A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2012 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдөр

Улаанбаатар хот

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТУХАЙ

/Шинэчилсэн найруулга/

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, үйлчилгээний төрөл, хамрах хүрээг тогтоох, нийгмийн халамжийн сан бүрдүүлэх, уг сангийн хөрөнгийг зарцуулах, нийгмийн халамжийн болон нийгмийн хөгжлийн үйлчилгээ үзүүлэх, нийгмийн халамжийн байгууллагын тогтолцоо, чиг үүргийг тодорхойлохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Нийгмийн халамжийн тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Нийгмийн халамжийн тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

З дугаар зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."нийгмийн халамж" гэж эрүүл мэндийн доройтолтой, гэр бүлийн халамж, асрамж дутагдалтай, бие даан, эсхүл бусдын тусламжгүйгээр хэвийн амьдрах боломжгүй, өвөрмөц хэрэгцээ бүхий иргэн, нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэнд наад захын хэрэгцээг нь хангах зорилгоор улсаас тэтгэвэр, тэтгэмж олгох, тусгайлсан үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааг;

3.1.2."нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэн" гэж Үндэсний статистикийн хороо, нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хамтран баталсан аргачлалын дагуу өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд орсон, амьжиргааны түвшин нь тухайн үеийн ядуурлын шугамаас доогуур өрхөөс сонгогдсон өрхийн гишүүнийг;

3.1.3.“эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхэд” гэж Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 4.1.4-т заасныг;

/Энэ заалтыг 2024 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан бөгөөд 2025 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

/Энэ заалтыг 2016 оны 2 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

3.1.4."ахмад настан" гэж Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн З дугаар зүйлд заасан хүнийг;

3.1.5."хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн" гэж Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлд заасан хүнийг;

3.1.6."байнгын асаргаа шаардлагатай иргэн" гэж бусдын туслалцаагүйгээр өдөр тутмын үйлдлээ бие даан гүйцэтгэх чадваргүй, эсхүл оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй, сэтгэцийн хүнд хэлбэрийн эмгэгтэй хүнийг;

3.1.7."бүтэн өнчин хүүхэд" гэж эцэг, эх нь тогтоогдоогүй, эсхүл эцэг, эх нь хоёул нас барсан, сураггүй алга болсон, эрх зүйн чадамжгүй, эцэг, эх байх эрхээ шүүхийн шийдвэрээр хязгаарлуулсан, хасуулсан бол тухайн шийдвэр хүчин төгөлдөр байх хугацаанд, түүнчлэн эцэг тодорхойгүйн улмаас эхтэйгээ амьдарч байгаад эх нь нас барсан, гэр бүл салсны улмаас асрамждаа авсан эх /эцэг/ нь нас барсан 18 хүртэлх насны хүүхдийг;

3.1.8."өрх толгойлсон эх /эцэг/" гэж нөхөр, эхнэрийн аль нэг нь нас барсан, эсхүл сураггүй алга болсон нь шүүхээр тогтоогдсон, гэрлэлтээ цуцлуулсан, эцэг, эх байх эрхээ шүүхийн шийдвэрээр хязгаарлуулсан, хасуулсан бол тухайн шийдвэр хүчин төгөлдөр байх хугацаанд, гэрлэж байгаагүй боловч төрүүлсэн болон үрчлэн авсан хүүхэдтэй ганц бие эх /эцэг/-ийг;

3.1.9."төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ" гэж асран хамгаалах, харгалзан дэмжих төрөл, садангүй бөгөөд бие даан амьдрах чадваргүй, ганц бие, байнгын эмчилгээ, асаргаа шаардагдах ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, түүнчлэн эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдийг байрлуулан хоол, хувцас, эмнэлэг, соёл, ахуй, сэтгэл зүй, асаргаа сувилахуйн үйлчилгээ үзүүлэх, тэдний амьдралын хэвийн нөхцөлийг бүрдүүлэх, хууль ёсны эрх ашгийг нь хууль тогтоомжид заасны дагуу хамгаалах үйл ажиллагааг;

/Энэ заалтад 2024 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар "хүнд нөхцөлд" гэснийг "эрсдэлт нөхцөлд" гэж өөрчлөлт оруулсан бөгөөд 2025 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

3.1.10."олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн  үйлчилгээ" гэж иргэн,  аж ахуйн нэгж,  төрийн  болон  төрийн  бус байгууллагын оролцоотойгоор өрх, иргэнд дэмжлэг туслалцаа, үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааг.

3.1.11."босго шугам" гэж нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас энэ хуулийн 29.1-д заасан мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэгдсэн өрхийг амьжиргааны түвшингээр эрэмбэлж оноо өгөх байдлаар тогтоосон хязгаарыг.

/Энэ заалтыг 2016 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

4 дүгээр зүйл.Нийгмийн халамжийн хамрах хүрээ

Хэвлэх

4.1.Нийгмийн халамжийн үйл ажиллагаанд энэ хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасан болзол, шалгуур, нөхцөлийг хангасан Монгол Улсын иргэн, Монгол Улсад хууль ёсоор байнга оршин суудаг гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн хамрагдах эрхтэй.

5 дугаар зүйл.Нийгмийн халамжийн үйл ажиллагааны төрөл

Хэвлэх

5.1.Нийгмийн халамжийн үйл ажиллагаа нь дараах төрөлтэй байна:

5.1.1.нийгмийн халамжийн тэтгэвэр;

5.1.2.нийгмийн халамжийн тэтгэмж;

5.1.3.нийгмийн халамжийн үйлчилгээ;

5.1.4.нийгмийн хөгжлийн үйлчилгээ.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН САН

6 дугаар зүйл.Нийгмийн халамжийн сан, түүний бүтэц

Хэвлэх

6.1.Нийгмийн халамжийн сан /цаашид "халамжийн сан" гэх/ нь мөнгөн хөрөнгийн сан байна.

6.2.Халамжийн сан дараах төрөлтэй байна:

6.2.1.тэтгэвэр, тэтгэмжийн сан;

6.2.2.нийгмийн үйлчилгээний сан.

7 дугаар зүйл.Халамжийн сангийн орлогын эх үүсвэр

Хэвлэх

7.1.Халамжийн сангийн орлого дараах эх үүсвэрээс бүрдэнэ:

7.1.1.улс, орон нутгийн төсвөөс олгох хөрөнгө;

7.1.2.сангийн хөрөнгийн чөлөөт үлдэгдлийг банкинд хадгалуулсны хүү;

7.1.3.олон улсын байгууллага, гадаад улсаас өгсөн хандив, тусламж;

7.1.4.аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнээс өгсөн хандив, тусламж;

7.1.5.бусад эх үүсвэр.

7.2.Халамжийн сангийн орлого бүх төрлийн татвар, хураамжаас чөлөөлөгдөнө.

8 дугаар зүйл.Халамжийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалт

Хэвлэх

8.1.Тэтгэвэр, тэтгэмжийн сангийн хөрөнгийг зөвхөн нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмжид зарцуулна.

8.2.Нийгмийн үйлчилгээний сангийн хөрөнгийг дараах үйлчилгээ, үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд зарцуулна:

8.2.1.амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж;

8.2.2.олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ;

8.2.3.төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ;

8.2.4.нийгмийн хөгжлийн үйлчилгээ;

8.2.5.шинэ төрлийн үйлчилгээ турших болон хууль тогтоомжийн өөрчлөлтийн улмаас нийгмийн халамжаас хасагдсан иргэнд үзүүлэх үйлчилгээний зардал;

8.2.6.энэ хуулийн 27.1-д заасан Амьжиргааг дэмжих орон тооны бус зөвлөлийн гишүүн, сум, хорооны нийгмийн ажилтанд олгох урамшуулал;

8.2.7.нийгмийн ажилтны чадавхийг бэхжүүлэх, мэргэшүүлэх сургалт, бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоо бүрдүүлэх, шинэчлэхтэй холбогдсон зардал;

8.2.8.нийгмийн халамжийн үйл ажиллагааны үр дүнгийн талаарх судалгаа, шинжилгээ, үнэлгээний зардал;

8.2.9.холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зөвшөөрсөн бусад үйлчилгээний зардал.

8.2.10.хүүхэд асрах хувилбарт үйлчилгээ.

/Энэ заалтыг 2024 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмсэн бөгөөд 2025 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

8.3.Халамжийн сангийн хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулахыг хориглоно.

9 дүгээр зүйл.Халамжийн санд улсын төсвөөс олгох хөрөнгө

Хэвлэх

9.1.Халамжийн санд улсын төсвөөс олгох хөрөнгийн хэмжээг Засгийн газрын саналыг харгалзан Улсын Их Хурал жил бүрийн төсвийн тухай хуулиар тогтооно.

10 дугаар зүйл.Халамжийн сангийн тайлан тэнцэл гаргах, тайлагнах

Хэвлэх

10.1.Халамжийн сан тус бүрийн орлого, зарлагын тайланг дор дурдсан хугацаанд гаргаж тайлагнана:

10.1.1.сум, дүүргийн нийгмийн халамжийн үйлчилгээний байгууллага улирлын тайланг тухайн улирлын дараа сарын 10-ны дотор, жилийн эцсийн нэгдсэн тайланг дараа оны 01 дүгээр сарын 10-ны дотор тус тус гаргаж аймаг, нийслэлийн нийгмийн халамжийн үйлчилгээний байгууллагад хүргүүлэх;

10.1.2.аймаг, нийслэлийн нийгмийн халамжийн үйлчилгээний байгууллага улирлын тайланг тухайн улирлын дараа сарын 15-ны дотор, жилийн эцсийн нэгдсэн тайланг дараа оны 01 дүгээр сарын 20-ны дотор тус тус гаргаж нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлэх;

10.1.3.нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага халамжийн сангийн улирлын нэгдсэн тайланг тухайн улирлын дараа сарын 25-ны дотор, жилийн эцсийн нэгдсэн тайланг дараа оны 02 дугаар сарын 10-ны дотор тус тус гаргаж нийгмийн халамжийн болон санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад тус тус хүргүүлэх.

10.2.Нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага халамжийн сангийн жилийн эцсийн нэгдсэн тайлан тэнцлийг хянан хэлэлцэж, дүгнэлт гаргана.

