A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2023 оны 01 сарын 20 өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛЖСӨН БАНКНЫ ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк байгуулах, зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох, хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны эрхлэх үйл ажиллагааны хүрээ, удирдлага, зохион байгуулалттай холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Банкны тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Хэвлэх

3.1.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны үйл ажиллагаанд энэ хууль үйлчилнэ.

3.2.Банкны тухай хуульд заасны дагуу банк байгуулах тусгай зөвшөөрөл авсан банкны үйл ажиллагааг энэ хуулиар зохицуулахгүй.

3.3.Энэ хуульд тусгайлан зааснаас бусад хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны үйл ажиллагаатай холбогдох харилцааг Банкны тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжоор зохицуулна.

3.4.Монгол Улсын Хөгжлийн банктай холбогдох харилцааг энэ хуулиар зохицуулахгүй.

4 дүгээр зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:

4.1.1."хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк" гэж төслийг дунд, урт хугацааны тогтвортой хөрөнгийн эх үүсвэрээр санхүүжүүлэх, энэ хуулийн 6.1-д заасан үйл ажиллагаа эрхэлдэг ашгийн төлөө хуулийн этгээдийг;

4.1.2."төсөл" гэж санхүүгийн хөрөнгийн дунд, урт хугацаатай эх үүсвэр шаардлагатай, уг эх үүсвэрийг орлогоороо нөхөх боломжтой эдийн засгийн үйл ажиллагааг;

4.1.3."харилцагч" гэж хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкнаас санхүүжүүлж байгаа төслийг санаачлагч, хэрэгжүүлэгч хуулийн этгээд болон Монголбанкнаас төслийн оролцогч гэж үзсэн бусад хуулийн этгээдийг.

5 дугаар зүйл.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны хэлбэр, хувь нийлүүлсэн хөрөнгө

Хэвлэх

5.1.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк нь хаалттай хувьцаат компани, эсхүл хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хэлбэртэй байна.

5.2.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдал, эдийн засгийн байдал, гадаадын хөрөнгө оруулалтын түвшин, улсын төлбөрийн тэнцлийн үзүүлэлт, төгрөгийн ханшийн өөрчлөлт, банкны төлбөрийн чадвар, хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны эрхлэх үйл ажиллагааны онцлог, банкны салбар дахь төслийн санхүүжилтийн хэмжээ, шаардлагатай бусад хүчин зүйлсийг харгалзан Монголбанк тогтооно.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛЖСӨН БАНКНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

6 дугаар зүйл.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны эрхлэх үйл ажиллагаа

Хэвлэх

6.1.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хэрэгжих төсөл санхүүжүүлэхэд чиглэсэн дараах үйл ажиллагааг эрхэлнэ:

6.1.1.зээл олгох;

6.1.2.төлбөр тооцоо;

6.1.3.баталгаа, батлан даалт;

6.1.4.үнэт цаас, санхүүгийн хэрэгсэл худалдах, худалдан авах;

6.1.5.гадаад валют худалдах, худалдан авах, арилжих;

6.1.6.андеррайтер;

6.1.7.кастодиан;

6.1.8.санхүү, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх.

6.2.Энэ хуулийн 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5-д заасан үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг Монголбанк, энэ хуулийн 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8-д заасан үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг Санхүүгийн зохицуулах хорооноос олгоно.

6.3.Санхүүгийн зохицуулах хороо энэ хуулийн 6.2-т заасан зөвшөөрлийг олгохдоо тухай бүр Монголбанкны саналыг урьдчилан авна.

7 дугаар зүйл.Зээл олгох

Хэвлэх

7.1.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк төсөл санхүүжүүлэх зорилгоор харилцагчид зээл олгож болно.

7.2.Төсөлд олгох зээлийн хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны зээл, зээлийн үйл ажиллагаанд баримтлах шаардлагыг банкны системд нөлөө бүхий банкнаас хуулийн этгээдэд олгосон зээлийн хэмжээ, бусад хүчин зүйлийг харгалзан Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо хамтран тогтооно.

7.3.Энэ хуулийн 7.1-д заасан зээлийн хугацаа 2 жилээс доошгүй байна.

7.4.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны барьцаалсан ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлөөр үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулах бол Ашигт малтмалын тухай хуулийн 7.1-д заасан нөхцөлийг хангасан эрх бүхий этгээдэд зөвхөн дуудлага худалдааны үндсэн дээр шилжүүлнэ.

