Individuals and legal entities possessing the exclusive right to use the object of related rights subject to legislation on copyrights.

26.2. The holder of related rights shall enjoy the rights specified in Chapter Five of this Law without prejudice to the rights of the author of the original work and the copyright holder on the basis of permission.

26.3. Establishment, protection and enjoyment of related rights shall not be subject to any formalities of registration.

Article 27. Rights of the holders of related right

27.1. Related rights shall encompass the following rights:

27.1.1. moral rights of the performer and exclusive rights to use live performances and their recordings;

27.1.2. exclusive right of a phonogram producer to use phonograms;

27.1.3. exclusive rights of a broadcasting organization to use broadcasting.

Article 28.  Performer's right

28.1. Performer shall be entitled to the following moral rights over their performance:

 28.1.1. having their name mentioned during performance;

 28.1.2. use of stage name;

28.1.3. prohibition on modification, change or distortion of the performance in any way or form without permission of performer or/and in a manner that damages his/her reputation.

28.2. Performers shall be entitled to the exclusive rights to authorize the following activities in relation to their performance:

 28.2.1. to record their performance;

 28.2.2. to live broadcast or otherwise transmit the performance to the public.

Explanation: "Transmit" as stated in Article 28.2.2 of this Law does not include the broadcasting or  transmission to public of a recording of a performer's performance with the permission of the performer, or simultaneous transmission of a performance with the permission of the broadcasting organization that originally broadcasted the live performance.

28.2.3. to directly or indirectly copy the recording of the performance in any way and in any form;

28.2.4. to distribute recording of the performance or its copy to public;  

28.2.5. to rent recording of the performance or its copy to public;

28.2.6. to allow public use of performance recordings in any form via a wired or wireless network in such a way that the user can access them at any time and in any place of his choice.

28.3. The right of public distribution specified in Article 28.2.4 of this Law does not apply to copies of recordings of performances that have already been sold or the ownership of which has been transferred with the permission of the performer.

28.4. The implementation by others of the exclusive rights, stated in Article 28.2 of this law, without the consent of the performer or a person who has been received those rights is prohibited.

28.5. The employer shall enjoy the exclusive rights for the exploitation of performances made during the course of an employee's duties, unless otherwise stated in agreement.

28.6. If the performer agrees to record his/her performance in audio visual recording and unless otherwise provided in the agreement, the exclusive right to copy, distribute, rent or allow the user to access the recording in any form via a wired or wireless network at a time and place of his choice shall be owned by the producer of the audio-visual work and he/she shall pay reasonable fees to performers from the proceeds of the exercise of these rights.

28.7. Unless otherwise stated in an agreement, a person shall provide compensation to the performer in order to facilitate public distribution of the performance.

28.8. The performers shall not prejudice other's copyrights in carrying out their rights stated in Article 28.2 of this law.

Article 29. Rights of phonogram producers

29.1. Phonogram producers shall be entitled to the exclusive rights to approve the following activities in relation to their phonograms:

 29.1.1. to make duplication of the phonogram;

 29.1.2. to distribute the phonogram to public;

 29.1.3. to rent the copy of phonogram;

 29.1.4. to transmit phonogram to public.

29.2. The implementation by others of the exclusive rights stated in Article 29.1 of this Law shall be prohibited without the authorization of the phonogram producer or person who has received the right from the phonogram producer.

29.3. If a phonogram is published for commercial purposes or a copy of the phonogram is used in a broadcast, otherwise publicly transmitted or publicly performed, the user must pay the phonogram producer a reasonable one-time fee for the performer and the phonogram producer.

29.4. Unless otherwise stated in the agreement, the phonogram producer shall pay the performer 50 percent of the remuneration specified in Article 29.3 of this Law.

29.5. The right to receive remuneration specified in Article 29.3 of this Law shall be valid for 50 years, starting from January 1 of the year following the year of the first publication of the phonogram.

29.6. For the purposes specified in Article 29.3 of this Law, the provision for public use of phonograms in any form using wired or wireless networks in a way that can be accessed by the user at any time and in a place of his choice is considered to be published for commercial purposes.

29.7. The Article 29.3 of this Law does not apply to phonogram producers using phonograms within the scope of exclusive rights stipulated in Article 29.1 of this law.

29.8. Unless otherwise stated in the agreement, any person is obliged to pay a reasonable remuneration to the phonogram producer for the public performance of the phonogram at a certain frequency.

