A

A

A

  • Нүүр
  • Монгол Улсын хууль
  • ТӨРИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ
Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2022 оны 11 сарын 11 өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

ТӨРИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд заасны дагуу 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс өмнө эхэлсэн боловч дуусгаагүй хяналт шалгалтыг тухайн салбарын хяналтыг хэрэгжүүлэхээр чиг үүрэг шилжүүлэн авсан байгууллага, холбогдох улсын байцаагч гүйцэтгэнэ.

Хэвлэх

2 дугаар зүйл.Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд заасны дагуу 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс өмнө хийсэн хяналт шалгалттай холбоотой асуудлаар хуульд заасан журмаар гаргасан гомдлыг тухайн салбарын хяналтыг хэрэгжүүлэхээр чиг үүрэг шилжүүлэн авсан байгууллага шийдвэрлэнэ.

Хэвлэх

3 дугаар зүйл.2023 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг 2023 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд заасан журмын дагуу батална.

Хэвлэх

4 дүгээр зүйл.Энэ хуулийг Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

Хэвлэх

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЗАНДАНШАТАР