A

A

A

Бүлэг: 1979

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

2022 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдөр

Дугаар А/72

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4 дэх хэсэг, Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.3 дахь хэсэгт заасныг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

Нэг."Тэтгэмж тогтооход шаардагдах баримт бичгийг бүрдүүлэх, хянах журам"-ыг нэгдүгээр хавсралтаар, "Тэтгэмж тооцсон жагсаалтыг" хоёрдугаар хавсралтаар, тэтгэмж шилжүүлэх "Төлбөрийн хүсэлт"-ийг гуравдугаар, "Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны, жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж авах хүсэлт (цахим)"-ийг дөрөв, тавдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

Хоёр.Батлагдсан журмыг мөрдөж ажиллахыг аймаг (нийслэл), дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс (газар)-ийн дарга нарт, мэргэжил арга зүйгээр хангаж ажиллахыг Дотоод аудит, мониторингийн газар (Б.Ганхуяг), хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хяналт, шалгалтын газар (Д.Ганзориг)-т тус тус үүрэг болгосугай.

Гурав.Энэ тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Дэд дарга /Г.Саран/-д үүрэг болгосугай.

ДАРГА Д.ЗОРИГТ