29.9. The phonogram producers shall not violate other's copyright when enforcing their rights stated in Article 29.1 of this law.

Article 30. The rights of broadcasting organization

30.1. Broadcasting organization shall enjoy the exclusive rights to authorize the following activities in relation to their broadcasting:

 30.1.1. to record their broadcast;

 30.1.2. to make duplication of their broadcast;

 30.1.3. to transmit their broadcast simultaneously;

 30.1.4. to distribute the broadcast.

30.2. The implementation by others of the exclusive rights stated in Article 30.1 of this law without the consent from the broadcasting organization or the person who has received the rights from it is prohibited.

30.3. The rights specified in Article 30.1 of this Law do not apply to multichannel transmitters.

30.4. The broadcasting organization shall not violate the other's copyright when enforcing their rights stated in Article 30.1 of this law.

Article 31. Protection term of related rights

31.1. The period of protection of the related rights, except for the moral right of the performer, specified in Article 28.1 of this Law, shall be calculated from the following time depending on the type of object of the related right:

31.1.1. the year in which the performance was performed by the performer or the recording of the performance was published;

31.1.2. for phonogram producer, published year of the phonogram or if not published, the year of creation of the phonogram;

31.1.3. for broadcasting organization, the year of broadcasting.

31.2. Protection term of related rights shall be enforced for 50 years after January 1st of the year following the period stated in Article 31.1 of this law

Article 32. Use the object of the related rights

32.1. The object of the related right of the persons entitled to related rights and right holder specified in Article 26.1 of this law  may be used by others under the transfer of rights agreement or a license agreement.

Article 33. Transfer of rights agreement and License Agreement

33.1. The related rights may be transferred fully or partially to other persons on the basis of agreement. The right transfer agreement shall meet the requirements stated in Articles 35 and 36 of this law.

33.2. The exclusive rights of related rights may be exploited fully or partially by other persons on the basis of a license agreement. The license agreement shall meet the requirements stated in Articles 35 and 37 of this law.

Article 34. Limitation of related rights

34.1. Without prejudice the rights and legal interest of the persons entitled to hold related rights and right holders of the related rights stated in Article 26.1 of this law, the object of related rights may be exploited without the consent or compensation by other person on the basis of Articles 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, and 46 of this law.

34.2. In case of exploitation of the object of related rights in accordance with Article 34.1. of this law, the origin source of the object of related rights shall have mentioned.

CHAPTER SIX

CONDITIONS FOR USE OF WORK

Article 35. The exploitation of copyrighted work

35.1. The author or right holder of copyright shall be exploited  the work by other persons on the following forms:

 35.1.1. transfer of exclusive rights to use the work;

 35.1.2. use under license agreement;

 35.1.3. others specified in the law.

35.2. The state administrative body in charge of intellectual property matters (hereinafter referred to as "intellectual property organization") shall authorize the exploitation of work in instances where the author or copyright holder cannot be determined.

35.3. After the identification of the author and the copyright holder specified in Article 35.2 of this Law, if the work is used for a fee, the intellectual property organization shall reimburse the author and the copyright holder for the appropriate percentage of the payment amount.

35.4. The regulation regarding the compensation to the author or copyright holder  as stated in the Article 35.3 of this law shall be adopted by the Government.

Article 36. Transfer of rights agreement

36.1. The exclusive rights to use the works may be assigned to others fully or partially on a basis of the agreement.

36.2. The agreement stated in Article 36.1 of this law shall be established in written form and shall include the following provisions:

 36.2.1. name and description of the work;

36.2.2. if the exclusive right to use the work has been partially transferred, the transferred right;

36.2.3. payment amount and terms of payment;

36.2.4. rights and responsibilities of author, right holder of copyright;

36.2.5. rights and responsibilities of the persons to whom the rights are being transferred;

36.2.6. liability for failure to fulfill agreement obligations;

36.2.7. regulation on dispute resolution.

36.3. Exclusive rights not explicitly stated in the transfer of rights agreement shall remain with the author or right holder of copyright.

36.4. Unless otherwise stated in the agreement, the assignment of the original work or its copies to other person by the author shall not constitute a transfer of the exclusive rights for the exploitation of the work.

