A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2004 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ДААТГАЛЫН ТУХАЙ

(Шинэчилсэн найруулга)

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Нийтлэг үндэслэл

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь даатгалын үйл ажиллагаа явуулах эрх зүйн үндсийг тогтоож, төрийн эрх бүхий байгууллагаас даатгалын үйл ажиллагааг зохицуулах, хяналт тавих, даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, даатгуулагчийн эрх ашгийг хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл. Даатгалын тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Даатгалын тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Компанийн тухай хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл. Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Хэвлэх

3.1.Нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн даатгалын харилцааг холбогдох хуулиар зохицуулна.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

3.2.Даатгагч, даатгуулагчийн хооронд үүсэх гэрээний харилцааг Иргэний хуулиар зохицуулна.

3.3.Даатгалын зуучлагч, даатгалын төлөөлөгч, даатгалын хохирол үнэлэгчийн эрх зүйн байдлыг Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хуулиар зохицуулна.

3.4.Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн албан журмын даатгалтай холбогдсон харилцааг Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулиар зохицуулна.

/Энэ хэсгийг 2013 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

3.5.Малын индексжүүлсэн даатгалын харилцааг хуулиар зохицуулна.

/Энэ хэсгийг 2014 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

3.6.Даатгалын үйл ажиллагаатай холбогдсон энэ хуулийн 3.1-3.5-д зааснаас бусад харилцааг энэ хуулиар зохицуулна.

/Энэ хэсэг болон хэсгийн дугаарт 2013 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хууль, 2014 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар тус тус өөрчлөлт оруулсан/

4 дүгээр зүйл. Хуулийн нэр томъёо

Хэвлэх

4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

4.1.1."даатгалын үйл ажиллагаа" гэж даатгалын гэрээний дагуу даатгагч нь даатгалын тохиолдол үүсэхэд учирсан хохирол буюу хэлэлцэн тохирсон даатгалын нөхөн төлбөрийг төлөх үүргийг тодорхой этгээдийн өмнө хүлээж буй үйл ажиллагааг;

4.1.2."даатгагч" гэж энэ хуулийн дагуу даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан компанийг;

4.1.3."даатгуулагч" гэж өөрийн ашиг сонирхлын төлөө даатгалын зүйлээ даатгуулж, даатгагчтай гэрээ байгуулсан иргэн, хуулийн этгээдийг;

4.1.4."даатгалын тохиолдол" гэж даатгуулсан зүйлд учирсан хохирол, тохиролцсон болзол бүрдэхийг;

4.1.5."даатгалын хураамж" гэж даатгуулагч даатгалын зүйлээ даатгуулсны төлөө даатгагчид төлөх төлбөрийг;

4.1.6."даатгалын нөхөн төлбөр" гэж гэрээний дагуу даатгалын тохиолдол үүссэн нөхцөлд даатгагчаас даатгуулагчид олгох мөнгөн хөрөнгийг;

4.1.7."даатгалын багц дүрэм" гэж энэ хуульд заасны дагуу эрх бүхий байгууллагаас даатгалын үйл ажиллагааг зохицуулах зорилгоор гаргаж буй дүрэм, журам, заавар, нөхцөл, шаардлагыг;

4.1.8."актуарч" гэж даатгагчийн төлбөрийн чадварын түвшин, санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор учирч болзошгүй эрсдлийг урьдчилан үнэлж, эдийн засаг, математикийн тооцоо, судалгааны үндсэн дээр үйл ажиллагаа явуулдаг этгээдийг;

4.1.9."давхар даатгалын үйл ажиллагаа" гэж даатгагч нь даатгуулагчийн өмнө хүлээсэн үүргээ бүрэн буюу хэсэгчлэн дахин даатгахыг;

4.1.10."гадаадын зохицуулах байгууллага" гэж даатгалын үйл ажиллагаанд хяналт тавих чиг үүрэг бүхий гадаад улсын байгууллагыг;

4.1.11."эрх бүхий албан тушаалтан" гэж Компанийн тухай хуулийн 81.1-д заасан этгээдийг.

4.1.12."холбогдох этгээд" гэж даатгагч болон даатгалын үйл ажиллагаа эрхэлж байсан, тэдэнд хувьцааны хяналтын багцаа эзэмшүүлдэг хуулийн этгээд, уг хуулийн этгээдийн хувьцааны хяналтын багцыг эзэмшдэг аливаа иргэн, хуулийн этгээд болон Компанийн тухай хуулийн 97.1-д заасан нэгдмэл сонирхолтой этгээдийг.

/Энэ заалтыг 2009 оны 6 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

4.2.Давхар даатгалын үйл ажиллагаанд энэ хуулийн 4.1.1 дэх заалт нэгэн адил хамаарна.

4.3.Бодит хохирлоос үл хамааран тодорхой итгэлцүүр буюу бусад аргачлалыг ашиглан даатгагчийн хүлээсэн үүргийн гүйцэтгэлийг томъёогоор дундажлан тооцоолж гаргадаг үйл ажиллагаа энэ хуулийн 4.1.1-д нэгэн адил хамаарна.

5 дугаар зүйл. Гадаадын иргэн, хуулийн этгээд, харьяалалгүй хүний даатгал

Хэвлэх

5.1.Гадаад улсын иргэн, хуулийн этгээд, харьяалалгүй хүн Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт байгаа эд хөрөнгө, эдийн бус хөрөнгөө Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээдийн нэгэн адил нөхцөлөөр даатгуулах эрхтэй.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

Даатгалын ангилал, төрөл, хэлбэр

6 дугаар зүйл. Даатгалын ангилал, төрөл, хэлбэр

Хэвлэх

6.1.Даатгалыг урт хугацааны даатгал, ердийн даатгал гэж ангилна.

6.2.Даатгал нь сайн дурын болон албан журмын гэсэн төрөлтэй байна.

/Энэ хэсэгт 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

6.3.Даатгалын төрөл тус бүр нь хэлбэртэй байх бөгөөд албан журмын даатгалын хэлбэрийг хуулиар тогтооно.

/Энэ хэсэгт 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

6.4.албан журмын даатгалын эрсдэл, нөхцөлийн талаархи нарийвчилсан зохицуулалтыг уг даатгалыг заавал даатгуулах даатгал гэж тодорхойлсон хуулиар зохицуулна.

/Энэ хэсэгт 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

6.5.Сайн дурын даатгалын хэлбэрийг Санхүүгийн зохицуулах хороо тогтооно.

6.6.Даатгагчийн үйл ажиллагаа нь энэ хуулийн дагуу тодорхойлсон ангилал, төрөл, хэлбэрээс өөр байна гэж үзвэл энэ хуульд нийцүүлэхийг Санхүүгийн зохицуулах хороо даатгагчид даалгаж болно.

7 дугаар зүйл. Даатгалын хураамж

Хэвлэх

7.1.албан журмын даатгалын хураамжийн хэмжээг Монгол Улсын хуулиар тогтооно.

/Энэ хэсэгт 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

7.2.Сайн дурын даатгалын хураамжийн хэмжээг энэ хуулийн 14.2.5-д заасан аргачлалын дагуу даатгагч тогтооно.

8 дугаар зүйл. Даатгалын нөхөн төлбөр

Хэвлэх

8.1.Даатгагч нь хууль болон гэрээнд заасан нөхцөлийн дагуу энэ хуулийн 8.4-т заасан баримтыг үндэслэн даатгуулагчид даатгалын нөхөн төлбөрийг олгоно.

8.2.Даатгалын гэрээнд заасан тохиолдолд нөхөн төлбөрийг даатгуулагчийн буруугаас хохирсон гуравдагч этгээдэд шууд олгож болно.

8.3.Даатгуулагч нас барсны дараа даатгалын тохиолдол үүссэн бол даатгалын нөхөн төлбөрийг түүний хууль ёсны буюу гэрээслэлээр өв залгамжлагчид олгоно.

8.4.Даатгалын нөхөн төлбөрийг дараахь баримтыг үндэслэн олгоно:

8.4.1.даатгуулагчийн өргөдөл;

8.4.2.даатгалын баталгааны эх хувь;

8.4.3.учирсан хохирлын тухай хохирол үнэлэгчийн бичгээр гаргасан дүгнэлт, акт материал;

8.4.4.шаардлагатай гэж үзвэл холбогдох мэргэжлийн байгууллагын гаргасан дүгнэлт, тодорхойлолт.

8.5.Даатгагч дараахь үндэслэлээр нөхөн төлбөрийг бүрэн буюу түүний зарим хэсгийг олгохоос татгалзаж болно:

8.5.1.даатгуулагч санаатайгаар хохирол учруулсан буюу даатгалын тохиолдол бий болох нөхцөл, орчныг бүрдүүлсэн;

8.5.2.даатгуулагч даатгалын зүйлийн талаар даатгагчид худал мэдээлсэн, хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон;

8.5.3.даатгалын гэрээнд зааснаас бусад шалтгаанаар хохирол гарсан;

8.5.4.гарсан хохирлыг даатгуулагч буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлсэн;

8.5.5.хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэл.

8.6.Даатгагч нь нөхөн төлбөр олгохоос татгалзсан үндэслэлээ тодорхой гаргаж, даатгуулагчид бичгээр мэдэгдэнэ.

8.7.Даатгалын гэрээнд заасан бол буруутай этгээдээс төлбөр нэхэмжлэх даатгуулагчийн эрх нь даатгалаар олгогдсон нөхөн төлбөр, түүнтэй холбогдон гарсан зардлын хэмжээгээр даатгагчид шилжинэ.

9 дүгээр зүйл. Даатгагчийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

9.1.Даатгагч дараахь эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ:

9.1.1.энэ хуулийн 8.5-д заасан үндэслэлийн дагуу даатгалын нөхөн төлбөрийг бүрэн буюу хэсэгчлэн олгохоос татгалзах;

9.1.2.даатгуулагчийн эрх, үүрэг нь шинэ эзэмшигчид шилжих тохиолдолд даатгагч гэрээнд өөрчлөлт оруулах саналыг шинэ эзэмшигчид тавих;

9.1.3.даатгуулагч хууль болон гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд гэрээг цуцлах, эсхүл түүнд өөрчлөлт оруулахыг шаардах;

9.1.4.даатгалын тохиолдол болсон үед нөхөн төлбөрийг хууль болон гэрээгээр тохиролцсон хугацаа, хэмжээнд олгох;

9.1.5.даатгалын баталгааг гэрээнд заасан хугацаанд даатгуулагчид олгох;

9.1.6.даатгалын хууль тогтоомж, гэрээний нөхцөлийг даатгуулагчид танилцуулах;

9.1.7.Монгол Улсын хуулиар зөвшөөрснөөс бусад нөхцөлд даатгуулагчийн талаархи мэдээ, материалын нууцыг задруулахгүй байх;

9.1.8.даатгалын эрсдэлийн улмаас учирч болох хохирлын хэмжээг багасгах зорилгоор даатгуулагчийн авсан арга хэмжээний өртгийг даатгуулагчид нөхөн төлөх;

9.1.9.даатгуулагч нас барсан тохиолдолд түүний эрх, үүргийг хууль ёсны буюу гэрээслэлээр өв залгамжлагчид нь шилжүүлэх;

9.1.10.гэрээний хугацаанд даатгуулагч эрх зүйн чадамжгүй нь тогтоогдвол түүний эрх, үүргийг хэрэгжүүлэхийн тулд хууль ёсны асран хамгаалагчийг шүүхээр тогтоолгож, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих;

9.1.11.Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тогтоосон журмын дагуу санхүүгийн тайлангийн хураангуйг хэвлэлд нийтлэх.

10 дугаар зүйл. Даатгуулагчийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

10.1.Даатгуулагч дараахь эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ:

10.1.1.даатгалын тохиолдол болсон үед гэрээний нөхцөлийн дагуу нөхөн төлбөр олгохыг даатгагчаас шаардах;

10.1.2.даатгагч хууль болон гэрээний үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд гэрээг цуцлах, эсхүл түүнд өөрчлөлт оруулахыг шаардах;

10.1.3.даатгуулагчийн эрх, үүрэг шинэ эзэмшигчид шилжих тохиолдолд шинэ эзэмшигч гэрээнд өөрчлөлт оруулах саналыг даатгагчид тавих;

10.1.4.даатгалын хураамжийг хууль болон гэрээнд заасан хугацаанд даатгагчид төлөх;

10.1.5.даатгалын зүйлийг эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, даатгалын тохиолдол болсон үед хохирлыг багасгах зорилгоор бололцоотой арга хэмжээг авах, даатгагчид нэн даруй мэдэгдэх;

10.1.6.даатгал хийлгэхтэй холбогдсон баримт материалыг даатгагчид үнэн зөв гаргаж өгөх.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

Даатгалын үйл ажиллагааг төрөөс зохицуулах

11 дүгээр зүйл. Даатгалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага

Хэвлэх

11.1.Даатгалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь даатгалын үйл ажиллагааны талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

11.1.1.даатгалын тухай хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох талаар санал боловсруулах;

11.1.2.Засгийн газрыг даатгалын бодлогын зөвлөгөөгөөр хангах;

11.1.3.хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүрэг.

12 дугаар зүйл. Даатгалын зохицуулах байгууллага

Хэвлэх

12.1.Даатгалын үйл ажиллагааг зохицуулах, хянах эрхийг даатгалын асуудал хариуцсан Санхүүгийн зохицуулах хороо /цаашид "Зохицуулах хороо" гэх/ хэрэгжүүлнэ.

12.2.Зохицуулах хорооны үйл ажиллагааны чиглэл, зохион байгуулалтын бүтцийг Улсын Их Хурал баталж, улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ.

12.3.Зохицуулах хороо Улсын Их Хуралд ажлаа хариуцан тайлагнана.

121дүгээр зүйл. Даатгагчдын нэгдсэн холбоо

Хэвлэх

121.1.Албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авсан даатгагч нь Албан журмын даатгагчдын холбоо /цаашид "Холбоо" гэх/-нд гишүүн болох үүрэгтэй.

121.2.Холбоонд албан журмын даатгагч бүр нэгдэх бөгөөд уг холбооны удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд даатгагч, даатгуулагч, Санхүүгийн зохицуулах хороо, санхүүгийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын төлөөллийг оролцуулах ба удирдах зөвлөлийн бүтэц, бүрэлдэхүүнийг Санхүүгийн зохицуулах хороо батална.

121.3.Холбоо нь дараах үндсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх алба, сантай байна:

121.3.1.албан журмын даатгалын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, мэдээлэл солилцох чиг үүрэг бүхий даатгалын мэдээллийн нэгдсэн сан;

121.3.2.даатгагч, даатгуулагч, хохирогч, иргэнээс даатгалын тохиолдлын талаарх мэдээллийг хүлээн авч, даатгалын тохиолдлыг шуурхай, үнэн зөв тодорхойлох боломжийг даатгагч, даатгуулагч, хохирогчид бүрдүүлэх чиг үүрэг бүхий шуурхай алба;

121.3.3.албан журмын даатгалын сан.

121.4.Энэ хуулийн 121.3.3-т заасан даатгалын санг бүрдүүлэх, зарцуулахтай холбогдсон харилцааг албан журмын даатгалын хэлбэрийг тогтоосон хуулиар зохицуулна.

121.5.Холбоо нь дараах үндсэн эрх, үүрэгтэй:

121.5.1.гишүүдийн үйл ажиллагааны уялдаа, холбоог хангах;

121.5.2.гишүүдийн ашиг сонирхлыг хамгаалах;

121.5.3.шүүхийн өмнө гишүүдийн эрх ашгийг хамгаалах;

121.5.4.даатгалын тохиолдлыг бууруулах, албан журмын даатгалын сургалт, сурталчилгаа явуулах.

121.6.Холбооны хөрөнгө дараах үндсэн эх үүсвэрээс бүрдэнэ:

121.6.1.үүсгэн байгуулагчаас шилжүүлсэн хөрөнгө;

121.6.2.элсэлтийн хураамж, гишүүний татвар болон бусад төлбөр;

121.6.3.зээл, тусламж, хандив;

121.6.4.хуулиар зөвшөөрсөн бусад эх үүсвэр.

121.7.Санхүүгийн зохицуулах хороо нь Холбооны үйл ажиллагаатай холбогдсон дүрэм, журам, зааврыг баталж, уг холбооны үйл ажиллагаанд хяналт тавина.

121.8.Холбоо нь үйл ажиллагаагаа жил бүр Зохицуулах хороонд тайлагнах бөгөөд холбооны санхүүгийн хураангуй тайланг жил бүрийн эхний улиралд багтаан хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлнэ.

121.9.Холбоо нь хууль тогтоомжид нийцсэн, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос зөвшөөрсөн дүрэмтэй байна.

/Энэ зүйлийг 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

13 дугаар зүйл. Зохицуулах хорооны бүрэн эрх

Хэвлэх

13.1.Зохицуулах хороо дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

13.1.1.энэ хуулийн дагуу тусгай зөвшөөрөл авсан даатгагчийн даатгалын үйл ажиллагаанд хяналт тавих;

13.1.2.даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох, тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг биелүүлж байгаа эсэхэд хяналт тавих;

13.1.3.даатгалын багц дүрмийг батлах, хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих;

13.1.4.даатгалын дотоод, гадаад зах зээлийг судлах, даатгалын талаархи албан ёсны мэдээлэл гаргах;

13.1.5.даатгагч, даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн нэгдсэн бүртгэл хөтлөх;

13.1.6.хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.

13.2.Зохицуулах хороо нь даатгагч дампуурах болон даатгалын үйл ажиллагаатай холбоотой хууль бус үйл ажиллагаанаас үүсч болзошгүй хохирлоос даатгуулагч болон олон нийтийг хамгаалах зорилгоор байнгын хяналтыг хэрэгжүүлнэ.

14 дүгээр зүйл. Даатгалын багц дүрэм

Хэвлэх

14.1.Даатгалын үйл ажиллагааг Зохицуулах хорооноос баталсан даатгалын багц дүрмээр зохицуулна.

14.2.Даатгалын багц дүрэмд дараахь дүрэм, журам, заавар, нөхцөл, шаардлага, хэмжээ багтана:

14.2.1.даатгагчид тавигдах шаардлага, даатгагчийн дагаж мөрдөх үзүүлэлт;

14.2.2.даатгагчийн төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлт, түүнд хяналт тавих журам;

14.2.3.даатгалын нөөц сан албан журмын даатгалын сан болон бусад санг бүрдүүлэх, хуваарилах, түүнд хяналт тавих журам;

/Энэ заалтад 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

14.2.4.даатгалын нөөц санд болон албан журмын даатгалын санд төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээ, түүнийг хөрөнгө оруулалтад байршуулахад тавигдах нөхцөл, шаардлага;

/Энэ заалтад 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

14.2.5.даатгалын хэмжээ, даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох аргачлал;

14.2.6.даатгалын үнэлгээ хийх аргачлал;

14.2.7.даатгагч болон бусад этгээдээс даатгалын мэргэжлийн оролцогчид шууд болон шууд бусаар төлөх төлбөр, хураамжийг тооцох аргачлал;

14.2.8.даатгагчийн аудиторт тавигдах нөхцөл, шаардлага;

14.2.9.актуарчийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгох болон актуарын стандарт, үнэлгээ болон актуарчийн хяналт шалгалт хийх, тайлан гаргах журам;

14.2.10.гадаад улсад салбар, төлөөлөгчийн газраа нээх, түүгээр дамжуулан даатгалын үйл ажиллагаа явуулах даатгагчид тавигдах нөхцөл, шаардлага;

14.2.11.Монгол Улсад салбар, төлөөлөгчийн газраа нээх, түүгээр дамжуулан даатгалын үйл ажиллагаа явуулах гадаадын даатгагчид тавигдах нөхцөл, шаардлага;

14.2.12.даатгагчаас даатгуулагчид төлбөртэйгээр мэдээлэл, баримт бичиг өгөх нөхцөл, төлбөрийн жишиг хэмжээ;

14.2.13.даатгагчаас энэ хуульд заасны дагуу тайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах заавар;

14.2.14.даатгагчаас үйл ажиллагааныхаа тодорхой хэсгийг бусдад шилжүүлэх болон нэгтгэх үед гаргах өргөдлийг хянан шийдвэрлэх журам;

14.2.15.энэ хуульд заасан тусгай зөвшөөрлийг авах хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт;

14.2.16.даатгагчийн давхар даатгалын төлөвлөгөөнд тавигдах шаардлага;

14.2.17.Зохицуулах хороонд төлөх төлбөр, хураамж;

14.2.18.Дампуурлын тухай хууль, Компанийн тухай хуулиас гадуур даатгагчийг татан буулгах, дахин хөрөнгөжүүлэх үйл ажиллагааг явуулах журам;

14.2.19.даатгагчийн үйл ажиллагааг түр зогсоох нөхцөл;

14.2.20.даатгалтай холбоотой үйл ажиллагааг тодорхойлох заавар;

14.2.21.энэ хуульд заасан мэдээллийг хэвлэн нийтлэх журам.

15 дугаар зүйл. Даатгагчийн бизнесийн үйл ажиллагаа явуулах журам

Хэвлэх

15.1.Зохицуулах хорооноос даатгагчийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах зорилгоор тусгайлан журам гаргаж болно.