8 дугаар зүйл.Төлбөр тооцоо

Хэвлэх

8.1.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк нь энэ хуулийн 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6-д заасан үйл ажиллагаанд шууд хамаардаг харилцагч болон Монголбанк, банкны төлбөр тооцоог гүйцэтгэж болно.

8.2.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны төлбөр тооцооны үйл ажиллагааг холбогдох хуульд заасны дагуу зохицуулна.

9 дүгээр зүйл.Баталгаа, батлан даалт

Хэвлэх

9.1.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк энэ хуулийн 14.1-д заасан хязгаарлалтын хүрээнд дангаар болон бусад этгээдтэй хамтран төсөл санхүүжүүлэхтэй холбогдуулан харилцагчийн хүлээсэн үүрэгт гуравдагч этгээдэд баталгаа, батлан даалт гаргаж болно.

9.2.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкнаас гаргах баталгаа, батлан даалтад тавих шаардлага, нөхцөлийг Монголбанкнаас баталсан журмаар зохицуулна.

10 дугаар зүйл.Үнэт цаас, санхүүгийн хэрэгсэл худалдах, худалдан авах

Хэвлэх

10.1.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк энэ хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасан хязгаарлалтын хүрээнд гадаад улс, дотоодын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас гаргаж болно.

10.2.Энэ хуулийн 10.1-д зааснаар дотоодын үнэт цаасны зах зээлд гаргах үнэт цаас нь хаалттай хүрээнд байна.

10.3.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвар, мөнгөн хөрөнгийн нөөцийг удирдах зорилгоор мөнгөний зах зээл дээр богино хугацааны үнэт цаас гаргаж болно.

10.4.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк төсөл санхүүжүүлэх зорилгоор харилцагчийн үнэт цаасны зах зээл, мөнгөний зах зээл дээр арилжаалагдах үнэт цаас, санхүүгийн хэрэгслийг худалдаж, худалдан авч болно.

10.5.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк компанийн хувьцааг тав хүртэлх жилийн хугацаанд эзэмшиж болно.

10.6.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк нь харилцагч, түүний холбогдох этгээдийн гаргасан хувьцааны 20 хүртэл хувийг эзэмшиж болох бөгөөд эзэмшиж байгаа хувьцаа нь саналын эрхгүй байна.

10.7.Энэ хуулийн 14.3-т заасан хязгаарлалтын хүрээнд хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны худалдах, худалдан авах үнэт цаас, санхүүгийн хэрэгслийн төрөл, бүртгэл, хэмжээ, хэлцэл хийхэд баримтлах журмыг Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо хамтран батална.

11 дүгээр зүйл.Гадаад валют худалдах, худалдан авах, арилжих

Хэвлэх

11.1.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк нь энэ хуулийн 6.1.1, 6.1.6-д заасан үйл ажиллагааны хүрээнд харилцагчийн төлбөр тооцоог гүйцэтгэх, үйл ажиллагаа эрхлэхэд үүсэж болох гадаад валютын ханшийн эрсдэлийг удирдах зорилгоор гадаад валют худалдах, худалдан авах, түүнтэй холбоотой валют арилжааны бусад хэлцлийг хийж болно.

11.2.Энэ зүйлийн 11.1-д заасан үйл ажиллагааг Валютын зохицуулалтын тухай хууль болон холбогдох бусад хуулиар зохицуулна.

12 дугаар зүйл.Андеррайтер, кастодиан, санхүү, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх үйл ажиллагаа

Хэвлэх

12.1.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкнаас төсөл санхүүжүүлэхтэй холбоотойгоор энэ хуулийн 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8-д заасан үйл ажиллагааг эрхлэх харилцааг Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжоор зохицуулна.

13 дугаар зүйл.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банканд хориглох үйл ажиллагаа

Хэвлэх

13.1.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк дараах үйл ажиллагаа эрхлэхийг хориглоно:

13.1.1.энэ хуулийн 6 дугаар зүйлд зааснаас бусад үйл ажиллагаа эрхлэх;

13.1.2.мөнгөн хадгаламж, хүү төлөх нөхцөлтэй харилцах данс нээх, тэдгээртэй адилтгах хөрөнгийн эх үүсвэр бүрдүүлэх;

13.1.3.хараат болон охин компани үүсгэн байгуулах;

13.1.4.банк, санхүүгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг Монгол Улсын хуулийн этгээдийн хувьцаа, хувьцаанд хамаарах үнэт цаасыг худалдан авах.

