A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2008 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Нийтлэг үндэслэл

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи төрийн бодлого, үндсэн зарчмыг тодорхойлж, төрийн байгууллагын удирдлага, хяналтын тогтолцоо, ажлын байранд тавигдах хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандартыг хангах, ажилтан, хөдөлмөр эрхлэгч иргэнийг эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомж нь Үндсэн хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл. Хуулийн нэр томъёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй" гэж хөдөлмөрлөх явцад хүний ажиллах чадвар, эрүүл мэндийг хэвээр хадгалах, эрүүл, аюулгүй нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн нийгэм, эдийн засаг, зохион байгуулалт, техник, технологи, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн арга хэмжээ авах, эмчлэх, сувилах, нөхөн сэргээх, эрсдэлээс хамгаалах үйл ажиллагааг;

3.1.2."хөдөлмөрийн аюулгүй байдал" гэж хөдөлмөрлөх явцад хүний эрүүл мэнд, хөдөлмөрлөх чадварт үйлдвэрлэлийн аюултай, хортой хүчин зүйлийн нөлөөллийн түвшин нь эрүүл ахуйн зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс хэтрээгүй байхыг;

3.1.3."хөдөлмөрийн эрүүл ахуй" гэж хөдөлмөрлөх явцад хими, физик, биологийн хүчин зүйлээс шалтгаалан хүний бие махбодь, мэдрэл сэтгэхүйд өөрчлөлт орж өвчлөх, хөдөлмөрийн чадвараа түр болон бүрэн алдахаас урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааг;

3.1.4."хөдөлмөрийн нөхцөл" гэж хөдөлмөрлөх явцад хүний ажиллах чадвар, эрүүл мэндэд дагнасан буюу хамссан байдлаар нөлөөлөх ажлын байрны болон үйлдвэрлэлийн орчныг;

3.1.5."үйлдвэрлэлийн хортой хүчин зүйл" гэж хүний эрүүл мэндэд нөлөөлж өвчлүүлэх, сэтгэхүйд өөрчлөлт оруулах, хөдөлмөрлөх чадварыг бууруулах, мэргэжлийн өвчин бий болгох уршиг бүхий үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлийг;

3.1.6."үйлдвэрлэлийн аюултай хүчин зүйл" гэж ажлын ээлжийн хугацаанд хурц хордлого, үйлдвэрлэлийн осолд хүргэх, хүний эрүүл мэнд, амь насанд аюул учруулах хүчин зүйлийг;

3.1.7. "ажлын байран дахь эрсдэл" гэж иргэнийг үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалах өвчинд хүргэж болзошгүй ажлын байрны нөхцөлийг;

3.1.8."эрсдэлийн үнэлгээ" гэж ажлын байрны эрсдэлд үнэлэлт өгөх үйл явцыг;

3.1.9. "ажлын байр" гэж иргэн, ажилтны гүйцэтгэх ажил үүрэгтэйгээ холбоотойгоор хүрэлцэн очих ёстой ажил олгогчийн шууд ба шууд бус хяналтын дор байх бүх байрыг;

3.1.10."хурц хордлого" гэж цацраг болон биологийн идэвхт бодис, химийн хорт бодисын нөлөөгөөр хурц, цочмог хэлбэрээр богино хугацаанд хордохыг;

3.1.11."тусгай хувцас" гэж үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин зүйлийн нөлөөллөөс хамгаалах зориулалт бүхий хувцас, гутал, малгай, бээлий зэрэг хэрэгслийг;

3.1.12."нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл" гэж үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин зүйлийн нөлөөллөөс ажилтныг хамгаалах зориулалт бүхий хэрэгслийг;

3.1.13."хамтын хамгаалах хэрэгсэл" гэж үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин зүйлийн нөлөөллөөс хоёр ба түүнээс дээш тооны ажилтныг нэгэн зэрэг хамгаалах зориулалт бүхий хэрэгслийг;

3.1.14."хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлагын тогтолцоо" гэж хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи бодлого, зорилтыг тодорхойлох, тэдгээрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, манлайлах, хяналт тавих, үнэлгээ хийх харилцан холбоо бүхий удирдлагын үйл ажиллагааны цогцыг;

/Энэ заалтад 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

3.1.15."ахуйн байр" гэж иргэн, ажилтны хөдөлмөрлөх хэвийн үйл ажиллагааг хангахад чиглэсэн, тусгайлан төхөөрөмжилсөн хувцас солих, түр амрах, хооллох, бие засах, усанд орох, дулаацах зэрэг зориулалтын өрөө тасалгааг;