11 дүгээр зүйл.Халамжийн сангийн мэдээ, тайлангийн маягтыг батлах

Хэвлэх

11.1.Халамжийн сангийн мэдээ, тайлангийн маягтын загварыг санхүү, төсвийн болон нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ

12 дугаар зүйл.Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр

Хэвлэх

12.1.Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр /цаашид "тэтгэвэр" гэх/-ийг нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжид заасны дагуу бүрэн болон хувь тэнцүүлэн тогтоосон тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй дараах иргэнд сар бүр олгоно:

/Энэ хэсэгт 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2018 оны 2 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

12.1.1.65 насанд хүрсэн иргэн;

/Энэ заалтыг 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

/Энэ заалтыг 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан /

12.1.2.16 насанд хүрсэн одой иргэн;

12.1.3.хөдөлмөрийн чадвараа 50 ба түүнээс дээш хувиар алдсан 16 насанд хүрсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн;

12.1.4.тэжээгч нь нас барсан 18 хүртэлх насны хүүхэд;

12.1.5.18 хүртэлх насны дөрөв ба түүнээс дээш хүүхэдтэй, өрх толгойлсон 45 насанд хүрсэн эх, 50 насанд хүрсэн эцэг.

12.2.Энэ хуулийн 12.1.1-д заасан иргэнд тэтгэвэр олгоход Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай хуулийн 5.1.1-д заасан насыг  баримтална.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

13 дугаар зүйл.Нийгмийн халамжийн тэтгэмж

Хэвлэх

13.1.Нийгмийн халамжийн тэтгэмж /цаашид "тэтгэмж" гэх/ дараах төрөлтэй байна:

13.1.1.асаргааны тэтгэмж;

13.1.2.нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэний тэтгэмж;

13.1.3.онцгой тохиолдлын болон амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж;

13.1.4.жирэмсэн болон нярай, хөхүүл хүүхэдтэй эхийн тэтгэмж.

/Энэ заалтыг 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсон/

13.1.5.хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж.

/Энэ заалтыг 2016 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ заалтыг 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

13.1.6.хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж.

/Энэ заалтыг 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

13.2.Асаргааны тэтгэмжийг дараах иргэнд олгоно:

13.2.1.бүтэн өнчин хүүхдийг үрчлэн авсан болон эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдийг асран хамгаалж, харгалзан дэмжиж байгаа;

13.2.2.хүүхдийг асарч байгаа асралт гэр бүл;

/Энэ заалтыг 2024 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан бөгөөд 2025 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

13.2.3.тэжээн тэтгэх хүүхэдгүй, ганц бие ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй ганц бие иргэнийг гэр бүлдээ авч асрамжилж байгаа;

13.2.4.эмнэлгийн хяналтад байдаг, байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд ба иргэнийг асарч байгаа.

13.3.Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэний тэтгэмжийг энэ хуулийн 3.1.2-т заасан өрхийн гишүүн-иргэнд сар бүр олгоно.

13.4.Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэнд тэтгэмж олгох нөхцөл, болзлыг Засгийн газраас баталсан журмаар зохицуулна.

13.5.Онцгой тохиолдлын болон амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмжийг дор дурдсан өрх, иргэнд олгоно:

13.5.1.гэнэтийн аюул, осол, урьдчилан төсөөлөх боломжгүй бусад шалтгаанаар гэр оронгүй, гэр орон нь цаашид амьдрах боломжгүй болсон болон амьжиргааны эх үүсвэрээ алдсан өрх;

13.5.2.18 нас хүрээгүй байхдаа бүтэн өнчин болсон 18-24 насны иргэн;

13.5.3.хорих ангиас суллагдсан өөрийн гэсэн гэр оронгүй, нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэн;

/Энэ заалтыг 2015 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

13.5.4.нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай, дөрөв ба түүнээс дээш 18 хүртэлх насны хүүхэдтэй, гэр оронгүй, өрх толгойлсон эцэг, эх;

/Энэ заалтыг 2015 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

13.5.5.энэ хуулийн 19.2.4-т зааснаас бусад хоёр ба түүнээс дээш ихэр хүүхэд төрүүлж эсэн мэнд өсгөж байгаа өрх, иргэн;

/Энэ заалтыг 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсон/

13.5.6. байнгын асаргаа шаардлагатай 16 хүртэл насны хүүхдэд Засгийн газраас тогтоосон тухайн үеийн нийгмийн халамжийн тэтгэвэртэй тэнцүү хэмжээний тусламжийг.

/Энэ заалтыг 2013 оны 2 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

13.5.7.байнгын асаргаа шаардлагатай 16 ба түүнээс дээш насны иргэн;

13.5.8.гурав ба түүнээс дээш тооны 14 хүртэлх насны хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх /эцэг/;

/Энэ заалтыг 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болгосон/

13.5.9."Эхийн алдар" нэгдүгээр зэргийн одон, эсхүл "Эхийн алдар" хоёрдугаар зэргийн одонтой эх мөнгөн тусламж давхардуулахгүйгээр.

13.6.Онцгой тохиолдлын болон амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмжийг энэ хуулийн 13.5.1-13.5.4-д заасан өрх, иргэнд нэг удаа, энэ хуулийн 13.5.6-д заасан хүүхдэд сард нэг удаа, энэ хуулийн 13.5.7-д заасан иргэнд улиралд нэг удаа, энэ хуулийн 13.5.9-д заасан иргэнд жилд нэг удаа тус тус олгоно.

/Энэ хэсэгт 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

13.7.Жирэмсэн болон нярай, хөхүүл хүүхэдтэй эхийн тэтгэмжийг эхэд жирэмсний 5 сартайгаас эхлэн 12 сарын хугацаанд сар бүр олгоно.

/Энэ хэсгийг 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болгосон/

13.8.Энэ хуулийн 13.7-д заасан эх хүүхдээ төрүүлсний дараа нас барсан бол уг хүүхдийн эцэг, эсхүл хууль ёсны асран хамгаалагч, үрчилж авсан эх /эцэг/ нь тэтгэмжийг үргэлжлүүлэн авах эрхтэй.

/Энэ хэсгийг 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болгосон/

13.9.Энэ хуулийн 13.2-т заасан иргэнийг асаргаа, сувилгааны болон асрамжлах үйлчилгээний ур чадвар эзэмшүүлэх сургалтад хамруулах бөгөөд уг сургалтын зардлыг нийгмийн үйлчилгээний сангаас санхүүжүүлнэ.

13.10.Энэ хуулийн 13.9-д заасан сургалтыг зохион байгуулах журам болон сургалтын хөтөлбөрийг нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын дарга батална.

13.11.Энэ хуулийн 13.2.4-т заасан ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд ба иргэнийг тодорхойлох шалгуур үзүүлэлт, өвчин, гэмтлийн жагсаалтыг эрүүл мэндийн болон нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална.

/Энэ хэсгийг 2016 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

13.12.Энэ хуулийн 13.1.5-д заасан хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж олгох журмыг Засгийн газар батална.

/Энэ хэсгийг 2016 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ хэсгийг 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

13.13.Нийгмийн халамжийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага дараах тохиолдолд хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчид олгохыг түдгэлзүүлэх шийдвэр гаргана:

/Энэ хэсгийг 2024 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмсэн бөгөөд 2025 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

13.13.1.эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч сураггүй алга болсон;

/Энэ заалтыг 2024 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмсэн бөгөөд 2025 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

13.13.2.эцэг, эх хүүхдээ асран хамгаалах, тэжээн тэтгэх үүргээ биелүүлээгүй, эсхүл эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч хүүхдийн эрхийг зөрчсөн талаар аймаг, дүүргийн хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн асуудал хариуцсан байгууллага, хүүхдийн эрхийн улсын байцаагчийн дүгнэлт гарсан, хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг үйлдсэн нь тогтоогдсон.

/Энэ заалтыг 2024 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмсэн бөгөөд 2025 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

13.14.Энэ хуулийн 13.1.6-д заасан хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг зээл, өр төлбөрт суутгахыг хориглоно.

/Энэ хэсгийг 2024 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмсэн бөгөөд 2025 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

13.15.Энэ хуулийн 13.1.6-д заасан хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж олгох журмыг Засгийн газар батална.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

/Энэ хэсгийг дугаарт 2024 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан бөгөөд 2025 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

14 дүгээр зүйл.Тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоолгох өргөдөл гаргах, шийдвэрлэх хугацаа

Хэвлэх

14.1.Тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоолгон авахыг хүссэн иргэн холбогдох баримт бичгийг бүрдүүлж, өргөдлийн хамт сум, хорооны нийгмийн ажилтанд өгнө.

14.2.Сум, хорооны нийгмийн ажилтан тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоолгох өргөдлийг хүлээж авснаас хойш 30 хоногийн дотор хянан шийдвэрлүүлнэ.

14.3.Тэтгэвэр, тэтгэмж авах иргэний дэвтэр, маягтын загварыг нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

15 дугаар зүйл.Тэтгэвэр, тэтгэмж олгох

Хэвлэх

15.1.Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний байгууллага тэтгэвэр, тэтгэмжийг банкаар дамжуулан олгоно.

15.2.Тэтгэвэр, тэтгэмж авагч хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас өөрөө хүсэлт гаргавал улиралд олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийг тухайн улирлын эхний сард бөөнөөр нь олгож болно.

15.3.Хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас өөрийн биеэр ирж тэтгэвэр, тэтгэмжээ авах боломжгүй иргэний тэтгэвэр, тэтгэмжийг түүний итгэмжлэгдсэн иргэнд, эсхүл нийгмийн халамжийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтан гэрт нь хүргэж өгнө.

15.4.16 хүртэлх насны хүүхдэд олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийг эцэг, эх, эсхүл асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчид нь олгоно.

15.5.Иргэн хүсэлтээ гаргасан тохиолдолд нийгмийн халамжийн үйлчилгээний байгууллага тэтгэвэр, тэтгэмжийг тухайн иргэний хадгаламжийн дансанд нь шилжүүлж болно.

16 дугаар зүйл.Тэтгэвэр, тэтгэмжийн хэмжээ, олгох журам

Хэвлэх

16.1.Тэтгэвэр, тэтгэмжийн хэмжээг тухайн үед мөрдөж байгаа хүн амын амьжиргааны доод түвшингийн хэмжээг үндэслэн Засгийн газар тогтооно.

16.2.Тэтгэвэр, тэтгэмжийн хугацаа, олгох журмыг Засгийн газар батална.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

17 дугаар зүйл.Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний төрөл

Хэвлэх

17.1.Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ нь дараах төрөлтэй байна:

17.1.1.олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ;

17.1.2.төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ.