14 дүгээр зүйл.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны үйл ажиллагаанд хийх хязгаарлалт, шаардлага

Хэвлэх

14.1.Аливаа этгээд, түүний холбогдох этгээд, харилцан хамаарал бүхий этгээдэд олгох хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны зээл, зээлтэй адилтган тооцох хөрөнгийн хэмжээ хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны өөрийн хөрөнгийг гурав дахин нэмэгдүүлснээс хэтрэхгүй байна.

14.2.Зээл, зээлтэй адилтган тооцох актив хөрөнгийн нийт дүн нь хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны өөрийн хөрөнгийг арав дахин нэмэгдүүлснээс хэтрэхгүй байна.

14.3.Баталгаа, батлан даалт, эзэмшиж байгаа үнэт цаасны нийт дүнгийн нийлбэр нь хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны өөрийн хөрөнгийг тав дахин нэмэгдүүлснээс хэтрэхгүй байна.

14.4.Энэ зүйлд зааснаас бусад шаардлага, үйл ажиллагааны хязгаарлалтын журмыг Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо хамтран батална.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛЖСӨН БАНК ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАХ

15 дугаар зүйл.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк үүсгэн байгуулах

Хэвлэх

15.1.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк үүсгэн байгуулах зөвшөөрлийг Монголбанк олгоно.

15.2.Гадаад улсын төрийн өмчит хуулийн этгээд хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк үүсгэн байгуулах, эсхүл хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны нийт гаргасан хувьцаа, хувьцаанд хамаарах үнэт цаас, эсхүл өр төлбөрийн эх үүсвэрийн хөрөнгийн 33 буюу түүнээс дээш хувийг эзэмших тохиолдолд төрийн эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрлийг холбогдох хуульд заасны дагуу урьдчилан авсан байна.

15.3.Гадаад улсын хуулийн этгээд хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны үйл ажиллагаа эрхлэх тохиолдолд тухайн хуулийн этгээд нь зөвхөн банк, санхүүгийн байгууллага байх бөгөөд хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк нь тухайн хуулийн этгээдийн охин компани байна.

15.4.Энэ хуулийн 15.3-т заасан хуулийн этгээдийн хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банканд хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, үйл ажиллагаа эрхлэх эх үүсвэр нь эдийн засгийн харьяат бус этгээдээс гарал үүсэлтэй гадаад валют байх буюу тухайн этгээдийн эзэмшиж байгаа Монгол Улсын үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр бүрдүүлээгүй байна.

15.5.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч нь Монголбанкны зөвшөөрөлгүйгээр хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны хувьцаа, хувьцаанд хамаарах үнэт цаасыг бусдад худалдах, шилжүүлэхийг хориглоно.

15.6.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны хувьцаа эзэмшигч нь тус банкны нийт гаргасан хувьцааг дангаар эзэмшиж болно.

16 дугаар зүйл.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк үүсгэн байгуулагчид тавих шаардлага

Хэвлэх

16.1.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк үүсгэн байгуулагч нь Банкны тухай хуулийн 19, 20 дугаар зүйл, 23.1-д заасан шаардлагыг хангасан байна.

16.2.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк үүсгэн байгуулах гадаад улсын банк, санхүүгийн байгууллага нь энэ хуулийн 16.1-д зааснаас гадна дараах шаардлагыг хангасан байна:

16.2.1.гадаад улсын эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр банк, санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг хуулийн этгээд байх;

16.2.2.хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны төлбөрийн чадвар, өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ Монголбанкнаас тогтоосон шалгуур үзүүлэлтийг зөрчсөн тохиолдолд өөрийн хөрөнгийн шаардлагыг хангах хэмжээний хөрөнгийг хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банканд оруулах үүрэг хүлээсэн байх;

16.2.3.үүсгэн байгуулагч улсын банк, санхүүгийн байгууллагын хяналт шалгалт, зохицуулалтад олон улсад нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зарчим, стандарт мөрдөгддөг байх;

16.2.4.сүүлийн таван жилийн хугацаанд өөрийн улсын болон бусад улсын хууль тогтоомжийг ноцтой зөрчсөнөөс үүдэн банк, түүний нэгж байгуулах зөвшөөрөл нь хүчингүй болж, төлбөрийн чадварын болон санхүүгийн хүндрэлд орж байгаагүй;

16.2.5.үүсгэн байгуулагч хуулийн этгээд, түүний удирдлага нь мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэрэгт ял шийтгүүлж байгаагүй;

16.2.6.Банкны тухай хууль тогтоомжийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа нийцүүлэх чадвартай байх.