3.1.16."үйлдвэрлэлийн ажлын байрыг хөдөлмөрийн нөхцөлөөр аттестатчилах" гэж гүйцэтгэж буй ажлын аюултай, хортой, хүнд, ачаалалтай байдал нь хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн нөхцөлийн хэм хэмжээнд нийцэж байгаад үнэлгээ өгөхийг;

3.1.17."хөдөлмөрийн аюулгүй нөхцөл" гэж ажилтанд нөлөөлөх үйлдвэрлэлийн хортой ба аюултай хүчин зүйлийн нөлөөллийн түвшин нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын тогтоосон хэм хэмжээнээс хэтрээгүй байхыг;

3.1.18."үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдал" гэж зураг төсөл, техникийн баримт бичигт заасан нөхцөлийн дагуу тоног төхөөрөмжийг ажиллуулахад хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангасан байхыг;

3.1.19."хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандарт" гэж хөдөлмөрийн нөхцөл, аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон хэм хэмжээг.

3.1.20."үйлдвэрлэлийн осол" гэж хөдөлмөр эрхлэгч иргэн хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх явцад үйлдвэрлэлийн болон түүнтэй адилтгах хүчин зүйлийн үйлчлэлд өртөхийг;

/Энэ заалтыг 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

3.1.21."үйлдвэрлэлийн орчин" гэж аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааны талбай, гадна орчныг;

/Энэ заалтыг 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

3.1.22."эрсдэлийн түвшин их ажлын байр" гэж хөдөлмөрлөх явцад ажилтанд учирч болзошгүй аюултай хүчин зүйлийн магадлал нь зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс өндөр байхыг.

/Энэ заалтыг 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

4 дүгээр зүйл. Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Хэвлэх

4.1. Энэ хууль нь ажил, хөдөлмөр эрхэлж буй дараахь этгээдэд үйлчилнэ:

4.1.1. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 4.1.1, 4.1.3-т заасан  ажил олгогч, ажилтан;

/Энэ заалтад 2021 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4.1.2. хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэн;

4.1.3.иргэд хоорондын гэрээгээр ажиллагчид;

4.1.4. аж ахуйн нэгж, байгууллагад үйлдвэрлэлийн дадлага хийж байгаа их, дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн суралцагч, цэргийн сургуулийн сонсогч;

4.1.5. хугацаат ба цэргийн гэрээт алба хаагч, дайчилгааны сургууль, цугларалтад оролцож байгаа цэргийн үүрэгтэн;

/Энэ заалтад 2016 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ заалтад 2018 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4.1.6. хоршоо, нөхөрлөлийн гишүүд;

4.1.7. ял эдэлж байгаа хоригдол;

4.1.8.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаадын аж ахуйн нэгж, байгууллагад ажилладаг Монгол Улсын иргэн, гадаадын болон харьяалалгүй иргэн.

4.1.9. хамтран ажиллах, ажил гүйцэтгэх гэрээний үндсэн дээр болон бусад хэлбэрээр ажил, хөдөлмөр эрхэлж буй Монгол Улсын иргэн, гадаадын иргэн, харьяалалгүй иргэн.

5 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар төрөөс баримтлах бодлого, зарчим

Хэвлэх

5.1.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи төрийн бодлогын үндэс нь хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэн, ажилтны амь нас, эрүүл мэндийг бүх талаар хамгаалахад чиглэгдэнэ.

5.2.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үйл ажиллагаанд дараахь зарчмыг баримтална:

5.2.1.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи хэм хэмжээний шаардлага нэгдмэл байх;

5.2.2.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандартыг хэрэгжүүлэх байнгын хяналтын тогтолцоог хангах;

5.2.3.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи мэдээллийн ил тод, үнэн бодит байдлыг хангах;

5.2.4.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн хөдөлмөрийн нөхцөлийг бүрдүүлсэн байх.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандарт

6 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандарт

Хэвлэх

6.1.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг хууль тогтоомжоор тогтоох бөгөөд хөдөлмөрлөх үйл ажиллагааны явцад хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэн, ажилтны амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалахад чиглэгдсэн, нэгдмэл байна.