15.2.Даатгагч энэ хуулийн 15.1-д заасан журмыг заавал дагаж мөрдөх үүргийг хүлээхгүй боловч ийнхүү дагаж мөрдөөгүй нь даатгагчид хариуцлага ногдуулахад түүнийг даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмших тохиромжтой бус этгээд, эсхүл үйл ажиллагаагаа зохистой явуулаагүй гэж үзэх нөхцөл болж болно.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох

16 дугаар зүйл. Тусгай зөвшөөрөлгүйгээр даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэхийг хориглох

Хэвлэх

16.1.Энэ хуулийн 16.3, 17.2-т зааснаас бусад этгээд Зохицуулах хорооноос олгосон тусгай зөвшөөрөлгүйгээр Монгол Улсад болон Монгол Улсаас гадаад улсын нутаг дэвсгэрт даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэхийг хориглоно.

16.2.Монгол Улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан хуулийн этгээд гадаад улсын нутаг дэвсгэрт даатгалын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа бол энэ хуулийн 16.1-д заасны дагуу Монгол Улсаас гадаад улсын нутаг дэвсгэрт даатгалын үйл ажиллагаа явуулсанд тооцно.

16.3.Даатгагчтай гэрээ байгуулан давхар даатгалын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа гадаад улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан хуулийн этгээдэд энэ хуулийн 16.1 дэх хэсэг хамаарахгүй.

16.4.Энэ хуулийн дагуу тусгай зөвшөөрлийг нь түдгэлзүүлсэн болон хүчингүй болгосон даатгагч энэ хуулийн 16.1-д заасанчлан даатгалын үйл ажиллагаа явуулах эрхгүй.

16.5.Даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгохтой холбогдсон энэ хуульд зааснаас бусад харилцааг Зөвшөөрлийн тухай хуулиар зохицуулна.

/Энэ хэсэгт "Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулиар" гэснийг "Зөвшөөрлийн тухай хуулиар" гэж 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан бөгөөд 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

17 дугаар зүйл. Даатгагчийн даатгах хөрөнгө

Хэвлэх

17.1.Монгол Улсад оршин суугч хувь хүн, хуулийн этгээд Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт буй эд хөрөнгөө гагцхүү энэ хуулийн дагуу тусгай зөвшөөрөл авсан даатгагчид даатгуулна.

17.2.Энэ хуулийн дагуу тусгай зөвшөөрөл аваагүй гадаадын даатгагчтай даатгалын гэрээ байгуулж болох бөгөөд гэрээ байгуулах тохиолдол бүрт Зохицуулах хорооноос зөвшөөрөл авна.

/Энэ хэсэгт 2009 оны 6 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

17.3.Энэ хуулийн 17.2-т заасан гэрээ байгуулах зөвшөөрлийг Зохицуулах хороо зөвхөн дараахь тохиолдолд олгоно:

17.3.1.энэ хуулийн 17.1-д заасан даатгагч тухайн даатгалын эрсдэлийг хариуцах чадваргүй;

17.3.2.энэ хуулийн 17.1-д заасан даатгагч эрсдлийг хариуцах боломжгүй гэж үзэх бусад хүндэтгэх шалтгаан байвал.

17.4.Гадаадын даатгагчтай давхар даатгалын гэрээ байгуулах даатгагчид дараахь тохиолдолд энэ хуулийн 17.3 дахь хэсэг хамаарахгүй:

17.4.1.энэ хуулийн 47.1-д заасны дагуу давхар даатгалын төлөвлөгөөг Зохицуулах хороогоор батлуулсан бол;

17.4.2.энэ хуулийн 47.2-т заасны дагуу тухайн гэрээнд давхар даатгалын төлөвлөгөөнд тавигдах шаардлага хамаарахгүй байхаар Зохицуулах хорооноос тогтоосон бол.

18 дугаар зүйл. Даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авах эрх бүхий этгээд

Хэвлэх

18.1.Дараахь этгээд даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахаар өргөдөл гаргах эрхтэй:

18.1.1.Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан компани;

18.1.2.гадаад улсын хууль тогтоомжийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан компани.

19 дүгээр зүйл. Даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэх тухай өргөдөл гаргах

Хэвлэх

19.1.Энэ хуулийн 18 дугаар зүйлд заасан этгээд нь тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлөө Зохицуулах хороонд гаргана.

19.2.Өргөдлийг бичгээр гаргах бөгөөд түүнд эрхлэх даатгалын ангилал, төрөл, хэлбэрийг зааж, Зохицуулах хорооноос тогтоосон загварын дагуу энэ хууль болон даатгалын багц дүрэмд заасан баримт бичгийг хавсаргаж ирүүлнэ.

19.3.Зохицуулах хороо шаардлагатай гэж үзсэн нэмэлт мэдээлэл, баримт бичгийг өргөдөл гаргагчаас шаардаж болно.

20 дугаар зүйл. Тусгай зөвшөөрөл олгох, олгохоос татгалзах

Хэвлэх

20.1.Зохицуулах хороо дараахь шаардлагыг хангасан өргөдөл гаргагчид тусгай зөвшөөрлийг олгох бөгөөд тухайн даатгалын төрөл, хэлбэрээс хамааран нэмэлт шаардлага тавьж болно:

20.1.1.өргөдөл гаргагч, түүний эрх бүхий албан тушаалтан, өргөдөл гаргагчийн энгийн хувьцааны 10 буюу түүнээс дээш хувийг дангаараа буюу бусад этгээдтэй хамтран эзэмшдэг этгээд нь тус тус даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тохиромжтой этгээд бол;

20.1.2.өргөдөл гаргагч нь тусгай зөвшөөрлийг олгосны дараа энэ хууль болон даатгалын багц дүрмийг дагаж мөрдөх бүрэн боломжтой гэдэг нь нотлогдож байна гэж үзвэл;

20.1.3.тухайн даатгалын үйл ажиллагааг эрхлэхэд өргөдөл гаргагчийн удирдлага, зохион байгуулалт, санхүүгийн эх үүсвэр хангалттай гэж үзвэл;

20.1.4.тусгай зөвшөөрөл олгох нь нийтийн болон даатгуулагчийн ашиг сонирхолд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй гэж үзвэл.

20.2.Зохицуулах хороо даатгагчийн үйл ажиллагааны цар хүрээ, тусгай зөвшөөрлийн төрөл, хэлбэрээс хамааран тусгай зөвшөөрөлд тавигдах нөхцөл шаардлагыг хэдийд ч өөрчлөн тогтоож болно.

20.3.Зохицуулах хороо урт хугацааны болон ердийн даатгалын үйл ажиллагааг нэгэн зэрэг эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгохгүй.

20.4.Тусгай зөвшөөрлийг бичгээр олгох бөгөөд түүнд дараахь зүйлийг тусгана:

20.4.1.тусгай зөвшөөрлийг олгосон байгууллагын нэр;

20.4.2.тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр хаяг;

20.4.3.эрхлэх даатгалын ангилал, төрөл, хэлбэр;

20.4.4.үйл ажиллагаанд тавигдах нөхцөл, шаардлага;

20.4.5.тусгай зөвшөөрлийн дугаар, олгосон огноо;

20.4.6.тусгай зөвшөөрөл олгосон байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг, тамга/тэмдэг/;

20.4.7.давхар даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх эрхтэй эсэх.

20.5.Даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хугацаагүй олгох бөгөөд уг зөвшөөрөл нь энэ хуулийн 69, 70 дугаар зүйлд заасны дагуу түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох хүртэл хүчин төгөлдөр байна.

20.6.Зохицуулах хороо өргөдөл гаргагчид тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан, эсхүл тусгай зөвшөөрөл олгохыг зөвшөөрсөн боловч даатгалын тодорхой төрөл, хэлбэрийн үйл ажиллагаа явуулахыг зөвшөөрөөгүй бол энэ тухай бичгээр мэдэгдэж, татгалзсан үндэслэлийг заана.

20.7.Зохицуулах хороо өргөдлийг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 45 хоногийн дотор тусгай зөвшөөрөл олгох эсэхийг шийдвэрлэнэ.

20.8.Зохицуулах хороо дараахь үндэслэлээр тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзана:

20.8.1.энэ хуулийн 20.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй;

20.8.2.даатгалын багц дүрэмд заасан баримт бичгийг бүрэн ирүүлээгүй;

20.8.3.хуульд заасан бусад үндэслэл.

20.9.Зохицуулах хороо тусгай зөвшөөрөл олгосон тухай даатгалын багц дүрэмд заасны дагуу нийтэд мэдээлнэ.

20.10.Зохицуулах хороо энэ хуулийн 20.1.1-д заасан "тохиромжтой этгээд"-ийг тодорхойлох зааврыг гаргаж болно.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн үйл ажиллагаанд тавих хяналт

21 дүгээр зүйл. Даатгагч хөрөнгөө шилжүүлэхэд тавих хяналт

Хэвлэх

21.1.Даатгагчийн энгийн хувьцааны 10 буюу түүнээс дээш хувийг дангаараа буюу бусад этгээдтэй хамтран эзэмшиж буй этгээд өөрийн өмчлөл, эзэмшилд буй хөрөнгийг Зохицуулах хорооны бичгээр өгсөн зөвшөөрөлгүйгээр бусдад шилжүүлэхийг хориглоно.

21.2.Аливаа этгээд Зохицуулах хорооноос бичгээр өгсөн зөвшөөрөлгүйгээр даатгагчийн энгийн хувьцааны 10 буюу түүнээс дээш хувийг дангаараа буюу бусад этгээдтэй хамтран шууд буюу шууд бусаар эзэмших, өмчлөхийг хориглоно.

21.3.Даатгагч өөрийн эзэмшил, өмчлөлд буй энэ хуулийн 21.1-д заасан хөрөнгийн талаар Зохицуулах хорооноос бичгээр өгсөн зөвшөөрөлгүйгээр дараахь үйлдэл хийхийг хориглоно:

21.3.1.худалдах, шилжүүлэх, барьцаалах зэргээр захиран зарцуулах, эсхүл захиран зарцуулахыг бусдад зөвшөөрөх;

21.3.2.өөрийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх болон багасгах үр дагаварт хүргэх хувьцаа гаргах, хуваарилах, хувьцаа эзэмшигчдийн эзлэх хувийг бууруулах буюу нэмэгдүүлэх үр дагаварт хүргэх хэлцэл хийх.

21.4.Даатгагч энэ хуулийн 21.3-т заасан үйлдэл хийх зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг Зохицуулах хороонд гаргана.

21.5.Даатгагчийн энгийн хувьцааны 10 буюу түүнээс дээш хувийг дангаараа буюу бусад этгээдтэй хамтран эзэмших, өмчлөхийг хүсэгч нь ийнхүү эзэмших, өмчлөх тохиромжтой этгээд гэж үзсэн тохиолдолд Зохицуулах хороо даатгагчид зөвшөөрөл олгоно.

21.6.Зохицуулах хороо энэ хуулийн 21.5-д заасан зөвшөөрөл олгохдоо шаардлагатай гэж үзсэн бусад нөхцөл, шаардлага тавьж болно.

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

Хөрөнгө, санхүүгийн эх үүсвэр, төлбөрийн чадвар

22 дугаар зүйл. Даатгалын компанийн дүрмийн сангийн доод хэмжээ

Хэвлэх

22.1.Даатгалын компанийн дүрмийн сан нь хувьцаа эзэмшигчдийн оруулсан мөнгөн хөрөнгөөс бүрдэх бөгөөд түүний доод хэмжээг даатгалын ангилал, давхар даатгалын онцлогийг харгалзан Зохицуулах хороо тогтооно. Дүрмийн санг зээлийн хөрөнгөөр бүрдүүлэхийг хориглоно.

/Энэ хэсгийн 1 дэх өгүүлбэрийг 2009 оны 6 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчилсөн, энэ хэсэгт 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

22.2. /Энэ хэсгийг Монгол Улсын Yндсэн хуулийн цэцийн 2006 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн 04 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болгосон/

22.3.Энэ хуулийн 22.2-т заасан дүрмийн сангийн доод хэмжээнд хүрэх боломжит хугацааг даатгагчид олгоно.

22.4.Даатгагчийн дүрмийн сан энэ хуулийн 22.1-д заасан хэмжээнд хүрэхгүй болсон тохиолдолд даатгагч Зохицуулах хороонд нэн даруй бичгээр мэдэгдэнэ.

23 дугаар зүйл. Даатгалын компанийн хувьцаа

Хэвлэх

23.1.Энэ хуулийг дагаж мөрдсөн өдрөөс хойш даатгалын компанийн гаргасан бүх хувьцааны төлбөрийг мөнгөн хэлбэрээр хийнэ.

23.2.Даатгалын компанид Компанийн тухай хуулийн 45 дугаар зүйл хамаарахгүй.

24 дүгээр зүйл. Төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлт

Хэвлэх

24.1.Даатгагч нь дараахь төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлтийг хангасан байна:

24.1.1.даатгалын багц дүрэмд заасан хэмжээнээс багагүй;

24.1.2.энэ хуулийн 24.2-т заасны дагуу Зохицуулах хорооноос тогтоосон хэмжээнээс багагүй.

24.2.Зохицуулах хороо даатгалын үйл ажиллагааны шинж чанар, цар хүрээнээс хамааран тухайн даатгагчийн төлбөрийн чадварын үзүүлэлтийг энэ хуулийн 24.1.1-д заасан хэмжээнээс дээгүүр тогтоож болно.

24.3.Энэ хуулийн 24.2-т заасан төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлтэд хүрэх боломжит хугацааг даатгагчид олгоно.

24.4.Даатгагчийн төлбөрийн чадвар нь энэ хуулийн 24.1-д заасан үзүүлэлтэд хүрэхгүй болсон тохиолдолд даатгагч Зохицуулах хороонд нэн даруй бичгээр мэдэгдэнэ.

25 дугаар зүйл. Даатгалын нөөц сан

Хэвлэх

25.1.Даатгагч нь гэрээний явцад үүссэн үүргийн гүйцэтгэлийг хангах зорилгоор даатгалын нөөц сан бүрдүүлнэ.

25.2.Даатгалын нөөц сангийн хэмжээ, нөөц санг бүрдүүлэх болон хөрөнгө оруулалтад байршуулах нөхцөлийг даатгалын багц дүрмээр тогтооно.

25.3.Энэ хуулийн 25.1-д заасан даатгалын нөөц сангийн хөрөнгийг тусгайлсан дансанд байршуулна. Дансны бүрдүүлэлт, зарцуулалт Зохицуулах хорооны хяналтад байна.

25.4.Даатгагчийн нөөц санд төвлөрүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ энэ хуулийн 25.2-т заасан хэмжээнд хүрэхгүй болсон тохиолдолд даатгагч Зохицуулах хороонд нэн даруй бичгээр мэдэгдэнэ.

25.5.Даатгалын нөөц сангийн мөнгөн хөрөнгийг даатгалын багц дүрэмд зааснаас өөрөөр зарцуулахыг хориглоно.

/Энэ хэсгийг 2009 оны 6 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

26 дугаар зүйл. Ногдол ашиг хуваарилах нөхцөл

Хэвлэх

26.1.Ногдол ашиг хуваарилсны дараа дараахь нөхцөлийн аль нэг нь үүсэхээр бол хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилахгүй:

/Энэ хэсэгт 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

26.1.1.даатгагчийн дүрмийн сан нь энэ хуулийн 22.1-д заасан хэмжээнд хүрэхгүй;

26.1.2.даатгагчийн төлбөрийн чадвар энэ хуулийн 24.1-д заасан шалгуур үзүүлэлтийг хангаж чадахгүй;

26.1.3.даатгалын нөөц сан нь энэ хуулийн 25.2-т заасан хэмжээнд хүрэхгүй.

27 дугаар зүйл. Урьдчилгаа болон зээлтэй холбоотой хязгаарлалт

Хэвлэх

27.1.Даатгагч нь энэ хуулийг дагаж мөрдсөн өдрөөс хойш дараахь үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно:

27.1.1.мөнгө зээлүүлэх, өөрийн үнэт цаасыг төлбөрийн баталгаа болгож урьдчилгаа авах;

/Энэ заалтад 2013 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

27.1.2.холбогдох этгээдэд аливаа сангаас зээл олгох;

27.1.3.аливаа этгээдэд барьцаагүй зээл олгох;

27.1.4.холбогдох этгээдийн бусдаас авсан зээлд баталгаа, батлан даалт гаргах.

27.1.5.даатгалын компанийн дүрмийн сангийн болон даатгалын нөөц сангийн мөнгөн хөрөнгийг холбогдох этгээд болон түүний үүсгэн байгуулсан банкинд байршуулах.

/Энэ заалтыг 2009 оны 6 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

27.2.Энэ хуулийн 27.1-д заасан "холбогдох этгээд"-ийг тодорхойлох зааврыг Зохицуулах хороо гаргаж болно.

27.3.Энэ хуулийн 26 дугаар зүйлд заасны дагуу ногдол ашиг хуваарилахад энэ хуулийн 27.1 дэх хэсэг хамаарахгүй.

28 дугаар зүйл. Даатгагчийн санхүүгийн чадавхид тавих хяналт

Хэвлэх

28.1.Зохицуулах хороо даатгагчийн санхүүгийн чадавхийг үнэлэх шалгуур тогтоон, шалгалт хийж болно.

28.2.Энэ хуулийн 28.1-д заасны дагуу тогтоосон шалгуурын тухай Зохицуулах хороо даатгагчид бичгээр мэдэгдэх үүрэгтэй.

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ

Нягтлан бодох бүртгэл, аудит

29 дүгээр зүйл. Нягтлан бодох бүртгэлийн үзүүлэлт болон санхүүгийн тайлан

Хэвлэх

29.1.Даатгагч нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль болон даатгалын багц дүрэмд заасны дагуу нягтлан бодох бүртгэл хөтөлж, санхүүгийн тайлан гаргана.

29.2.Даатгагч нь нягтлан бодох бүртгэлээ аккруэл сууриар хөтлөх бөгөөд даатгагчийн үйл ажиллагаанд Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 5.2 дахь хэсэг хамаарахгүй.

29.3.Даатгалын багц дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол Зохицуулах хороо даатгагчийн нягтлан бодох бүртгэлийн баримт бичиг, санхүүгийн тайлангийн агуулга, хэлбэрийг тогтоож болно.

29.4.Санхүүгийн тайлангийн баримт бичиг нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 10.2-т болон даатгалын багц дүрэмд заасан, эсхүл энэ хуулийн 29.3-т заасны дагуу Зохицуулах хорооноос тогтоосон баримт бичгээс бүрдэнэ.

29.5.Даатгагч энэ хуулийн 29.4-т заасан шаардлагыг хангасан санхүүгийн тайланг улирал тутам, аудитаар баталгаажуулсан тухайн жилийн санхүүгийн тайланг дараа жилийн 1 дүгээр улиралд багтаан нийтэд хэвлэлээр мэдээлнэ.

29.6.Даатгагчийн хүлээсэн үүрэг, эд хөрөнгийг даатгалын багц дүрэмд заасны дагуу үнэлнэ.

29.7.Даатгагч нягтлан бодох бүртгэлийн баримт бичгээ 6 жилээс доошгүй хугацаагаар хадгалах бөгөөд хадгалах газрын хаягийг Зохицуулах хороонд бичгээр мэдэгдэнэ.

30 дугаар зүйл. Нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт мөрдөх

Хэвлэх

30.1.Даатгагч нь нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаандаа нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартыг мөрдөнө.

31 дүгээр зүйл. Жил бүрийн санхүүгийн тайлан

Хэвлэх

31.1.Даатгагч нь аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлангаа Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлд заасан хугацаанд дараахь баримт бичгийн хамт Зохицуулах хороонд тушаана:

31.1.1.удирдлагын тайлан;

31.1.2.аудитын дүгнэлт;

31.1.3.урт хугацааны даатгал эрхэлж буй даатгагч (цаашид "урт хугацааны даатгагч" гэх)-ийн хувьд энэ хуулийн 40.1-д заасны дагуу томилсон актуарчийн тайлан;

31.1.4.тухайн санхүүгийн жилд компанийн үйл ажиллагаанд нөлөөлсөн үйл явдлын тухай тодруулга, тайлбар;

31.1.5.даатгалын багц дүрэмд заасан бусад баримт бичиг.

31.2.Жил бүрийн санхүүгийн тайлан болон бусад баримт бичгийн агуулга, хэлбэрийг даатгалын багц дүрмээр тогтоож болно.

31.3.Энэ хуулийн 31.1-д заасан тайлан болон бусад баримт бичгийг Зохицуулах хороонд ирүүлээгүй тохиолдолд санхүүгийн тайланг өгөөгүйд тооцно.

32 дугаар зүйл. Улирал тутмын тайлан

Хэвлэх

32.1.Даатгагч нь улирал тутмын санхүүгийн тайлангаа Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлд заасан хугацаанд Зохицуулах хороонд тушаана.

32.2.Улирал тутмын санхүүгийн тайлан, холбогдох бусад баримт бичгийн агуулга, хэлбэрийг даатгалын багц дүрмээр тогтоож болно.

32.3.Даатгалын багц дүрэмд заасан баримт бичгийг ирүүлээгүй тохиолдолд санхүүгийн тайланг өгөөгүйд тооцно.

33 дугаар зүйл. Аудит

Хэвлэх

33.1.Даатгагч нь санхүүгийн тайлангаа баталгаажуулах зорилгоор аудиторыг томилно.

33.2.Энэ хуулийн 33.1-д заасан аудитор нь дараахь шаардлагыг хангасан байна:

33.2.1.Аудитын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлд заасан аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй;

33.2.2.даатгагчийн санхүүгийн тайланг баталгаажуулах эрхийг Зохицуулах хорооноос авсан.

33.3.Зохицуулах хороо энэ хуулийн 33.2-т заасан эрх бүхий аудиторын нэрсийн жагсаалт болон түүнд өөрчлөлт орсон тухай бүр даатгалын багц дүрэмд заасны дагуу нийтэд мэдээлнэ.