18 дугаар зүйл.Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ

Хэвлэх

18.1.Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ нь дараах төрөлтэй байна:

18.1.1.амьдралын итгэл үнэмшил, бие даан амьдрах чадвар, хөдөлмөрийн дадал олгох, авьяасыг нь дэмжих зорилгоор сургалт зохион байгуулах;

18.1.2.зөвлөгөө өгөх;

18.1.3.сэргээн засах үйлчилгээнд хамруулах;

18.1.4.түр байрлуулан асрамжлах, хүчирхийлэлд өртсөн хүнийг түр хамгаалан байрлуулах;

18.1.5.өдрийн үйлчилгээнд хамруулах;

18.1.6.гэрийн асрамж, халамжийн үйлчилгээнд хамруулах;

18.1.7.иргэн, түүний гэр бүлийн хэрэгцээнд тулгуурласан нийгмийн халамжийн бусад үйлчилгээ үзүүлэх;

18.1.8.гэр оронгүй иргэн, түүний гэр бүлийн гишүүдийн амьдрах итгэлийг нэмэгдүүлэх, нийгэмшүүлэх, бичиг баримтжуулах, түр хоноглох байранд байрлуулах;

18.1.9.нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай энэ хуулийн 3.1.2, 18.2-т заасан өрх, иргэнийг нийгэмшүүлэх, хамт олны бүлэг бүрдүүлэх, орлогын эх үүсвэртэй болгох төсөл хэрэгжүүлэх, амьдрах ухаанд сургах.

18.1.10.гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчийг түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээнд хамруулах.

/Энэ заалтыг 2016 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

18.2.Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээнд дараах өрх, иргэн хамрагдана:

18.2.1.ахмад настан;

18.2.2.хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн;

18.2.3.эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхэд

/Энэ заалтыг 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

18.2.4.хүчирхийлэлд өртсөн иргэн;

18.2.5.хорих ангиас суллагдсан иргэн;

18.2.6.согтуурах, мансуурах донтох өвчтэй иргэн;

18.2.7.эдгэшгүй хүнд өвчтэй хүн;

18.2.8.гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтай өрх, иргэн;

18.2.9.шилжин суурьшсан энэ хуулийн 3.1.2-т заасан өрхийн гишүүн-иргэн, иргэн;

18.2.10.өрх толгойлсон эх /эцэг/.

18.2.11.хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй өрх.

/Энэ заалтыг 2013 оны 2 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

18.2.12.гурав болон түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцгийн хүүхэд.

/Энэ заалтыг 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

18.3.Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээнд шаардагдах хөрөнгийг сум, хорооны Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн саналыг үндэслэн аймаг, нийслэл, дүүргийн нийгмийн халамжийн үйлчилгээний байгууллага тооцож нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлнэ.

18.4.Нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь улсын хэмжээнд дүнг нэгтгэн жил бүрийн төсвийн төсөлд тусгана.

18.5.Аймаг, нийслэл, дүүргийн нийгмийн халамжийн үйлчилгээний байгууллага нь энэ хуулийн 17.1-д заасан үйлчилгээг иргэн, аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагаар гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлж болно.

18.6.Энэ хуулийн 18.5-д заасан иргэн, аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагыг сонгон шалгаруулах ажлыг аймаг, нийслэл, дүүргийн нийгмийн халамжийн үйлчилгээний байгууллага гүйцэтгэнэ.

18.7.Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ үзүүлэх иргэн, аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагатай хийх гэрээний загвар болон үйлчилгээнд хамрагдах иргэний тоо, шаардагдах хөрөнгийн хэмжээг тодорхойлох аргачлал, зааврыг нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага батална.

18.8.Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний чанарт тавигдах шалгуур, журмыг нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

18.9.Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ үзүүлэх иргэн, аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагыг энэ хуулийн 18.8-д заасны дагуу магадлан итгэмжлэх журмыг нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

/Энэ хэсгийг 2013 оны 2 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

19 дүгээр зүйл.Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ

Хэвлэх

19.1.Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ нь дараах төрөлтэй байна:

19.1.1.ахмад настны асрамжийн үйлчилгээ;

19.1.2.хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний асрамжийн үйлчилгээ;

19.1.3.эрсдэлт нөхцөлд байгаа 18 хүртэлх насны хүүхдийн асрамжийн үйлчилгээ;

/Энэ заалтад 2024 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар "хүнд нөхцөлд" гэснийг "эрсдэлт нөхцөлд" гэж өөрчлөлт оруулсан бөгөөд 2025 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

19.1.4.гурав ба түүнээс дээш ихэр хүүхдийн асрамжийн үйлчилгээ.

19.2.Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээнд дараах иргэнийг хамруулна:

19.2.1.тэжээн тэтгэх хүүхэдгүй, бие даан амьдрах чадваргүй ганц бие, эсхүл тэжээн тэтгэх хүүхэд нь ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэйн улмаас дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх чадваргүй, тэжээн тэтгэх үүрэгтэй этгээд нь тухайн ахмад настны эсрэг хүчирхийлэл үйлдсэн болох нь тогтоогдсон бөгөөд олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээнд хамрагдах боломжгүй ахмад настан;

19.2.2.мэргэжлийн үйлчилгээ, тусгай нөхцөл шаардагдсан болон тэжээн тэтгэх хүүхэдгүй, бие даан амьдрах чадваргүй ганц бие хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн;

19.2.3.эрсдэлт нөхцөлд байгаа, Гэр бүлийн тухай хуулийн 25.5-д заасан болон байнгын асрамжид байдаг хөгжлийн бэрхшээлтэй 18 хүртэлх насны хүүхэд;

/Энэ заалтад 2024 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар "хүнд нөхцөлд" гэснийг "эрсдэлт нөхцөлд" гэж өөрчлөлт оруулсан бөгөөд 2025 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

19.2.4.улсын зардлаар төрөлжсөн асрамжийн газар асрамжлан өсгөхийг эцэг, эх нь зөвшөөрсөн дөрөв хүртэлх насны гурав ба түүнээс дээш ихэр хүүхэд.

19.3.Энэ хуулийн 19.1.2, 19.1.3-т заасан асрамжийн үйлчилгээг үйлчлүүлэгчийн өвөрмөц хэрэгцээ, нас, хүйсийн онцлогийг харгалзан нарийвчлан ангилж, төрөлжүүлж болно.

19.4.Энэ хуулийн 19.2.1-19.2.4-т заасан хүүхэд ба иргэнийг төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээнд хамруулах тухай шийдвэрийг аймаг, нийслэл, дүүргийн нийгмийн халамжийн үйлчилгээний байгууллагын саналыг үндэслэн аймаг, нийслэл, дүүргийн Засаг дарга гаргана.

19.5.Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээнд хамрагдсан иргэний дор дурдсан зардлын норматив, эд хөрөнгийн эдэлгээний хугацаа, журмыг нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн баталж мөрдүүлнэ:

19.5.1.хоол хүнс, хувцас, эм, ариун цэврийн болон хичээлийн хэрэглэгдэхүүний нэг хүнд ногдох зардлын норматив, эдэлгээний хугацаа;

19.5.2.нас барсан иргэнийг оршуулах зардлын норматив.

19.6.Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээний стандартыг стандартчилал, техникийн зохицуулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага батална.

/Энэ хэсэгт 2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

19.7.Төрөлжсөн асрамжийн газарт асруулагчийг хүлээн авах, шилжүүлэх, гаргах, төрөлжсөн асрамжийн газрыг магадлан итгэмжлэх болон түүний төсвийг бүрдүүлэх, зарцуулах, түүнд хяналт тавих журмыг нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

19.8.Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа нийгмийн даатгалын болон халамжийн тэтгэвэр авагч ахмад настан, 18 ба түүнээс дээш насны хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний тогтоогдсон тэтгэврийнх нь 70 хувийг асруулж байгаа иргэнд, 30 хувийг тухайн асрамжийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа байгууллагад нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний баталсан журмын дагуу олгоно.

19.9.Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг энэ хуулийн 18.2, 19.2-т зааснаас бусад өрх, иргэний хүсэлтийн дагуу төлбөртэй үзүүлж болох бөгөөд тухайн үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг үйлчлүүлэгчтэй хэлэлцэн тогтооно.

19.10.Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд сэргээн засах үйлчилгээ, өдрийн үйлчилгээг үзүүлэх, тухайн хүүхдийг хөгжүүлэх төв, төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээг холбогдох стандартын дагуу зохион байгуулсан иргэн, аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагад төрөөс дэмжлэг үзүүлэх асуудлыг нийгмийн халамжийн болон санхүүгийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран шийдвэрлэнэ.

/Энэ хэсгийг 2013 оны 2 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

191 дүгээр зүйл.Хүүхэд асрах хувилбарт үйлчилгээ

/Энэ зүйлийг 2024 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмсэн бөгөөд 2025 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

Хэвлэх

191.1.Хүүхэд асрах хувилбарт үйлчилгээнд Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд заасны дагуу гэр бүлээс нь тусгаарлагдсан хүүхдийг хамруулна.

/Энэ хэсгийг 2024 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмсэн бөгөөд 2025 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

191.2.Хүүхэд асрах хувилбарт үйлчилгээ үзүүлж байгаа гэр бүл, хуулийн этгээдэд олгох хувьсах болон үйлчилгээний зардлыг нийгмийн халамжийн сангаас санхүүжүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2024 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмсэн бөгөөд 2025 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

191.3.Төрөл, садны болон асралт гэр бүлд шилжсэн хүүхдийн зардлын норматив, эд хөрөнгийн эдэлгээний хугацааг энэ хуулийн 19.5-д заасан журмын дагуу шийдвэрлэнэ.

/Энэ хэсгийг 2024 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмсэн бөгөөд 2025 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

20 дугаар зүйл.Боловсролыг дэмжих үйлчилгээ

Хэвлэх

20.1.Боловсролыг дэмжих үйлчилгээний хүрээнд дараах тусламж, дэмжлэг үзүүлнэ:

20.1.1.энэ хуулийн 20.2-т заасан хүүхэд сургуулийн өмнөх боловсролын болон ерөнхий боловсролын сургуульд сурч байгаа бол хичээлийн хэрэгсэл, сурах бичиг, дүрэмт хувцасны үнийн хөнгөлөлт.

20.2.Боловсролыг дэмжих үйлчилгээнд дараах иргэнийг хамруулна:

20.2.1.энэ хуулийн З.1.2-т заасан өрхийн гишүүн-иргэний болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хүүхэд;

20.2.2.хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд;

20.2.3.бүтэн ба хагас өнчин хүүхэд;

20.2.4.гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтай иргэний хүүхэд;

20.2.5.төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа хүүхэд;

20.2.6.хорих ангиас суллагдсан хүүхэд.

20.2.7.энэ хуулийн 3.1.11-д заасан босго шугамаас доогуур амьжиргаатай өрх толгойлсон эх, эцгийн хүүхэд.

/Энэ заалтыг 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

20.3.Энэ хуулийн 20.2.2, 20.2.4, 20.2.6-д заасан хүүхэд албан бус сургалтад хамрагдаж байгаа бол түүнд энэ хуулийн 20.1.1-д заасан хөнгөлөлтийг бүрэн буюу хэсэгчлэн олгоно.

