A

A

A

  • Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • Музейн олон нийтийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай /ЗХХАЭ №23/
Бүлэг: 1979

СОЁЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ

2022 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдөр

Дугаар А/210

Улаанбаатар хот

Музейн олон нийтийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай

Музейн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.7 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. "Музейн олон нийтийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны үлгэрчилсэн дүрэм"-ийг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Энэ дүрэмд нийцүүлэн өөрийн үйл ажиллагааны төрөл, онцлог, чиг үүргийг тусгасан "Музей олон нийтийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны үлгэрчилсэн дүрэм"-ийг батлан хэрэгжүүлэхийг музейн захирал, эрхлэгч, дарга нарт үүрэг болгосугай.

3. Энэ дүрмийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Соёлын өвийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга (Б.Даваацэрэн)-д даалгасугай.

САЙД Ч.НОМИН