33.4.Даатгагч нь аудиторыг аудитын үйл ажиллагаа явуулах нөхцөл, боломжоор хангана.

33.5.Даатгагч нь аудиторыг томилсноос хойш ажлын 5 хоногийн дотор Зохицуулах хороонд бичгээр мэдэгдэнэ.

34 дүгээр зүйл. Аудитор актуарчийн тооцоог үндэслэх

Хэвлэх

34.1.Урт хугацааны даатгагчийн аудитор нь аудитын үйл ажиллагаа явуулахдаа эрх бүхий актуарчийн дараахь тооцоог үндэслэж болно:

34.1.1.тухайн санхүүгийн жилийн эцэст даатгалын гэрээнээс үүссэн үүрэг;

34.1.2.тухайн санхүүгийн жилийн туршид тодорхой сангуудтай холбоотой даатгагчийн хүлээсэн үүрэгт гарсан өөрчлөлт.

35 дугаар зүйл. Аудитын тайлан

Хэвлэх

35.1.Аудитор нь даатгагчийн санхүүгийн тайлангийн талаархи дүгнэлтийг даатгалын багц дүрэмд заасны дагуу даатгагчид хүргүүлнэ.

35.2.Зохицуулах хороо даатгагчийн эд хөрөнгийн чанар, эрсдлийн сангийн зохистой харьцаа, нягтлан бодох бүртгэл болон хяналтын тогтолцооны зохистой харьцааг тодорхойлох зорилгоор аудитын тайлан гаргаж өгөхийг даатгагчаас хэдийд ч шаардаж болно.

35.3.Энэ хуулийн 35.2-т заасан тайлан бэлтгэхтэй холбогдсон зардлыг даатгагч хариуцна.

36 дугаар зүйл. Аудиторын үүрэг

Хэвлэх

36.1.Даатгагчийн баримт материалд үндэслэн гаргасан дараахь дүгнэлтийн талаар аудитор нь Зохицуулах хороонд нэн даруй мэдэгдэнэ:

36.1.1.даатгагч төлбөрийн чадваргүй болсон буюу төлбөрийн чадваргүй болж болзошгүй байгаа;

36.1.2.даатгалын үйл ажиллагаатай холбоотой гэмт хэрэг үйлдсэн буюу үйлдсэн байж болзошгүй;

36.1.3.даатгагч энэ хуулийн 22-27 дугаар зүйлийг ямар нэг хэлбэрээр зөрчсөн гэж үзвэл;

36.1.4.даатгагч энэ хууль, бусад хууль тогтоомж, даатгалын багц дүрмийг ноцтойгоор зөрчсөн гэж үзвэл.

36.2.Даатгагч аудитортай байгуулсан гэрээгээ цуцалсан, эсхүл аудитор өөрөө ажиллах боломжгүй гэдгээ мэдэгдэж чөлөөлөгдсөн тохиолдолд аудитор нь Зохицуулах хороонд дараахь асуудлаар мэдээлэл өгнө:

36.2.1.гэрээ цуцалсан буюу чөлөөлөгдсөн тухай, түүний үндэслэлийн талаар;

36.2.2.энэ хуулийн 36.1-д заасан дүгнэлт гаргасан тохиолдолд энэ тухай.

36.3.Зохицуулах хороо аудитороос аудитын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл, нэмэлт материал шаардаж болно.

36.4.Аудитор болон аудитор байсан этгээд нь энэ хуулийн 35 дугаар зүйлд заасан тайлан болон өөрийн зөв гэж үзсэн бусад мэдээллээр Зохицуулах хороог хангасны төлөө түүнийг мэргэжлийн ёс зүйн дүрэм болон хууль тогтоомж зөрчсөн гэж үзэхгүй бөгөөд түүнд эрүүгийн болон бусад хариуцлага ногдуулахгүй.

37 дугаар зүйл. Зохицуулах хорооноос аудиторыг томилох

Хэвлэх

37.1.Даатгагч энэ хуулийн 33.1-д заасны дагуу аудиторыг томилоогүй бол Зохицуулах хороо аудиторыг томилж болно.

37.2.Энэ хуулийн 37.1-д заасны дагуу томилогдсон аудитор нь даатгагчийн аудиторын энэ хуульд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

38 дугаар зүйл. Компанийн нэгдлийн гишүүдийн нягтлан бодох бүртгэлийн тайланг шаардах

Хэвлэх

38.1.Даатгагч нь компанийн нэгдлийн гишүүн бол Зохицуулах хороо даатгагчаас тухайн нэгдлийн гишүүн аль ч этгээдийн санхүүгийн болон компанийн нэгдлийн нэгдсэн тайланг шаардаж болно.

38.2.Зохицуулах хороо энэхүү тайланг даатгагчийн аудитор, эсхүл өөрийн томилсон аудитороор баталгаажуулахыг шаардаж болно.

38.3.Энэ хуулийн 38.1-д заасан компанийн нэгдлийн тайлангийн агуулга, хэлбэрийг даатгалын багц дүрмээр тогтоож болно.

НАЙМДУГААР БҮЛЭГ

Актуарч, актуарын хяналт шалгалт, тайлан

39 дүгээр зүйл. Актуарчийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгох

Хэвлэх

39.1.Зохицуулах хороо актуарчаар ажиллахад тохирох мэргэжил, дадлага туршлага бүхий Монгол Улсын болон гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй хүнийг сонгон шалгаруулж актуарчийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгоно.

39.2.Актуарчийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгох ажиллагааг даатгалын багц дүрмийн дагуу хэрэгжүүлнэ.

39.3.Зохицуулах хороо энэ хуулийн 39.1-д заасны дагуу эрх авсан актуарчийн нэрсийн жагсаалт, түүний өөрчлөлтийг даатгалын багц дүрэмд заасны дагуу нийтэд мэдээлнэ.

40 дүгээр зүйл. Актуарчийг томилохтой холбоотой урт хугацааны даатгагчийн эрх хэмжээ

Хэвлэх

40.1.Урт хугацааны даатгагч нь заавал актуарчтай байх бөгөөд актуарч нь энэ хуулийн 39.1-д заасны дагуу Зохицуулах хорооноос эрх авсан этгээд байна.

40.2.Даатгагч нь өөрийн актуарчийг томилсон болон чөлөөлсөн тухай бүрт Зохицуулах хороонд ажлын 5 хоногт бичгээр мэдэгдэнэ.

40.3.Актуарчаар томилогдсон этгээд үүргээ гүйцэтгэх боломжгүй болсон бол ийнхүү боломжгүй болсноос хойш ажлын 30 хоногийн дотор даатгагч өөр актуарчийг томилно.

41 дүгээр зүйл. Актуарчийн дагаж мөрдөх стандарт

Хэвлэх

41.1.Актуарч нь өөрийн үйл ажиллагаандаа даатгалын багц дүрэмд заасан актуарын стандартыг дагаж мөрдөнө.

42 дугаар зүйл. Актуарын хяналт шалгалт, тайлан

Хэвлэх

42.1.Урт хугацааны даатгагч нь үйл ажиллагаандаа актуарын хяналт шалгалтыг хоёр жилд нэгээс доошгүй удаа өөрийн актуарчаар хийлгэх үүрэгтэй.

42.2.Энэ хуулийн 42.1-д заасан актуарын хяналт шалгалт нь даатгалын багц дүрэмд заасны дагуу явагдана.

42.3.Зохицуулах хороо даатгагчийн санхүүгийн байдлын талаархи шаардлагатай гэж үзсэн асуудлыг актуарчаар шалгуулах болон актуарын тайлан гаргаж өгөхийг даатгагчаас шаардаж болно.

42.4.Зохицуулах хороо актуарын хяналт шалгалтыг даатгагчийн томилсон, эсхүл өөрийн томилсон актуарчаар гүйцэтгүүлж болно.

42.5.Актуарч нь даатгалын багц дүрэмд заасан агуулга, хэлбэрийн дагуу хяналт шалгалтын тайлан бэлтгэнэ.

42.6.Энэ хуулийн 42.3-т заасан хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх болон тайлан бэлтгэхтэй холбогдсон зардлыг даатгагч хариуцна.

43 дугаар зүйл. Актуарчийн эрх

Хэвлэх

43.1.Актуарч нь дараахь эрхтэй байна:

43.1.1.актуарын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан шаардлагатай мэдээлэл, баримт бичгийг шалгах;

43.1.2.даатгагчийн талаархи шаардлагатай мэдээлэл, баримт бичиг гаргаж өгөх, асуултад хариулахыг даатгагч, түүний эрх бүхий албан тушаалтан, албан хаагчаас шаардах.

43.2.Актуарч нь компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралд оролцож, дараахь асуудлаар үг хэлэх эрхтэй:

43.2.1.даатгагчийн санхүүгийн байдал, нөөцийн сан, төлбөрийн чадвар болон даатгагчийн хөрөнгөд нөлөөлж болох бусад асуудлаар;

43.2.2.төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд өгсөн актуарын зөвлөгөөний талаар;

43.2.3.актуарын ажиллагаатай холбоотой асуудлаар.

43.3.Актуарч нь компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож, дараахь асуудлаар үг хэлэх эрхтэй:

/Энэ хэсэгт 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

43.3.1.даатгагчийн санхүүгийн болон нягтлан бодох бүртгэлийн тайлан;

43.3.2.актуарчийн эрх хэмжээ, чиг үүрэгтэй холбоотой аливаа асуудал.

43.4.Актуарч нь дараахь асуудлыг Зохицуулах хороонд мэдэгдэж болно:

43.4.1.энэ хуулийн 43.1.1-д заасан мэдээлэл, баримт бичгийг шалгахад даатгагч нь хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр актуарчид дэмжлэг үзүүлэхээс татгалзсан, бусад хэлбэрээр саад учруулсан тухай;

43.4.2.даатгагч, түүний эрх бүхий албан тушаалтан, албан хаагч шаардлагатай мэдээлэл баримт бичиг гаргаж өгөх, асуултад хариулахаас татгалзсан тухай.

44 дүгээр зүйл. Актуарчийн үүрэг

Хэвлэх

44.1.Актуарч нь даатгагчийн баримт материалд үндэслэн гаргасан дараахь дүгнэлтийн талаар Зохицуулах хороонд нэн даруй мэдэгдэнэ:

44.1.1.даатгагч нь энэ хууль, бусад хууль тогтоомж, даатгалын багц дүрмийг зөрчсөн, эсхүл зөрчсөн байж болзошгүй;

44.1.2.даатгагч хууль тогтоомж зөрчсөн нь даатгуулагчийн эрх ашигт ноцтой нөлөөлнө гэж үзсэн.

44.2.Актуарч нь даатгагчийн санхүүгийн байдал, нөөцийн сан, төлбөрийн чадвар, даатгагч болон даатгуулагчийн ашиг сонирхолд нөлөөлж болох аливаа асуудлаар шаардлагатай арга хэмжээ авах талаар даатгагчид мэдэгдэх үүрэгтэй.

44.3.Актуарч энэ хуулийн 44.2-т заасны дагуу даатгагчид мэдэгдсэн бөгөөд тогтоосон хугацаанд даатгагч ямар нэг арга хэмжээ аваагүй бол энэ тухай Зохицуулах хороонд нэн даруй мэдэгдэнэ.

44.4.Даатгагч актуарчтай байгуулсан гэрээгээ цуцалсан, эсхүл өөрөө ажиллах боломжгүй гэдгээ мэдэгдэж чөлөөлөгдсөн тохиолдолд актуарч нь Зохицуулах хороонд дараахь асуудлаар мэдээлэл өгнө:

44.4.1.гэрээ цуцалсан буюу чөлөөлөгдсөн тухай, түүний үндэслэлийн талаар;

44.4.2.энэ хуулийн 44.1, 44.3-т заасан мэдээллийн тухай.

44.5.Актуарч болон актуарч байсан этгээд тайлан болон энэ хуулийн 44 дүгээр зүйлд заасан өөрийн зөв гэж үзсэн бусад мэдээллээр Зохицуулах хороог хангасны төлөө түүнийг мэргэжлийн ёс зүйн дүрэм болон хууль тогтоомж зөрчсөн гэж үзэхгүй бөгөөд түүнд эрүүгийн болон бусад хариуцлага ногдуулахгүй.

45 дугаар зүйл. Зохицуулах хороо актуарчийг томилох

Хэвлэх

45.1.Урт хугацааны даатгагч нь актуарчийг томилоогүй бол Зохицуулах хороо энэ хуулийн 39.1-д заасан актуарын үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий этгээдийг актуарчаар томилно.

45.2.Энэ хуулийн 45.1-д заасны дагуу томилогдсон актуарч нь урт хугацааны даатгагчийн актуарчийн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Давхар даатгал

46 дугаар зүйл. Давхар даатгалд даатгуулах

Хэвлэх

46.1.Даатгагч нь гэрээний дагуу хүлээсэн үүргээ дараахь даатгагчид даатгуулж болно:

46.1.1.энэ хуулийн дагуу давхар даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан компанид;

46.1.2.энэ хуулийн дагуу тусгай зөвшөөрөл аваагүй гадаад улсын даатгалын компанид.

47 дугаар зүйл. Даатгагчийн давхар даатгалын гэрээ

Хэвлэх

47.1.Даатгагч даатгалын эрсдлийг хариуцах үүргээ давхар даатгуулах төлөвлөгөөг даатгалын багц дүрэмд заасны дагуу Зохицуулах хороогоор батлуулна.

47.2.Зохицуулах хороо тухайн төрлийн давхар даатгалын гэрээнд энэ хуулийн 47.1-д заасан давхар даатгалын төлөвлөгөөг батлуулахад тавигдах шаардлага хамаарахгүй байхаар бичгээр тогтоож болно.

48 дугаар зүйл. Давхар даатгалын тайлан

Хэвлэх

48.1.Даатгагч нь давхар даатгалын төлөвлөгөөний нарийвчилсан тайланг тогтоосон хугацаанд гаргаж Зохицуулах хороонд хүргүүлэх бөгөөд тайланд давхар даатгалын гэрээний хуулбарыг хавсаргана.

АРАВДУГААР БҮЛЭГ

Даатгагчийн үүрэг, даатгагчид тавих хязгаарлалт

49 дүгээр зүйл. Даатгагч зөвхөн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх

Хэвлэх

49.1.Даатгагч нь Монгол Улсад болон гадаад улсад гагцхүү даатгалын үйл ажиллагаа болон түүнтэй холбоотой үйл ажиллагаа эрхэлнэ.

49.2.Даатгагчийн эрхлэх даатгалтай холбоотой үйл ажиллагааг даатгалын багц дүрмээр тодорхойлно.

50 дугаар зүйл. Даатгагч бизнес төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэх

Хэвлэх

50.1.Даатгагч үйл ажиллагаагаа Зохицуулах хорооноос хамгийн сүүлд баталсан бизнес төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлнэ.

50.2.Даатгагч бизнес төлөвлөгөөндөө нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хүсэлтээ хэзээ ч гаргаж болох бөгөөд энэ тухай хүсэлтээ шинэчлэгдсэн бизнес төлөвлөгөөний төслийн хамт Зохицуулах хороонд хүргүүлнэ.

50.3.Зохицуулах хороо хүсэлтийг хүлээн авснаас хойш ажлын 20 хоногийн дотор шинэчлэгдсэн бизнес төлөвлөгөөг батлах эсэхийг шийдвэрлэнэ.

50.4.Зохицуулах хороо даатгагчийн шинэчлэгдсэн бизнес төлөвлөгөөг батлах эсэх асуудлыг шийдвэрлэх явцдаа даатгагчаас нэмэлт материал шаардаж болно.

51 дүгээр зүйл. Урт хугацааны даатгагчийн сан байгуулах, түүнийг зарцуулах

Хэвлэх

51.1.Урт хугацааны даатгагч нь эрхэлж буй даатгалын төрөл тус бүрт тусгайлсан данс нээж, тусгайлсан сан байгуулна.

51.2.Урт хугацааны даатгагчийн хөтлөх нягтлан бодох бүртгэлийн болон бусад тайланд дараахь үзүүлэлтийг тус тусад нь гаргаж харуулна:

51.2.1.сан тус бүрд хамаарах хөрөнгө;

51.2.2.даатгалын төрөл тус бүрд хамаарах үүрэг.

51.3.Тухайн сангийн хөрөнгийг зөвхөн тухайн төрлийн даатгалын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд зарцуулах бөгөөд сангийн хөрөнгийг хооронд нь шилжүүлэн зарцуулахыг хориглоно.

51.4.Дараахь тохиолдолд энэ хуулийн 51.3 дахь хэсэг хамаарахгүй:

51.4.1.тухайн сангийн хөрөнгийн үнэлгээ нь актуарын тооцоогоор тухайн төрлийн даатгалын гэрээгээр хүлээсэн үүргээс хэтэрч байвал ийнхүү хэтэрсэн хэсэгт;

51.4.2.урт хугацааны даатгагчийн сангийн хөрөнгийг зах зээлийн үнээр нь өөр хөрөнгөөр солиход.

51.5.Энэ хуулийн 51.4.1-д зааснаас бусад тохиолдолд урт хугацааны даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэхэд зориулж байгуулсан сангийн хөрөнгийг даатгагчийн өөр үйл ажиллагаанд зарцуулахыг хориглоно.

51.6.Урт хугацааны даатгалын гэрээгээр хүлээсэн үүргийг биелүүлэхэд урт хугацааны даатгагчийн сангийн хөрөнгийн хэмжээ хүрэхгүй болсон тохиолдолд даатгагч, түүний хараат болон охин компани ногдол ашиг төлөх болон төлөхөөр зарлахыг хориглоно.

51.7.Урт хугацааны даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг нь түдгэлзүүлсэн болон хүчингүй болгосон компанид энэ хуулийн 51 дүгээр зүйл нэгэн адил хамаарна.

52 дугаар зүйл. Тодорхойгүй хэлцлээс зайлсхийх

Хэвлэх

52.1.Энэ хуулийг дагаж мөрдсөн өдрөөс хойш даатгагчийн байгуулсан хариуцлагын хэмжээ, эсхүл дээд хэмжээ нь тодорхойгүй даатгалын гэрээ энэ хуулийн 52.2-т зааснаас бусад тохиолдолд хүчин төгөлдөр бус байна.

52.2.Энэ хуулийн 52.1-д үл хамаарах даатгалын гэрээний төрөл, хэлбэрийг даатгалын багц дүрмээр тогтоож болно.

53 дугаар зүйл. Даатгагчийн ерөнхий захиргааны хаяг

Хэвлэх

53.1.Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан даатгалын компанийн ерөнхий захиргаа нь Монгол Улсад байрлах бөгөөд даатгагч нь ерөнхий захиргааныхаа хаягийг Зохицуулах хороонд мэдэгдэнэ.

53.2.Даатгагч нь ерөнхий захиргааныхаа хаягийг өөрчилбөл ажлын 5 хоногийн дотор Зохицуулах хороонд мэдэгдэнэ.

54 дүгээр зүйл. Салбар, төлөөлөгчийн газар нээх

Хэвлэх

54.1.Даатгагч нь өөрийн салбар, төлөөлөгчийн газраа гадаад улсын нутаг дэвсгэрт нээх, түүгээр дамжуулан даатгалын үйл ажиллагаа явуулахдаа Зохицуулах хорооноос бичгээр зөвшөөрөл авна.

54.2.Гадаадын даатгагч Зохицуулах хорооноос бичгээр өгсөн зөвшөөрөлгүйгээр Монгол Улсад салбар, төлөөлөгчийн газраа нээх, түүгээр дамжуулан даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэхийг хориглоно.

54.3.Гадаадын даатгагч Зохицуулах хорооноос бичгээр зөвшөөрөл аваагүй тохиолдолд аливаа этгээд гадаадын даатгагчийг төлөөлж дараахь үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно:

54.3.1.даатгалын үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор сурталчилгаа, ухуулга хийх, эсхүл ийм зорилгоор албан байр нээж ажиллуулах;

54.3.2.салбар, төлөөлөгчийн газар нээх, ажиллуулах.

54.4.Зохицуулах хороо энэ хуулийн 54.1-д заасан зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг хэлэлцэн шийдвэрлэхдээ нэмэлт мэдээлэл, баримтыг даатгагчаас шаардаж болно.

54.5.Энэ хуулийн 54.2-т заасан зөвшөөрөл олгохдоо Зохицуулах хороо тодорхой нөхцөл, шаардлага тавьж болох бөгөөд эдгээр нөхцөл, шаардлагаа хэдийд ч өөрчилж болно.

55 дугаар зүйл. Эрх бүхий албан тушаалтныг томилох

Хэвлэх

55.1.Даатгагч болон энэ хуулийн 121 дүгээр зүйлд заасан Холбоо нь Зохицуулах хорооноос бичгээр өгсөн зөвшөөрлийг үндэслэн компани болон Холбооны эрх бүхий албан тушаалтныг томилно.

/Энэ хэсэгт 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан/

55.2.Зохицуулах хороо нь тухайн этгээд компанийн уг албан тушаалд тохирно гэж үзвэл энэ хуулийн 55.1-д заасан зөвшөөрлийг олгоно.

55.3.Даатгагчийн эрх бүхий албан тушаалтны бүрэн эрх дуусгавар болсон, эсхүл хүсэлтээрээ чөлөөлөгдсөн тохиолдолд даатгагч энэ тухай ажлын 5 хоногийн дотор Зохицуулах хороонд бичгээр мэдэгдэнэ.