6.2.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандарт боловсруулах, батлуулах, нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг тухайн салбарын төрийн захиргааны төв байгууллага хариуцан зохион байгуулж, хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай зөвшилцөн стандартын асуудал эрхэлсэн байгууллага холбогдох хуулийн дагуу батална.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

7 дугаар зүйл. Үйлдвэрлэлийн орчин, барилга байгууламжид тавих шаардлага

Хэвлэх

/Энэ зүйлийн дугаарт 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

7.1.Үйлдвэрлэлийн барилга байгууламжийг барьж байгуулах, өргөтгөх, шинэчлэх, машин техник, тоног төхөөрөмж угсрах, суурилуулах, туршилт, засвар хийх үйлчилгээ нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн байна.

7.2.Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйлдвэрлэлийн орчин нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандарт, шаардлага хангасан байна.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

8 дугаар зүйл. Үйлдвэрлэлийн барилга байгууламжийг болон үндсэн, суурин тоног төхөөрөмж, хэрэгслийг хамтран эзэмших, ашиглахад тавих шаардлага

Хэвлэх

/Энэ зүйлийн дугаарт 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

8.1.Үйлдвэрлэлийн барилга байгууламжийг болон үндсэн, суурин тоног төхөөрөмж, хэрэгслийг хоёр буюу түүнээс дээш ажил олгогч хамтран эзэмших, эсхүл ашиглаж байгаа бол эзэмшигч, ашиглагч дараахь шаардлагыг хангах үүрэгтэй:

/Энэ хэсэгт 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

8.1.1.эзэмшигч, ашиглагч нь үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангаж ажиллах талаар журам тогтоон мөрдөж ажиллах;

8.1.2.үйлдвэрлэлийн явцад химийн хорт ба аюултай бодис, тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл, цацраг, биологийн идэвхт бодисыг хэрэглэж буй эзэмшигч, ашиглагч нь энэ тухай харилцан бие биедээ мэдээлж, аюулгүй байдлыг хангах нэгдсэн арга хэмжээ авах;

8.1.3.энэ хуулийн 8.1.2-т заасны дагуу мэдээлээгүйн улмаас учирсан хохирлыг буруутай тал нь хариуцах.

8.2. Энэ хуулийн 8.1.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд үйлдвэрлэлийн барилга байгууламжийг хамтран эзэмшихийг хориглоно.

9 дүгээр зүйл. Машин механизм, тоног төхөөрөмжид тавих шаардлага

Хэвлэх

9.1.Үйлдвэрлэлийн зориулалттай, хүний эрүүл мэндэд аюул учруулж болох машин механизм, тоног төхөөрөмжийн талаар ажил олгогч нь дараахь шаардлагыг хангасан байна:

9.1.1. машин механизм, тоног төхөөрөмжийн бүтэц, хийц, хөдөлгөөнт хэсэг, удирдлага, дохиоллын систем, бүрдэл хэсэг (ажлын байр, гарц, шат, хашлага, хамгаалах хэрэгсэл) нь аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг хангасан байх;

9.1.2. машин механизм, тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах, засвар үйлчилгээ хийх үед мөрдөх ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны заавар, техникийн паспорттай байх;

9.1.3 машин механизм, тоног төхөөрөмжийг суурилуулах, их засварын дараа ашиглалтад оруулахдаа улсын байцаагчаар хянуулж зөвшөөрөл, гэрчилгээ авсан байх;

/Энэ заалтад 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.1.4 машин механизм, тоног төхөөрөмжийн засвар, үйлчилгээ, тохируулгыг техникийн баримт бичигт заасан хугацаанд тогтмол хийж байх.

9.2.Машин механизм, тоног төхөөрөмжийг бусдад шилжүүлэхдээ ашиглалтын паспорт, гэрчилгээний хамт шилжүүлнэ.

9.3.Цахилгааны тоног төхөөрөмж нь удирдлага, дохиолол, хаалт, хамгаалалттай, гарч болзошгүй ослоос урьдчилан сэргийлэх хэрэгслээр тоноглогдсон байна.

9.4.Цахилгааны тоног төхөөрөмж нь зураг төслийн дагуу угсрагдсан, газардуулга, газардуулгын даацын баталгааг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж, цахилгаан ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны дүрмийн шаардлагыг хангасан байна.

9.5.Энэ хуулийн 9.1-9.4-т заасан шаардлагыг хангаагүй машин механизм, тоног төхөөрөмжийг ашиглахыг хориглоно.