Article 37. License Agreement

37.1. In accordance with Article 35.1.2 of this law, the exclusive rights in work may be exploited through a licensing agreement as follows:

37.1.1. a non-exclusive license agreement under which the right holder of copyright does not restrict the simultaneous use of the work by third parties;

37.1.2. an exclusive license agreement under which the right holder of copyright does not allow the simultaneous use of the work by third parties.

37.2. The agreement stated in Article 37.1 of this law shall be established in written form and shall include the following provisions:

 37.2.1. name and description of work;

 37.2.2. type of license agreement and type of rights granted by this license;

 37.2.3. whether the granted rights can be re-transferred;

 37.2.4. the term, conditions, territory for exploitation right of the work which is granted;

 37.2.5. amount of compensation for the exploitation of work, payment conditions;

 37.2.6. rights and responsibilities of the licensor;

 37.2.7. rights and responsibilities of the licensee; 

 37.2.8. liability for failure to fulfill agreement obligations;

 37.2.9. regulation on dispute resolution.

37.3. For non-exclusive license agreement, an information about other licensee may be provided by the licensor or right holder of copyright to licensee upon request.

37.4.  Exclusive rights have not explicitly stated in the non-exclusive licensing agreement and exclusive license agreement shall remain with the author or right holder of copyright.

37.5. The amount of royalties may be determined by the negotiated total amount or unit amount depending on the nature, characteristics, uniqueness and benefit of the work or form, size and duration of the exploitation of the work. 

37.6. If the amount of royalty established on a unit basis in accordance with Article 38.5 of this law, the author or right holder of copyright has the right to demand information on the proceeds and sale of work from the licensee.

Article 38. Limitations to copyright

38.1. The following circumstances where the works were used without contradicting the normal exploitation of works and without affecting the rights and legal interests of the right holders shall not be deemed as copyright infringement:

38.1.1. to quote and use parts from works in order to prepare a news for public;

38.1.2. to quote from and to use parts of works for research, training and criticisms;

38.1.3. to use works for the needs of the blind, deaf, visually impaired, or hearing impaired, or print impaired people;

38.1.4. partial use of works stored in archives, museums and libraries;

38.1.5. partial use of works for private use;

38.1.6. to cite the work;

38.1.7. to use the work for the purposes of public security;

38.1.8. to duplicate works for internal purpose of criminal, civil, administrative procedures and infringement proceeding;

38.2. The following conditions shall be met when the exploitation of the wors as specified in Article 38.1 of this law:

 38.2.1. the name of the author and source shall be mentioned when work is used;

 38.2.2. the use of work based on non-profit purpose;

38.2.3. the exploitation of work shall meet with fair use and extent shall meet with the purpose of use;

38.2.4. no economic impact on market of the work.

Article 39. Partial exploitation of work for news

39.1. The partial exploitation of work for the purposes of news for public shall mean as follows:

39.1.1. the partial exploitation from published work in order to prepare a press review;

39.1.2. to publish, distribute, transmit or simultaneously transmit in newspapers or magazines for public information purposes the works already published in press or broadcasted through media on current economic, social, legal, political and religious issues, if the reproduction of such works is not specifically prohibited and;

39.1.3. for the purpose of informing the public, usage of the contents of speeches, presentations, and lectures presented during the meetings and assemblies in daily newspapers, and usage of speech during court proceedings and at court hearings;

39.1.4. in order to report events to the public, to use works of architecture, fine arts and photography located in public streets and places in order to show the surrounding areas of events, and transmit to the public through social media for the purpose of promoting the sale of works of art and the exhibition of works of fine arts.

39.2. When the work is used in part for public information purposes, citations shall be required to quoted.

Article 40. Partial exploitation of works for academic, research or teaching purposes

40.1. Partial exploitation of work for the purposes of academic, research or teaching purposes shall mean as follows:

40.1.1. partial use and citating of published works for the purpose of conducting scientific research, creating scientific papers and writing reviews;

40.1.2. partial exploitation of work through recording, writing and displaying in the training material for the purposes of teaching or in connection with curriculum.

Article 41. Exploitation of the work for needs of the blind, deaf, visually impaired, or hearing impaired, or print impaired people

41.1. The alteration and duplication of work in accessible format and cross border exchange of that accessible format copies, distribution and making them available to the public in order to ensure the right to education, to conduct research and receive an information of the blind, deaf, visually impaired, or hearing impaired, or print impaired people shall be permitted to take place without the permission of or compensation to the author.