56 дугаар зүйл. Тусгай зөвшөөрөлгүй даатгалын зуучлагч, даатгалын төлөөлөгч, даатгалын хохирол үнэлэгчид төлбөр төлөхийг хориглох

Хэвлэх

56.1.Даатгагч нь даатгалын зуучлагч, даатгалын төлөөлөгч, даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлгүй этгээдэд аливаа төлбөр, хураамж төлөхийг хориглоно.

57 дугаар зүйл. Мэдээллийг өөрчлөх

Хэвлэх

57.1.Даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсч байгаа этгээд, эсхүл даатгагч болон бусад этгээдээс энэ хууль, даатгалын багц дүрэмд заасны дагуу Зохицуулах хороонд гаргаж буй аливаа зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг хэлэлцэн шийдвэрлэхээс өмнө Зохицуулах хороонд ирүүлсэн мэдээлэл, баримтад өөрчлөлт орвол зөвшөөрөл хүссэн этгээд энэ тухай нэн даруй бичгээр мэдэгдэх үүрэгтэй.

АРВАННЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Зах зээлийн ёс зүй

58 дугаар зүйл. Төөрөгдүүлсэн зар сурталчилгаа

Хэвлэх

58.1.Даатгагч нь төөрөгдүүлсэн, эсхүл худал мэдээлэл агуулсан зар сурталчилгаа, мэдээлэл, товхимол болон түүнтэй адилтгах бусад баримт бичиг гаргах, тараах, тараахыг зөвшөөрөхийг хориглоно.

58.2.Даатгагчийн болон түүний нэрийн өмнөөс гаргасан мэдээлэл, товхимол болон түүнтэй адилтгах бусад баримт бичиг нь төөрөгдүүлсэн буюу худал мэдээлэл агуулсан, эсхүл нийтийн ашиг сонирхолд харшилсан гэж үзвэл Зохицуулах хороо тухайн баримт бичгийг гаргахыг хориглох, няцаахыг даалгах, эсхүл шаардлагатай гэж үзсэн өөрчлөлт, залруулга хийж гаргахыг бичгээр даалгана.

59 дүгээр зүйл. Зах зээлийн ёс зүй

Хэвлэх

59.1.Зохицуулах хороо даатгагчийн дагаж мөрдвөл зохих зах зээлийн ёс зүйн журмыг гаргаж болох бөгөөд даатгагч, түүний эрх бүхий албан тушаалтан болон даатгалын үйл ажиллагаанд оролцогч түүнийг дагаж мөрдөх үүрэгтэй.

АРВАНХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

Нэрэнд хяналт тавих

60 дугаар зүйл. "Даатгал" гэсэн нэр томъёог хэрэглэхийг хязгаарлах

Хэвлэх

60.1.Даатгагч нь оноосон нэртэй байх бөгөөд уг нэрийн ард "даатгал" гэсэн үгийг заавал хэрэглэнэ.

60.2.Энэ хуульд заасан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс бусад этгээд "даатгал", эсхүл "даатгал" гэсэн үгний төрөл үг хэрэглэх, даатгалын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа, эсхүл уг үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан гэсэн сэтгэгдэл төрүүлэхүйц нэр томъёо ашиглах болон тэдгээртэй адилтгах бусад үйлдэл хийхийг хориглоно.

60.3.Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хуульд заасны дагуу даатгалын зуучлагч, даатгалын хохирол үнэлэгчийн тусгай зөвшөөрөлтэй компанид энэ хуулийн 60.1 дэх хэсэг хамаарахгүй бөгөөд тэдгээрийн нэр нь зөвхөн тухайн төрлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг болохыг илэрхийлсэн байвал зохино.

АРВАНГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

Хяналт шалгалт, мэдээлэл цуглуулах, тайлагнах

61 дүгээр зүйл. Үйл ажиллагааны шалгалтад хамаарах холбогдох этгээд

Хэвлэх

61.1.Энэ хуулийн арвангуравдугаар бүлэгт заасан "холбогдох этгээд" гэдэгт даатгагч болон даатгагч байсан этгээд, эсхүл түүний хараат болон охин компани хамаарна.

62 дугаар зүйл. Холбогдох этгээдийн үйл ажиллагаанд хийх шалгалт

Хэвлэх

62.1.Зохицуулах хороо холбогдох этгээдийн үйл ажиллагааг энэ хуульд заасан бүрэн эрхийн хүрээнд шалгах зорилгоор дараахь арга хэмжээг хэдийд ч авч хэрэгжүүлж болно:

62.1.1.холбогдох этгээдийн үйл ажиллагаа, удирдлага, зохион байгуулалт, баримт бичгийг шалгах;

62.1.2.холбогдох этгээдийн хяналт болон эзэмшилд буй эд хөрөнгө, бэлэн мөнгө зэргийг шалгах, тоолох;

62.1.3.холбогдох этгээдийн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлан болон бусад баримт бичгийг хуулбарлан авч хянаж шалгах.

62.2.Зохицуулах хороо шаардлагатай гэж үзвэл холбогдох этгээдэд хяналт тавихтай холбоотой дараахь асуудлыг судлан үзэж болно:

62.2.1.нөөцийн сан, төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлт болон хөрөнгийг шалгах;

62.2.2.энэ хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж, даатгалын багц дүрэм болон Зохицуулах хорооноос тавьсан шаардлага, үүрэг даалгаврыг биелүүлж байгаа эсэх.

62.3.Зохицуулах хороо үйл ажиллагааны шалгалтын удирдамжийг холбогдох этгээдэд урьдчилан танилцуулна.

62.4.Зохицуулах хороо шаардлагатай гэж үзвэл үйл ажиллагааны шалгалтыг хэрэгжүүлэхдээ тохирох дадлага туршлага, мэргэжил бүхий этгээдийг татан оролцуулж болно.

62.5.Үйл ажиллагааны шалгалтыг хоёр жилд нэгээс доошгүй удаа холбогдох этгээдийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд саад болохгүйгээр зохион байгуулна.

63 дугаар зүйл. Үйл ажиллагааны шалгалттай холбоотой холбогдох этгээд, түүний эрх бүхий албан тушаалтан, ажилтны үүрэг

Хэвлэх

63.1.Холбогдох этгээд үйл ажиллагааны шалгалтын үед дараахь үүрэг хүлээнэ:

63.1.1.өөрийн байранд нэвтрэх, эд хөрөнгийг шалгах боломжоор хангах;

63.1.2.нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлан болон холбогдох бусад баримт бичгийг гаргаж өгөх;

63.1.3.шаардлагатай мэдээлэл, тайлбараар хангах;

63.1.4.шаардлагатай баримт бичгийг бусад этгээдээс олж авч Зохицуулах хороонд өгөх.

63.2.Зохицуулах хороо шаардлагатай мэдээлэл, тайлбар гаргаж өгөхийг холбогдох этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтан болон ажилтнаас бичгээр шаардаж болно.

64 дүгээр зүйл. Шалгалтын тайлан

Хэвлэх

64.1.Зохицуулах хороо нь үйл ажиллагааны шалгалт дууссанаас хойш ажлын 45 хоногийн дотор шалгалтын товч тайланг холбогдох этгээдэд хүргүүлнэ.

64.2.Шалгалтын тайланд дараахь зүйлийг тусгана:

64.2.1.холбогдох этгээдийн үйл ажиллагааны удирдлага, зохион байгуулалт, хяналт болон шаардлагатай гэж үзсэн бусад асуудлын талаархи зөвлөмж;

64.2.2.тайлантай холбогдуулан холбогдох этгээдээс хариу шаардаж байгаа эсэх, хариу шаардаагүй бол тайланд онцгойлон үзэж буй асуудлын талаар.

64.3.Шалгалтын тайлантай холбогдуулан хариу шаардсан бол холбогдох этгээд тайланг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 14 хоногийн дотор, эсхүл тайланд тусгайлан заасан хугацаанд Зохицуулах хороонд хариу мэдэгдэх үүрэгтэй.

65 дугаар зүйл. Зохицуулах хорооны мэдээлэл цуглуулах эрх

Хэвлэх

65.1.Зохицуулах хороо энэ хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх зорилгоор, эсхүл гадаадын зохицуулах байгууллагын тавьсан хүсэлтийн дагуу энэ хуулийн 65.2-т заасан этгээдээс дараахь зүйлийг бичгээр шаардаж болно:

65.1.1.тодорхой төрлийн буюу тусгайлан заасан мэдээлэл гаргаж өгөхийг;

65.1.2.тодорхой төрлийн буюу тусгайлан заасан баримт бичиг гаргаж өгөхийг.

65.2.Энэ хуулийн 65.1-д заасан мэдэгдлийг холбогдох этгээд болон түүнтэй холбоотой этгээд, даатгагч, эсхүл мэдэгдэлтэй холбоотой мэдээлэл, баримт бичиг байгаа гэж үзсэн этгээдэд өгөх бөгөөд мэдэгдэлд мэдээлэл, баримт бичгийг гаргаж өгөх буюу үйлдэх хугацаа, газрыг заана.

65.3.Энэ хуулийн 65.2-т заасан "холбоотой этгээд"-ийг даатгалын багц дүрмээр тодорхойлно.

65.4.Зохицуулах хороо энэ хуулийн 65.1-д заасан эрхээ хэрэгжүүлэхдээ дараахь шаардлагыг тавьж болно:

65.4.1.тогтоосон хэлбэр, загвараар мэдээлэл бэлтгэж ирүүлэхийг;

65.4.2.уг мэдээлэл, баримт бичгээ баталгаажуулахыг;

65.4.3.уг мэдээлэл, баримт бичигтэй холбогдуулан тайлбар гаргахыг.

65.5.Зохицуулах хороо энэ хуульд заасны дагуу мэдээлэл цуглуулахдаа холбогдох баримт бичгийг түүвэрлэн буюу хуулбарлан авч болно.

65.6.Зохицуулах хорооноос энэ хуулийн 65.1-д заасны дагуу мэдээлэл, баримт бичгээр хангахыг даалгасан мэдэгдлийг хүлээн авсан этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй.

66 дугаар зүйл. Гадаадын зохицуулах байгууллагад туслалцаа үзүүлэх

Хэвлэх

66.1.Гадаадын зохицуулах байгууллага өөрийн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан туслалцаа үзүүлэхийг бичгээр хүссэн тохиолдолд Зохицуулах хороо энэ хуулийн 66 дугаар зүйлд заасны дагуу холбогдох, мэдээлэл, баримт бичгээр хангаж болно.

66.2.Гадаадын зохицуулах байгууллагыг мэдээлэл, бичиг баримтаар хангах эсэхийг шийдвэрлэхдээ дараахь асуудлыг анхаарна:

66.2.1.Гадаадын зохицуулах байгууллага нь уг асуудалтай төстэй асуудлаар харилцан туслалцаа үзүүлж байсан, эсхүл үзүүлэх эсэх;

66.2.2.Монгол Улсын хууль тогтоомж, нийтийн ашиг сонирхолд нийцэж байгаа эсэх;

66.2.3.асуудлын шинж чанар, тухайн асуудал Монгол Улсын хувьд ач холбогдолтой эсэх;

66.2.4.мэдээлэл бэлтгэхтэй холбогдон зайлшгүй гарах зардлыг гадаадын зохицуулах байгууллага төлсөн эсэх;

66.2.5.энэ хуулийн 81 дүгээр зүйлд заасны дагуу мэдээллийн нууцлалыг хангаж чадах эсэх.

66.3.Зохицуулах хороо гадаадын зохицуулах байгууллагын хүссэн мэдээлэлтэй холбогдуулж тодруулга ирүүлэхийг уг байгууллагаас хүсэж болно.

66.4.Гадаадын зохицуулах байгууллага энэ хуулийн 66.3-т заасан хүсэлтэд хариу ирүүлээгүй бол Зохицуулах хороо түүнд туслалцаа үзүүлэхээс татгалзаж болно.

АРВАНДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Албадлага

67 дугаар зүйл. Албадлагын арга хэмжээ авах үндэслэл

Хэвлэх

67.1.Зохицуулах хороо дараахь үндэслэлээр даатгагчид албадлагын арга хэмжээ авч болно:

67.1.1.энэ хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж, даатгалын багц дүрмийг зөрчсөн нь гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжгүй бол;

/Энэ заалтад 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

67.1.2.даатгуулагчийн болон нийтийн ашиг сонирхолд хохирол учруулахуйц нөхцөл байдал үүссэн;

67.1.3.даатгагч төлбөрийн чадваргүй болсон буюу төлбөрийн чадваргүй болж болзошгүй гэж үзвэл;

67.1.4.Зохицуулах хорооноос энэ хуулийн 73 дугаар зүйлд заасны дагуу өгсөн даалгаврыг биелүүлээгүй;

67.1.5.тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг зөрчсөн;

/Энэ заалтад 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

67.1.6.тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, түүний удирдах албан тушаалтан, компанийн энгийн хувьцааны 10 буюу түүнээс дээш хувийг дангаараа буюу бусад этгээдтэй хамтран эзэмшиж буй этгээд нь тус тус тохиромжтой бус этгээд гэж үзсэн;

67.1.7.даатгагч татан буугдсан;

67.1.8.нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлангаа зохих ёсоор хөтлөөгүй;

67.1.9.даатгалын үйл ажиллагааг зохистой явуулаагүй;

67.1.10.холбогдох этгээдийн үйл ажиллагааг шалгах явцад Зохицуулах хороотой хамтран ажиллахаас татгалзсан;

67.1.11.даатгалын эрсдлээ хязгаарлах зорилгоор давхар даатгалын төлөвлөгөө хийгээгүй, эсхүл давхар даатгалын төлөвлөгөө нь даатгалын багц дүрэмд заасан шаардлага хангахгүй;

67.1.12.бизнес төлөвлөгөөг дагаж мөрдөөгүй буюу хамгийн сүүлд баталсан бизнес төлөвлөгөөг ноцтойгоор зөрчсөн;

67.1.13.Зохицуулах хорооноос ногдуулсан торгуулийг хугацаанд нь төлөөгүй;

/Энэ заалтыг 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

67.1.14.хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэл.

68 дугаар зүйл. Албадлагын арга хэмжээний төрөл

Хэвлэх

68.1.Зохицуулах хороо энэ хуулийн 67.1-д заасан үндэслэлээр дараахь төрлийн албадлагын арга хэмжээг хэрэглэнэ:

68.1.1.тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх;

68.1.2.тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох;

68.1.3.энэ хуулийн 74 дүгээр зүйлд заасны дагуу шалгагч томилох;

68.1.4.энэ хуулийн 73 дугаар зүйлд заасны дагуу даалгавар өгөх;

68.1.5.даатгалын үйл ажиллагааг зохистой явуулах талаар зөвлөх үүрэг бүхий дадлага туршлагатай мэргэжилтэн томилох;

68.1.6.торгох.

/Энэ заалтыг 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

69 дүгээр зүйл. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх

Хэвлэх

69.1.Зохицуулах хороо тусгай зөвшөөрлийг дараахь үндэслэлээр түдгэлзүүлнэ:

69.1.1.энэ хуулийн 67.1-д заасан үндэслэлийн аль нэг нь илэрсэн;

69.1.2.тусгай зөвшөөрөл олгосноос хойш 6 сарын дотор үйл ажиллагаагаа эхлээгүй, эсхүл үйл ажиллагаагаа зогсоосон;

69.1.3.тусгай зөвшөөрлийн жил бүрийн төлбөрийг төлөх хугацаа өнгөрснөөс хойш 2 сарын дотор төлөөгүй.

69.2.Тусгай зөвшөөрлийг дараахь хугацаагаар түдгэлзүүлнэ:

69.2.1.Зохицуулах хорооноос тогтоосон хугацаагаар;

69.2.2.Зохицуулах хорооноос тавьсан шаардлага, өгсөн даалгаврыг биелүүлэх хүртэл.

69.3.Энэ хуулийн 69.2.1-д заасан хугацаа нь 6 сараас хэтрэхгүй.

69.4.Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлснээс хойш энэ хуулийн 69.2.2-т заасан шаардлагыг 6 сарын дотор биелүүлээгүй бол тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно.

69.5.Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэхээс өмнө Зохицуулах хороо тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх үндэслэлийг заасан мэдэгдлийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид бичгээр хүргүүлж, хүргэсэн огноог тэмдэглэнэ.

69.6.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч энэ хуулийн 69.5-д заасан мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш ажлын 14 хоногийн дотор тусгай зөвшөөрлийг нь түдгэлзүүлэх үндэслэлгүй гэж үзсэн тухай тайлбараа Зохицуулах хороонд бичгээр ирүүлээгүй бол тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлнэ.

69.7.Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн тохиолдолд дараахь агуулга бүхий мэдэгдлийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид бичгээр хүргүүлнэ:

69.7.1.тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн тухай;

69.7.2.тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн үндэслэл, түдгэлзүүлж эхэлсэн огноо;

69.7.3.тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаа.

70 дугаар зүйл. Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох

Хэвлэх

70.1.Зохицуулах хороо дараахь үндэслэлээр тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно:

70.1.1.тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хүсэлт гаргасан;

70.1.2.даатгалын компани татан буугдсан;

70.1.3.тусгай зөвшөөрлийг авахдаа хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон;

70.1.4.тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг удаа дараа буюу ноцтой зөрчсөн;

70.1.5.тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаанд зөрчлийг арилгах талаар тавьсан шаардлагыг биелүүлээгүй.

70.2.Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгохоос өмнө Зохицуулах хороо тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох болсон үндэслэлийг заасан мэдэгдлийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид бичгээр хүргүүлж, хүргэсэн огноог тэмдэглэнэ.

70.3.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч уг мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш ажлын 14 хоногийн дотор тусгай зөвшөөрлийг нь хүчингүй болгох үндэслэлгүй гэж үзсэн тухай тайлбараа Зохицуулах хороонд бичгээр ирүүлээгүй бол тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно.

70.4.Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тохиолдолд дараахь агуулга бүхий мэдэгдлийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид бичгээр хүргүүлнэ:

70.4.1.тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тухай;

70.4.2.тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон үндэслэл, огноо.

71 дүгээр зүйл. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн болон хүчингүй болгосноос үүсэх үр дагавар

Хэвлэх

71.1.Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн болон хүчингүй болгосон тухай мэдэгдлийг хүлээн авсан өдрөөс хойш даатгагч Зохицуулах хорооноос бичгээр өгсөн зөвшөөрөлгүйгээр дараахь үйлдэл хийхийг хориглоно:

71.1.1.шинээр даатгалын гэрээ байгуулах;

71.1.2.тухайн өдрөөс өмнө байгуулсан даатгалын гэрээг шинэчлэх, өөрчлөх.

71.2.Шаардлагатай гэж үзвэл даатгагч нь даатгалын гэрээгээр хүлээсэн үүрэг, давхар даатгалын хураамжийн төлбөр болон гэрээнээс үүссэн бусад зардлыг төлөх төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжүүлнэ.

71.3.Зохицуулах хороо тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн болон хүчингүй болгосон талаархи мэдээллийг даатгалын багц дүрэмд заасны дагуу нийтэд мэдээлнэ.

72 дугаар зүйл. Зохицуулах хороо даатгагчийн эд хөрөнгийг хамгаалах зорилгоор шүүхэд нэхэмжлэл гаргах

Хэвлэх

72.1.Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн болон хүчингүй болгосон, эсхүл энэ хуулийн 69.1, 70.1-д заасан үндэслэл байна гэж үзвэл нийтийн болон зээлдүүлэгч, даатгуулагчийн ашиг сонирхол, даатгагчийн өмч хөрөнгө, үйл ажиллагааг хамгаалах зорилгоор Зохицуулах хороо шүүхэд нэхэмжлэл гаргаж болно.

72.2.Зохицуулах хороо энэ хуулийн 72.1-д заасан нэхэмжлэл гаргахдаа даатгагчид мэдэгдэх үүрэг хүлээхгүй.

72.3.Даатгагчийн тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлээгүй, эсхүл хүчингүй болгоогүй бол нэхэмжлэлийг энэ хуулийн 69.5, 70.2-т заасан тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх болон хүчингүй болгох тухай мэдэгдлийг даатгагчид өгөхөөс өмнө гаргаж болно.

72.4.Энэ хуулийн 72.1-д заасан нэхэмжлэлийн дагуу шүүх дараахь арга хэмжээг хэрэгжүүлж болно:

72.4.1.даатгагч болон бусад этгээдийн эзэмшилд буй өмч хөрөнгийг шилжүүлэх, зарцуулах зэрэг хэлцэл хийхийг хориглосон шийдвэр гаргах;

72.4.2.тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх болон хүчингүй болгохоос өмнө даатгагчийн үйл ажиллагааг удирдан зохицуулах бүрэн эрхт төлөөлөгчийг нэн даруй томилох;

72.4.3.компанийг татан буулгах;

72.4.4.даатгагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар мэдээлэл авахаар холбогдох этгээдийг дуудан ирүүлэх.

72.5.Шүүх энэ хуулийн 72.4.2-т заасан бүрэн эрхт төлөөлөгчийг томилохдоо түүний эрх хэмжээ, цалин хөлс, шүүх болон Зохицуулах хороонд тайлан мэдээ гаргаж өгөх журмыг тогтооно.

72.6.Шүүх бүрэн эрхт төлөөлөгчийн талаар дараахь арга хэмжээг хэдийд ч авч болно:

72.6.1.эрх үүргээ хэрэгжүүлэхтэй нь холбогдуулан даалгавар, зааварчилга өгөх;

72.6.2.эрх хэмжээг нь өөрчлөх;

72.6.3.бүрэн эрхийг нь дуусгавар болгох.