10 дугаар зүйл. Өргөх, зөөх, тээвэрлэх механизмд тавих шаардлага

Хэвлэх

10.1.Өргөх, зөөх, тээвэрлэх хэрэгслийн техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангасан байна.

10.2.Өргөх, зөөх, тээвэрлэх хэрэгсэлд мэргэжлийн байгууллагаар техникийн магадлагаа хийлгэж, зохих зөвшөөрлийг авсан байна.

10.3.Өргөх, зөөх, тээвэрлэх хэрэгсэлд засвар үйлчилгээ, тохируулгыг техникийн баримт бичигт заасны дагуу аж ахуйн нэгж, байгууллага тодорхой хугацаанд хийж, эрх бүхий байгууллагаар баталгаажуулна.

/Энэ заалтыг 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

10.4.Энэ хуулийн 10.1, 10.2, 10.3-т заасан шаардлага хангагдсан байх нөхцөлийг ажил олгогч хангасан байна.

11 дүгээр зүйл. Даралтат сав, шугам хоолойд тавигдах шаардлага

Хэвлэх

11.1. Даралтат сав, шугам хоолой нь дараахь шаардлагыг хангасан байна:

11.1.1. даралтат сав, шугам хоолойд зохих журмын дагуу туршилт, тохируулга, баталгаажуулалт хийлгэж, техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж, ашиглах зөвшөөрөл авсан байх;

11.1.2. даралтат сав, шугам хоолойг аюулгүй ашиглах, удаан хугацаагаар зогсоох болон хадгалах үеийн ашиглалтын журамтай байх;

11.1.3. даралтат сав, шугам хоолойг зориулалтын ялгагдах таних тэмдэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх дохиоллын болон хамгаалалтын хэрэгслээр тоноглосон байх.

12 дугаар зүйл. Химийн хорт ба аюултай бодис, тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл, цацраг, биологийн идэвхт бодистой харьцахад тавих шаардлага

Хэвлэх

12.1.Ажил олгогч нь химийн хорт ба аюултай бодис, тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл, цацраг, биологийн идэвхт бодис, түүний нөлөөллөөс ажилтны амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авна.

12.2.Ажил олгогч нь үйлдвэрлэлийн явцад хэрэглэж байгаа химийн хорт ба аюултай бодис, тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл, цацраг, биологийн идэвхт бодисын талаар тэмдэглэл хөтөлж, эрх бүхий байгууллагаас баталсан журмын дагуу хөдөлмөрийн хяналтын болон холбогдох мэргэжлийн байгууллагад мэдээлнэ.

12.3.Химийн хорт ба аюултай бодис, тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл, цацраг, биологийн идэвхт бодистой харьцан ажиллагч нь тухайн бодисын эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөлөл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх талаар зохих мэдлэг, дадлагатай байна.

12.4.Химийн хорт ба аюултай бодис, тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл, цацраг, биологийн идэвхт бодис хэрэглэх, харьцах аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнд тавигдах бусад шаардлагыг холбогдох хуулиар зохицуулна.

12.5.Химийн хорт ба аюултай бодис, тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл, цацраг, биологийн идэвхт бодисын хэрэглээтэй холбоотой осол, хурц хордлого гарсан тохиолдолд үйлдвэрлэлийн ослын нэгэн адил судлан бүртгэнэ.

13 дугаар зүйл. Галын аюулгүй байдалд тавих шаардлага

Хэвлэх

13.1.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд нь галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх болон гал унтраах дүрэм, журам, стандартыг хангаж ажиллах үүрэг хүлээнэ.

13.2.Галын дохиолол болон гал унтраах тусгай тоноглол, гарц, орцын зураглалыг гал гарч болзошгүй ажлын байр бүрт байрлуулан, тэдгээрийг тогтмол ажиллагаатай байлгаж, ажилтныг уг тоноглолыг ашиглаж сургасан байна.

13.3.Галын аюулгүй байдлыг хангах талаар иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх, үүрэг, хариуцлагыг Галын аюулгүй байдлын тухай, Зөрчлийн тухай хуулиар зохицуулна.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

14 дүгээр зүйл. Эрүүл мэндийн үзлэг

Хэвлэх

14.1.Ажил олгогч нь эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас тогтоосон журмын дагуу үйлдвэрлэл, ажил, үйлчилгээтэй холбоотой, зайлшгүй шаардлагатай эрүүл мэндийн урьдчилсан ба хугацаат үзлэгт ажилтныг хамруулна.