17 дугаар зүйл.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк үүсгэн байгуулахад бүрдүүлэх баримт бичиг

Хэвлэх

17.1.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны үүсгэн байгуулагч нь Банкны тухай хуулийн 20.1 болон Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 16.1-д заасан баримт бичгийг бүрдүүлнэ.

17.2.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк үүсгэн байгуулах гадаад улсын банк, санхүүгийн байгууллага нь энэ хуулийн 17.1 болон Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 16.2-т зааснаас гадна дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

17.2.1.харьяалах улсын эрх бүхий зохицуулагч байгууллагаас Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк үүсгэн байгуулах, үйл ажиллагаа явуулахыг зөвшөөрсөн шийдвэр;

17.2.2.хуульд заасан бол Хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд заасны дагуу авсан зөвшөөрөл.

17.3.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк үүсгэн байгуулах болон өөрчлөн байгуулах, татан буулгах, түүний хувьцаа, хувьцаанд хамаарах үнэт цаас гаргах, эзэмшихэд тавих нөхцөл, шаардлагыг Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо хамтран тогтооно.

18 дугаар зүйл.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох

Хэвлэх

18.1.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгохыг хүссэн өргөдөл, бусад баримт бичгийг Монголбанк хянахдаа дараах шаардлага хангасан эсэхийг тогтооно:

18.1.1.энэ хуулийн 16 дугаар зүйлд заасан шаардлага;

18.1.2.Банкны тухай хуульд заасан банкны хяналт шалгалт, албадлагын арга хэмжээг аливаа саадгүй, үр нөлөөтэй хэрэгжүүлэх боломжтой эсэх.

18.2.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгохыг хүссэн өргөдлийг Монголбанк хүлээн авахдаа энэ хуулийн 16 дугаар зүйлд заасан шаардлага, 17 дугаар зүйлд заасан баримт бичгийн бүрдлийг хянах бөгөөд хэрэв нэмэлт баримт бичиг шаардлагатай бол уг нэмэлт баримт бичгийг бүрдүүлж өгсөн өдрийг өргөдөл хүлээн авсан өдөрт тооцно.

19 дүгээр зүйл.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзах

Хэвлэх

19.1.Монголбанк дараах үндэслэлээр хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзана:

19.1.1.энэ хуулийн 5, 16 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангаагүй;

19.1.2.Банкны тухай хуулийн 24.1-д заасан үндэслэлээр.

20 дугаар зүйл.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкийг бүртгэх

Хэвлэх

20.1.Энэ хуульд заасны дагуу Монголбанкнаас тусгай зөвшөөрөл авсан хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкийг улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ.

20.2.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкийг улсын бүртгэлд бүртгэсэн тухай нийтэд мэдээлнэ.

21 дүгээр зүйл.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны нэр

Хэвлэх

21.1.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны нэр нь түүний оноосон нэр болон "хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк" гэсэн үгнээс бүрдэнэ.

21.2.Гадаад улсын банк, санхүүгийн байгууллагын үүсгэн байгуулсан хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны нэр нь толгой компанийн нэр болон "хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк" гэсэн үгнээс бүрдэнэ.

21.3.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны нэрийг Монголбанкны зөвшөөрөлтэйгөөр хуулийн дагуу өөрчилнө.

22 дугаар зүйл.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк байгуулах тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох

Хэвлэх

22.1.Монголбанк хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк байгуулах тусгай зөвшөөрлийг дараах үндэслэлээр хүчингүй болгож, нийтэд зарлана:

22.1.1.хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкийг дампуурсан буюу төлбөрийн чадваргүй болсныг зарласан, эсхүл татан буулгах тухай эрх бүхий байгууллагын шийдвэр гарсан;

22.1.2.энэ хуулийн 5, 16 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангахгүй болсон;

22.1.3.Банкны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлд заасан үндэслэл бий болсон.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛЖСӨН БАНКНЫ УДИРДЛАГА, ТАЙЛАН, ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ

23 дугаар зүйл.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны удирдлага

Хэвлэх

23.1.Гадаад улсын банк, санхүүгийн байгууллагаас үүсгэн байгуулсан хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хэрэгжүүлэх этгээдийг хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны толгой компанийн удирдлагыг хэрэгжүүлэгч эрх бүхий этгээдээс томилно.