20.4.Энэ хуулийн 20.2.5-д заасан хүүхэд асрамжийн газраасаа боловсролын зардал авч байгаа бол энэ хуулийн тусламж, дэмжлэгийг давхардуулан олгохгүй.

20.5.Боловсролыг дэмжих үйлчилгээг нийгмийн халамжийн болон боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хамтран баталж, тус тусын үзүүлэх тусламж, дэмжлэгийн зардлыг тухайн Засгийн газрын гишүүний төсвийн багцаас гаргана.

21 дүгээр зүйл.Эрүүл мэндийг дэмжих үйлчилгээ

Хэвлэх

21.1.Эрүүл мэндийг дэмжих үйлчилгээний хүрээнд дараах тусламж, дэмжлэг үзүүлнэ:

21.1.1.энэ хуулийн 3.1.2-т заасан өрхийн-гишүүн иргэний эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг бүрэн болон хэсэгчлэн төлөх;

21.1.2.нийгмийн халамжид хамрагдагсдад үзүүлэх эрүүл мэндийн бусад үйлчилгээ.

21.2.Энэ хуулийн 21.1.1-д заасан тусламж, дэмжлэгийг Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулиар зохицуулна.

21.3.Энэ хуулийн 21.1.2-т заасан тусламж, дэмжлэг үзүүлэх журмыг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн баталж, зардлыг төсвийн багцаасаа гаргана.

22 дугаар зүйл.Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ

Хэвлэх

22.1.Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээнд дараах өрхийн гишүүн-иргэн, иргэнийг хамруулна:

22.1.1.энэ хуулийн 3.1.2-т заасан өрхийн гишүүн-иргэдийн дотроос нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын тодорхойлсон хүнсний хангамж зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэн;

22.1.2.гэр оронгүй, тэнэмэл амьдралтай иргэн.

22.2.Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ нь дараах хэлбэртэй байна:

22.2.1.хүнсний бүтээгдэхүүн, эсхүл хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан авах эрхийн бичиг олгох;

22.2.2.халуун хоол, цайгаар үйлчлэх.

22.3.Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээний хөтөлбөр, журам, хэмжээг нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална.

22.4.Энэ хуулийн 13.1.2-т заасан тэтгэмж, 20.2.1, 21.1.1, 22.1.1-д заасан үйлчилгээ тус бүрд хамруулах нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэнийг тодорхойлох журмыг Засгийн газар батална.

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

23 дугаар зүйл.Нийгмийн халамжийн асуудал эрхлэх байгууллага

Хэвлэх

23.1.Нийгмийн халамжийн үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, орон нутагт тухайн шатны Засаг дарга тус тусын эрх хэмжээний хүрээнд эрхэлнэ.

24 дүгээр зүйл.Нийгмийн халамжийн байгууллагын тогтолцоо, хяналт

Хэвлэх

24.1.Нийгмийн халамжийн байгууллагын тогтолцоо нь нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, аймаг, нийслэл, дүүргийн нийгмийн халамжийн үйлчилгээний байгууллага, сум, хорооны нийгмийн ажилтнаас бүрдэнэ.

24.2.Нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь Засгийн газрын хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий агентлаг байна.

24.3.Нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын даргыг хуульд заасны дагуу нэр дэвшүүлж нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний саналыг үндэслэн Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн нийгмийн халамжийн үйлчилгээний байгууллагын даргыг нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын дарга, дүүргийн нийгмийн халамжийн үйлчилгээний байгууллагын даргыг нийслэлийн нийгмийн халамжийн үйлчилгээний байгууллагын дарга тухайн шатны Засаг даргатай зөвшилцөн томилж, чөлөөлнө.

/Энэ хэсгийг 2012 оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

/Энэ хэсэгт 2018 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

24.4.Сумын нийгмийн ажилтныг сумын Засаг даргатай зөвшилцөн аймгийн нийгмийн халамжийн үйлчилгээний байгууллагын дарга, хорооны нийгмийн ажилтныг дүүргийн нийгмийн халамжийн үйлчилгээний байгууллагын дарга томилж, чөлөөлнө.

24.5.Сум, хорооны нийгмийн ажилтны орон тооны жишиг нормативыг тухайн засаг захиргааны нэгжийн хүн ам, нийгмийн халамжид хамрагдах өрх, иргэний тоог харгалзан нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

24.6.Тэтгэвэр, тэтгэмж олгох, нийгмийн халамжийн болон нийгмийн хөгжлийн үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг аймаг, нийслэл, дүүргийн нийгмийн халамжийн үйлчилгээний байгууллага, сум, хорооны нийгмийн ажилтан зохион байгуулна.

24.7.Нийгмийн халамжийн хяналтыг нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, хяналт шалгалт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллага хэрэгжүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

24.8.Нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь нийгмийн халамжийн үйлчилгээний анхан, дунд шатны байгууллагад мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, тэтгэвэр, тэтгэмжийн олголт, үйлчилгээний чанар хүртээмж болон халамжийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалтад хяналт тавих чиг үүрэг бүхий хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний нэгжтэй байна.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

24.9.Аймаг, нийслэл, дүүргийн нийгмийн халамжийн үйлчилгээний байгууллага нь энэ хуулийн 24.8-д заасан чиг үүрэг бүхий ажилтантай байна.

25 дугаар зүйл.Нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын бүрэн эрх

Хэвлэх

25.1.Нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

25.1.1.халамжийн сан бүрдүүлж, орлого, зарлагын гүйцэтгэлийг хангах, тайлагнах;

25.1.2.халамжийн сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж олгох, нийгмийн халамжийн болон нийгмийн хөгжлийн үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах, тайлагнах;

25.1.3.нийгмийн халамжийн байгууллагын үйл ажиллагааны арга хэлбэрийг боловсронгуй болгох талаар судалгаа хийх, санал боловсруулж шийдвэрлэх буюу эрх бүхий байгууллагад уламжлах;

25.1.4.нийгмийн халамжийн болон асрамжийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон төрийн бус байгууллагыг мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд хамруулах, тэдгээрт мэргэжил, арга зүйн туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх, үйл ажиллагааг нь уялдуулан зохицуулах;

25.1.5.доод шатны байгууллагыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, үйл ажиллагааг нь уялдуулан зохицуулах;

25.1.6.олон улсын болон гадаад улсын ижил төрлийн байгууллагатай хамтран ажиллах;

25.1.7.энэ хуульд заасан тэтгэвэр, тэтгэмжийн хэмжээг өөрчлөх, нийгмийн халамжийн болон нийгмийн хөгжлийн үйлчилгээг сайжруулах талаар санал боловсруулж, нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад оруулах;

25.1.8.шаардлагатай тохиолдолд аймаг, нийслэл, дүүргийн халамжийн сангийн зарцуулагдаагүй үлдэгдлийг төвлөрүүлж нэгдсэн журмаар хуваарилан зарцуулах;

25.1.9.нийгмийн халамжийн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй холбогдсон иргэд, байгууллагын санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх;

25.1.10.аймаг, нийслэл, дүүргийн нийгмийн халамжийн үйлчилгээний байгууллагын албан тушаалтны гаргасан хууль бус шийдвэрийг өөрчлөх буюу хүчингүй болгох;

25.1.11.хүн ам, гэр бүл, нийгмийн хөгжлийг дэмжих чиглэлээр батлагдсан үндэсний хөтөлбөр, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

25.1.12.нийгмийн халамжийн тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдээ, судалгаа, холбогдох бусад баримт бичгийг байгууллага, албан тушаалтнаас үнэ төлбөргүй гаргуулан авах.

26 дугаар зүйл.Нийгмийн халамж, асрамжийн үйлчилгээний зохион байгуулалт

Хэвлэх

26.1.Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээг улс, бүс, орон нутгийн асрамжийн газар, тасаг үзүүлж, нийгмийн халамжийн үйлчилгээг аймаг, нийслэл, дүүргийн халамжийн үйлчилгээний байгууллага, сум, хорооны нийгмийн ажилтан зохион байгуулна.

26.2.Иргэн, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллага нийгмийн халамж, асрамжийн үйлчилгээ үзүүлж болно.

26.3.Энэ хуулийн 26.2-т заасан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага бүртгэж, гэрчилгээ олгоно.

26.4.Энэ хуулийн 26.2-т заасан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага асруулагч, үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг хохироосон бол тухайн үйл ажиллагааг зогсоох тухай шийдвэр гаргана.

26.5.Энэ хуулийн 26.2-т заасан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын үзүүлэх нийгмийн халамж, асрамжийн үйлчилгээний зардлыг орон нутгийн төсөв, халамжийн сангаас гэрээний үндсэн дээр хэсэгчлэн буюу бүрэн санхүүжүүлж болно.

26.6.Энэ хуулийн 26.2-т заасан нийгмийн асрамж, халамжийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээдтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулах журмыг нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага баталж мөрдүүлнэ.

27 дугаар зүйл.Амьжиргааг дэмжих зөвлөл

Хэвлэх

27.1.Энэ хуулийн 3.1.2, 3.1.5, 18.2.4-т зааснаас бусад иргэнийг нийгмийн халамжийн үйл ажиллагаанд хамруулах эсэх талаар шийдвэр гаргах, халамжийн үйл ажиллагаатай холбогдсон гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх үүрэг бүхий Амьжиргааг дэмжих орон тооны бус зөвлөл /цаашид "Зөвлөл" гэх/ сум, хороонд ажиллана.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

27.2.Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг сум, хорооны Засаг даргын санал болгосноор аймаг, дүүргийн нийгмийн халамжийн үйлчилгээний байгууллагын дарга батална.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

27.3.Зөвлөл нь 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй байх бөгөөд дараах төлөөллөөс бүрдэнэ:

27.3.1.нийгмийн ажилтан 1 хүн;

27.3.2.төрийн байгууллагын төлөөлөл 2 хүн;

27.3.3.иргэний төлөөлөл 2 хүн;

27.3.4.төрийн бус байгууллагын төлөөлөл 2 хүн.

27.4.Зөвлөлийн гишүүнд Засаг даргыг нэр дэвшүүлэхгүй.

27.5.Энэ хуулийн 27.3.3, 27.3.4-т заасан Зөвлөлийн гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа 2 жил байх бөгөөд уг гишүүнийг нэг удаа улируулан сонгож болно.

27.6.Зөвлөлийн үйл ажиллагаанд сум, хорооны Засаг дарга, аймаг дүүргийн нийгмийн халамжийн үйлчилгээний байгууллагын дарга хяналт тавьж ажиллана.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

27.7.Зөвлөлийн шийдвэр нь Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуульд зааснаас бусад тохиолдолд нийтэд нээлттэй, ил тод байна.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

27.8.2000-аас дээш хүн амтай баг, тосгонд сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын шийдвэрээр Зөвлөл ажиллуулж болно.

27.9.Зөвлөлийн үйл ажиллагаатай холбогдон гарах зайлшгүй зардлыг халамжийн сангаас санхүүжүүлнэ.

27.10.Зөвлөлийн гишүүнд болон сум, хорооны нийгмийн ажилтанд ажлын оролцоо, идэвх чармайлтыг харгалзан улиралд нэг удаа урамшуулал олгох бөгөөд уг урамшууллын хэмжээ, олгох журмыг нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

27.11.Энэ хуулийн 27.10-т заасан урамшууллын зардлыг халамжийн сангаас санхүүжүүлнэ.

27.12.Зөвлөлийн дүрмийг нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

28 дугаар зүйл.Нийгмийн ажилтан

Хэвлэх

28.1.Нийгмийн ажилтны мэргэжлээр бакалавр болон түүнээс дээш түвшний боловсролтой, нийгмийн ажлаар мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан, ажил, үйлчилгээ явуулах эрх авсан иргэнийг нийгмийн ажилтнаар ажиллуулна.

28.2.Нийгмийн ажилтан нь мэргэжлийн ёс зүйн дүрэмтэй байна.

28.3.Нийгмийн ажилтан нь мэргэжлийн ёс зүйг чандлан сахиж, ажил, үйлчилгээ явуулах эрхийн гэрчилгээ болон хувийн тэмдэг авсан байна.

28.4.Нийгмийн ажилтанд ажил, үйлчилгээ явуулах эрхийн гэрчилгээ, хувийн тэмдэг олгох, ёс зүйн дүрэм батлан сахиулах ажиллагааг нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын дэргэдэх орон тооны бус зөвлөл гүйцэтгэнэ.

28.5.Орон тооны бус зөвлөлийн бүрэлдэхүүн нь нийгмийн ажлын мэргэжлийн холбоод, нийгмийн ажилтан бэлтгэдэг их, дээд сургууль, холбогдох төрийн захиргааны байгууллагын төлөөллөөс бүрдэнэ.

28.6.Энэ хуулийн 28.4-т заасан орон тооны бус зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах дүрэм, зөвлөлийн гишүүнд олгох урамшууллын хэмжээг нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

28.7.Орон тооны бус зөвлөлийн үйл ажиллагаатай холбогдох зайлшгүй зардал, орон тооны бус зөвлөлийн гишүүдэд олгох урамшууллыг халамжийн сангаас санхүүжүүлнэ.

28.8.Нийгмийн ажилтан дор дурдсан үүрэг хүлээнэ:

28.8.1.тухайн сум, хорооны нийгмийн халамжид хамрагдах өрх, иргэний тоо болон хэрэгцээний судалгаа гаргах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх;

28.8.2.нийгмийн халамжид хамрагдах өрх, иргэний нөхцөл байдлыг үнэлж, хөгжлийн төлөвлөгөөг тухайн өрх, иргэнтэй хамтран хийж, хэрэгжүүлэх;

28.8.3.тэтгэвэр, тэтгэмж авах, нийгмийн халамжийн болон нийгмийн хөгжлийн үйлчилгээнд хамрагдах өрх, иргэнийг тодорхойлж, шийдвэрлүүлэх;

28.8.4.өрх, иргэдийг хүсэл, зорилго, хэрэгцээгээрээ бүлэг болгон зохион байгуулагдахад нь мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх;

28.8.5.өрх, иргэдийг амьжиргаагаа дээшлүүлэх чадавхтай болоход нь туслах зөвлөгөө өгөх, сургалт зохион байгуулах;

28.8.6.орон нутгийн иргэн, аж ахуйн нэгж, төрийн болон төрийн бус байгууллагыг мэдээллээр хангах, мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлж, хамтран ажиллах;

28.8.7.нийгмийн ажилтны мэргэжлийн ёс зүйн хэм хэмжээг чандлан сахих;

28.8.8.нийгмийн ажилтанд хандсан хувь хүний /хууль зөрчсөн үйлдлийг мэдээлэхээс бусад тохиолдолд/ нууцыг чандлан хадгалах;

28.8.9.нийгмийн халамжийн тухай хууль тогтоомж, журам, зааврыг хэрэгжүүлэх;

28.8.10.хүн ам, гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих чиглэлээр батлагдсан үндэсний хөтөлбөр, арга хэмжээг орон нутагтаа хэрэгжүүлэх ажлыг эрүүл мэндийн, боловсролын болон бусад нийгмийн ажилтантай хамтран зохион байгуулах.

28.8.11.иргэнд нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, үйлчилгээний талаар бүрэн мэдээлэл өгөх;

/Энэ заалтыг 2013 оны 2 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

28.8.12.өрх, иргэнийг нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд үр дүнтэй хамруулах зорилгоор эрүүл мэнд, боловсролыг дэмжих зэрэг нийгмийн хөгжлийн үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагатай зуучилж өгөх.

/Энэ заалтыг 2013 оны 2 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

28.9.Нийгмийн ажилтан дор дурдсан эрх эдэлнэ:

28.9.1.нийгмийн халамжийн болон нийгмийн хөгжлийн үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааг гэрээгээр гүйцэтгэх байгууллага, иргэнийг сонгоход оролцох, үйлчилгээнийх нь чанарт хяналт тавих, үнэлгээ хийх;

28.9.2.шаардлагатай мэдээ, судалгаа болон холбогдох баримт бичгийг тухайн байгууллагаас үнэ төлбөргүй гаргуулан авах;

28.9.3.халамжийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, санхүүгийн бусад баримттай холбогдсон тайлбар, лавлагаа гаргуулж авах;

28.9.4.мэргэжлийн ёс зүй, эрх, үүрэгт нь болон үйлчлүүлэгчид харш үйлдэл гүйцэтгэхээс татгалзах;

28.9.5.нийгмийн халамжийн болон нийгмийн хөгжлийн үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагаанд орон нутгийн байгууллага, иргэнийг татан оролцуулах;

28.9.6.ажлын онцлогоос шалтгаалан тусгай өрөө, эсхүл тусгаарлалт бүхий ажлын байр болон шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмжөөр хангагдах.

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ХАМРАГДАГСДЫН БҮРТГЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН ТОГТОЛЦОО

29 дүгээр зүйл.Нийгмийн халамжийн бүртгэл, мэдээлэл

Хэвлэх

29.1.Нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд хамрагдагсдын болон энэ хуулийн 3.1.2-т заасан өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлж, хэвийн ажиллуулах, тухай бүр шинэчлэх үүрэг хүлээнэ.

29.2.Энэ хуулийн 3.1.2-т заасан өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санг удирдах, ашиглах, хадгалах, түүний аюулгүй байдлыг хангах журмыг Засгийн газар батална.

/Энэ заалтыг 2015 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

29.3.Энэ хуулийн 29.1-д заасныг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон зардлыг халамжийн сангаас санхүүжүүлнэ.

НАЙМДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

30 дугаар зүйл.Тэтгэвэр, тэтгэмжийг зогсоох, түүнээс суутгал хийх

Хэвлэх

30.1.Тэтгэвэр, тэтгэмж авагч хуурамч бичиг баримт бүрдүүлж тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоолгон авсан нь тогтоогдвол уг тэтгэвэр, тэтгэмжийн олголтыг зогсооно.

30.2.Тэтгэвэр, тэтгэмж авагч хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсний улмаас илүү олгогдсон тэтгэвэр, тэтгэмжийг нөхөн төлүүлэх тухай шүүхийн шийдвэр, эсхүл улсын байцаагчийн шийдвэр гарсан бол суутгал хийж болно.

30.3.Энэ хуулийн 30.2-т заасан суутгалын хэмжээ нь сарын тэтгэвэр, тэтгэмжийн хэмжээний 50 хувиас хэтэрч болохгүй.

30.4.Энэ хуулийн 30.2-т зааснаас бусад тохиолдолд тэтгэвэр, тэтгэмжээс суутгал хийхийг хориглоно.

30.5.Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний байгууллага, ажилтны гаргасан алдааны улмаас илүү олгогдсон тэтгэвэр, тэтгэмжийг буцаан суутгахгүй бөгөөд хохирлыг шүүхийн журмаар буруутай албан тушаалтнаар нөхөн төлүүлнэ.

31 дүгээр зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

31.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

31.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

32 дугаар зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

32.1.Энэ хуулийг 2012 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2023.09.19-ний өдрийн орчуулга)                                            Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

January 19, 2012              Ulaanbaatar city

 

ON SOCIAL WELFARE

/Revised edition/

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Purpose of the Law

1.1.The purpose of this Law is to regulate relations in connection with determining the type and scope of social welfare pensions, allowances, and services, forming a social welfare fund, spending the fund's assets, providing social welfare and social development services, and determining the system and functions of social welfare organizations.

Article 2.Legislation on social welfare

2.1.Legislation on social welfare shall consist of the Constitution of Mongolia, this Law, and other legislative acts issued in compliance with these laws.

2.2.If an international treaty, to which Mongolia is a party, states otherwise than this Law, the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3.Definition of terms of the Law

3.1.The following terms used in this Law shall be interpreted in the following meanings:

3.1.1."social welfare" shall mean the actions to provide pensions and allowances by the state and provide special services for the purpose of providing care and support to citizens with a health impairment, a lack of family care and support, unique needs, or who are unable to live independently or without the help of others, as well as to family members who need social care support and assistance to meet the minimum needs;

3.1.2."member-citizen of a family in need of social welfare support and assistance" shall mean a household member selected from households whose living standards are below the poverty line at that time, included in the general database of households according to the methodology jointly approved by the National Statistics Committee and the state central administrative organization in charge of social welfare;

3.1.3.a child who is in a risky situation shall mean as specified in paragraph 4.1 of the Law on Child Protection;

/This sub-paragraph was modified by the law as of February 5, 2016/

3.1.4."elderly" shall mean a person specified in Article 3 of the Law on Social Security of the Elderly;

3.1.5."a person with disabilities" shall mean a person specified in Article 3 of the Law on Social Security of Citizens with disabilities;

3.1.6."a citizen in need of constant care" shall mean a person who is unable to perform daily activities independently without the help of others, or has an intellectual disability or a severe mental disorder;

3.1.7."full orphan" shall mean a child whose parents have not been determined, or both parents are dead, missing, have no legal capacity, or have been restricted or deprived of parental rights by a court decision, during the validity period of that decision, as well as children up to 18 years of age whose mother died while living with their mother due to unknown father, or whose mother/father caring for them died after divorce;

3.1.8."single mother/father/" shall mean one of the husband or wife who has been determined as dead or missing by a court, has been divorced, or has been restricted or deprived of parental rights by a court decision during the period of validity of that decision, unmarried but single mothers/fathers with biological or adopted children;

3.1.9."specialized care service" shall mean care and support, food, clothing, and hospital accommodation for elderly and disabled citizens who are frail and unable to live independently, single, need permanent treatment and care, as well as children in critical conditions, providing cultural, household, psychological and nursing services, creating normal living conditions for them, and protecting their legal interests in accordance with laws and regulations;

3.1.10."welfare services based on public participation" shall mean activities of providing support and services to families and citizens with the participation of citizens, enterprises, governmental and non-governmental organizations;

3.1.11."threshold line" shall mean the limit set by the state central administrative organization in charge of social security in order to assign points to the households registered in the unified database specified in paragraph 29.1 of this Law.

/This sub-paragraph was added by the law as of November 10, 2016/

Article 4.Scope of social welfare

4.1.Citizens of Mongolia, foreign citizens legally residing in Mongolia, and stateless persons who meet the conditions, criteria and conditions specified in this Law and other relevant laws and regulations shall be entitled to participate in social welfare activities.

Article 5.Types of social welfare activities

5.1.Social welfare activities shall have the following types:

5.1.1.social welfare pension;

5.1.2.social welfare allowances;

5.1.3.social welfare services;

5.1.4.social development services.

CHAPTER TWO

SOCIAL WELFARE FUND

Article 6.Social welfare fund and its structure

6.1.Social welfare fund /hereinafter referred to as "welfare fund"/ shall be a cash fund.

6.2.The welfare fund has the following types:

6.2.1.pension and allowance fund;

6.2.2.social service fund.

Article 7.Sources of welfare fund income

7.1.Income of the welfare fund consists of the following sources:

7.1.1.State and local budget funds;

7.1.2.interest on depositing the free balance of the fund's assets in the bank;

7.1.3.donations and assistance from international organizations and foreign countries;

7.1.4.donations and assistance given by enterprises, organizations and citizens;

7.1.5.other sources.

7.2.The income of the welfare fund shall be exempted from all kinds of taxes and fees.

Article 8.Spending of welfare funds

8.1.Funds of the pension and allowances fund shall be used only for social welfare pensions and allowances.

8.2.The assets of the Social service fund shall be used to finance the following services and activities:

8.2.1.cash allowance to support living;

8.2.2.welfare services based on public participation;

8.2.3.specialized care services;

8.2.4.social development services;

8.2.5.the costs of testing new types of services and providing services to citizens excluded from social welfare due to changes in legislation;

8.2.6.incentives provided to non-full-time members of the Living support council, social worker of the sub-committee, as specified in paragraph 27.1 of this Law;

8.2.7.expenses related to social worker capacity building and qualification training, creating and updating a unified registration and information system;

8.2.8.expenses for research, analysis and evaluation of the results of social welfare activities;

8.2.9.other service costs are allowed in accordance with relevant legislation.

8.3.It shall be prohibited to spend the funds of the welfare fund for inappropriate purposes.

Article 9.Funds allocated from the state budget to the welfare fund

9.1.The amount of funds to be allocated to the welfare fund from the state budget shall be determined by the annual budget law, taking into account the proposal of the Government.

Article 10.Preparation and reporting of welfare fund balance sheet

10.1.Income and expenditure report of each welfare fund shall be submitted and reported in the following period:

10.1.1.soum and district social welfare service organizations shall prepare quarterly reports within the 10th of the month following the current quarter, and submit year-end consolidated reports within January 10 of the following year to the provincial and capital city social welfare service organizations;

10.1.2.aimag and capital city social welfare service organizations shall submit quarterly reports within the 15th of the following month, and year-end consolidated reports within January 20 of the following year, respectively, and submit them to the state administrative organization in charge of social welfare;

10.1.3.the state administrative organization in charge of social welfare shall submit the consolidated quarterly report of the welfare fund by the 25th of the month following the quarter, and the year-end consolidated report by February 10 of the following year, respectively, to the state central administrative organization.

10.2.The state central administrative organization in charge of social welfare shall review and issue a conclusion on the end-of-year balance sheet of the welfare fund.

Article 11.Approval of welfare fund news and report forms

11.1.The model of welfare fund news and report form shall be jointly approved by the Cabinet members in charge of financial, budgetary and social welfare issues.

CHAPTER THREE

SOCIAL WELFARE PENSIONS AND ALLOWANCES

Article 12.Social welfare pension

12.1.The social welfare pension /hereinafter referred to as "pension"/ shall be paid monthly to the following citizens who have not been entitled to receive a full or proportional pension in accordance with the social insurance legislation:

/This paragraph was amended by the law as of February 2, 2018/

/"About" was removed from this paragraph by the law as of July 7, 2023 and shall be enforced from January 1, 2024/

12.1.1.65 aged adult citizen;

/This sub-paragraph was amended by the law as of April 14, 2017/

/This sub-paragraph was amended by the law as of February 02, 2018/

/This sub-paragraph was modified by the law as of July 7, 2023 and shall be enforced from January 1, 2024/

12.1.2.16 aged adult dwarf citizen;

12.1.3.16 aged adults with disabilities who have lost their ability to work by 50 percent or more;

12.1.4.a child under the age of 18 whose guardian has died;

12.1.5.45 aged single adult mothers and 50 adult fathers with four or more children under the age of 18.

12.2.When granting a pension to a citizen specified in sub-paragraph 12.1.1 of this Law, the age specified in sub-paragraph 5.1.1 of the Law on Pensions to be provided by the Social insurance fund shall be followed.

/This sub-paragraph was added by the law as of July 7, 2023 and shall be enforced from January 1, 2024/

Article 13.Social welfare allowances

13.1.Social welfare allowances /hereinafter referred to as "allowances"/ shall have the following types:

13.1.1.maintenance allowance;

13.1.2.household member-citizen allowances who need social welfare support and assistance;

13.1.3.emergency and cost of living allowances;

13.1.4.allowance for mothers with pregnant, newborn and nursing children.

/This sub-paragraph was invalidated by the law of June 30, 2017/

13.1.5.child monetary allowances;

/This sub-paragraph was added by the law of November 10, 2016/

/This sub-paragraph was invalidated by the law of November 12, 2021/

13.1.6.child monetary allowance.

/This sub-paragraph was added by the law of November 11, 2022/

13.2.Care allowance shall be granted to the following citizens:

13.2.1.who takes care of and supports orphans who have been adopted and children who are at risk;

/This sub-paragraph was amended by the law as of February 5, 2016/

13.2.2.In order to ensure the safety of children who are taken into care by their families in accordance with article 74 of the Family Law who need protection due to emotional or physical harm due to violence or stated in paragraph 25.5 of the Family Law, is included in the alternative child care services as specified in Article 13 of the Child Protection Law.

/This sub-paragraph was amended by the law as of February 5, 2016/

13.2.3.taking care of a single elderly person or a single person with a disability who does not have children to support;

13.2.4.taking care of elderly and disabled children and citizens who are under medical supervision and need constant care.

13.3.Household members-citizens in need of social welfare support and assistance will be given monthly allowances to household members-citizens specified in sub-paragraph 3.1.2 of this Law.

13.4.The terms and conditions of granting allowances to household members-citizens who are in need of social welfare support and assistance shall be regulated by the procedure approved by the Government.

13.5.Cash allowances for emergency and living support shall be granted to the following households and citizens:

13.5.1.a household whose home is no longer livable or whose source of living has been lost due to sudden danger, accident, or other unforeseeable reasons;

13.5.2.citizens aged 18-24 who became orphans under the age of 18;

13.5.3.a household member-citizen who is released from prison and does not have his own home and needs social care support and assistance;

/This sub-paragraph was modified by the law as of January 23, 2015/

13.5.4.homeless or single parents with four or more children under the age of 18 who need social welfare support and assistance;

/This sub-paragraph was amended by the law as of January 23, 2015/

13.5.5.families and citizens who give birth to two or more twins and raise them safely, except for those specified in sub-paragraph 19.2.4 of this Law;

/This sub-paragraph was invalidated by the law as of June 30, 2017/

13.5.6.for children up to the age of 16 who need constant care, an amount equal to the social welfare pension set by the Government at that time.

/This sub-paragraph was amended by the law as of February 7, 2013/

13.5.7.a citizen aged 16 or older who needs constant care;

13.5.8.a single mother/father with three or more children under the age of 14;

/This sub-paragraph was invalidated by the law as of June 30, 2017/

13.5.9.monetary support of the "Mother's Glory" First Class medal or the "Mother's Glory" Second Class medal without duplication.

13.6.Cash allowances in emergency and living support shall be provided once to households and citizens specified in sub-paragraphs 13.5.1-13.5.4 of this Law, once a month to children specified in sub-paragraph 13.5.6 of this Law, and quarterly to citizens specified in sub-paragraph 13.5.7 of this Law, once a year to citizens specified in sub-paragraph 13.5.9 of this Law.

/This paragraph was amended by the law as of June 30, 2017/

13.7.Allowance for pregnant women and mothers with newborn and nursing children will be paid monthly for 12 months starting from 5 months of pregnancy.

/This paragraph was invalidated by the law as of June 30, 2017/

13.8.If the mother specified in sub-paragraph 13.7 of this Law dies after giving birth to the child, the child's father or legal guardian or adoptive mother/father has the right to continue receiving allowances.

/This paragraph was invalidated by the law as of June 30, 2017/

13.9.Citizens specified in paragraph 13.2 of this Law shall be enrolled in training for acquiring skills in care, nursing and nursing services, and the cost of such training shall be financed from the social service fund.

13.10.The procedure for organizing the training and the training program specified in paragraph 13.9 of this Law shall be approved by the head of the state administrative organization in charge of social welfare.

13.11.The list of criteria, diseases, and injuries to identify the elderly, disabled children and citizens specified in sub-paragraph 13.2.4 of this Law shall be jointly approved by the Cabinet members in charge of health and social security.

/This paragraph was added by the law as of November 10, 2016/

13.12.The Government shall approve the procedure for granting child allowances specified in sub-paragraph 13.1.5 of this Law.

/This paragraph was added by the law as of November 10, 2016/

/This paragraph was invalidated by the law as of November 12, 2021/

13.13.The Government shall approve the procedure for granting child allowances specified in sub-paragraph 13.1.6 of this Law.

/This paragraph was added by the law as of November 11, 2022/

Article 14.Deadline for filing and processing applications for determining pensions and allowances

14.1.Citizens who want to receive a pension or allowance shall prepare the relevant documents and submit them to the social worker of the soum or khoroo together with the application.

14.2.The social worker of the soum or khoroo shall process the application for determining pension and allowances within 30 days after receiving it.

14.3.The Cabinet member in charge of social welfare shall approve the model of the citizen book and form for receiving pensions and allowances.