41.2. The adaptation and duplication of work in accessible format copies shall be used by the blind, deaf, visually impaired, or hearing impaired, or print impaired people, and adaptation of the original work for their needs must respect the integrity of the original work.

41.3. Non-profit organization (hereinafter referred to as "authorized entity") recognized by the government to provide the education, instructional training, library services and information access to the blind, deaf, visually impaired, or hearing impaired, or print impaired people.

41.4. The activity related with duplication and conversion of work in accessible format copies for the blind, deaf, visually impaired, or hearing impaired, or print impaired people of the authorized entity stated in Article 42.3 of this Law shall meet the following conditions:

41.4.1. to have the legal right to copy, distribute or transmit the work or its copy by converting it into an accessible form;

41.4.2. to not make any changes other than those necessary to bring any work into an accessible form;

41.4.3. adapt the work to its specific needs when converted to an accessible format;

41.4.4. the activity is undertaken on a non-profit basis.

41.5. If the authorized entity meets the requirements specified in Article 41.4 of this Law, it has the right to conversion of work in accessible format copies without the permission of the right holder of copyright, as well as receive, transmit and distribute a copy from other competent authorities.

41.6. State authorities and authorized entities undertaking the activity to serve the blind, deaf, visually impaired, or hearing impaired, or print impaired people, or officials of this organization shall be entitled to permit the activities such as converting the works in an accessible format, make copy of that format, cross border exchange, receive or distribute and supply those copies to beneficiary persons, in order to support their education, to make library materials accessible through technological means and use them for teaching, to use the works in the classroom, to display them, and to partially use the works for distance learning.

Explanation: "accessible format copy" in this law shall mean a copy of a work in an alternative manner or form which gives a beneficiary person access to the work, including to permit the person to have access as feasibly and comfortably as the blind, deaf, visually impaired, or hearing impaired, or print impaired people. 

41.7. For the purposes specified in Article 41.1 of this Law, if an authorized entity applies for an electronic copy of a work, the organization or individual that has the electronic copy shall be obliged to provide it without any hindrance.

Article 42. Partial exploitation of works stored in archive, museum and library resources

42.1. Partial exploitation of works stored in archive, museum and library resources without the authorization of author or without compensation shall be permitted in following conditions:

42.1.1. partial duplication from works stored in archive, museum and library resources for the purposes of training, analysis and scientific research;

42.1.2. copying published works, converting them into a special format, or converting them into digital format  for the purpose of preservation of single copies and rare old works stored in archives, museums, libraries, or if it is considered impossible to restore copies of damaged, worn out, destroyed or stolen works;42.1.3. making a partial duplication from the same type of work stored in archives, libraries, or museums for the purpose of replacement if the work stored in archives, museums, and libraries is destroyed, damaged, unusable, lost, or if a copy of the work cannot be obtained by other acceptable methods;

42.1.4. creating an electronic database to facilitate searches and analysis of works stored in the library resources.

Article 43. Partial exploitation of works for private use

43.1. Except for the provisions of Article 43.2 of this Law, an individual may duplicate a work in the public domain without the intention of making a profit for the use of his/her private use and/or his/her family use without the permission of the right holder of copyright and without compensation.

43.2. The conditions specified in Article 43.1 of this Law shall not apply to the duplication of the following works:

 43.2.1. architectural works with houses and buildings;

 43.2.2. computer programs;

 43.2.3. databases.

Article 44. Taking references from work

41.1. The taking of references from work shall not over step the purpose of the reference and shall not prejudice the rights and legal interests of the author or right holder of copyright.

Article 45. Exploitation of work for the purposes of providing public safety

45.1. The duplication, distribution and transmission of the copyrighted works for the purposes of exploitation in the operations of entities responsible for providing public safety, legislative, executive and judicial organizations proceeding, without the authorization of or compensation to the author or right holder shall be permitted.

Article 46. Limitations on the copyright of structures, statues and architectural works

46.1. Structures, statues and architectural works may be exploited in the following conditions without the authorization of or compensation to the author or right holder:

46.1.1. to display them to public by making a duplication of the works of architecture, fine arts and statues located in public places permanently, and by filming or photographing them;

46.1.2. the exploitation of architectural drawings/blueprints, models, and schemes for restoration of such buildings and facilities.

46.2. The Article 46.1.1 of this law shall not grant a right to reproduce  an identical structure, statue or architectural creation directly or indirect way for commercial purposes. .