14.2.Энэ хуулийн 14.1-д заасны дагуу эрүүл мэндийн үзлэг хийлгэхэд шаардагдах зардлыг ажил олгогч хариуцна.

14.3.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд гүйцэтгэж буй тухайн ажил, хөдөлмөрт шаардлагатай бол эмнэлгийн үзлэгт орсон байна.

14.4.Ажилтныг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах журмыг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална.

15 дугаар зүйл. Ажилтныг ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслээр хангах

Хэвлэх

15.1.Ажил олгогч нь ажилтныг түүний ажлын нөхцөл, ажил үүргийн онцлогт

тохирсон ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслээр үнэ төлбөргүй хангах үүрэгтэй.

15.2. Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийг турших, худалдаж авах, хадгалах, угааж цэвэрлэх, засварлах, ариутгах зардлыг ажил олгогч хариуцна.

15.3. Ажил олгогч нь ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийн нэр, төрөл, эдэлгээний хугацаа бүхий жагсаалтыг баталж мөрдүүлнэ.

15.4. Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийн чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар ажил олгогч дүгнэлт гаргуулсан байна. Олон улсын стандартын дагуу үйлдвэрлэсэн, чанарын баталгаа бүхий ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэлд энэ заалт хамаарахгүй.

16 дугаар зүйл. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нөхцөлд тавигдах шаардлага

Хэвлэх

16.1.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрны нөхцөл нь тэдний хөдөлмөрлөх чадварт нь тохирсон байна.

16.2.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байр нь түүнийг орж, гарахад нь саад болохооргүй байдлаар тоноглогдсон байна.

17 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн болон мэргэжлийн сургалт

Хэвлэх

17.1.Ажил, хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэн, ажилтан болон ажил олгогч нь хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас баталсан журмын дагуу хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтад хамрагдаж мэдлэг, дадлагатай болсон байна.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

17.2.Энэ хуулийн 17.1-д заасан сургалт нь дараахь төрлөөр зохион байгуулагдаж болно:

/Энэ хэсэгт 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

17.2.1. шинээр ажилд орж байгаа иргэний сургалт;

17.2.2. өөр ажлын байранд шилжиж байгаа иргэн, ажилтны сургалт;

17.2.3. үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин зүйлийн үйлчлэл бүхий болон тэдгээртэй адилтгах эрсдэлтэй ажлын байранд ажиллаж байгаа иргэн, ажилтны сургалт.

17.3.Энэ хуулийн 17.2.3-т заасан ажлын байранд зохих сургалтад хамрагдаж, дадлага хийж, шалгалтанд тэнцсэн иргэнийг ажиллуулна.

17.4.Ажил олгогч нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи сургалтыг жилд хоёроос доошгүй удаа зохион байгуулж, нийт ажилтныг хамруулан, шалгалт авч байна.

17.5.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтын хөтөлбөр, шалгалт авах журмыг хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

17.6.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлийн мэргэжилтэн бэлтгэх, мэргэшүүлэх харилцааг Боловсролын тухай, Дээд боловсролын тухай хуулийн дагуу зохицуулна.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

Хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангуулах иргэн, ажилтны эрх, үүрэг

18 дугаар зүйл.Ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэн, ажилтны хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангуулахтай холбогдсон эрх, үүрэг

Хэвлэх

18.1.Ажил, хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэн, ажилтан дараахь нийтлэг эрхтэй байна:

18.1.1.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ажлын байранд ажиллах;

18.1.2.үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалд хамрагдах;

18.1.3.ажлын байрны нөхцөл, эрүүл мэндэд учирч болох эрсдэл, түүнчлэн үйлдвэрлэлийн аюултай, хортой хүчин зүйлийн талаар бодит мэдээлэл авах;

18.1.4.ажил, үүргээ биелүүлэх явцад хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын журам зөрчигдсөн болон амь нас, эрүүл мэндэд нь сөрөг, аюултай нөхцөл бий болсон тохиолдолд ажлаа зогсоож, энэ талаар ажил олгогчид мэдэгдэх;

18.1.5.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хэлэлцэхэд өөрөө болон төлөөлөгчөөрөө дамжуулан оролцох.

18.2.Ажил, хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэн, ажилтан дараахь нийтлэг үүрэгтэй байна:

18.2.1.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандарт, дүрэм, технологийн горимыг чанд мөрдөх;

18.2.2.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтад хамрагдсан байх, хуульд тусгайлан заасан бол шалгалт өгсөн, аюулгүй ажиллагааны зааварчилга авсан байх;

18.2.3.хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх явцад амь нас, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөх нөхцөл бий болсон тохиолдолд аюулгүй байдлын дүрэм, журамд заасны дагуу шуурхай арга хэмжээ авах;

18.2.4. эрүүл мэндээ хамгаалах, эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд орох;

18.2.5. ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийг зориулалтын дагуу хэрэглэх;

18.2.6. ажил, үүргээ осол эндэгдэлгүй гүйцэтгэх арга барил, мэргэжлийн ур чадвар эзэмших, осол гэмтэл, хурц хордлогоос сэргийлэх, болзошгүй аюул, ослын үед анхны тусламж үзүүлэх чадвар эзэмшсэн байх;

18.2.7. өөрийгөө болон бусдыг аюул, эрсдэлд учруулахгүй байх;

18.2.8. ажил олгогчийн зүгээс хууль тогтоомжийн хүрээнд нийцүүлэн тавьсан хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг биелүүлж ажиллах.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцах байгууллагын тогтолцоо, бүрэн эрх, санхүүжилт

19 дүгээр зүйл. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцах байгууллагын тогтолцоо

Хэвлэх

19.1.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцах тогтолцоо нь хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, түүний харьяа мэргэжлээс шалтгаалах өвчин, хөдөлмөрийн нөхцөлийн асуудал хариуцсан байгууллага, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний хороо, салбар хороо болон аймаг, нийслэл, дүүргийн зөвлөл, аймаг, сум, нийслэл, дүүрэг, хорооны хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажилтан, засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны байгууллага, хяналтын байгууллага, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан зөвлөл, ажилтнаас бүрдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2012 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

/Энэ хэсэгт 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

20 дугаар зүйл. Улсын Их Хурлын бүрэн эрх

Хэвлэх

20.1.Улсын Их Хурал нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

20.1.1. хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи үндэсний бодлогыг тодорхойлох;

20.1.2. онцгой байдлын үед хүн амын амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах асуудлаар Засгийн газар, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон холбогдох бусад байгууллагын бүрэн эрхийг тодорхойлох;

20.1.3. хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи олон улсын гэрээ, конвенцид Монгол Улс нэгдэн орох, гарах асуудлыг шийдвэрлэх;

20.1.4. хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

21 дүгээр зүйл. Засгийн газрын бүрэн эрх

Хэвлэх

21.1.Засгийн газар нь дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

21.1.1.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи төрийн бодлогыг боловсруулж, хэрэгжилтийг хангах;

21.1.2.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

21.1.3.өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудлаар гадаад улс, олон улсын байгууллагатай гэрээ, хэлэлцээр байгуулах, цуцлах;

21.1.4.үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, хурц хордлогоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах;

21.1.5.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи төрийн хяналтыг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх журам тогтоох;

21.1.6.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи мэдээллийг түгээх, статистик мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулах журмыг тогтоох;

21.1.7.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи судалгаа, шинжилгээг холбогдох байгууллагаар хийлгэх;

21.1.8.үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх дүрмийг батлах;

21.1.9.эрсдэлийн түвшин их ажлын байрны жагсаалтыг батлах;

/Энэ заалтыг 2021 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

/Энэ заалтыг 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

21.1.10.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм, журмыг батлах;

/Энэ заалтыг 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

21.1.11.хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

/Энэ заалтын дугаарт 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

22 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн эрх

Хэвлэх

22.1.Хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

22.1.1.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх;

22.1.2.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар төрийн захиргааны бусад төв байгууллага, аймаг, нийслэлийн нутгийн өөрөө удирдах болон захиргааны байгууллага, ажил олгогч, ажилтны төлөөлөгчдийн байгууллага, тэдгээрийн мэргэжлийн салбар, төрийн бус байгууллага хоорондын ажлын уялдаа холбоог хангах;

22.1.3.төрийн захиргааны төв болон холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай хамтарч хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудлаар салбарын болон салбар дундын эрх зүйн баримт бичиг боловсруулж, батлах;

/Энэ заалтад 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

22.1.4.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн мэргэжлийн боловсон хүчний асуудлаар холбогдох байгууллагад санал оруулах;

22.1.5.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт явуулах болон шалгалт авах журам тогтоох;