Article 15.Provision of pensions and allowances

15.1.The social welfare service organization shall issue pensions and allowances through the bank.

15.2.If the pensioner or allowance recipient makes a request for good reason, the pension or allowance for the quarter can be paid in bulk in the first month of the quarter.

15.3.Citizens who are unable to come to receive their pensions and allowances in person due to good reasons, their pensions and allowances shall be deliver by their authorized citizen or an authorized employee of a social welfare organization to their home.

15.4.Pensions and allowances for children up to the age of 16 shall be given to their parents, guardians or supporters.

15.5.If a citizen requests, the social welfare service organization can transfer the pensions and allowances to the citizens savings account.

Article 16.The amount of pensions and allowances and the procedure for granting them

16.1.The amount of pensions and allowances shall be determined by the Government based on the minimum living standards of the population at that time.

16.2.The Government shall approve the period of pensions and allowances and the procedure for granting them.

CHAPTER FOUR

SOCIAL WELFARE SERVICES

Article 17.Types of social welfare services

17.1.Social care services shall have the following types:

17.1.1.welfare services based on public participation;

17.1.2.specialized care services.

Article 18.Welfare services based on public participation

18.1.Welfare services based on public participation shall have the following types:

18.1.1.to organize training for the purpose of imparting life beliefs, ability to live independently, work habits, and supporting talents;

18.1.2.to consult;

18.1.3.inclusion in rehabilitation services;

18.1.4.to take care of a person who has been subjected to violence by temporary placement;

18.1.5.inclusion in day services;

18.1.6.inclusion in home care and welfare services;

18.1.7.providing other social welfare services based on the needs of citizens and their families;

18.1.8.increasing the living confidence of homeless citizens and their household members, socializing them, documenting them, and placing them in temporary accommodation;

18.1.9.socialization of families and citizens in need of social welfare support and assistance specified in sub-paragraph 3.1.2 and paragraph 18.2 of this Law, implementation of projects to create community groups, provide sources of income, and training in life skills;

18.1.10.to include victims of domestic violence in temporary shelter services.

/This paragraph was added by the law as of December 22, 2016/

18.2.The following households and citizens shall be included in welfare services based on public participation:

18.2.1.the elderly;

18.2.2.disabled citizen;

18.2.3.a child in a risky situation;

/This sub-paragraph was amended by the law as of February 5, 2016/

18.2.4.a citizen affected by violence;

18.2.5.a citizen released from prison;

18.2.6.a citizen suffering from alcoholism or drug addiction;

18.2.7.a person with an incurable serious illness;

18.2.8.families and citizens who live as homeless wanderers;

18.2.9.a member-citizen of the household and a citizen specified in sub-paragraph 3.1.2 of this Law, who has migrated;

18.2.10.single mother/father/;

18.2.11.household with disabled children;

/This sub-paragraph was added by the law as of February 7, 2013/

18.2.12.children of single mothers and fathers with three or more children.

/This sub-paragraph was added by the law as of June 30, 2017/

18.3.Funds required for social welfare services based on community participation shall be calculated and delivered to the state administrative organization in charge of social welfare by social welfare service organizations of aimag, capital city, and district based on the proposal of the Living support council of soum and khoroo.

18.4.The state administrative organization in charge of social welfare issues shall aggregate the statewide amount and include it in the annual budget draft.

18.5.Aimag, capital city, and district social welfare service organizations may provide services specified in paragraph 17.1 of this Law to citizens, enterprises, and non-governmental organizations on the basis of contracts.

18.6.The selection of citizens, enterprises and non-governmental organizations specified in paragraph 18.5 of this Law shall be carried out by social welfare service organizations of aimag, capital city and district.

18.7.The model of the contract with citizens, enterprises, and non-governmental organizations that will provide welfare services based on public participation, and the methodology and instructions for determining the number of citizens to be served and the amount of funds required shall be approved by the state administrative body in charge of social welfare.

18.8.The criteria and procedures for the quality of welfare services based on public participation shall be approved by the Cabinet member in charge of social welfare.

18.9.The procedure for accrediting citizens, enterprises, and non-governmental organizations providing welfare services based on public participation in accordance with paragraph 18.8 of this Law shall be approved by the Cabinet member in charge of social welfare.

/This paragraph was added by the law as of February 7, 2013/

Article 19.Specialized care services

19.1.Specialized care services shall have the following types:

19.1.1.elderly care services;

19.1.2.care services for citizens with disabilities;

19.1.3.care services for children under the age of 18 in difficult conditions;

19.1.4.care services for triplets or more twins.

19.2.The following citizens shall be included in specialized care services:

19.2.1.an elderly, who does not have a child to care, a single person unable to live independently, or  child is elderly or unable to provide support or help due to a disability, or it is detected that the person responsible to support has committed violence against that elderly person, and unable to access dependent care services on the basis of public participation;

19.2.2.a single disabled citizen who requires professional services and special conditions, does not have dependent children, and is unable to live independently;

19.2.3.a child under 18 years of age with a disability who is in a difficult situation, or under permanent care specified in paragraph 25.5 of the Family Law;

19.2.4.triplets or more twins up to the age of four whose parents have agreed to raise them in specialized orphanages at the expense of the state.

19.3.Care services specified in sub-paragraphs 19.1.2 and 19.1.3 of this Law can be classified and diversified in detail, taking into account the unique needs, age, and gender of the client.

19.4.The governor of the aimag, capital city and district shall make the decision on the  inclusion of children and citizens in specialized care services, as specified in sub-paragraphs 19.2.1-19.2.4 of this Law, based on the proposal of the social welfare service organization of the aimag, capital city and district.

19.5.The Cabinet member in charge of social welfare shall approve and implement the following norms of expenses, duration of assets, and procedures for citizens included in specialized care services:

19.5.1.Normative cost and shelf life of food, clothing, medicine, sanitary and school supplies per person;

19.5.2.Normative cost of burial of a deceased citizen.

19.6.The standards of specialized care services shall be approved by the state administrative organization in charge of standardization and technical regulation.

/This paragraph was amended by the law as of December 21, 2017/

19.7.The Cabinet member in charge of social welfare shall approve the procedures for receiving, transferring, and releasing caregivers to specialized nursing homes, accrediting specialized nursing homes, creating, spending, and monitoring its budget.

19.8.70 percent of the determined pension of social insurance and welfare pensioners participating in specialized care services, 18 and older citizens with disabilities, and 30 percent of the established pension for the caregiving institution, approved by the Cabinet member in charge of social welfare.

19.9.Social welfare services can be provided with charge upon the requests of households and citizens, except for those specified in paragraphs 18.2 and 19.2 of this Law, and the amount of payment for the service shall be determined in consultation with the client.

19.10.Cabinet members in charge of social welfare and financial affairs shall jointly decide on the issue of providing rehabilitation services and day services for disabled children, providing child development centers and specialized care services to citizens, enterprises and non-governmental organizations organized according to the relevant standards.

/This paragraph was added by the law as of February 7, 2013/

CHAPTER FIVE

SOCIAL DEVELOPMENT SERVICES

Article 20.Education support services

20.1.Within the scope of education support services, the following assistance and support shall be provided:

20.1.1.Discounts on school supplies, textbooks, and uniforms if the child specified in paragraph 20.2 of this Law is studying in a preschool or general education school.

20.2.Education support services shall include the following citizens:

20.2.1.a member of the household specified in sub-paragraph 3.1.2 of this Law and child of a disabled citizen;

20.2.2.disabled child;

20.2.3.full and half orphans;

20.2.4.child of a citizen living a homeless life;

20.2.5.a child participating in specialized care services;

20.2.6.a child released from prison;

20.2.7.children of single mothers and fathers whose income is below the threshold specified in sub-paragraph 3.1.11 of this Law.

/This sub-paragraph was added by the law as of June 30, 2017/

20.3.If the child specified in sub-paragraphs 20.2.2, 20.2.4, and 20.2.6 of this Law is attending in informal training, he/ she shall be granted full or partial discounts specified in sub-paragraph 20.1.1 of this Law.

20.4.If a child is receiving educational expenses from the orphanage specified in sub-paragraph 20.2.5 of this Law, the assistance and support of this Law shall not be provided in duplicate.

20.5.Education support services shall be jointly approved by the state central administrative organization in charge of social welfare and education, and the costs of the respective assistance and support shall be taken from the budget portfolio of the Cabinet member.

Article 21.Health promotion services

21.1.The following assistance and support shall be provided within the scope of health promotion services:

21.1.1.full or partial payment of health insurance premiums for household-member citizens specified in sub-paragraph 3.1.2 of this Law;

21.1.2.other health services provided to social care recipients.

21.2.The assistance and support specified in sub-paragraph 21.1.1 of this Law shall be regulated by the Law on Citizen's health insurance.

21.3.The procedure for providing assistance and support specified in sub-paragraph 21.1.2 of this Law shall be approved by the Cabinet member in charge of health issues, and the expenses shall be paid from his/ her budget package.

Article 22.Food support services

22.1.The following household member-citizens and citizens shall be included in the food support services:

22.1.1.among the household member-citizens specified in sub-paragraph 3.1.2 of this Law, the household member-citizen who is in need of food supply as determined by the state central administrative organization in charge of social welfare;

22.1.2.vagrant and homeless citizen.

22.2.Nutritional support services shall be in the following form:

22.2.1.issuing vouchers for purchasing food products or food products;

22.2.2.serving hot food and tea.

22.3.The program, procedure and amount of food support services shall be approved by the state central administrative organization in charge of social welfare.

22.4.The Government shall approve the procedure for identifying household member-citizens who are in need of social welfare support and assistance for each of the allowances specified in sub-paragraph 13.1.2 and services specified in sub-paragraphs 20.2.1, 21.1.1, and 22.1.1 of this Law.

CHAPTER SIX

MANAGEMENT AND ORGANIZATION OF SOCIAL WELFARE ACTIVITIES

Article 23.Social welfare organization

23.1.Social welfare activities shall be carried out by the state central administrative organization in charge of social welfare at the national level, and by the Governor of the respective level in the local area within the scope of their respective powers.

Article 24.System and control of social welfare organizations

24.1.The system of social welfare organizations shall consist of the state central administrative organization in charge of social welfare, the state administrative organization in charge of social welfare, social welfare service organizations of aimag, capital city and district, and social workers of soum and khoroo.

24.2.The state administrative organization in charge of social welfare is an agency with the functions of the Government.

24.3.The head of the state administrative organization in charge of social welfare shall be nominated in accordance with the law, shall be appointed and released based on the proposal of the Cabinet member in charge of social welfare by the Government, the head of the social welfare service organization of aimag and capital city shall be appointed and released by the head of the state administrative organization in charge of social welfare, and the head of the district social welfare service shall be appointed and released by the head of the social welfare service of the capital city in consultation with the governor of that level.