CHAPTER SEVEN

COPYRIGHT PROTECTION ORGANIZATION

Article 47. Collective management organization

47.1. Collective management organizations shall meet the requirements as follows:

 47.1.1 be a non-profit legal entity;

47.1.2 right holders of copyright and related rights holders must be included in membership;

47.1.3 to possess written authorization for representing the interests of holders of copyright and related rights;

47.1.4. to have clear and accurate management and organizational structures for royalty collection, assimilation and allocation methods in addition to the implementation and protection of the rights of its members;

47.1.5. the management team and relevant employee received up to 40 hours of training on the protection of copyright and related rights.

47.2. The collective management organization when registering with the intellectual property organization shall prepare the following documents:

47.2.1. charter of the collective management organization and founder's agreement;

47.2.2. information on the founders, board of directors, name, address, and numbers of members with any other relevant information;

47.2.3. information on the management team of the collective management organization, and name and address of executive director;

47.2.4. proposed royalty for the exploitation of work;

47.2.5. regulations on the collection and allocation of royalty;

47.2.6. list of copyrighted work and objects of related rights of the members and an inventory of registered work;

47.2.7. proposed action plan for the successful implementation and protection of copyright and related rights (e.g., income, expenditure, organizational structure) for period of 3 years.

47.3. The intellectual property organization may refuse to register the collective management organization in case of non-compliance with the requirements set out in Articles 47.1 and 47.2 of this law, incomplete, documents forged or Copyright and Related rights Council /hereinafter referred to as "Council"/ issued the decision that there is a lack of grounds for the proposed list of royalty for the exploitation of work.

47.4. The Council shall approve the list of proposed royalty for the exploitation of work stated in Article 47.2.4 of this law.

47.5. The training specified in Article 47.1.5 of this Law shall be organized by an intellectual property organization and a legal entity authorized by it. The procedure for organizing training shall be approved by the head of the intellectual property organization.

Article 48. Operations of Collective management organizations

48.1. Collective management organization shall conduct the following activities on behalf of holders of copyright and related rights on the basis of the rights vested in them:

48.1.1. collection of royalty from user with license agreement for the exploitation of work in accordance with established rates;

48.1.2. distribution of payments specified in Article 48.1.1 of this Law to subjects of holders of copyright and related rights holders;

48.1.3. complain about the infringement of copyright of the members to the relevant authorities for appropriate legal action to be taken;

48.1.4. representing the rights and legitimated interests of copyright and related rights holders without power of attorney in court or other government organization in accordance with the agreement;

48.1.5. cooperating with similar collective management organization of foreign countries and entering into co-representation agreements;

48.1.6. implementing other rights and obligations encompassed in agreement.

48.2. The regulations governing the operations of collective management organizations in their pursuit of representing holders of copyright and related right privileges shall be approved by the member of the Government in charge of intellectual property matters.

48.3. The regulations on registering the collective management organizations,  concluding an agreement, , monitoring and evaluating of activities of the organization shall be approved by the member of the Government in charge of intellectual property matters.

48.4. Collective management organizations shall submit to the intellectual property organization with the following information on an annual basis prior to April 1st:

 48.4.1. activity and financial reports;

 48.4.2. detailed information on collected and distributed royalties;

 48.4.3. information on concluded agreement for use of copyright work;

 48.4.4. minutes of general meetings where members were informed with a report.

48.5. The following information shall be reflected in the activities report of collective management organizations:

48.5.1. annual financial information including amount of remunerations collected by every type of work and objects of related rights, amount of distributed remunerations to members, operational expenses and amount of unpaid remunerations;

48.5.2. annual detailed report on number of concluded licensing agreements entered into by the collective management organization, payments, the implementation of agreements;

48.5.3. management and organizational structure;

48.5.4. information on collaboration activities with other collective management organizations;

48.5.5. information on implemented activities that support culture, arts and education, if specified in the charter of the collective management organization.

Article 49. Responsibilities of collective management organizations

49.1. Collective management organizations shall assume the following responsibilities regarding the activities to be conducted in compliance with the rights and legal interests of the right holders of copyright and related rights:

49.1.1. presenting holders of copyright and related rights with information on use of work when distributing collected remunerations to them;

49.1.2. distributing collected remunerations from licensing to the right holders of copyright and related rights;

49.1.3. distributing collected remunerations for the use of the work to right holders of copyright and related rights in equal percentages on a regular basis following the subtraction of operating costs;

49.1.4. carry out the duties assigned to the relevant organization in accordance with this law, and inform the relevant organizations and members of changes on charter and other founding documents.