23.2.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хоёроос доошгүй гишүүн, гүйцэтгэх удирдлага нь төслийн санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр мэргэшсэн, банк, санхүүгийн байгууллагад таваас доошгүй жил эрх бүхий албан тушаалтнаар ажилласан туршлагатай этгээд байна.

23.3.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны төлөөлөн удирдах зөвлөл таваас доошгүй гишүүнтэй байх ба хоёроос доошгүй хараат бус гишүүнтэй байна.

23.4.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны эрх бүхий албан тушаалтан нь тухайн банканд кастодиан, үнэлгээний болон аудитын үйлчилгээ үзүүлдэг хуулийн этгээд, компанийн эрх бүхий албан тушаалтан, үнэлгээчин, аудиторын холбогдох этгээд байхыг хориглоно.

24 дүгээр зүйл.Санхүүгийн тайлан

Хэвлэх

24.1.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн дагуу санхүүгийн тайлан гаргана.

25 дугаар зүйл.Хяналт шалгалт

Хэвлэх

25.1.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк, түүний толгой компани, нэгдлийн бүтэц, зохион байгуулалт, актив, пассив, өөрийн хөрөнгөд тавих шаардлага болон бусад зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт, тэдгээрт хийх хяналт шалгалттай холбогдох харилцааг Банкны тухай хууль болон Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хорооны хамтран баталсан журмаар зохицуулна.

25.2.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны үүсгэн байгуулагч гадаад улсын хуулийн этгээд бол тус этгээдийн оршин байгаа улсын санхүүгийн хянан зохицуулах эрх бүхий байгууллагатай Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо хамтран хяналт шалгалт хийж болно.

25.3.Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны үүсгэн байгуулагчийн оршин байгаа улсын санхүүгийн хянан зохицуулах эрх бүхий байгууллага энэ хуулийн дагуу үүсгэн байгуулж, бүртгэгдсэн хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны үйл ажиллагаанд Монголбанкны зөвшөөрлөөр хяналт шалгалт хийж болно.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД

26 дугаар зүйл.Хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

26.1.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Зөрчлийн тухай хууль, Эрүүгийн хууль болон бусад холбогдох хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

27 дугаар зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

27.1.Энэ хуулийг 2023 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЗАНДАНШАТАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2023.07.20-ны өдрийн орчуулга)               Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

January 20, 2023                                 Ulaanbaatar city

 

ON SPECIALIZEd INVESTMENT BANKING

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Purpose of the Law

1.1.The purpose of this Law is to regulate relations in connection with the establishment of a specialized investment bank, issuing and revoking a permit, as well as the scope, management, and organization of activities of a specialized investment bank.

Article 2.Legislation of the Specialized Investment Banking

2.1.Legislation on the Specialized Investment Banking shall consist of the Constitution of Mongolia, Law in Banking, Law on Securities Market, Law on Investment, Law on Combating money laundering and the financing of the terrorism, this Law, and other legislative acts enacted in conformity with them.

2.2.If an international treaty, to which Mongolia is a party, stipulates otherwise than this Law, the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3.Scope of the application of the Law

3.1.This Law shall apply to the activities of the specialized investment banking.

3.2.The activities of bank that obtained a special permit to establish a bank in accordance with the Law on Banking shall not be regulated by this Law.

3.3.The relations with respect to the activities of the specialized investment banking other than those specially stated in this Law shall be regulated by the Law on Banking, the Law on Securities Market, and other relevant legislation.

3.4.The relations in connection with the Development Bank of Mongolia shall not be regulated by this Law.

Article 4.Definition of terms of the Law

4.1.The following terms used in this Law shall be understood as follows:

4.1.1."specialized investment banking" shall mean a legal entity with purpose of making profit that financing the project with medium-and long-term stable capital sources and engaging in the activities specified in paragraph 6.1 of this Law;

4.1.2."project" shall mean economic activities that require medium-and long-term sources of financial assets and to be able to compensate the sources with their income;

4.1.3."costumer" shall mean a legal entity that initiates or implements a project financed by a specialized investment bank and other legal entities considered by the Bank of Mongolia to be participants in the project.

Article 5.Types and equity capital of specialized investment banking

5.1.A specialized investment banking shall have the form of closed joint-stock company or a limited liability company.

5.2.The minimum share capital of a specialized investment banking shall be determined by the Bank of Mongolia by taking into consideration of the national economic security, economic status, levels of foreign investment, balance indicators of state payments, changes in the MNT exchange rate, bank's solvency, characteristics of the operation of specialized investment banks, the amount of project financing in the banking sector, and other necessary factors.

CHAPTER TWO

ACTIVITIES OF Specialized investment banking

Article 6.Activities of specialized investment banking

6.1.A specialized investment banking shall undertake the following activities aimed at financing the projects to be implemented in the territory of Mongolia:

6.1.1.providing loan;

6.1.2.settlement;

6.1.3.guarantees and warranties;

6.1.4.sale and purchase of securities and financial instruments;

6.1.5.sale, purchase, and trade of a foreign currency;

6.1.6.underwriting;

6.1.7.custodian;

6.1.8.providing consultancy and information in the field of finance and investment.

6.2.The Bank of Mongolia shall grant the permits to engage in activities specified in sub-paragraphs 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 and 6.1.5 of this Law, and the Financial Regulatory Commission shall grant the permits to engage in activities specified in sub-paragraphs 6.1.6, 6.1.7 and 6.1.8 of this Law.

6.3.The Financial Regulatory Commission shall obtain the opinion of Bank of Mongolia in advance each time when granting the permits specified in paragraph 6.2 of this Law.

Article 7.Providing a loan

7.1.A specialized investment bank may provide loans to customers with purpose for financing the project.

7.2.The Bank of Mongolia and the Financial Regulatory Commission shall jointly determine the amount of loans to be granted to the project, and the requirements to be adhered to in loan and loan operations of the specialized investment bank by taking into account the amount of loans granted to legal entities by the systematically important banks in the banking system and other factors.

7.3.The term of the Loan specified in paragraph 7.1 of this Law shall not be less than 2 years.

7.4.If the performance of the obligations is satisfied through the license of minerals pledged by the specialized investment bank, it shall be transferred only on the basis of an auction to the competent entity who meets the conditions specified in paragraph 7.1 of the Law on Minerals.

Article 8.Settlement

8.1.A specialized investment bank may perform settlements of customers, the Bank of Mongolia and banks that are directly related to the activities specified in sub-paragraphs 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4 and 6.1.6 of this Law.

8.2.Settlement activities of the specialized investment banks shall be regulated in accordance with relevant laws.

Article 9.Guarantees and warranties

9.1.Within the restrictions specified in paragraph 14.1 of this Law, a specialized investment bank may issue a guarantee or warrantee to a third party for the customer's obligations in connection with project financing alone or jointly with other parties.

9.2.Requirements and conditions for guarantees and warrantees to be issued by specialized investment banks shall be regulated by the procedure approved by the Bank of Mongolia.

Article 10.Sale and purchase of securities and financial instruments

10.1.A specialized investment bank may issue securities in foreign and domestic securities markets within the restrictions specified in Article 14 of this Law.

10.2.The securities to be issued in the domestic securities market in accordance with paragraph 10.1 of this Law shall be in a closed framework.

10.3.A specialized investment bank may issue short-term securities on the money market for the purpose of management of the quick payment ability and monetary asset reserves.

10.4.A specialized investment bank may buy and purchase securities and financial instruments of the costumer to be traded on the securities market and monetary market for the purpose of the project financing.

10.5.A specialized investment bank may hold company shares for up to five years.

10.6.A specialized investment bank may own up to 20 percent of the shares issued by the costumer or its related parties, and the shares held shall not have voting rights.

10.7.The Bank of Mongolia and the Financial Regulatory Commission shall jointly approve the types, registration and amount of the securities and financial instruments to be sold and purchased by the specialized investment banks and the procedures to be adhered to in the making of the transactions within the restrictions set forth in paragraph 14.3 of this Law.

Article 11.Sale, purchase, and trade of the foreign currency

11.1.A specialized investment bank may sell and purchase the foreign currency and/or conduct other related foreign exchange transactions in order to manage foreign currency exchange rate risk that may arise in performing customer settlements and conducting operations within the scope of activities specified in sub-paragraphs 6.1.1 and 6.1.6 of this Law.

11.2.The activities specified in paragraph 11.1 of this Article shall be regulated by the Law on Currency Regulation and other relevant laws.