/This paragraph was amended by the law as of September 14, 2012/

/This paragraph was amended by the law as of June 27, 2018/

24.4.Social workers of soum shall be appointed and released by the head of social welfare service organization of the aimag in consultation with the Governor of soum, and social workers of khoroo shall be appointed and released by the head of social welfare service organization of the district.

24.5.The Cabinet member in charge of social welfare shall approve the standard norms for the number of social workers of the soum and khoroo, in consideration of the population of the administrative unit, the number of households and citizens eligible for social welfare.

24.6.Provision of pensions and allowances, provision of social welfare and social development services shall be organized by social welfare service organizations of aimag, capital city and district, and social workers of soum and khoroo.

24.7.Control of social welfare shall be carried out by the state central administrative organization in charge of social welfare and the authorized body for inspection.

/This sub-paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

24.8.The state administrative organization in charge of social welfare shall have a control, analysis and evaluation unit with the functions of providing professional advice to primary and secondary organizations of social welfare services, providing pensions and allowances, quality of services and monitoring welfare fund expenditure.

/This sub-paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

24.9.Social welfare service organizations of aimag, capital city, and district shall have employees with the functions specified in paragraph 24.8 of this Law.

Article 25.Powers of the state administrative organization in charge of social welfare

25.1.The state administrative organization in charge of social welfare shall exercise the following powers:

25.1.1.to create a welfare fund, ensure and report the performance of income and expenses;

25.1.2.to organize and report on the provision of pensions and allowances, social welfare and social development services from the welfare fund;

25.1.3.to conduct research on the improvement of the social welfare organization's operating methods, formulate proposals and resolve them or submit them to the competent authorities;

25.1.4.to include government and non-government organizations engaged in social welfare and care activities in the integrated information network, to provide professional and methodological assistance and support to them, and coordinate their activities;

25.1.5.to provide lower-level organizations with professional and methodical management and coordinate their activities;

25.1.6.to cooperate with similar organizations of international and foreign countries;

25.1.7.to develop proposals for changing the amount of pensions and allowances specified in this Law related to improving social welfare and social development services, and submit them to the state central administrative organization in charge of social welfare;

25.1.8.if necessary, collect the not-spent balance of the aimag, capital city, and district welfare funds and distribute them in a unified manner;

25.1.9.to receive and resolve suggestions, requests, petitions and complaints of citizens and organizations related to the implementation of laws and regulations on social welfare;

25.1.10.to change or annul the illegal decision made by the official of the social welfare service organization of the aimag, capital city, or district;

25.1.11.to organize the implementation of approved national programs and measures in the field of supporting population, household and social development;

25.1.12.to collect information, research and other related documents from organizations and officials free of charge for the implementation of social welfare legislation.

Article 26.Organization of social welfare and care services

26.1.State, regional and local nursing homes and departments shall provide specialized care services, and social welfare services shall be organized by welfare service organizations of aimag, capital city and district and social workers of soum and khoroo.

26.2.Citizens, private enterprises and non-governmental organizations may provide social welfare and care services.

26.3.Citizens, enterprises, and organizations specified in paragraph 26.2 of this Law shall be registered by the state administrative organization in charge of social welfare and issue certificates.

26.4.If a citizen, enterprise, or organization as specified in paragraph 26.2 of this Law harms the interests of caregivers or clients, a decision shall be made to stop the activity.

26.5.The costs of social care and care services provided by citizens, enterprises, and organizations specified in paragraph 26.2 of this Law may be partially or fully financed from the local budget and welfare fund on the basis of a contract.

26.6.The procedure for entering into a contract for cooperation with a person providing social care and welfare services specified in paragraph 26.2 of this Law shall be approved and implemented by the state administrative organization in charge of social welfare.

Article 27.Living Support Council

27.1.Non-full-time living Support Council /hereinafter referred to as "Council"/ responsible for making decisions on whether citizens are  included in social welfare activities and receiving and resolving complaints related to welfare activities, other than those specified in sub-paragraphs 3.1.2, 3.1.5, and 18.2.4 of this Law shall work in the soum and khoroo.

/This paragraph was amended by the law as of December 22, 2016/

27.2.The composition of the council shall be approved by the head of the social welfare service organization of the aimag or district upon the proposal of the governor of the soum or khoroo.

/This paragraph was amended by the law as of July 7, 2023 and shall be enforced from January 1, 2024/

27.3.The Council shall consist of 7 members and shall consist of the following representatives:

27.3.1.one social worker;

27.3.2.two representatives of state organizations;

27.3.3.two citizens' representatives;

27.3.4.two representatives of non-governmental organizations.

27.4.The Governor shall not be nominated as a member of the Council.

27.5.The term of office of a member of the Council specified in sub-paragraphs 27.3.3 and 27.3.4 of this Law shall be 2 years, and the member may be re-elected once.

27.6.The activities of the council shall be supervised by the governor of the soum and khoroo, and the head of the social welfare service organization of the aimag and district.

/This sub-paragraph was modified by the law as of July 7, 2023 and shall be enforced from January 1, 2024/

27.7.The decision of the Council shall be open to the public and transparent, except as specified in the Law on Protection of personal information.

/This section was amended by the law as of December 17, 2021/

27.8.Bagh or villages with a population of more than 2000 may have a Council based on the decision of the Citizens' Representatives' Khural of soum.

27.9.Necessary expenses related to the activities of the council shall be financed from the welfare fund.

27.10.Council members and social workers of sub-committees shall be given incentive once a quarter, in consideration of their participation and active efforts, and the amount and procedure for the incentive shall be approved by the Cabinet member in charge of social welfare.

27.11.Expenditures for incentives specified in paragraph 27.10 of this Law shall be financed from the welfare fund.

27.12.The rules of the council shall be approved by the Cabinet member in charge of social welfare.

Article 28.Social worker

28.1.Citizens who have a bachelor's degree or higher in the profession of social worker, who have attended social work specialization training, and who are authorized to provide work and services shall be employed as social workers.

28.2.The social worker shall have a code of professional ethics.

28.3.The social worker shall strictly follow professional ethics and has received a certificate of the right to perform work and services and a personal badge.

28.4.The non-full-time council next to the state central administrative organization in charge of social welfare shall perform actions to issue certificates of the right to work and provide services, personal badges, and enforce the code of conduct for social workers.

28.5.The composition of the non-full-time council consists of representatives of social work professional associations, universities that train social workers, and relevant state administrative organizations.

28.6.The Cabinet members in charge of social welfare shall approve the composition of the non-full-time council, the working rules, and the amount of incentive to be paid to the council members specified in paragraph 28.4 of this Law.

28.7.Necessary costs related to the activities of the non-full-time council and incentives for non-full-time council members shall be financed from the welfare fund.

28.8.The social worker shall undertake the following duties:

28.8.1.to conduct research on the number and needs of households and citizens eligible for social welfare of the soum and khoroo, and create a database;

28.8.2.to evaluate the situation of households and citizens to be included social care, make and implement development plans in cooperation with the households and citizens;

28.8.3.to determine and decide on households and citizens eligible for pensions and allowances, social welfare and social development services;

28.8.4.to provide professional and methodological assistance to organize families and citizens into groups according to their wishes, goals and needs;

28.8.5.to provide advice and organizing training to help families and citizens to improve their livings;

28.8.6.to provide information, provide professional and methodological assistance and cooperate with local citizens, enterprises, governmental and non-governmental organizations;

28.8.7.to strictly observe the social worker's professional ethical standards;

28.8.8.to strictly maintain the confidentiality of an individual's contact with a social worker /except for reporting illegal actions/;

28.8.9.to implement laws, regulations and instructions on social welfare;

28.8.10.to organize the implementation of approved national programs and measures in the area of ​​supporting population and family development in the local area in cooperation with health, education and other social workers;

28.8.11.provide citizens with complete information about social welfare pensions, allowances, and services;

/This sub-paragraph was added by the law as of February 7, 2013/

28.8.12.to mediate with organizations that provide social development services such as health and education support in order to effectively include households and citizens in social welfare services.

/This sub-paragraph was added by the law as of February 7, 2013/

28.9.The social worker shall have the following rights:

28.9.1.to participate in the selection of organizations and citizens to perform social welfare and social development services under contract, to monitor and evaluate the quality of their services;

28.9.2.to collect necessary news, research and related documents from the organization free of charge;

28.9.3.to obtain explanations and inquiries related to welfare fund spending and other financial documents;

28.9.4.to refuse to act contrary to professional ethics, rights, and duties, and against the client;

28.9.5.to involve local organizations and citizens in providing social welfare and social development services;

28.9.6.to be provided with a special room or workplace with separation and necessary equipment and equipment due to the nature of the work.

CHAPTER SEVEN

INTEGRATED SYSTEM OF REGISTRATION AND INFORMATION OF SOCIAL WELFARE SERVICES

Article 29.Social welfare records and information

29.1.The state administrative organization in charge of social welfare shall be responsible for creating the unified database of social welfare service recipients and households specified in sub-paragraph 3.1.2 of this Law and maintaining it normally and updating regularly.

29.2.The Government shall approve the procedures for managing, using, maintaining and ensuring the security of the unified household database specified in sub-paragraph 3.1.2 of this Law.

/This sub-paragraph was modified by the law as of January 23, 2015/

29.3.The expenses related to the implementation of paragraph 29.1 of this Law shall be financed from the welfare fund.

CHAPTER EIGHT

MISCELLANEOUS

Article 30.Termination of pensions and allowances and deductions from them

30.1.If it is found that the pensioner and allowance recipient has received a pension and allowance by creating false documents, the provision of the pension and allowance shall be terminated.

30.2.Deductions may be made if a court decision or a state inspector's decision is issued to compensate the pensioner or allowance recipient for the extra pension or allowance due to the creation of false documents.

30.3.The amount of deduction specified in paragraph 30.2 of this Law shall not exceed 50 percent of the monthly pension and allowances.

30.4.A deduction from pensions and allowances shall be prohibited except as specified in paragraph 30.2 of this Law.

30.5.Pensions and allowances that have been granted in excess due to mistakes made by social welfare service organizations and employees shall not be withheld, and damages shall be compensated by the guilty official through the judicial procedure.

Article 31.Liabilities to be imposed on the violators of the Law

31.1.If an action of an official who violates this Law does not have a criminal nature, he/ she shall be responsible in accordance with the Law on Civil service.

31.2.Any person or legal entity who violates this Law, shall be responsible in accordance with the Criminal Code or the Law on Violations.

/This article was modified by the law as of December 4, 2015/

Article 32.Entry into force of the Law

32.1.This Law shall enter into force on July 1, 2012.

 

 

THE CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA

DEMBEREL.D