49.2. The rules and regulations on collecting and distributing the remuneration and as well as the portion of remunerations devoted to operating costs shall be approved by general meeting of all member.

49.3. The collective management organizations after deducting the operating costs shall distribute the collected remuneration for the use of work to the members according to predetermined distribution rules.

49.4. Operational expenses of collective management organizations shall not be greater than 25 percent of total amount of collected remunerations.

49.5. A member of a collective management organization shall have the right to demand a detailed information on the activities of the organization, tariff on remuneration rates for the use of work, distribution rules and information on use of his/her work.

49.6. The financial report of collective management organizations shall be audited.

Article 50. Monitoring the collective management organization activities

50.1. The intellectual property organization shall monitor the operations of collective management organizations.

50.2. In instances where a collective management organization violates this law in conducting their operations, the intellectual property organization shall be presented with an assignment to rectify the violation and its implementation shall be monitored.

50.3. The intellectual property organizations shall suspend the registration of a collective management organization for three months under the following circumstances:

 50.3.1. collected remunerations greater than predetermined rates;

 50.3.2. collected extra payments in addition to predetermined rates;

 50.3.3. failure to submit the reports entailed in Articles 48.4 and 48.5 of this Law;

50.3.4. failure to comply with responsibilities and assignments stipulated in Article 50.2 of this law.

50.4. The intellectual property organization shall terminate the cooperation agreement with a collective management organization and permanently cancel its registration under the following circumstances:

50.4.1. repeated failure to carry out the responsibilities pursuant to this Law and/or cooperation agreement, and in instances of gross violations of the legitimate interests of right holders of copyright and related right during the course of their operations;

50.4.2. proved to have been deceived or illegally obtained a license;

50.4.3. proven that reports and information specified in this Law have been falsely reported;

50.4.4. changed the operations to profit or commercial;

50.4.5. conducting activities despite the suspension from registration;

50.4.6. registered for operation and failure to initiate the operation within one year after signing agreement or failure to conduct operations for more than one year.

50.5.  Serious violations referred to in Article 50.4.1 of this Law must be specified in the cooperation agreement to be made between the intellectual property organization and the collective management organization.

50.6. The intellectual property organization shall inform the public about the decisions issued pursuant to Articles 50.3 and 50.4 of this law.

50.7. If Collective management organization cannot accept the decision stipulated in Articles 50.3, 50.4 of this law issued by the intellectual property organization, may appeal to the court.

50.8. The closure of a Collective management organization has to be approved by the intellectual property organization.

Article 51. Copyright and Related Rights Council

51.1. The Council is a non-permanent council with the functions of advising intellectual property organizations on the enforcement of law on copyright, reviewing and confirming usage rates, and pre-resolving complaints related to payment and distribution.

51.2. The council shall be composed of a chairman and 14 members.

51.3. The intellectual property organization shall implement the functions of office/secretariat of the Council.

51.4. The main form of activity of the Council is the meeting. The Council is convened in the presence of an overwhelming majority of all members, and the issues are resolved by a simple majority of votes of the members present at the meeting.

51.5. The chairman and members of the council will be awarded with bonuses.

51.6. If the Council considers that the terms of the tariff for the use of works proposed by the collective management organization are too high than the market value, or that there is a possibility of a negative impact on the normal use of the works and the rights and legal interests of the holders of copyright and related rights, it may not confirm the tariffs for the use of the works.

51.7. The member of the government in charge of intellectual property matters shall approve the composition of the council, the procedures to be followed for the preliminary resolution of complaints, the approval of tariffs for the use of works, and other activities.

51.8. If disagree with the Council's decision, he/she shall have the right to file a complaint with the court within 30 days of receiving the decision.

CHAPTER EIGHT

PROTECTION OF COPYRIGHT AND LIABILITIES FOR

COPYRIGHT VIOLATORS

Article 52. Protection of copyright in digital and other communication networks

52.1. Internet service providers, aggregators, website owners, telecommunications service providers, broadcasting organizations, and multi-channel transmitters shall not violate the copyright and related rights, and shall provide holders of copyright and related rights with the opportunity to enforce their rights on their and/or other's server, network and database.

Explanation: "Aggregator" as defined in this law means a person who collects and delivers content and offers it to the public.