Article 12.Underwriting, custodian, and activities providing consultancy and information in the field of finance and investment

12.1.In connection with the financing of projects by the specialized investment banks, the relations to carry out the activities specified in sub-paragraphs 6.1.6, 6.1.7, and 6.1.8 of this Law shall be regulated by the Law on Securities Market and other relevant legislation.

Article 13.Activities prohibited for the specialized investment bank

13.1.A specialized investments bank shall be prohibited to carry out the following activities:

13.1.1.to engage in activities other than those specified in Article 6 of this Law;

13.1.2.to open a bank account with terms of cash deposits and interest payments and to create capital resources equivalent to them;

13.1.3.to establish subsidiaries and affiliates;

13.1.4.to purchase of shares and securities belonging to the shares of legal entities of Mongolia being engaged in the field of banking and finance.

Article 14.Restrictions and requirements for specialized investment banking

14.1.The amount of investment bank loans or assets to be considered equivalent to loans to any person, its related parties, or affiliated parties shall not exceed three times the equity capital of the specialized investment bank.

14.2.The total amount of loans and/or assets to be considered equivalent to loans shall not exceed ten times the equity capital of the specialized investment bank.

14.3.The sum of the total amount of guarantees, warrantees, and securities being held shall not exceed five times the equity capital of the specialized investment bank.

14.4.The requirements and restrictions on activities other than those specified in this Article shall be jointly approved by the Bank of Mongolia and the Financial Regulatory Commission.

CHAPTER THREE

ESTABLISHING A SPECIALZED INVETSMENT BANK

Article 15.Establishing a specialized investment bank

15.1.The Bank of Mongolia shall grant the permits to establishing a specialized investment bank.

15.2.In the event that a foreign state-owned legal entity establishes a specialized investment bank, or owns 33 percent or more of the total issued shares, securities belonging to shares, or the source of liabilities of the specialized investment bank, the permission of the state competent authority shall be obtained in advance in accordance with the relevant laws.

15.3.In the event that a foreign legal entity engages in specialized investment banking, that legal entity shall be only a bank or financial institution, and the specialized investment bank shall be a subsidiary of that legal entity.

15.4.Funds contributed to the specialized investment bank of the legal entity specified in paragraph 15.3 of this Law and the source of operations shall be the foreign currency originating from a non-national economic entity or shall not be formed in the national currency of Mongolia owned by that entity.

15.5.An influential shareholder of a specialized investment bank shall be prohibited from selling or transferring the shares or securities belonging to the shares of the specialized investment bank to others without the permission of the Bank of Mongolia.

15.6.A shareholder of a specialized investment bank may own the total issued shares of the bank alone.

Article 16.Requirements for founders of a specialized investment bank

16.1.Founder of a specialized investment bank shall meet the requirements specified in Articles 19, 20 and paragraph 23.1 of the Law on Banking.

16.2.A foreign bank or financial institution establishing a specialized investment bank shall meet following requirements in addition to the requirements specified in paragraph 16.1 of this Law:

16.2.1.to be a legal entity engaged in banking and financial activities on the basis of a special permit issued by the competent authority of a foreign country;

16.2.2.to be undertook an obligation to invest enough capital to meet the regulatory capital to a specialized investment bank in case of violation of criteria determined by the Bank of Mongolia with respect to payment ability and adequacy of the own equity of the specialized investment bank;

16.2.3.to be followed the internationally accepted principles and standards in the supervision and regulation of banks and financial institutions of the founding country;

16.2.4.in the last five years, due to serious violations of the laws of its country or other countries, the permission to establish a bank or its units has been revoked, and it has not faced solvency or financial difficulties;

16.2.5.the founding legal entity and its management have never been convicted of crime on money laundering and the financing of terrorism;

16.2.6.be able to comply its activities with the scope of the Legislation on Banking.

Article 17.Documents to be completed for establishing a specialized investment bank

17.1.The founder of a specialized investment bank shall prepare the documents specified in paragraph 20.1 of the Law on Banking and paragraph 16.1 of the Law on State Registration of Legal Entities.

17.2.In addition to the documents specified in paragraph 17.1 of this Law and paragraph 16.2 of the Law on State Registration of Legal Entities, a foreign bank or financial institution establishing a specialized investment bank shall prepare the following documents:

17.2.1.a decision by the competent regulatory body of the respective jurisdiction of the country to establish and operate a specialized investment bank in the territory of Mongolia;

17.2.2.if required by the law, a permission obtained in accordance with the Law on Investment.