73 дугаар зүйл. Даалгавар

Хэвлэх

73.1.Зохицуулах хороо даатгагчид албадлагын арга хэмжээ авахдаа дараахь агуулга бүхий даалгаврыг өгч болно:

73.1.1.даатгалын тодорхой ангилал, төрөл, хэлбэрийн үйл ажиллагаа эрхлэхийг түр зогсоох;

73.1.2.даатгалын тодорхой ангилал, төрөл, хэлбэртэй холбоотой шинээр гэрээ байгуулахыг хориглох;

73.1.3.байгуулсан даатгалын гэрээг өөрчлөхийг хориглох;

73.1.4.даатгалын нийт хураамжийн хэмжээг даалгаварт заасан хэмжээгээр тогтоох;

73.1.5.тодорхой төрлийн хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа явуулахыг хориглох;

73.1.6.тодорхой хугацааны дотор өөрийн эзэмшилд буй хөрөнгө оруулалтыг чөлөөлөх;

73.1.7.хуульд заасан хугацаанаас өмнө санхүүгийн хяналт шалгалт хийх, шалгалттай холбогдуулан актуарч болон бусад этгээдийг томилох;

73.1.8.шаардлагатай мэдээлэл, баримт бичгийг энэ хууль, бусад хууль тогтоомж, даатгалын багц дүрэмд зааснаас богино хугацаанд гаргаж өгөх;

73.1.9.бизнес төлөвлөгөөнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах;

73.1.10.даатгуулагч болон хувьцаа эзэмшигчийн ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилгоор шаардлагатай гэж үзсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх.

/Энэ заалтад 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

73.2.Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болгосон бол шаардлагатай гэж үзсэн бусад даалгаврыг өгч болно.

73.3.Энэ хуулийн 73 дугаар зүйлд заасны дагуу Зохицуулах хорооноос өгч буй аливаа даалгаврыг даатгагч биелүүлэх үүрэгтэй.

73.4.Тусгай зөвшөөрлийг нь түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болгосон этгээдэд энэ хуулийн 73 дугаар зүйл нэгэн адил хамаарна.

74 дүгээр зүйл. Шалгагчийг томилох

Хэвлэх

74.1.Зохицуулах хороо энэ хуулийн 67.1-д заасан үндэслэлээр албадлагын арга хэмжээ авахдаа тухайн этгээдийн үйл ажиллагааг хянан шалгах үүрэг бүхий нэг буюу хэд хэдэн этгээдийг шалгагчаар томилж болно.

74.2.Энэ хуулийн 74.1-д заасны дагуу томилогдсон шалгагч нь дараахь асуудлыг хянан шалгаж болно:

74.2.1.даатгагчийн үйл ажиллагаа, түүний шинж чанар;

74.2.2.даатгагчийн үйл ажиллагааны тодорхой асуудлууд;

74.2.3.даатгагчийн болон хувьцаа эзэмшигчдийн хяналт.

/Энэ заалтад 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

74.3.Шалгагч нь шаардлагатай гэж үзвэл тухайн этгээдийн үйл ажиллагаа болон компанийн нэгдлийн бусад гишүүдийн үйл ажиллагааг хэдийд ч шалгаж болно.

74.4.Шалгагчийн томилолтын хугацаа болон нөхцөлийг Зохицуулах хороо өөрийн үзэмжээр тогтооно.

АРВАНТАВДУГААР БҮЛЭГ

Даатгалын үйл ажиллагааг шилжүүлэх, нэгтгэх

75 дугаар зүйл. Даатгалын үйл ажиллагааг шилжүүлэх болон нэгтгэх

Хэвлэх

75.1.Даатгагч даатгалын үйл ажиллагаагаа шилжүүлэх болон нэгтгэх хүсэлтээ Зохицуулах хороонд гаргаж бичгээр зөвшөөрөл авна.

75.2.Зохицуулах хорооноос бичгээр зөвшөөрөл өгөөгүй тохиолдолд даатгагчид дараахь зүйлийг хориглоно:

75.2.1.даатгагчийн үйл ажиллагааны аливаа хэсгийг бусад этгээдэд шилжүүлэх;

75.2.2.даатгагчийн үйл ажиллагааны аливаа хэсгийг бусад этгээдийн үйл ажиллагаатай нэгтгэх.

75.3.Энэ хуулийн 75 дугаар зүйлд заасны дагуу шилжүүлэх болон нэгтгэх тухай өргөдөл гаргах, өргөдлийг хянан шийдвэрлэхтэй холбогдсон үйл ажиллагааг даатгалын багц дүрмээр зохицуулна.

75.4.Шилжүүлэх болон нэгтгэх тухай зөвшөөрлийг олгохоос өмнө Зохицуулах хороо дараахь арга хэмжээг авч болно:

75.4.1.шилжүүлэх болон нэгтгэх нь зохимжтой эсэх талаар судлах;

75.4.2.даатгагч болон бусад этгээдээс шаардлагатай гэж үзсэн баримт бичиг, мэдээллийг шаардаж авах.

75.5.Энэ хуулийн 75.4.1-д заасныг Зохицуулах хороо буюу түүний эрх олгосон этгээд хэрэгжүүлэх бөгөөд зардлыг даатгагч хариуцна.

75.6.Зохицуулах хорооны зөвшөөрөлгүйгээр даатгалын үйл ажиллагааны аливаа хэсгийг бусдад шилжүүлэх, эсхүл бусдын үйл ажиллагаатай нэгтгэх үр дагавар бүхий даатгагчийн байгуулсан хэлцэл хүчин төгөлдөр бус байна.

75.7.Зохицуулах хороо нь даатгалын үйл ажиллагааны аливаа хэсгийг бусдад шилжүүлэх болон нэгтгэх тухай гаргасан өргөдлийг нээлттэй хурлаар хэлэлцэж болох бөгөөд даатгагч болон бусад этгээдээс шаардлагатай нотлох баримт шаардаж болно.

АРВАНЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

Даатгагчийг татан буулгах

76 дугаар зүйл. Даатгагчийн дампуурал

Хэвлэх

76.1.Даатгагчид дампуурлын хэрэг үүсгэхтэй холбогдсон энэ хуулиар зохицуулаагүй харилцааг Дампуурлын тухай хуулийн дагуу зохицуулна.

76.2.Шүүх дараахь асуудлын талаар Зохицуулах хороонд мэдэгдэх бөгөөд Зохицуулах хороо уг асуудлыг хэлэлцэхэд оролцох, тайлбар өгөх эрхтэй:

76.2.1.Дампуурлын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлд заасны дагуу даатгагчид дампуурлын хэрэг үүсгүүлэх тухай шүүхэд гаргасан нэхэмжлэл болон хүсэлт;

76.2.2.Дампуурлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасны дагуу даатгагчид дампуурлын хэрэг үүсгэсэнтэй холбоотой гаргасан шүүхийн тогтоол, шүүгчийн захирамжид гаргаж буй аливаа гомдол;

76.2.3.даатгагчийн дампууралтай холбоотой Дампуурлын тухай хуулийн дагуу шүүхээс шийдвэрлэж буй бусад асуудал.

76.3.Даатгагчид дампуурлын хэрэг үүсгэх хүсэлт гаргасан тохиолдолд Зохицуулах хороо Дампуурлын тухай хуулийн 5.7-д заасан хэрэг гүйцэтгэгчийг түр томилуулахаар хүсэлт гаргаж болох бөгөөд түүнд тохирох мэргэжил, дадлага туршлага бүхий хүнийг санал болгож болно.

76.4.Даатгагч дампуурсан тухайгаа зарласан тохиолдолд Зохицуулах хороо тохирох мэргэжил, дадлага туршлага бүхий хүнийг хэрэг гүйцэтгэгчээр томилуулахаар шүүхэд санал тавих бөгөөд энэ тохиолдолд Дампуурлын тухай хуулийн 8.2 дахь хэсэг үйлчлэхгүй.

76.5.Шүүх Зохицуулах хорооноос санал болгосон этгээдийг хэрэг гүйцэтгэгчээр томилж болно.

76.6.Хэрэг гүйцэтгэгч болон хэрэг гүйцэтгэгчээр түр томилогдсон этгээд нь Дампуурлын тухай хуулийн 11.2-т заасан шаардлагыг хангасан байхаас гадна даатгалын компанийн үйл ажиллагааны онцлогийн талаар зохих мэдлэгтэй байна.

76.7.Зохицуулах хороо нь Дампуурлын тухай хуулийн 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6-д заасан асуудлаар шийдвэр гаргах эрхтэй.

76.8.Хэрэг гүйцэтгэгч нь өөрийн үйл ажиллагааны тухай Зохицуулах хорооны шаардлагатай гэж үзсэн мэдээлэл, тайланг гаргаж өгөх үүрэгтэй.

76.9.Зохицуулах хороо хариуцагч болон хэрэг гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагааны талаар шүүхэд хэдийд ч гомдол гаргах эрхтэй.

76.10.Хариуцагч нь даатгалын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа бол Дампуурлын тухай хуульд заасан аливаа хугацааг шүүх өөрийн үзэмжээр сунгах эрхтэй.

77 дугаар зүйл. Даатгагчийг дахин хөрөнгөжүүлэх

Хэвлэх

77.1.Дампуурлын тухай хуулийн 23.1-д заасны дагуу даатгагчийг дахин хөрөнгөжүүлэх хүсэлт гаргаж байгаа, мөн хуулийн 24.1-д заасны дагуу даатгагчийг дахин хөрөнгөжүүлэх төлөвлөгөөг шүүхэд гаргаж буй этгээд нь уг хүсэлт, төлөвлөгөөний хуулбарыг Зохицуулах хороонд хүргүүлнэ.

77.2.Дахин хөрөнгөжүүлэх төлөвлөгөөг хэлэлцэж буй нэхэмжлэгчдийн хуралд Зохицуулах хороо оролцож саналаа илэрхийлэх эрхтэй.

77.3.Шүүх даатгагчийг дахин хөрөнгөжүүлэх төлөвлөгөөг Зохицуулах хорооны бичгээр өгсөн зөвшөөрөлгүйгээр батлахгүй.

77.4.Шүүхээс даатгагчийг дахин хөрөнгөжүүлэх төлөвлөгөөг батлах үйл ажиллагаанд Дампуурлын тухай хуулийн 28 дугаар зүйл үйлчлэхгүй.

78 дугаар зүйл. Даатгагчийг татан буулгах

Хэвлэх

78.1.Даатгагчийг татан буулгахтай холбогдсон энэ хуулиар зохицуулаагүй харилцааг Иргэний хууль, Дампуурлын тухай хууль, Компанийн тухай хуулийн дагуу зохицуулна.

78.2.Даатгагчийг дараахь тохиолдолд татан буулгана:

78.2.1.шүүхийн шийдвэрээр;

78.2.2.Зохицуулах хорооноос бичгээр зөвшөөрсөн тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр.

/Энэ заалтад 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

78.3.Даатгагчийг татан буулгах тухай хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гаргасан шийдвэр нь Зохицуулах хорооны бичгээр өгсөн зөвшөөрөлгүйгээр хүчин төгөлдөр бус байна.

/Энэ хэсэгт 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

78.4.Энэ хуулийн 78.2-т зааснаас бусад тохиолдолд даатгагчийг татан буулгасан шийдвэр хүчин төгөлдөр бус байна.

78.5.Дараахь тохиолдолд Зохицуулах хороо даатгалын компанийг татан буулгах тухай нэхэмжлэлийг шүүхэд гаргана:

78.5.1.даатгалын компани төлбөрийн чадваргүй болсон;

78.5.2.даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон.

78.6.Зохицуулах хороо тусгай зөвшөөрөлгүйгээр даатгалын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа, эсхүл эрхэлж байсан хуулийн этгээдийг татан буулгуулах тухай нэхэмжлэлийг шүүхэд гаргаж болно.

78.7.Даатгагчийг татан буулгахаар нэхэмжлэл гаргасан тухай шүүх Зохицуулах хороонд мэдэгдэх бөгөөд Зохицуулах хороо нэхэмжлэлтэй холбоотой аливаа асуудлыг хэлэлцэхэд оролцох, тайлбар өгөх эрхтэй.

78.8.Дампуурлын тухай хуулийн дагуу даатгагчийг татан буулгахад шүүх хяналт тавих бөгөөд Дампуурлын тухай хуулийн 38.1 дэх хэсэг үйлчлэхгүй.

79 дүгээр зүйл. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр даатгагчийг татан буулгах

Хэвлэх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

79.1.Энэ хуулийн 78.2.2-т заасны дагуу гаргасан хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр даатгагчийг татан буулгах тухай өргөдөлд татан буулгах комиссын гишүүнээр томилуулахаар санал болгож буй этгээдийн нэрсийн жагсаалтыг хавсаргана.

/Энэ хэсэгт 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

79.2.Зохицуулах хороо хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр даатгагчийг татан буулгах зөвшөөрлийг дараахь тохиолдолд олгохгүй:

/Энэ хэсэгт 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

79.2.1.даатгагчийн хөрөнгийн нийт үнэлгээнээс түүний хүлээсэн үүргийг хасаж үлдсэн хэсэг нь энэ хуулийн 24 дүгээр зүйлд заасан төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлтийн доод хэмжээг хангахгүй;

79.2.2.татан буулгах комиссын гишүүнээр томилуулахаар санал болгож буй этгээд нь ийнхүү ажиллахад шаардлагатай ур чадвар, дадлага туршлагагүй.

79.3.Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас даатгагчийг татан буулгах тухай тогтоолыг батлахдаа татан буулгах комиссыг томилно.

/Энэ хэсэгт 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

79.4.Татан буулгах комисс томилогдсон тухайгаа тогтоолд заасан хугацаанд Зохицуулах хороонд мэдэгдэх үүрэгтэй.

79.5.Татан буулгах комиссын эрх хэмжээг Зохицуулах хорооноос холбогдох хуульд нийцүүлэн тогтооно.

80 дугаар зүйл. Даатгагчийн урт хугацааны сан

Хэвлэх

80.1.Урт хугацааны даатгагч нь удаан хугацаагаар тогтвортой үйл ажиллагаа эрхлэх үүднээс урт хугацааны сан бүрдүүлнэ.

80.2.Урт хугацааны даатгагч Дампуурлын тухай хууль болон бусад хуулийн дагуу татан буугдахад даатгагчийн урт хугацааны санг зөвхөн энэ хуулийн 80 дугаар зүйлд заасны дагуу зарцуулна.

80.3.Даатгагчийн урт хугацааны сан нь тус санд хамаарах даатгагчийн урт хугацаат үүргийн гүйцэтгэлийг хангахад зарцуулагдах бөгөөд энэ хэмжээгээрээ даатгагчийн хуваарилагдах хөрөнгө гэж тооцогдохгүй.

80.4.Энэ хуулийн 80.3-т заасны дагуу зарцуулсны дараа үлдсэн хөрөнгийг Иргэний хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжийн дагуу даатгагчийн хуваарилагдах хөрөнгө гэж тооцож болно.

АРВАНДОЛДУГААР БҮЛЭГ

Бусад

81 дүгээр зүйл. Мэдээллийн нууцлалыг хадгалах

Хэвлэх

81.1.Зохицуулах хороо болон холбогдох бусад байгууллага, албан тушаалтан нь энэ хууль болон бусад хууль тогтоомжид заасан өөрийн бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ дараахь этгээдтэй холбоотой аливаа мэдээллийг бусдад задруулахыг хориглоно:

81.1.1.тусгай зөвшөөрөл авахаар өргөдөл гаргасан этгээд;

81.1.2.даатгагч, эсхүл даатгагч байсан этгээд, тэдгээрийн хараат болон охин компани;

81.1.3.даатгуулагч, эсхүл даатгуулагч байсан этгээд.

81.2.Дараахь тохиолдолд энэ хуулийн 81.1 дэх хэсэг хамаарахгүй:

81.2.1.тухайн этгээд өөрийн нууцыг задруулахыг бичгээр зөвшөөрсөн;

81.2.2.Зохицуулах хороо шаардсан;

81.2.3.шүүх болон прокурор, цагдаа, тагнуул, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажлын шаардлагаар тэдгээр байгууллагын удирдлага хүсэлт гаргасан;

81.2.4.энэ хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэх зорилгоор тухайн этгээд мэдэх шаардлагатай;

81.2.5.уг мэдээллийг олон нийт бусад эх сурвалжаас мэдэх боломжтой, эсхүл нэгэнт мэдээлэгдсэн;

81.2.6.тухайн мэдээлэлтэй холбогдох энэ хуулийн 81.1-д заасан этгээдийг таних боломжгүй байдлаар буюу мэдээллийг товчлол, эсхүл статистик тоо баримтаар мэдээлэх;

81.2.7.энэ хуулийн 66 дугаар зүйлд заасны дагуу гадаадын зохицуулах байгууллага бичгээр хүсэлт гаргасан.

82 дугаар зүйл. Зохицуулах хорооны шийдвэрийг давж заалдах

Хэвлэх

82.1.Аливаа этгээд даатгалын үйл ажиллагаатай холбогдон гарсан маргааныг Зохицуулах хороонд тавьж шийдвэрлүүлэх бөгөөд шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл уг шийдвэрийг хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш ажлын 10 хоногийн дотор шүүхэд давж заалдаж болно.

82.2.Зохицуулах хорооны шийдвэрийг давж заалдсан нь хариуцлага хүлээлгэх шийдвэрийг түдгэлзүүлэх үндэслэл болохгүй.

/Энэ хэсэгт 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

821дүгээр зүйл.Маргааныг арбитрын журмаар шийдвэрлэх

Хэвлэх

821.1.Арбитрын хэлэлцээртэй бол даатгалын үйл ажиллагаатай холбогдон гарсан маргааныг арбитрын журмаар шийдвэрлэнэ.

821.2.Энэ хуулийн 821.1-д заасны дагуу маргааныг арбитрын журмаар шийдвэрлэх тохиолдолд энэ хуулийн 82 дугаар зүйл хамаарахгүй.

/Энэ зүйлийг 2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

83 дугаар зүйл. Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

83.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

83.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

84 дүгээр зүйл. Зохицуулах хорооны албан хаагчийн хязгаарлагдмал хариуцлага

Хэвлэх

84.1.Зохицуулах хорооны албан хаагч энэ хууль, холбогдох бусад хууль болон даатгалын багц дүрэмд заасан үүргээ шударга бусаар хэрэгжүүлсэн буюу санаатайгаар хэрэгжүүлээгүй болох нь тогтоогдсоноос бусад тохиолдолд хариуцлага хүлээхгүй.

85 дугаар зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

85.1.Энэ хуулийг 2005 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

/Энэ хэсэгт 2004 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

85.2.Энэ хуулийн даатгалын компанийн дүрмийн сангийн хэмжээг заасан 22.1 дэх хэсгийг 2005 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТӨМӨР-ОЧИР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unofficial translation

LAW ON INSURANCE

 

 

 

30 April, 2004.                                                                                               Ulaanbaatar city.

 

CHAPTER ONE. GENERAL PROVISIONS

 

Article 1. Purpose of this law

1.1.      The purpose of this law is to regulate relations concerning the establishment of legal grounds for conducting insurance activities, the regulation and monitoring of insurance activities by an authorized state body, the granting of licenses for conducting insurance activities, and the protection of the rights of insured persons.

 

Article 2. Legislation on Insurance

2.1.      The legislation on insurance shall consist of the Constitution of Mongolia, Civil Code, Company Law, this law and other legislative acts issued in conformity therewith.

2.2.      If an international treaty to which Mongolia is a party is inconsistent with this law, then the provisions of the international treaty shall prevail.

 

Article 3. Scope of this law

3.1.      Relations concerning social insurance and citizens’ health insurance shall be regulated by their respective laws.

3.2.      Contractual relations between insurers and insured persons shall be regulated by the Civil Code.

3.3.      The legal status of the insurance broker, insurance agent and loss adjuster shall be governed by the Law on Insurance Intermediaries.

3.4.      Relations concerning mandatory bank deposit insurance shall be regulated by the Law of Mongolia on Bank Deposit Insurance.

3.5.      Index-based livestock insurance shall be regulated by law.

3.6.      This law shall regulate relations concerning insurance activities other than those specified in Paragraphs 3.1. - 3.5. of this law.

 

Article 4. Definitions

4.1.      The following terms used in this law shall be interpreted as follows:

4.1.1.   ‘insurance activities’ shall mean the activities of undertaking liability by the insurer, under a contract of insurance, to pay damages or compensation to the insured person upon the occurrence of an insurance event;

4.1.2.   ‘related party’ shall mean an insurer and a legal entity that has been engaged in insurance activities and whose controlling stake is owned by them, any citizen or legal entity that owns a controlling stake in such legal entity and an affiliated person specified in Paragraph 97.1. of the Company Law.

4.1.3.   ‘insured person’ shall mean citizen or legal entity that has insured certain items for its own interest and concluded a contract with an insurer;

4.1.4.   ‘insurance event’ shall mean the occurrence of a contiguous situation when damage is inflicted on the insured item;

4.1.5.   ‘insurance fee’ shall mean payment made by the insured person to the insurer for insuring certain items;

4.1.6.   ‘insurance compensation’ shall mean cash paid by the insurer to the insured person in case of occurrence of an insurance event according to the contract;

4.1.7.   ‘set of insurance regulations’ shall mean the rules, procedures, instructions conditions and requirements issued by an authorized organization for the purpose of regulating insurance activities;

4.1.8.   ‘actuary’ shall mean a person with the duties to evaluate insurance risks in advance and who provides activities based on economic and mathematical calculations to ensure the solvency and stable financial condition of the insurer;

4.1.9.   ‘reinsurance’ shall mean a contract whereby the insurer partially or fully reinsures its liabilities before an insured person;

4.1.10. ‘foreign regulatory authority’ shall mean an authority with a jurisdiction outside Mongolia that exercises functions in relation to the supervision of insurance business;

4.1.11. ‘authorized officer’ shall mean a person specified in Article 81.1. of Company Law.

