A

A

A

  • Нүүр
  • Монгол Улсын хууль
  • ГОЛ, МӨРНИЙ УРСАЦ БҮРЭЛДЭХ ЭХ, УСНЫ САН БҮХИЙ ГАЗРЫН ХАМГААЛАЛТЫН БҮС, ОЙН САН БҮХИЙ ГАЗАРТ АШИГТ МАЛТМАЛ ХАЙХ, АШИГЛАХЫГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ
Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2009 оны 7 дугаар сарын 16-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ГОЛ, МӨРНИЙ УРСАЦ БҮРЭЛДЭХ ЭХ, УСНЫ САН БҮХИЙ ГАЗРЫН ХАМГААЛАЛТЫН БҮС, ОЙН САН БҮХИЙ ГАЗАРТ АШИГТ МАЛТМАЛ ХАЙХ, АШИГЛАХЫГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох, тухайн газарт байгаль орчныг нөхөн сэргээхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын үндсэн хууль, үндэсний аюулгүй байдлын тухай, Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Усны тухай, Ойн тухай, Ашигт малтмалын тухай хууль, энэ хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

3 дугаар зүйл. Хуулийн нэр томъёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

3.1. Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх" гэж гадаргын урсацын үндсэн хэсэг бүрэлдэн бий болдог өндөр уулсын бүс, сав газрын эхийг;

3.1.2."ойн сан бүхий газар" гэж Ойн тухай хуулийн 3.1.2-т заасныг;

3.1.3."усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс" гэж Усны тухай хуулийн 31.3-т заасныг.

4 дүгээр зүйл.Ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох

Хэвлэх

4.1.Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дэх гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглоно.

4.2.Энэ хуулийн 4.1 дэх хэсэг стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордод хамаарахгүй.

4.3.Энэ хуулийн 4.1-д заасан газрын хилийн заагийг Засгийн газар тогтооно.

4.4.Энэ хуулийн 4.3-т заасан хилийн заагийн гадна үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь өөрийн хөрөнгөөр байгаль орчны нөхөн сэргээлт хийж, таримал ой, хиймэл нуур, усан сан байгуулсан бол энэхүү хуулийн үйлчлэлд хамаарахгүй.

4.5.Энэ хуулийн 4.1-д заасан газарт ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгохгүй.

4.6.Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56.1.3-т заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийг цуцлахдаа уг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид нөхөх олговор төлөх бөгөөд холбогдох журмыг Засгийн газар тогтооно.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ АЖИЛЛАГАА

5 дугаар зүйл.Байгаль орчныг нөхөн сэргээх

Хэвлэх

5.1.Энэ хуулийн 4.6-д заасны дагуу ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг цуцалсан нь тухайн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийг байгаль орчныг нөхөн сэргээх үүргээс чөлөөлөхгүй.

5.2.Байгаль орчныг нөхөн сэргээх ажлыг орон нутгийн удирдлага болон нутгийн иргэдийн олон нийтийн хяналт дор 2 хүртэл жилийн хугацаанд хийж дуусгана.

5.3.Энэ хуулийн 5.2-т заасан олон нийтийн хяналтыг иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын шийдвэрээр байгаль орчныг хамгаалах зорилго, чиглэл бүхий төрийн бус байгууллагуудад гэрээний үндсэн дээр хариуцуулж болно.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД

6 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

6.1.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2023.06.29-ний өдрийн орчуулга)                                                    Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

June 16, 2009                                                                                         Ulaanbaatar city

 

ON PROHIBITION OF MINERAL EXPLORATION AND MINERAL MINING AT HEADWATERS OF RIVERS, PROTECTED ZONES OF WATER RESERVOIRS AND FOREST FUND AREAS

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Purpose of the Law

1.1.The purpose of this Law is to regulate relations concerning the prohibition of mineral exploration and mineral mining at headwaters of rivers, protected zones of water reservoirs and forest fund areas, and environment rehabilitation in the areas.

Article 2.Legislation on prohibition of mineral exploration and mineral mining at headwaters of rivers, protected zones of water reservoirs and forest fund areas

2.1.The legislation on prohibition of mineral exploration and mineral mining at headwaters of rivers, protected zones of water reservoirs and forest fund areas, shall consist of the Constitution of Mongolia, Law on National Security, Law on Environment Protection, Law on Water, Law on Forests, Law on Minerals, this Law, and other legislative acts enacted in conformity of these laws.

Article 3.Definition of the terms of the Law

3.1.The terms used in this Law shall be interpreted as follows:

3.1.1."Headwaters of rivers" shall mean high mountain region, upper basin of river where bulk of surface water runoff flow is originated;

3.1.2."Forest fund areas" shall mean what is specified in sub-paragraph 3.1.2 of the Law on Forests;

3.1.3."Protected zones of water reservoirs" shall mean what is specified in paragraph 31.3 of the Law on Water.

Article 4.Prohibition of mineral exploration and mineral mining

4.1.Mineral exploration and mineral mining shall be prohibited at headwaters of rivers, protected zones of water reservoirs and forest fund areas within the territory of Mongolia.

4.2.Paragraph 4.1 of this Law shall not apply to mineral deposits of strategic importance.

4.3.The Government shall determine the boundaries of the areas specified to in paragraph 4.1 of this Law.

4.4.This Law does not apply in the case where a license holder operates outside the boundaries specified in paragraph 4.3 of this Law, engages environment rehabilitation with own funds and established the planted forests, artificial lake and water pool.

4.5.Minerals exploration and mining licenses shall not be issued for the areas specified in paragraph 4.1 of this Law.

4.6.According to sub-paragraph 56.1.3 of the Law on Minerals, the compensations shall be paid to the license holders whose licenses were revoked, and the Government shall determine the relevant procedure thereto.

CHAPTER TWO

ENVIRONMENTAL REHABILITATION ACTIVITIES

Article 5.Environmental rehabilitation

5.1.Revocation of the mineral's exploration and mining licenses according to paragraph 4.6 of this Law shall not exempt the license holders from their duties to rehabilitate the environment.

5.2.Environmental rehabilitation activities shall be completed within two years under the public monitoring of local governance and local citizens.

5.3.The public monitoring specified in paragraph 5.2 of this Law may be delegated to non- governmental organizations with purpose and direction of environmental protection on the basis of a contract by decision of the Citizens' Representatives Khural.

CHAPTER THREE

MISCELLANEOUS

Article 6.Liabilities for Violators of the Law

6.1.Any person or legal entity who violates this Law shall be held liable under the Criminal Code or the Law on Violations.

/This Article was modified by the law as of December 4, 2015/

 

 

THE CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA DEMBEREL.D