17.3.The Bank of Mongolia and the Financial Regulatory Commission shall jointly determine the conditions and requirements for the establishment, reorganization, liquidation of a specialized investment bank, and issuance and holding its shares and securities belonging to shares.

Article 18.Issuing a special permit to establish a specialized investment bank

18.1.When reviewing applications and other documents requesting a special permit to establish a specialized investment bank, the Bank of Mongolia shall determine whether the following requirements are met:

18.1.1.requirements specified in Article 16 of this Law;

18.1.2.whether it is possible to carry out bank supervision and coercive measures specified in the Law on Banking without any hindrance and effectively.

18.2.When receiving an application for a special permit to establish a specialized investment bank, the Bank of Mongolia shall review the requirements specified in Article 16 of this Law and the documents specified in Article 17 of this Law. If additional documents are required, the date of submission of such additional documents shall be considered as the date of receipt of the application.

Article 19.Refusal to issue a special permit to establish a specialized investment bank

19.1.The Bank of Mongolia shall refuse to issue a special permit to establish a specialized investment bank on the following grounds:

19.1.1.if fails to meet the requirements specified in Articles 5 and 16 of this Law;

19.1.2.on the grounds specified in the paragraph 24.1 of the Law on Banking.

Article 20.Registration of specialized investment banks

20.1.A specialized investment bank that has received a special permit from the Bank of Mongolia in accordance with this Law shall be registered in the state register.

20.2.The registration of the specialized investment bank in the state register shall be informed publicly.

Article 21.Name of the specialized investment bank

21.1.The name of a specialized investment bank shall consist of its proper name and the word "specialized investment bank".

21.2.The name of a specialized investment bank established by a foreign bank or financial institution consists of the name of the parent company and the word "specialized investment bank".

21.3.The name of the specialized investment bank shall be changed in accordance with the law with the permission of the Bank of Mongolia.

Article 22.Cancellation of the special license to establish a specialized investment bank

22.1.The Bank of Mongolia shall revoke the special permit to establish a specialized investment bank on the following grounds and announce it to the public:

22.1.1.a specialized investment bank has been declared bankrupt or insolvent, or a competent authority has issued a decision to liquidate it;

22.1.2.fails to meet the requirements specified in Articles 5 and 16 of this Law;

22.1.3.The grounds specified in Article 27 of the Law on Banking has been established.

CHAPTER FOUR

MANAGEMENT, REPORTING AND SUPERVISION OF SPECIALIZED INVESTMENT BANKS

Article 23.Management of specialized investment bank

23.1.The person exercising the rights of a shareholder of a specialized investment bank established by a foreign bank or financial institution shall be appointed by the competent person exercising the management of the parent company of the specialized investment bank.

23.2.At least two members of the Board of Directors of a specialized investment bank and the executive management shall be persons who are experts in the field of project financing and investment and have at least five years of experience as competent officials in banks and financial institutions.

23.3.The Board of Directors of a specialized investment bank shall have at least five members and at least two independent members.

23.4.It shall be prohibited for a competent official of a specialized investment bank to be a legal entity that provides custodian, valuation, or audit services to that bank, a related person of the competent official of such company, an appraiser, or an auditor.

Article 24.Financial statements

24.1.A specialized investment bank shall issue financial statements in accordance with the Law on Accounting.

Article 25.Supervision

25.1.The relations in connection with the structure and organization of a specialized investment bank, its parent company, and banking conglomerate, requirements for assets, liabilities, equity, and other appropriate ratio criteria, as well as supervision to be conducted on them shall be regulated by the Law on Banking and the procedures jointly approved by the Bank of Mongolia and the Financial Regulatory Commission.

25.2.If the founder of a specialized investment bank is a foreign legal entity, the Bank of Mongolia and the Financial Regulatory Commission may jointly conduct a supervision with the competent financial regulatory authority of the respective country where the entity is located.

25.3.The competent financial regulatory authority of the country where the founder of the specialized investment bank resides may conduct the supervision on the activities of the specialized investment bank established and registered in accordance with this Law with the approval of the Bank of Mongolia.

CHAPTER FIVE

MISCELLANEOUS

Article 26.Liability to be imposed on the violators of the Law

26.1.Any person or legal entity who breached this Law shall be liable according to the Criminal Code or Law on Violations and other relevant laws.

Article 27.Entry into force of the Law

27.1.This Law shall enter into force on March 1, 2023.

 

 

THE CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA  ZANDANSHATAR.G