52.2. A person stated in Article 52.1 of this law shall facilitate the receipt of reports on infringement of copyrights and related rights and shall be obligated to suspend and close an illegal use of work and objects of related rights on their network as soon as such infringement is reported.

52.3. The state intellectual property inspector shall impose liabilities stated in the Law on Violations on the person who fails to fulfill the obligations specified in Articles 52.1 and 52.2 of this Law.

52.4. The state intellectual property inspector shall have a right to take measures immediately to cease illegal use of work and objects of related rights, or cease services or operations fully or partially in order to take immediate steps to protect the rights and legitimate interest of the holders of copyright and related rights upon their request.

52.5. Disputes arising from ceasing and closing illegal use of work and objects of related rights in pursuant to Articles 52.1 and 52.2 of this law shall be resolved through legal proceedings stated in law.

52.6. Persons with exclusive rights to use of work in the territory of Mongolia are entitled to demand the rectification of copyright infringement through appropriate means from the relevant authorities.

Article 53. Technological protection measures

53.1. It's prohibited to deliberately breaking, deactivating, destroying, or damaging the technological protection being used in order to exercise the rights stipulated in this law by the author, copyright holder, or related rights holder as well as in order to prevent the unauthorized use of the works and object of related rights, and these acts shall be considered an infringement of copyright or related rights.

53.2. It is prohibited to manufacture, import, promote, offer, rent, and supply the technologies and device with main dedications to break, deactivate, destroy, or damage technological protection for the purpose of gaining profit, and these acts shall be considered an infringement of copyright or related rights.

53.3. The regulations specified in Articles 53.1, 53.2 of this Law shall not apply to state activities related to ensuring the general interest and security of Mongolia.

Article 54. Rights management information

54.1. The rights management information shall be attached to a copy of the work, recordings of the performance and phonograms, or placed inside of the copy, or it shall be placed transparently when transmitting them through the digital environment or making available of them to the public.

54.2. It is prohibited knowingly to remove, alter or make addendum in any rights management information without authorization by the author and holder of related rights in order to provide the possibility to infringe the rights stated in this Law, or to cover up the infringement, and these acts shall be deemed as infringement of copyright and related rights.

54.3. The distribution to public, import for distribution, transmission for public, or making available to the public use copy of the work, or recordings of the performance and phonograms including false rights management information shall be prohibited and deemed as infringement of copyright and related rights.

54.4. The regulations specified in Articles 54.1, 54.2, 54.3 of this Law do not apply to state activities related to ensuring the general interest and security of Mongolia.

Article 55. Protection of moral rights of the author and performer

55.1. In the case of infringement of integrity of work or of other moral rights of an author or a performer, the author or the performer of the work, if the author or performer is dead his/her successor, if he/she does not have a successor, the intellectual property organization shall be entitled to demand from the infringer the restoration of the infringed rights and has the right to file to the court.

Article 56. Infringement of copyright and related rights

56.1. Copyright and related rights shall be considered infringed under the following conditions:

56.1.1. the exploitation of copyrighted work or objects of related rights without an authorization or without concluding an agreement with the holder of copyright and other related rights and the failure to perform the terms and conditions of the agreement;

56.1.2. manufacturing, distribution and transportation of illegal work and objects of related rights for commercial purposes;

56.1.3. failure to fulfill payment obligations stipulated in this law and the agreement;

56.1.4. infringing the moral rights of author or performer;

56.1.5. placement, making internet (digital) linking, or development of works in the social network without authorization of right holder;

56.1.6. other infringements stipulated in law.

Article 57. Liabilities for violators of Law on copyright

57.1. Persons, who violated the Law on copyright shall be a subject to liabilities in accordance with Criminal Code or Law on Infringement.

57.2. Compensation and rectification of damages resulting from infringement of exclusive rights for use of work shall be governed by the Civil Code.

57.3. An illegal copy of work shall be transferred to the holder of copyright and related rights upon the request, in the absence of such a request, an illegal copy of work shall be destroyed.

57.4. Device and technology used for the reproduction/duplication of copyrighted work and objects of the related rights by violating this Law shall be confiscated and become state property.

Article 58. Transitional arrangement

58.1. For collective management organizations, the restrictions specified in Article 49.4 of this law shall not apply until January 1, 2024.

 

SPEAKER OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA

ZANDANSHATAR.G

1