4.2.      Section 4.1.1. of this law shall similarly apply to reinsurance business.

4.3.      For the purposes of Section 4.1.1. of this law, business is deemed to be insurance business where the liability to indemnify a person in respect of any loss or damage is calculated with regard to a formula which is intended to approximate his/her loss, whether by reference to an appropriate index or otherwise, but is not dependent upon his/her actual loss.

 

Article 5. Insurance of foreign individuals, legal entities and stateless persons

5.1.      Foreign citizens, legal entities, and stateless persons shall enjoy the right to insurance protection of their property and non-material assets to the same extent as citizens and legal entities of Mongolia.

 

CHAPTER TWO. INSURANCE CLASSIFICATION, TYPES AND FORMS

 

Article 6. Insurance classification, types and forms

6.1.      Insurance shall be classified as long-term insurance and ordinary insurance.

6.2.      Insurance shall be voluntary or mandatory insurance.

6.3.      Each type of insurance shall have its own forms and the forms of mandatory insurance shall be specified determined by law.

6.4.      Detailed regulation on the risks and conditions of mandatory insurance shall be regulated by the law defining with mandatory insurance.

6.5.      The Financial Regulatory Commission shall specify forms of voluntary insurance.

6.6.      If the Financial Regulatory Commission considers that an insurer's business is different from the classification, types and forms determined by this law, it may direct the insurer to bring his/her business into line with this law.

 

Article 7. Insurance fees

7.1.      The level of mandatory insurance fees shall be fixed by the Law of Mongolia.

7.2.      The level of voluntary insurance fees shall be fixed by the insurer according to the methodology specified in Section 14.2.5 of the present law.

 

Article 8. Insurance payment

8.1.      The insurer, according to the conditions specified in the law and contract and based on documents specified in Paragraph 8.4. shall make the insurance payment.

8.2.      When stipulated in the insurance contract the insurance payment can be paid directly to a third party who has suffered loss due to the fault of an insured person.

8.3.      If an insurance event occurs after the death of an insured person, the insurance payment shall be paid to his/her legal assessors or assessor by inheritance.

8.4.      Insurance payments shall be made based on the following documents:

8.4.1.   application of insured person;

8.4.2.   insurance policy (original copy);

8.4.3.   assessment act on loss written by loss adjuster;

8.4.4.   where required a concluding statement from a professional organization.

8.5.      The insurer may refuse to make insurance payment in full or partially on the following grounds:

8.5.1.   the insured person deliberately caused a loss, or created the conditions or environment to precipitate that;

8.5.2.   the insured person gave wrong information to the insurer on the insured item, or forged insurance documents;

8.5.3.   the loss occurred due to a reason which was not specified in the insurance contract;

8.5.4.   the insured person received compensation from the person who caused his/her loss;

8.5.5.   other grounds specified in the law.

8.6.      The insurer shall precisely specify the grounds for refusal to make insurance payment and notify the insured person of this in writing.

8.7.      If specified in the insurance contract the right of the insured person to claim loss from a guilty person shall cover the insurance payment and related expenses.

 

Article 9. Rights and duties of the insurer

9.1.      The insurer shall exercise the following rights and has the following responsibilities:

9.1.1.  to refuse to make full or partial insurance payment on the grounds specified in Paragraph 8.5. of this law;

9.1.2.  when the rights and duties of an insured person are transferred to another person, to propose to that person to make an alteration in the insurance contract;

9.1.3.  if an insured person fails to fulfill his/her duties under the law and contract to demand termination of the contract or alteration to the contract;

9.1.4.  on occurrence of an insurance event to make insurance payment within the timeframe and to the amount specified by law and agreed in the contract;

9.1.5.  to issue insurance policies to insured persons within the term specified in the contract;

9.1.6.  to introduce to insured persons insurance legislation and insurance contract terms;

9.1.7.  not to reveal personal information about insured persons unless permitted to do so by law;

9.1.8.  to compensate insured persons for expenses made to undertake measures to reduce losses from an insurance risk;

9.1.9.  in case of death of an insured person to transfer his/her rights and duties to the legal assessors or assessors by inheritance;

9.1.10.       to appeal to the court for the establishment of a guardian if in the duration of the contract, an insured person's incapability has been proven and to supervise his/her activity;

9.1.11.       to publish a brief financial report according to the procedure established by the Financial Regulatory Commission.

 

Article 10. Rights and duties of the insured person

10.1.    An insured person may exercise the following rights and has the following duties:

10.1.1. to demand insurance payment on occurrence of an insurance event;

10.1.2. to demand termination of a contract or alteration to the contract if the insurer fails to fulfill his/her legal or contractual duties;

10.1.3. when rights and duties of an insured person are transferred to another person to ask the insurer to make alterations in the contract;

10.1.4. to pay insurance fees to the insurer within the term specified in the law and the contract;

10.1.5. to take measures to remove an insured item from excessive risk and in case of the occurrence of an insurance event to take all measures to decrease the loss and promptly notify the insurer;

10.1.6. to submit to the insurer objective information on insurance.

 

CHAPTER THREE. STATE REGULATION OF INSURANCE BUSINESS

 

Article 11. The state central administrative organization

11.1.    The state central administrative organization in charge of insurance matters shall have the following competence in respect of insurance business:

11.1.1. to develop proposals to improve the legislation on insurance;

11.1.2. to provide policy advice to the Government;

11.1.3. other competences as may be assigned to it under the law.

 

 

Article 12. Insurance Regulatory Commission

 

 

  1. The Insurance Regulatory Commission (hereinafter referred to as the "Regulatory Commission") shall carry out the coordination and supervision of insurance business.
  2. The State Great Khural shall adopt the business strategy and the organizational structure of the Regulatory Commission and its activity shall be financed from the state budget.
  3. The Coordination Committee shall be accountable to the State Great Khural.

 

 

Article 121. Insurers Association

121.1    An insurer who has obtained a license to conduct mandatory insurance activities shall become a member of the Association of Mandatory Insurers (hereinafter referred to as ‘Association’).

121.2.   Every mandatory insurer shall join the Association and the board of the Association shall include representatives of the insurer, the insured, the Financial Regulatory Commission and the state central administrative body responsible for finance, and the structure and composition of the board shall be approved by the Financial Regulatory Commission.

121.3.   The Association shall have an office and fund to undertake/implement of the following core activities:

121.3.1. an integrated insurance database with the function of supervising mandatory insurance activities and exchanging information;

121.3.2. an emergency unit with the function of collecting information on the insured event from the insurer, the insured, the victim and the citizen that provides the insurer, the insured and the victim with prompt and accurate determination of the insured event;

121.3.3. mandatory insurance fund.

121.4.   Relations concerning the formation and disbursement of the insurance fund specified in Section 12.3.3. of this law shall be regulated by the law establishing the form of mandatory insurance.

121.5. The Association shall exercise the following general rights and responsibilities:

121.5.1. ensure coordination of members' activities;

121.5.2. protect the interests of members;

121.5.3. protect the interests of members at the court;

121.5.4. reduce the number of insurance cases and to conduct mandatory insurance training and promotion.

121.6.   The assets of the Association shall consist of the following main sources:

121.6.1. assets transferred from the founder;

121.6.2. registration fee, membership fee and other fees;

121.6.3. loans, grants and donations;

121.6.4. other sources permitted by law.

121.7.   The Financial Regulatory Commission shall approve the rules, regulations and guidelines related to the activities of the Association and monitor the activities of the Association.

121.8.   The Association shall report its activities to the Financial Regulatory Commission annually and shall publish summary financial statements of the Association through the mass media within the first quarter of each year.

121.9.   The Association shall have a charter in accordance with the legislation and approved by the Financial Regulatory Commission.

 

Article 13. Competence of the Financial Regulatory Commission

13.1.    The Financial Regulatory Commission has the following competences:

13.1.1. to monitor and supervise the insurance business of an insurer who has been granted an insurance license;

13.1.2. to supervise the issuance, suspension, restoration and revocation of licenses and to monitor compliance with the terms and conditions of the license;

13.1.3. to adopt a set of insurance regulations and to monitor their implementation;

13.1.4. to study foreign and domestic insurance markets, to issue an official notice on insurance;

13.1.5. to maintain a unified register of insurers and insurance intermediaries;

13.1.6. other competences as may be assigned to it under law.

13.2.    The Financial Regulatory Commission shall provide continuous supervision to protect the insured, and other persons engaged in insurance business, against losses arising from the bankruptcy of insurers or from malpractice or dishonest actions.

 

Article 14. Insurance Regulations

14.1.    Insurance activities shall be regulated by the set of insurance regulations adopted by the Financial Regulatory Commission.

14.2.    The set of insurance regulations shall consist of the following rules, procedures, instructions, conditions and requirements:

14.2.1. the request to persons qualified to act as an insurer and the criteria of an insurer;

14.2.2. the criteria of valuation of insurance solvency and supervision procedure; the regulation on compiling, distributing and supervising mandatory insurance fund, insurance reserve fund, and other funds;

14.2.3. the amount of funds to be accumulated in the insurance reserve fund and the mandatory insurance fund, and the terms and requirements for the funds to be invested;

14.2.4. the amount to be maintained in insurance reserves, and their disposition in investment;

14.2.5. the methodology for estimation of insurance rates and insurance fees;

14.2.6. the methodology for insurance valuation;

14.2.7. the methodology for calculation of the commission or other payment that may be offered or provided directly or indirectly to an insurance intermediary from or by an insurer or by any other person;

14.2.8. requirements of persons qualified to act as an auditor of an insurer;

14.2.9. the granting of the right to act as an actuary, actuarial standards and valuations and procedures for actuarial investigations and reporting;

14.2.10. the terms and conditions that shall apply to insurers who carry out business through a branch or a representative office outside Mongolia;

14.2.11. the terms and conditions that shall apply to foreign insurers opening, or carrying on business on the territory of Mongolia through a branch or a representative office;

14.2.12. the provision by an insurer of documents to the insured and the fees that may be charged for the provision of such documents;

14.2.13. the submission of reports, notifications and applications to be made by insurers under this law;

14.2.14. the consideration of an application to be made by an insurer to transfer any part of his/her business to others or amalgamate with the business of another person;

14.2.15. the list of documentation required for obtaining the license specified in this law;

14.2.16. the factors to be taken into account in considering whether to approve the reinsurance arrangements of an insurer;

14.2.17. the fees and charges payable to the Financial Regulatory Commission;

14.2.18. procedures for the liquidation and re-capitalization of insurers which go outside the provisions of the Company Law and the Law on Bankruptcy in relation to insurers;

14.2.19. the conditions of temporary suspension of an insurer’s business;

14.2.20. the instructions for determination of activities related to insurance;

14.2.21. the procedures for the publication of notices specified in this law.

 

Article 15. Rules of Business Conduct and Procedure

15.1.    The Financial Regulatory Commission may issue separate rules specifying the conduct expected of an insurer in the operation of its insurance business.

15.2.    The Rules specified in Paragraph 11.1. of this law shall not be binding on insurers, but the failure of an insurer to follow the rules may be taken into account for the purposes of applying sanctions against the insurer and may be relied upon as evidence that the insurer is not a fit and proper person to hold an insurer's license; or the insurance business is not being carried on in accordance with sound principles.

 

CHAPTER FOUR. GRANTING OF INSURANCE LICENSE

 

Article 16. Prohibition of carrying out insurance business without a license

16.1.    Except as provided in Paragraphs 16.3. and 17.2. of this law, no person may carry out insurance business in or from Mongolia without a license issued by the Financial Regulatory Commission.

16.2.    For the purposes of Paragraph 16.1. of this law, a legal entity formed under the laws of Mongolia carries on business from Mongolia if it carries on insurance business in a jurisdiction outside Mongolia.

16.3.    Paragraph 16.1. of this law does not apply to a legal entity formed under the laws of another jurisdiction that carries on reinsurance business under a contract with an insurer.

16.4.    For the purposes of Paragraph 16.1. of this law, an insurer whose license has been suspended or revoked under this law shall not carry on insurance business.

16.5.    The Law on Licensing shall apply to relations connected with the granting of insurance licenses other than those specified by this law.

 

Article 17. Property to be insured by an insurer

17.1.    An individual, legal entity residing in Mongolia, or a property located within the territory of Mongolia may be insured only by an insurer who holds an insurance license issued according to this law.

17.2.    An insurance contract may be concluded with a foreign insurer that has not obtained a license in accordance with this law, and authorization shall be obtained from the Financial Regulatory Commission in each case.

17.3.    The Financial Regulatory Commission may authorize an applicant to enter into a contract of insurance with an insurer specified in Paragraph 17.2. of this law, subject to such conditions as it considers appropriate if it is of the opinion that:

17.3.1. insurers specified in Paragraph 17.1. of this law have insufficient capacity to insure the risk; or

17.3.2. there is some other good reason why the risk should not be insured by an insurer, specified in Paragraph 17.1. of this law.

17.4.    Paragraph 17.3. of this law does not apply to an insurer that enters into a reinsurance contract with an insurer established outside Mongolia where the reinsurance contract:

17.4.1. is entered into in accordance with reinsurance arrangements approved by the Financial Regulatory Commission under the provision of Paragraph 47.1 of this law; or

17.4.2. is exempted from approval by the Financial Regulatory Commission under Paragraph 47.2. of this law.

 

Article 18. Eligibility for an insurer's license

18.1.    The following persons are eligible to submit an application for an insurer's license:

18.1.1. a company established under the Company Law of Mongolia;

18.1.2. a company formed under the laws of another jurisdiction.

 

Article 19. Application for an insurer's license

19.1.    A person specified in Paragraph 18 of this law shall submit his/her application for an insurer’s license to the Financial Regulatory Commission.

19.2.    An application for an insurer's license shall be in writing, shall state the class, type and form of insurance business for which the applicant seeks authorization, shall be in the form set by the Financial Regulatory Commission and shall be accompanied by the documentation specified in this law and the set of insurance regulations.

19.3.    The Financial Regulatory Commission may require the applicant to provide it with any other documentation or information that it considers necessary.

 

Article 20. Granting or refusal of an insurer's license

20.1     The Financial Regulatory Commission may grant an insurer's license to the applicant if it is satisfied with the following conditions and may set additional requirements with regard to the type and form of insurance:

20.1.1. the applicant, its governing person or a person holding solely or collectively 10 percent or more of the applicant’s ordinary shares is a fit and proper person to carry out insurance business;

201.2. the applicant shall, upon the granting of the license, fully be in compliance with this law and the set of insurance regulations;

20.1.3. The management, organization and financial resources of the applicant are adequate for the carrying out of the relevant insurance business;

20.1.4. issuing the license is not against the interests of an insured person or against the public interest.

20.2     The Financial Regulatory Commission may, at any time, vary the conditions attached to an insurer's license with regard to the extent of business or the type or form of the license of an insurer.

20.3.    The Financial Regulatory Commission shall not issue a license after the date when this law becomes effective that authorizes the insurer to carry on both long-term and general insurance businesses.

20.4.    A license shall be issued in writing and shall specify the following items:

20.4.1. the name of the licensing authority;

20.4.2. the name and address of the license holder;

20.4.3. the class, type and form of insurance business;

20.4.4. the conditions and requirements for business;

20.4.5. the number and date of the license;

20.4.6. the signature and seal of the authorized official of the licensing authority;

20.4.7. whether the licensed insurer may carry on reinsurance business.

20.5     An insurance license shall not be subject to an expiry date but shall be valid until it is suspended under Article 69 or revoked under Article 70.

20.6.    If the Financial Regulatory Commission refuses to grant a license to the applicant or grants a license but refuses to authorize a certain type or form of insurance business, it shall notify the applicant in writing of the refusal and shall state the reasons for its refusal.

20.7.    The Financial Regulatory Commission shall determine an application within a period of 45 working days from the date of receipt of the application.

20.8.    The Financial Regulatory Commission may refuse to grant a license on the following grounds:

20.8.1. if the applicant does not satisfy the conditions set forth in Paragraph 20.1. of this law;

20.8.2. if the applicant fails to submit all the documentation specified in the set of insurance regulations;

20.8.3. other reasons specified by law.

20.9.    Where the Financial Regulatory Commission grants a license, it shall publish a notice in accordance with the set of insurance regulations.

20.10.  The Financial Regulatory Commission may issue guidance as to the factors that it will take into account in determining whether a person is fit and proper for the purposes of Section 20.1.1 this law.

 

CHAPTER FIVE. CONTROL OF THE BUSINESS LICENSEE

 

Article 21. Control on disposition of interest in an insurer

21.1.    A person owning or holding 10 percent or more of the ordinary shares of an insurer solely or collectively shall not transfer his/her property to others without prior written approval of the Financial Regulatory Commission.

21.2.    A person shall not, whether directly or indirectly, solely or collectively, acquire or own 10 percent or more of the ordinary shares of an insurer without the prior written approval of the Financial Regulatory Commission.

21.3.    An insurer, without the prior written approval of the Financial Regulatory Commission, shall be prohibited from taking the following actions with regard to property specified in the provision of Paragraph 21.1. of the present law:

21.3.1. to dispose by way of sale or transfer, giving as a security or other way or to give permission to do so;

21.3.2. issue or allot any shares or cause, permit or acquiesce in any other reorganization of its share capital that results in a person acquiring a qualifying interest in the insurer, or a person who already owns or holds a qualifying interest in the insurer, increasing or decreasing the size of his/her interest.

21.4.    The insurer shall submit an application for approval of activity specified in Paragraph 21.3. of the present law to the Financial Regulatory Commission.

21.5.    The Financial Regulatory Commission shall grant approval if it is satisfied that a person who seeks to acquire or own 10 percent or more of ordinary shares, solely or collectively, is a fit and proper person to have an interest in an insurer.

21.6.    Approval under Paragraph 21.5. of this law may be granted by the Financial Regulatory Commission on such other terms and conditions as it considers appropriate.

 

CHAPTER SIX. CAPITALIZATION, FINANCIAL RESOURCES AND SOLVENCY

 

Article 22. Minimum capital to be maintained by the insurance company

22.1.    The capital of the insurance company shall consist of cash money contributed by shareholders and its minimum amount shall be determined by the Financial Regulatory Commission taking into account the classification of insurance and the specifics of reinsurance. It shall be prohibited to accumulate the capital through loans.

22.2.    With regard to the nature and extent of the insurance business carried out by the insurer, the Financial Regulatory Commission, may set the minimum capital of an insurer at an amount greater than that specified in Paragraph 22.1. of this law. (Revoked Paragraph)

22.3.    A reasonable time period shall be provided to the insurer to attain its minimum capital in an amount specified in Paragraph 22.2. of this law.

22.4.    If the capital of an insurer falls below the amount that it is required to maintain under Paragraph 22.1. of this law, it shall immediately notify the Financial Regulatory Commission in writing.

 

Article 23. Shares of the insurance company

23.1.    Every share of an insurance company issued after the date that this law comes into effect shall be paid by cash.

23.2.    Article 45 of Company Law does not apply to insurance companies.

 

Article 24. Minimum solvency margin

24.1.    An insurer shall ensure that it maintains a solvency margin not less than:

24.1.1. the amount specified in the set of insurance regulations; or

24.1.2. the amount set by the Coordination Committee according to the Paragraph 24.2. of this law.

24.2.    If, with regard to the nature and extent of the insurance business, it considers it appropriate the Financial Regulatory Commission may direct the insurer to maintain a larger solvency margin than that amount specified in Section 24.1.1. of this law.

24.3.    A reasonable time period shall be provided for the insurer to maintain its solvency margin at an amount specified in Paragraph 24.2. of this law.

24.4.    If the solvency margin of an insurer falls below the amount that it is required to maintain under Paragraph 24.1. of this law, the insurer shall immediately notify the Financial Regulatory Commission in writing.

 

Article 25. Insurance reserves

25.1.    An insurer shall maintain reserves to ensure fulfillment of its contractual obligations.

25.2.    The amount of reserves, the methods of compiling it and the allocation of the capital shall be determined by the set of insurance regulations.

25.3.    The insurance reserves specified in Paragraph 25.1. shall be placed in a special account. The Financial Regulatory Commission shall supervise its compilation and disposal.

25.4.    If the level of insurance reserves falls below the amount that it is required to maintain under Paragraph 25.1. of this law, the insurer shall immediately notify the Financial Regulatory Commission in writing.

25.5.    It shall be prohibited to spend the cash funds of the insurance reserve fund by means other than those specified in the insurance regulations.

 

Article 26. Condition for payment of dividends

26.1.    dividends shall not be paid to shareholders if any of the following conditions arise after the distribution of dividends:

26.1.1. to maintain the level of capital that it is required to maintain under Paragraph 22.1 of this law;

26.1.2. to maintain the solvency margin that it is required to maintain under Paragraph 24.1 of this law; and

26.1.3. to maintain the level of insurance reserves that it is required to maintain under Paragraph 25.2. of this law.

 

Article 27. Prohibitions relating to advances and loans

27.1.    From the date on which this law comes into effect an insurer shall not:

27.1.1. lend money and receive an advance on its securities as payment guarantees;

27.1.2. lend any of its funds to a related person;

27.1.3. grant unsecured credit to any person;

27.1.4. enter into any guarantee or provide any security in connection with a loan by any other person to a related person.

27.1.5. to deposit the capital of the insurance company and the insurance reserve fund at the related party’s bank and the bank established by him/her.

27.2.    The Financial Regulatory Commission shall specify persons who are ‘related persons’ for the purposes of Paragraph 27.1. of this law.

27.3.    Paragraph 27.2. of this law does not apply to a dividend permitted to be paid under Article 26 of this law.

 

Article 28. Prudential supervision of insurers

28.1.    For the purposes of determining whether an insurer is financially sound, the Financial Regulatory Commission may establish and apply supervisory ratios and early warning tests.

28.2.    Insurers shall be notified by the Financial Regulatory Commission of any supervisory ratios established under Paragraph 28.1. of this law.

 

CHAPTER SEVEN. ACCOUNTS AND AUDIT

 

Article 29. Accounting records and financial statements

29.1.    An insurer shall apply the Law on Accounting and the set of insurance regulations to the maintenance of accounting records and the preparation of financial statements.

29.2.    An insurer shall maintain its accounting records using the accrual basis of accounting and Paragraph 5.2 of the Law on Accounting shall not apply to the insurance business of insurers.

29.3.    If not provided for in the set of insurance regulations, the Financial Regulatory Commission may specify the content and format of the accounting documents and financial statements to be used by insurers.

29.4.    The financial statements shall comprise the documents specified in Paragraph 10.2. of the Law on Accounting and any other documents specified in the set of set of insurance regulations or documents set by the Financial Regulatory Commission under Paragraph 29.3 of this law.

29.5.    An insurer shall prepare financial statements satisfying the requirements of Paragraph 29.4 of this law every quarter, and audited annual financial statements by the first quarter of each year and notify the public of this through the media.

29.6.    The value of the assets and liabilities of an insurer shall be determined in accordance with the set of insurance regulations.

29.7.    An insurer shall retain its accounting records for a period of at least six years and shall notify the Financial Regulatory Commission in writing about the place where its accounting records are kept.

 

Article 30. Usage of accounting standards

30.1.    An insurer shall use international accounting standards in the maintenance of its accounting records.

 

Article 31. Annual financial statements

31.1.    An insurer shall submit its audited financial statements to the Financial Regulatory Commission within the time specified under Article 13 of the law on Accounting accompanied by:

31.1.1  a management report signed by the directors;

31.1.2. the auditor's report;

31.1.3. in the case of a long-term insurer, a report prepared by the actuary appointed under Paragraph 40.1. of this law;

31.1.4. any reference to or explanation of the affairs that affected the business of the company in the course of the relevant financial year; and

31.1.5. such other documents as may be specified in the set of insurance regulations.

31.2.    The set of insurance regulations may specify the form and content of the annual financial statements and other documents.

31.3.    Unless accompanied by the reports and documents specified in Paragraph 31.1. of this law, the financial statements are deemed not to have been lodged with the Financial Regulatory Commission.

 

Article 32. Quarterly report

32.1.    An insurer shall submit quarterly financial statements to the Financial Regulatory Commission within the time specified in the Article 13 of the Law on Accounting.

32.2.    The set of insurance regulations may specify the form and content of the quarterly financial statements and other relevant documents.

32.3.    Unless accompanied by the documents specified in the set of insurance regulations, the financial statements are deemed not to have been submitted.

 

Article 33. Audit

33.1.    An insurer shall appoint an auditor who shall be responsible for auditing the insurer's financial statements.

33.2.    An auditor specified in the Paragraph 33.1. shall meet following requirements:

33.2.1.       hold the license specified in Article 17 of the Law on Auditing; and

33.2.2.       be approved by the Financial Regulatory Commission as an auditor competent to audit the financial statements of an insurer.

33.3.    For the purposes of Paragraph 33.2. of this law, the Financial Regulatory Commission shall publish a list of auditors and shall notify the public of any amendment made to the list as specified in the set of insurance regulations.

33.4.    An insurer shall make such arrangements as are necessary to enable its auditor to audit.

33.5.    An insurer shall, within five working days of the appointment of its auditor, submit a notice of appointment to the Financial Regulatory Commission.

 

Article 34. Auditor to rely on actuarial valuations

34.1.    The auditor of an insurer who carries on long-term insurance business may accept, for the purposes of an audit, a valuation by the approved actuary, of:

34.1.1. the insurance policy liabilities as at the end of the financial year; and

34.1.2. any changes, during a financial year, in the policy liabilities of the insurer in relation to a particular fund.

 

Article 35. Audit report

35.1.    The auditor shall provide an audit report on the financial statements of the insurer to the insurer complying with the set of insurance regulations.

35.2.    The Financial Regulatory Commission may at any time direct an insurer to supply it with an audit report on such matters as it may determine which may include an opinion on asset quality, adequacy of provisions for losses and the adequacy of accounting and control systems.

35.3.    A report prepared as specified in the Paragraph 35.2. of this law shall be at the cost of the insurer.

 

Article 36. Obligations of auditors

36.1.    The auditor shall report immediately to the Financial Regulatory Commission any of the information that, in the auditor's opinion, suggests:

36.1.1.       that the insurer is insolvent or is likely to become insolvent;

36.1.2.       that a criminal offence has been or is being committed by the insurer in connection with its insurance business;

36.1.3. that the insurer is in any way in breach of Articles 22 - 27 of this law; or

36.1.4.       that serious breaches of this law, the set of insurance regulations or any other laws have occurred on the side of the insurer.

36.2.    Where an insurer has terminated its contract with an auditor, or the auditor itself notified that it ceases to be its auditor, the auditor shall provide the Financial Regulatory Commission with the following information:

36.2.1. on the circumstances that gave rise to such termination of the contract or the cessation to be its auditor; and

36.2.2. if the auditor would have sent a report under Paragraph 36.1. of this law, information on this matter.

36.3.    The Financial Regulatory Commission may require an auditor to provide additional information regarding the audit.

36.4.    Where, in good faith, an auditor or former auditor provides a report or any information to the Financial Regulatory Commission under Article 35 of this law, the auditor is deemed not to be in contravention of any law or professional code of conduct to which he/she is subject and no civil, criminal or disciplinary proceedings shall lie against him in respect thereof.

 

Article 37. Powers of the Financial Regulatory Commission with regard to appointment of auditor

37.1.    If an insurer fails to appoint an auditor in accordance with Paragraph 33.1. of this law, the Financial Regulatory Commission may appoint an auditor.

37.2.    An auditor appointed under Paragraph 37.1. of this law shall, for the purposes of this law, perform the functions and duties of an auditor of an insurer.

 

Article 38. Requiring group accounts

38.1.    Where an insurer is a member of a group of companies, the Financial Regulatory Commission may require it to submit financial statements for any other members of the group and consolidated group accounts.

38.2.    The Financial Regulatory Commission may require that these reports are audited by the auditor of the insurer or by another auditor approved by the Financial Regulatory Commission.

38.3.    The set of insurance regulations may provide for the form and content of group accounts to be lodged under Paragraph 38.1. of this law.

 

CHAPTER EIGHT. ACTUARIES, ACTUARIAL INVESTIGATIONS AND REPORTS

 

Article 39. Approval of actuaries

39.1.    The Financial Regulatory Commission shall select and approve for appointment as an actuary suitably qualified and experienced individuals, who may be a citizen of Mongolia, a citizen of a jurisdiction outside Mongolia or a stateless person.

39.2.    The approval for appointment as an actuary shall be carried out as specified in the set of insurance regulations.

39.3.    The Financial Regulatory Commission shall publish the list of actuaries approved under Paragraph 39.1 of this law and shall notify any amendment thereto, as may be specified in the set of insurance regulations.

 

Article 40. Long-term insurer to appoint an actuary

40.1.    A long-term insurer shall at all times have an actuary who shall be an individual approved as an actuary by the Financial Regulatory Commission under Paragraph 39.1. of this law.

40.2.    A long-term insurer shall each time submit a written notice to the Financial Regulatory Commission within five working days of the appointment of its actuary; or of its appointed actuary ceasing to be its actuary.

40.3.    Where an individual appointed as an actuary ceases to be its actuary, the insurer shall appoint another actuary within 30 working days of the date that the individual ceases to hold that appointment.

 

Article 41. Actuary to comply with standards

41.1.    The actuary shall, in the performance of his/her duties, comply with such actuarial standards as may be specified in the set of insurance regulations.

 

Article 42. Actuarial investigations and reports

42.1.    A long-term insurer shall, at least once in each two-year period, cause an investigation to be made into its business by its actuary.

42.2.    An actuarial investigation under Paragraph 42.1 of this law shall comply with such requirements as may be specified in the set of insurance regulations.

42.3.    The Financial Regulatory Commission may direct an insurer to cause an actuary to investigate such aspects of its financial condition as it may specify and to provide it with a report prepared by the actuary.

42.4.    The Financial Regulatory Commission may direct that the actuarial investigation is carried out by the actuary appointed by the insurer or by such other actuary as the supervisor shall specify.

42.5.    The actuary shall produce a report of his/her investigation in such form and content as may be specified in the set of insurance regulations.

42.6.    An investigation and report under Paragraph 42.3. of this law shall be at the cost of the insurer.

 

Article 43. Powers of actuary

43.1.    The actuary shall exercise following rights:

43.1.1. entitled to have access to any information or document that is necessary for the purpose of performing his/her functions and duties as an actuary.

43.1.2. require the insurer, any governing person or employee of the insurer to answer questions or produce necessary documents pertaining to the insurer.

43.2.    The actuary is entitled to attend meetings of the directors of the company and to speak on any of the following issues:

43.2.1. that relate to, or may affect the financial condition of the insurer, its reserves, or its solvency or assets; or

43.2.2. that relate to advice given by the actuary to the directors; or

43.2.3. any matter in connection with the actuary's activity;

43.3.    An actuary shall have the right to participate in a company's shareholders meeting and speak on the following matters:

43.3.1. the insurer's financial statements or accounts to be considered; or

43.3.2. any matter in connection with the actuary's functions or duties to be considered.

43.4.    The actuary may make a report to the Financial Regulatory Commission if:

43.4.1. without reasonable excuse, the insurer fails or refuses to provide its actuary with access to the documents and information specified Section 43.1.1 of this law; or

43.4.2. the insurer, a governing person or employee of the insurer refuses to answer questions or produce necessary documents.

 

Article 44. Obligations of the actuary

44.1.    The actuary shall report immediately to the Financial Regulatory Commission if he/she considers, based on the documents of the insurer, that:

44.1.1. there are reasonable grounds for believing that the insurer has or may have contravened this law, any other law or the set of insurance regulations; and

44.1.2. that the contravention of law is of such a nature that it may significantly affect the interests of insured persons.

44.2.    The actuary shall report to the insurer to require taking necessary actions on any matter that may affect financial condition of the insurer, its reserves, its solvency and the interest of the insurer and insured persons.

44.3.    Where the actuary reports to the insurer under Paragraph 44.2 of this law and the insurer does not, within the stipulated period of time, take the action required, he/she shall immediately report the matter to the Financial Regulatory Commission.

44.4.    Where the insurer terminated the contract with the actuary or the actuary itself notified of ceasing to be its actuary, the actuary shall inform the Financial Regulatory Commission on the following matters:

44.4.1. the circumstances that gave rise to such termination of the contract or cessation to be its actuary; and

44.4.2. the information specified in Paragraphs 44.1 and 44.3 of this law.

44.5.    Where, in good faith, an actuary or former actuary provides a report or information to the Financial Regulatory Commission under Article 44 of this law, he/she is deemed not to be in contravention of any law or professional code of conduct to which he/she is subject and no civil, criminal or disciplinary proceedings shall lie against him/her in respect thereof.

 

Article 45. Financial Regulatory Commission to appoint an actuary

45.1.    If a long-term insurer fails to appoint an actuary, the Financial Regulatory Commission may appoint an individual approved under Paragraph 39.1 of this law as an actuary.

45.2.    An actuary appointed under Paragraph 45.1 of this law shall perform the functions and duties of an actuary of a long-term insurer.

 

CHAPTER NINE. REINSURANCE

 

Article 46. Reinsurance

46.1.    An insurer may reinsure its insurance risks with:

46.1.1. a company licensed under this law to undertake reinsurance business; and

46.1.2. a foreign insurance company that is not licensed under this law.

 

Article 47. Insurer's reinsurance arrangements

47.1.    An insurer shall have arrangements approved by the Financial Regulatory Commission in accordance with the set of insurance regulations for the reinsurance of liabilities in respect of insurance risks.

47.2.    The Financial Regulatory Commission may, by written notice, exempt reinsurance contracts of a type specified in the notice from the requirements for approval under Paragraph 47.1. of this law.

 

Article 48. Reinsurance statements

48.1.    An insurer shall, within a specified period of time, submit to the Financial Regulatory Commission a statement setting out such details as to its reinsurance arrangement accompanied by a copy of the reinsurance agreement.

 

CHAPTER TEN. OBLIGATIONS OF AND RESTRICTIONS ON INSURERS

 

Article 49. Insurer to carry out insurance business only

49.1.    An insurer shall not carry out any business or activities, whether in Mongolia or elsewhere, other than in connection with or for the purposes of its insurance business.

49.2.    The set of insurance regulations shall specify businesses or activities deemed to be carried on in connection with of for the purposes of the insurance business of an insurer.

 

Article 50. Insurer to carry out business in accordance with its business plan

50.1.    An insurer must carry out its business in accordance with the most recent business plan approved by the Financial Regulatory Commission.

50.2.    An insurer may, at any time, submit an application to approve the amended business plan and shall submit such application together with an amended business plan to the Financial Regulatory Commission.

50.3.    The Financial Regulatory Commission shall determine whether to refuse or to approve an amended business plan within 20 working days of receiving an application.

50.4.    The Financial Regulatory Commission may require the insurer to provide it with such further information or documentation as it requires to determine whether to approve the amended business plan.

 

Article 51. Segregation and application of funds of a long-term insurer

51.1.    A long-term insurer shall maintain separate accounts and funds for each class of insurance business that it carries out.

51.2     The accounting and other records kept by a long-term insurer shall identify the following items separately:

51.2.1. the assets representing each fund; and

51.2.2. the liabilities attributable to each class of insurance business.

51.3.    The assets of each fund shall be applied only for the purposes of the class of insurance business for which the fund was established and is being maintained and shall not be transferred within the funds.

51.4.    Paragraph 51.3. of this law shall not apply to:

51.4.1. those assets representing the excess, where the value of assets in any fund is shown on an actuarial valuation to exceed the amount of the liabilities attributable to the class of insurance business.

51.4.2. exchanging, at a fair market value, assets representing a long-term fund for other assets.

51.5.    Except as permitted by Section 54.4.1. of this law, money from a fund maintained for a long-term insurance business may not be used for the purposes of any other business of the insurer.

51.6.    Neither an insurer nor a subsidiary or parent company shall declare or pay any dividend when the value of the assets representing the fund or funds maintained in respect of long-term business is less than the amount of the liabilities attributable to the long-term insurance business.

51.7.    Article 51 of this law also applies to a company even though its license to undertake long-term insurance business may have been suspended or revoked.

 

Article 52. Avoidance of uncertain contracts

52.1.    Except as provided in Paragraph 52.2. of this law, a contract of insurance entered into by an insurer after the date that this law takes effect is void if it is a contract under which the insurer undertakes a liability the amount, or maximum amount, of which is uncertain.

52.2.    The set of insurance regulations may specify classes or descriptions of contracts of insurance that are exempt from Paragraph 52.1. of this law.

 

Article 53. Address of head office of insurer

53.1.    An insurer that is a company established under the Company Law of Mongolia shall have its head office in Mongolia and shall notify the Financial Regulatory Commission of the address of its head office.

53.2.    If the address of the head office of an insurer changes, the insurer shall notify the Financial Regulatory Commission of the new address within five working days of the change.

 

Article 54. To open representative office or branch

54.1.    An insurer shall obtain the prior written approval of the Financial Regulatory Commission when opening, maintaining or carrying on insurance business through a representative office or a branch outside Mongolia.

54.2.    An insurer established outside Mongolia shall not open, maintain or carry on insurance business through a representative office or a branch in Mongolia unless it has obtained the prior written approval of the Financial Regulatory Commission.

54.3     Unless an insurer established outside Mongolia has obtained written approval from the Financial Regulatory Commission no person shall on behalf of that insurer:

54.3.1. provide advertisement and promotion with the purpose of conducting insurance business, or to establish a place for such purpose; or

54.3.2. establish or maintain a representative office or branch;

54.4     The Financial Regulatory Commission may require such other documentation and information as it considers necessary to determine an application for approval made under Paragraph 54.1. of this law.

54.5     The Financial Regulatory Commission may approve an application under Paragraph 54.2. of this law subject to such conditions as it considers appropriate and may at any time vary such conditions.

 

Article 55. Appointment of governing persons

55.1.    The insurer and the Association specified in Article 12 of this law shall appoint the governing person of the company and the Association based on the written authorization of the Financial Regulatory Commission.

55.2.    The Financial Regulatory Commission shall grant an approval specified in Paragraph 55.1 of this law if it is satisfied that the individual concerned is a fit and proper person to hold the appointment of a governing person.

55.3.    Where a governing person resigns or otherwise ceases to hold office on his/her own request, the insurer shall, within five working days, provide written notification to the Financial Regulatory Commission on this matter.

 

Article 56. Prohibition of payment of commission to unlicensed insurance broker, insurance agent or loss adjuster

56.1.    An insurer shall not pay any remuneration, including commission, to any person acting as an insurance broker, insurance agent or a loss adjuster unless that person is licensed.

 

Article 57. Change of information

57.1.    Where, before the determination by the Financial Regulatory Commission of any application made under this law or the set of insurance regulations, whether by a person applying for an insurer's license, an insurer or any other person, there is a material change in any information or particulars provided by the applicant to the Financial Regulatory Commission, the applicant shall immediately give written particulars of the change.

 

CHAPTER ELEVEN. MARKET ETHICS

 

Article 58. Misleading advertisements

58.1.    An insurer shall not issue, or cause or permit to be issued, any advertisement, statement, brochure or other similar document which is misleading or which contains an incorrect statement of fact.

58.2.    If the Financial Regulatory Commission is of the opinion that any statement, brochure or other similar document issued by or on behalf of an insurer is misleading, contains an incorrect statement of fact or is contrary to the public interest, it may direct in writing that the document not be issued or to withdraw it, or it may authorize in writing that the document be issued with such changes as it may specify.

 

Article 59. Market ethics

59.1.    The Financial Regulatory Commission may provide rules for market conduct that shall be binding on the insurer, its governing person and insurance intermediary.

 

CHAPTER TWELVE. CONTROL OF NAMES

 

Article 60. Restrictions on use of term ‘Insurance

60.1.    An insurer shall have a name and shall use the word ‘insurance’ after its name.

60.2.    No person shall, except the licensees specified in this law, use the word ‘insurance’ or any of its derivatives or make any representation in any document or in any other manner that is likely to suggest that he/she is carrying out or that he/she is licensed to carry out an insurance business.

60.3.    Paragraph 60.1 of this law does not apply to a company holding a license to act as an insurance broker or an insurance loss adjuster under the Insurance Intermediaries Law provided that the name indicates only the type of business of an insurance intermediary.

 

CHAPTER THIRTEEN. INSPECTIONS, INFORMATION GATHERING AND REPORTING

 

Article 61. Relevant person in relation to compliance inspection

61.1.    ‘Relevant person’, as specified in Chapter Thirteen of this law, means an insurer, a former insurer, and a subsidiary or holding company of an insurer or a former insurer.

 

Article 62. Compliance inspection of relevant person

62.1.    The Financial Regulatory Commission may, at any time, for the performance of its functions under this law and for the purposes of the prudential supervision of a relevant person:

62.1.1. inspect the business and management, organization, and documents of a relevant person;

62.1.2. inspect property, including cash, owned by or in the possession of a relevant person and its control system; and

62.1.3. examine and make copies of accounting records, financial statements or other documents.

62.2.    The Financial Regulatory Commission may, with regard to any of the following matters that in its opinion are relevant to the prudential supervision of relevant persons:

62.2.1. verify the reserves, the solvency margin, and the capital;

62.2.2. satisfy itself that the relevant person is in compliance with this law, the set of insurance regulations any other relevant law and any directives that the Financial Regulatory Commission may have issued.

62.3.    The Financial Regulatory Commission shall give reasonable notice to a relevant person of its intention to undertake a compliance inspection.

62.4.    The Financial Regulatory Commission may employ such suitably qualified and experienced persons to assist it with a compliance inspection as it considers appropriate.

62.5.    A compliance inspection shall be carried out not less than once in every two years. Reasonable care shall be exercised to avoid hindrance to the day-to-day activities of the relevant person.

 

Article 63. Duties of relevant person, governing persons and employees in relation to a compliance inspection

63.1.    Where a compliance inspection is being undertaken, the relevant person shall:

63.1.1. give access to his/her or its premises and assets;

63.1.2. give access to accounting records, financial statements and other relevant documents; and

63.1.3. provide information and explanations that may be reasonably required;

63.1.4. obtain necessary documentation from other persons and provide it to the Financial Regulatory Commission.

63.2.    The Financial Regulatory Commission may, by written notice, require any governing person or employee of the relevant person to provide it with such information and explanations as it reasonably requires.

 

Article 64. Report on inspection

64.1 The Financial Regulatory Commission shall, within 45 working days of completing a compliance inspection; forward a report to the relevant person concerned setting out a summary of its findings.

64.2.    The report shall include:

64.2.1. recommendations concerning the conduct of business, organization or controls or concerning such other matters as it considers appropriate; and

64.2.2. shall specify whether or not it requires a response from the relevant person concerning the report and, if it does not require a response, may indicate particular aspects of the report.

64.3.    Where a response is required concerning the report, the relevant person concerned must provide a response to the Financial Regulatory Commission within 14 working days of receiving the report, or within such longer period as may be specified in the report.

 

Article 65. Power of the Financial Regulatory Commission to gather information

65.1.    For the performance of its functions under this law or any other relevant law, the Financial Regulatory Commission may, on the written request of a foreign regulatory authority, by notice in writing given to a person specified in Paragraph 65.2. of this law, require him/her:

65.1.1. to provide specified information or information of a specified description; or

65.1.2. to produce specified documents or documents of a specified description.

65.2.    A notice under Paragraph 65.1. of this law may be issued to a relevant person, a person connected with a relevant person, a person carrying out insurance business or a person reasonably believed to have the information or documentation to which the notice relates and shall specify the place where and the period within which the information or documents shall be provided or produced.

65.3.    The set of insurance regulations shall specify persons who are ‘connected persons’ for the purposes of Paragraph 65.2. of this law

65.4.    The Financial Regulatory Commission may, for the purpose of performing its functions under Paragraph 65.1. of this law, require:

65.4.1. any information to be provided in such form as it may specify;

65.4.2. any information provided or documents produced to be verified or authenticated; and

65.4.3. to provide explanations relating to the information provided or the documents produced.

65.5.    When gathering information as specified in this law, the Financial Regulatory Commission may take copies or extracts of any relevant documents.

65.6.    Where the Financial Regulatory Commission gives notice to a person to provide information or produce documentation under Paragraph 65.1 of this law, that person must comply with the notice.

 

Article 66. Provision of assistance to foreign regulatory authorities

66.1.    Where a foreign regulatory authority requests, in writing, that it be provided assistance in connection with the exercise of its functions, the Financial Regulatory Commission may provide information or documentation to the foreign regulatory authority in accordance with Article 66 of this law.

66.2.    In deciding whether or not to disclose information or provide documentation to a foreign regulatory authority, the Financial Regulatory Commission may take into account any of the following matters:

66.2.1. whether corresponding assistance was or would be given by the foreign regulatory authority;

66.2.2. whether the request is consistent with the law of Mongolia, and in the public interest;

66.2.3. whether the nature of the issue is significant to Mongolia;

66.2.4. whether the foreign regulatory authority undertakes to make a contribution towards the cost of preparation of the information; and

66.2.5. whether confidential information will be provided, according to Article 81 of this law.

66.3.    The Financial Regulatory Commission may require the foreign overseas regulatory authority to give a written undertaking in relation to assistance requested.

66.4.    If a foreign regulatory authority fails to comply with a requirement made under Paragraph 66.3 of this law, the Financial Regulatory Commission may refuse to provide assistance.

 

CHAPTER FOURTEEN. SANCTIONS

 

Article 67. Grounds for applying sanctions

67.1     The Financial Regulatory Commission may apply sanctions against an insurer on any of the following grounds:

67.1.1. if breach of this law, other relevant legislation and the insurance regulations does not constitute a crime or a violation;

67.1.2. when conditions detrimental to the public interest or to the interests of insured persons have been created;

67.1.3. the insurer is insolvent or likely to become insolvent;

67.1.4. the insurer has failed to comply with a directive given to it by the Financial Regulatory Commission under Article 9 of this law;

67.1.5. if the terms and requirements of the license are violated;

67.1.6. the licensee, its governing person or a shareholder of the company, who holds 10 or more percent of ordinary shares, solely or collectively, is not a fit and proper person;

67.1.7. the insurer is liquidated;

67.1.8. the insurer has failed to keep proper accounting and financial records;

67.1.9. the insurance business is not being carried on in accordance with sound principles;

67.1.10. the insurer has refused to co-operate with the Financial Regulatory Commission on a compliance inspection by a relevant person;

67.1.11. arrangements have not been made for the reinsurance of risks or reinsurance agreements do not comply with the set of insurance regulations;

67.1.12. the business carried on by the insurer is different from the business plan or is in serious contravention with the most recent business plan;

67.1.13. the insurer has failed to pay a fine imposed by the Financial Regulatory Commission within the stipulated time; (revoked section)

67.1.14. other grounds that may be specified by law.

 

Article 68. Types of sanctions

68.1.    Where the Financial Regulatory Commission is entitled to apply sanctions under Paragraph 6.1. of this law, it may exercise one or more of the following powers:

68.1.1. suspend the license;

68.1.2. revoke the license;

68.1.3. appoint an examiner under Article 74 of this law;

68.1.4. issue a directive under Article 73 of this law;

68.1.5. appoint a qualified person to advise on the proper conduct of the insurance business;

68.1.6. impose a fine. (revoked section)

 

Article 69. Suspension of license

69.1.    The Financial Regulatory Commission may at any time suspend a license if:

69.1.1. any of the grounds under Paragraph 67.1. of this law are revealed;

69.1.2. the insurer fails to commence business within six months of the license being issued or ceases to carry out insurance; or

69.1.3. the insurer fails to pay the annual fee for the license within two months of the date upon which it is due for payment.

69.2.    The suspension of a license shall be:

69.2.1. for a period specified by the Financial Regulatory Commission;

69.2.2. until any directives made by the Financial Regulatory Commission have been complied with.

69.3.    The period specified in Section 69.2.1. of this law shall not exceed six months.

69.4.    If a directive under Section 69.2.2. of this law has not been complied with within six months from the date of the suspension of a license, the license shall be revoked.

69.5.    Before suspending the license, the Financial Regulatory Commission shall give the insurer written notice of its intention to suspend the license stating the grounds for this and shall record the date of such notice.

69.6.    Unless the licensee, by written notice submitted to the Financial Regulatory Commission, shows good reason why its license should not be suspended, the license will be suspended on a date not less than 14 working days after the date of the notice.

69.7.    Where the license is suspended, a written notice shall be sent to the licensee stating:

69.7.1. that the license has been suspended;

69.7.2. the grounds upon which, and the date from which, the license has been suspended; and

69.7.3. the term of the suspension of the license.

 

Article 70. Revocation of license

70.1.    The Financial Regulatory Commission may revoke a license on any of the following grounds:

70.1.1. at the request of the licensee;

70.1.2. the insurance company is liquidated;

70.1.3. the licensee has provided false documents on making its application for a license; or

70.1.4. the insurer seriously or repetitively breached the conditions and requirements of the license;

70.1.5. the insurer has failed to comply with a directive given to it to remedy a violation during the term of suspension of the license.

70.2.    Before revoking the license, the Financial Regulatory Commission shall give the licensee written notice of its intention to revoke the license stating the grounds upon which it intends to revoke the license, and shall record the date of such notice.

70.3.    Unless the licensee, by written notice submitted to the Financial Regulatory Commission, shows good reason why its license should not be revoked, the license will be revoked on a date not less than 14 working days after the date of the notice.

70.4.    Where a license is revoked, a written notice shall be sent to the licensee stating:

70.4.1. that the license has been revoked; and

70.4.2. the grounds upon which, and the date from which, the license has been revoked.

 

Article 71. Effect of revocation or suspension of license

71.1.    The insurer shall not, without the prior written approval of the Financial Regulatory Commission, after the date upon which he/she receives a notice of the suspension or revocation of the license:

71.1.1. enter into a new contract of insurance; or

71.1.2. renew or vary a contract of insurance entered into before the relevant date.

71.2.    The insurer shall take such action as it considers necessary to ensure that reasonable provision has been or will be made for that liability and that adequate arrangements exist or will exist for payment of reinsurance premiums and other expenses on insurance policies.

71.3.    Where the Financial Regulatory Commission suspends or revokes a license, it shall publish a notice in accordance with the set of insurance regulations.

 

Article 72. Submission of claim to court by the Financial Regulatory Commission in order to protect the property of insurer

72.1.    If a license is suspended or revoked or in the case where grounds exist as specified in Paragraphs 69.1. or 70.1. of this law, the Financial Regulatory Commission may submit a claim to Court to protect or preserve the business or property of the insurer, or the interests of the public, its creditors or policyholders.

72.2.    A claim by the Financial Regulatory Commission under Paragraph 72.1. of this law may be made without giving notice to the insurer.

72.3.    Where the license of the insurer has not been suspended or revoked, a claim may be made before giving to the insurer a notice of intention to suspend or revoke the license under Paragraph 69.5. or 70.2.

72.4.    On a claim specified in Paragraph 72.1. of this Article, the court may make one or more of the following orders:

72.4.1. an order preventing the insurer or any other person from transferring, disposing of or otherwise dealing with property belonging to him/her or in his/her custody;

72.4.2. an order appointing an administrator to take over and manage the insurance business being carried out by the insurer or carried out by it immediately before the revocation or suspension of the license;

72.4.3. an order that the licensee be liquidated;

72.4.4. an order requiring such persons as it considers necessary for the purpose to give information concerning the business carried out by the insurer.

72.5.    An order for the appointment of an administrator under Section 72.4.2 of this law must specify the powers of the administrator, make provision for reports to be submitted by the administrator to the court and to the Financial Regulatory Commission and fix and provide for the remuneration of the administrator.

72.6.    The court may at any time:

72.6.1. give directions to the administrator concerning the exercise of his/her rights and duties;

72.6.2. vary the powers of the administrator; or

72.6.3. terminate the appointment of the administrator.

 

Article 73. Directives

73.1.    Where it is entitled to apply sanctions against an insurer, the Financial Regulatory Commission may issue a notice containing any of the following directives:

73.1.1. that the insurer ceases to engage in any class, type or form of insurance business;

73.1.2. that the insurer is prohibited from entering into any new contracts for any type, class or form of insurance business;

73.1.3. that the insurer is prohibited from varying any existing contracts of insurance;

73.1.4. that the aggregate premiums must be limited to an amount as specified in the directive;

73.1.5. that the insurer must cease making investments of a specified type;

73.1.6. that the insurer must realize the investments that it holds before the specified date;

73.1.7. that the insurer must appoint an actuary or such other person to undertake a financial investigation before the specified time;

73.1.8. that the insurer must provide any return or other document under this law, the set of insurance regulations or any other relevant law within a shorter period of time than that permitted under this law;

73.1.9. that the insurer makes amendments to its business plan;

73.1.10. to undertake necessary measures for the purpose of protecting the interests of the insured and shareholders.

73.2.    Where the license has been suspended or revoked, other directives as may be considered necessary may be given.

73.3.    An insurer must comply with any directive given to it by the Financial Regulatory Commission under Article 73 of this law.

73.4.    Article 73 of this law shall also apply to a legal entity whose license has been suspended or revoked.

 

Article 74. Appointment of an examiner

74.1.    Where the Financial Regulatory Commission is entitled to apply sanctions under Paragraph 67.1. of this law, it may appoint one or more persons as examiners to conduct an investigation on the business of the person concerned.

74.2.    An examiner appointed in accordance with Paragraph 74.1 of this law may inspect the following issues:

74.2.1. activities of the insurer and its characteristics;

74.2.2. specific issues of the insurer's activities;

74.2.3. supervision of insurers and shareholders

74.3.    An examiner may, at any time, if he/she considers it necessary, investigate the business of the person concerned or any other member of the group of companies.

74.4.    The appointment of an examiner shall be made on such terms and conditions as the Financial Regulatory Commission considers appropriate.

 

CHAPTER FIFTEEN. TRANSFER AND AMALGAMATION OF INSURANCE BUSINESS

 

Article 75. Transfer and amalgamation of insurance business

75.1.    An insurer shall make an application for approval to transfer or amalgamate its insurance business to the Financial Regulatory Commission in writing.

75.2     Unless the Financial Regulatory Commission has approved it in writing, no part of the business of an insurer may be:

75.2.1. transferred to another person; or

75.2.1. amalgamated with the business of another person;

75.3.    The set of insurance regulations may specify the procedures for applications on transferring or amalgamating and the procedures in making its determination under Article 75 of this law.

75.4.    Before deciding whether to grant its approval to a transfer or amalgamation, the Financial Regulatory Commission may:

75.4.1. undertake an investigation into the desirability or otherwise of the transfer or amalgamation; and

75.4.2. require the insurer and each party to provide it with such documents and information as it requires.

75.5.    An investigation under Section 75.4.1. of this law may be carried out by the Financial Regulatory Commission or by a person or persons appointed by the Financial Regulatory Commission and shall be at the cost of the insurer.

75.6.    Any transaction to which an insurer is a party which has the effect of transferring any part of the insurance business to another person or amalgamating any part of the insurance business with the business of another person is void unless approved by the Financial Regulatory Commission.

75.7.    The Financial Regulatory Commission may conduct a hearing of the application on the transfer or amalgamation of any part of the insurance business and may consider such evidence as it considers appropriate from the insurer and each other party.

 

CHAPTER SIXTEEN. LIQUIDATION OF INSURERS

 

Article 76. Bankruptcy of an insurer

76.1.    The Bankruptcy Law applies to relations that are not regulated by this law in relation to starting a bankruptcy case in respect of an insurer.

76.2.    The Financial Regulatory Commission shall be given notice by the court of, and shall be entitled to attend and make representations at, any hearing relating to:

76.2.1. any claim or any request to the court to start a bankruptcy case under Article 5 of the Bankruptcy Law where the defendant is an insurer;

76.2.2. any complaint lodged under Article 6 of the Bankruptcy Law against a judge's ruling or a court resolution issued in connection with a bankruptcy case where the defendant is an insurer; and

76.2.3. any other matter to be decided by the court under Bankruptcy Law in connection with the bankruptcy of an insurer.

76.3.    Where a request is made to start a bankruptcy case concerning an insurer, the Financial Regulatory Commission may request the appointment of a temporary trustee under Paragraph 5.7. of the Bankruptcy Law and propose a suitably qualified and experienced person for such appointment.

76.4.    Where an insurer is declared bankrupt, the Financial Regulatory Commission shall propose to the court the appointment of a suitably qualified and experienced person as trustee and Paragraph 8.2. of the Bankruptcy Law shall not apply.

76.5.    The court shall appoint a trustee who may be the person proposed by the Financial Regulatory Commission.

76.6.    The person appointed as the temporary trustee or the trustee must, in addition to satisfying the requirements of Paragraph 11.2. of the Bankruptcy Law, be a person who has sufficient knowledge about the particular aspects of an insurance company.

76.7.    The insurance business shall be under the supervision of the Financial Regulatory Commission that shall have the rights and powers to make a decision on issues specified in Paragraphs 8.3.3., 8.3.4. and 8.3.6. of the Bankruptcy Law.

76.8.    The trustee shall provide the Financial Regulatory Commission with such information or reports concerning his/her actions as the trustee as may be requested by the Financial Regulatory Commission.

76.9.    The Financial Regulatory Commission may, at any time, submit a claim to the court concerning the activities of the trustee or the defendant.

76.10.  The court shall have the power to extend any time limit specified in the Bankruptcy Law where the defendant carried out the insurance business.

 

Article 77. Re-capitalization of an insurer

77.1.    A person who submits to the Court a request to re-capitalize an insurer under Paragraph 23.1. of the Bankruptcy Law or a plan to re-capitalize an insurer under Paragraph 24.1. of the Bankruptcy Law shall, at the same time, submit a full copy of the request or the plan to the Financial Regulatory Commission.

77.2.    The Financial Regulatory Commission shall be entitled to attend and speak at any meeting of plaintiffs held to consider a re-capitalization plan.

77.3.    The court shall not approve a re-capitalization plan unless the Financial Regulatory Commission has approved the re-capitalization plan in writing.

77.4.    Article 28 of the Bankruptcy Law does not apply to the approval of a re-capitalization plan of an insurer by the court.

 

Article 78. Liquidation of an insurer

78.1.    The Civil Code, Bankruptcy Law and Company Law apply to relations that are not regulated by this law in relation to the liquidation of an insurer.

78.2.    The insurer shall be liquidated in the following cases:

78.2.1. by a court decision;

78.2.2. by a decision of the shareholders’ meeting with the written authorization of the Financial Regulatory Commission,

78.3.    The decision of the shareholders’ meeting to liquidate the insurer shall be invalid/void without the written authorization of the Financial Regulatory Commission.

78.4.    The liquidation of an insurer commenced other than in accordance with Paragraph 78.2. of this law shall be invalid and of no effect.

78.5.    The Financial Regulatory Commission may submit a claim to the court for the liquidation of an insurance company on the following grounds:

78.5.1. that the insurance company is insolvent; or

78.5.2. that the insurer's license has been revoked.

78.6.    The Financial Regulatory Commission may submit a claim to the court for the liquidation of a legal person on the grounds that it is carrying out, or has carried out, insurance business without license.

78.7.    Where a claim is made to the court for the liquidation of an insurer, the court shall give the Financial Regulatory Commission notice of the claim and the Financial Regulatory Commission shall be entitled to attend and make representations at any hearing of the claim.

78.8.    The liquidation of an insurer under the Bankruptcy Law shall be under the supervision of the court and Paragraph 38.1. of the Bankruptcy Law shall not apply.

 

Article 79. Liquidation of an insurer by resolution of shareholders

79.1.    The list of persons proposed to be appointed as a member of the liquidation commission shall be attached to the application for liquidation of the insurer by the decision of the shareholders meeting issued in accordance with Section 78.2.2 of this law.

79.2.    The Financial Regulatory Commission shall not grant authorization to liquidate an insurer by a decision of a shareholders meeting in the following cases

79.2.1. the liquidation commission shall be appointed by the shareholders meeting when approving the resolution to liquidate the insurer.

79.2.2.       the Liquidation Commission must give notice of its appointment to the Financial Regulatory Commission within the specified time in the resolution.

79.3.    The Financial Regulatory Commission may provide for the powers and duties of the Liquidation Commission in accordance with relevant law.

79.4.   The Liquidation Commission must give notice of its appointment to the Financial Regulatory Commission within the specified time in the resolution.

79.5.   The Financial Regulatory Commission may provide for the powers and duties of the Liquidation Commission in accordance with relevant law.

 

 

Article 80. Long-term funds of an insurer

80.1.    The long-term funds of an insurer are maintained by the insurer to ensure the long-term stability of its business.

80.2.    Where a long-term insurer is liquidated, whether under the Bankruptcy Act or otherwise, the long-term funds of the insurer shall be dealt with only in accordance with this Article 80 of this law.

80.3     The long-term funds of an insurer shall be applied first to meet the insurer's long-term liabilities attributable to the funds and as far as they are required to meet those long-term funds, shall not be regarded for the purposes of the distribution of as assets of the insurer.

80.4.    The excess amount under Paragraph 80.3. of this law is an asset available for distribution in accordance with the Civil Code and the relevant law.

 

CHAPTER SEVENTEEN MISCELLANEOUS

 

Article 81. Protection of information

81.1.    The Financial Regulatory Commission and any organization or person acting under its authority shall not disclose to any person any information concerning the affairs of the following persons the exercise of his/her functions under this law or under any other relevant law:

81.1.1. a person who has applied for a license;

81.1.2. an insurer or a former insurer, its subsidiary or a holding company;

81.1.3. an insured person or a formerly insured person.

81.2.    Paragraph 81.1 of this law shall not apply to the following conditions:

81.2.1. disclosure of the affairs of a protected person made with the written consent of that person,

81.2.2. a specific demand from the Financial Regulatory Commission;

81.2.3. the administration of the court, prosecutor, police or the court decision execution body made a request;

81.2.4. a relevant person needs to know for the purpose of discharging any duty or exercising any power under this law;

81.2.5. if the information disclosed is or has been available to the public from any other source;

81.2.6. where the information disclosed is in a summary or in statistics expressed in a manner that does not enable the identity of the person, specified in Paragraph 81.1. of this law to which the information relates, to be determined;

81.2.7. the disclosure made to a foreign regulatory authority upon the written request of that authority in accordance with Article 66 of this law.

 

Article 82. Appeals of decisions of the Financial Regulatory Commission

82.1.    Any person may file a dispute concerning an insurance business for a decision to the Financial Regulatory Commission and if the person does not agree with the decision, he/she may appeal the decision of the Financial Regulatory Commission to the court within 10 working days of the date when the decision takes effect.

82.2.    An appeal against a decision of the Financial Regulatory Commission shall not serve as grounds for suspending the decision to impose sanctions.

 

Article 821. Arbitration of disputes

821.1.   Disputes related to insurance activities shall be resolved by arbitration provided there is an arbitration agreement.

821.2.   Article 82 of this law shall not apply in case of a resolution of dispute through arbitration in accordance with Paragraph 82.1 of this law.

 

Article 83.  Penalties to be imposed on persons in breach of legislation

83.1.    If a breach of the legislation on insurance does not constitute a criminal offense, an official shall be subject to liability specified in the Law on Civil Service.

83.2.    A person or legal entity that breaches this law shall be subject to liability specified in  

the Criminal Code or the Infringement Law.

 

Article 84. Limited Liability of Financial Regulatory Commission

84.1     The Financial Regulatory Commission, and its employees, shall not be liable for anything done or omitted to be done in the discharge or purported discharge of any functions, responsibilities or duties, or the exercise or purported exercise of any powers, under this law, the set of insurance regulations or any other law that assigns to it, unless it is shown that the act or omission was in bad faith.

 

Article 85. Effective Date of this law

85.1.    This Law shall be effective as of 1 June, 2005.

85.2.    Paragraph 22.1 of the present law establishing the capital assets of an insurance company shall be effective on 1 July. 2005.

 

S. Tumur-Ochir                                                                       Chairman, State Great Khural