A

A

A

  • Нүүр
  • Засгийн газрын тогтоол
  • БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЦИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ХӨТӨЛБӨР, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЭЦ, ОРОН ТООНЫ ХЯЗГААР БАТЛАХ ТУХАЙ
Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2021 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдөр

Дугаар 265

Улаанбаатар хот

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЦИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ХӨТӨЛБӨР, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЭЦ, ОРОН ТООНЫ ХЯЗГААР БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг, Монгол Улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 10.1-д заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. "Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр"-ийг хавсралт ёсоор баталсугай.

(Энэ заалтыг Засгийн газрын 2022 оны 23 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)

2. Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны зохион байгуулалтын бүтцийг дор дурдсанаар баталсугай:

2.1. Боловсролын нэгдсэн бодлого төлөвлөлтийн газар (Цахим бодлого, статистикийн хэлтэс, Боловсролын чанарын үнэлгээний хэлтэстэй);

2.2.Шинжлэх ухаан, технологийн бодлого, инновацын хөгжүүлэлт, хэрэгжилтийг зохицуулах газар;

(Энэ дэд заалтыг Засгийн газрын 2022 оны 23 дугаар тогтоолоор өөрчилсөн)

2.3.Ерөнхий боловсролын бодлогын удирдлага, зохицуулалтын газар (Сургуулийн өмнөх боловсролын хэлтэс, Суралцагчийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтэстэй);

(Энэ дэд заалтыг Засгийн газрын 2022 оны 23 дугаар тогтоолоор өөрчилсөн)

2.4.Дээд болон мэргэжлийн боловсролын бодлогын удирдлага, зохицуулалтын газар (Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын хэлтэстэй);

(Энэ дэд заалтыг Засгийн газрын 2022 оны 23 дугаар тогтоолоор өөрчилсөн)

2.5. Төрийн захиргааны удирдлагын газар (Хууль, эрх зүйн хэлтэстэй);

2.6. Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар (Санхүүгийн хэлтэс, Хөрөнгө оруулалтын хэлтэстэй);

2.7. Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны газар;

2.8. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар.

2.9.Салбарын хяналтын газар;

(Энэ заалтыг Засгийн газрын 2022 оны 469 дүгээр тогтоолоор нэмсэн)

2.10.Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын хяналтын газар.

(Энэ заалтыг Засгийн газрын 2022 оны 469 дүгээр тогтоолоор нэмсэн)

3. Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны орон тооны дээд хязгаарыг 116 байхаар тогтоосугай.

(Энэ заалтад Засгийн газрын 2022 оны 23, 469 дүгээр тогтоолоор өөрчлөлт орсон)

4. Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр, зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоог батлагдсан төсөвтөө багтаан зохион байгуулж, хэрэгжүүлэхийг Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд Л.Энх-Амгаланд даалгасугай.

5. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан "Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр, бүтэц, орон тоо батлах тухай" Засгийн газрын 2020 оны 8 дугаар сарын 12-ны өдрийн 51 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд Л.ЭНХ-АМГАЛАН

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2023 оны 05 сарын 03 өдөр

Дугаар 165

Улаанбаатар хот

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЦИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ХӨТӨЛБӨР, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЭЦ, ОРОН ТООНЫ ХЯЗГААРЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг, Монгол Улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 10.1-д заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1."Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр"-ийг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.

2.Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны зохион байгуулалтын бүтцийг доор дурдсанаар баталсугай:

2.1.Боловсролын нэгдсэн бодлого, төлөвлөлтийн газар (Боловсролын чанарын үнэлгээний хэлтэстэй);

2.2.Шинжлэх ухаан, технологийн бодлого, инновацын хөгжүүлэлт, хэрэгжилтийг зохицуулах газар;

2.3.Ерөнхий боловсролын бодлогын удирдлага, зохицуулалтын газар (Сургуулийн өмнөх боловсролын хэлтэс, Суралцагчийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтэс, Тэгш хамран сургах боловсролын хэлтэстэй);

2.4.Дээд боловсролын бодлогын удирдлага, зохицуулалтын газар;

2.5.Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын газар;

2.6.Төрийн захиргааны удирдлагын газар (Хууль, эрх зүйн хэлтэстэй);

2.7.Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар (Санхүүгийн хэлтэс, Хөрөнгө оруулалтын хэлтэстэй);

2.8.Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны газар;

2.9.Цахим бодлого, статистик мэдээллийн газар;

2.10.Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газар (Дотоод аудитын хэлтэстэй);

2.11.Салбарын хяналтын газар;

2.12.Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын хяналтын газар.

3.Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны орон тооны дээд хязгаарыг 116 байхаар тогтоосугай.

4.Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр, зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоог батлагдсан төсөвтөө багтаан зохион байгуулж, хэрэгжүүлэхийг Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд Л.Энх-Амгаланд даалгасугай.

5.Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан "Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр, бүтэц, орон тоо батлах тухай" Засгийн газрын 2021 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдрийн 265 дугаар тогтоол, "Тогтоолд өөрчлөлт оруулах, тогтоолын хавсралт шинэчлэн батлах тухай" Засгийн газрын 2022 оны 1 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 23 дугаар тогтоолыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД Л.ЭНХ-АМГАЛАН