22.1.6.үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, хурц хордлогын талаархи тайланг гаргах, хөдөлмөрийн хортой, аюултай нөхцөл бүхий ажлын байрны мэдээллийн сан бүрдүүлэх, холбогдох газар, олон нийтэд мэдээлэх;

22.1.7.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудлаар олон улсын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх;

22.1.8.ажил олгогчоос төлөх үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын шимтгэлийн хувь, хэмжээг өөрчлөх саналыг Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлд оруулах;

/Энэ хэсгийг 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсон тооцсон../

22.1.9.мэргэжлээс шалтгаалах өвчин, хөдөлмөрийн нөхцөл хариуцсан байгууллагыг байгуулах, бүтэц, орон тоо, дүрмийг батлах;

22.1.10.хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

23 дугаар зүйл.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн Үндэсний хороо, түүний бүрэн эрх

Хэвлэх

23.1.Төрийн захиргааны байгууллага, ажил олгогчийн болон ажилтны эрх ашгийг хамгаалах байгууллагын төлөөлөл бүхий тэнцүү тооны гишүүдээс бүрдсэн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн Үндэсний хороо /орон тооны бус/-г хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний, салбар хороог уг асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний дэргэд байгуулж ажиллуулна.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

23.2.Үндэсний хорооны дүрэм, бүрэлдэхүүнийг талуудын саналыг харгалзан Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн Үндэсний хорооны дарга, салбар хорооны дүрмийг Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний хороо тус тус батална.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

23.3.Үндэсний хороо нь дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

23.3.1.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудлаар төрийн бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд оролцох;

23.3.2.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудлаар санал, зөвлөмж гаргах;

23.3.3.үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, үр дүнг жил бүр Засгийн газарт мэдээлэх;

/Энэ заалтыг 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

23.3.4.олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын конвенцид нэгдэн орох асуудлыг боловсруулахад төлөөллөө оролцуулах.

23.3.5.эрсдэлийн түвшин их ажлын байрны жагсаалт батлуулахаар Засгийн газарт санал хүргүүлэх.

/Энэ заалтыг 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

23.4.Үндэсний хорооны үйл ажиллагааны зардлыг хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний, салбар хорооны үйл ажиллагааны зардлыг уг асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний жил бүрийн төсвийн багцад тус тус тусгана.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

24 дугээр зүйл. Аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын бүрэн эрх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

Хэвлэх

24.1.Аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

24.1.1.үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, түүнд шаардагдах хөрөнгө болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлийн үйл ажиллагааны холбогдох зардлыг төсөвт суулгаж, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

/Энэ заалтыг 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

24.1.2.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилт болон үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар тухайн шатны Засаг даргын тайлан, мэдээллийг хэлэлцэн үнэлэлт дүгнэлт өгөх;

24.1.3.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар холбогдох шийдвэр гарган, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

24.1.4.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи бодлого, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний оролцоог хангаж, үйл ажиллагааг нь уялдуулан зохицуулах;

24.1.5.хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

25 дугаар зүйл. Бүх шатны Засаг даргын бүрэн эрх

Хэвлэх

25.1.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

25.1.1.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд шаардагдах хөрөнгийг төлөвлөж, хэрэгжүүлэх;

25.1.2.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;

25.1.3.үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний шалтгааныг судалж, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах;

25.1.4.хүний эрүүл мэнд, амь насанд ноцтой хохирол учруулсан үйлдвэрийн томоохон осол, хурц хордлогын үед түүний хор уршгийг арилгах, хүн амыг авран хамгаалахад чиглэгдсэн арга хэмжээ шуурхай авах;

25.1.5.хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай зөвшилцөн нутаг дэвсгэртээ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал эрхэлсэн ажилтныг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, үйл ажиллагааг нь уялдуулах;

25.1.6.хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэн, малчны хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтыг энэ хууль болон холбогдох стандартын дагуу зохион байгуулах;

/Энэ заалтыг 2015 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

25.1.7.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орон нутгийн зөвлөл байгуулж, ажиллуулах;

/Энэ заалтыг 2015 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

25.1.8. хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

/Энэ заалтын дугаарт 2015 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

25.2.Сум, баг, дүүрэг, хорооны Засаг дарга хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомж, Засаг даргын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

25.2.1.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомж, иргэдийн Төлөөлөгчдийн болон иргэдийн Нийтийн хурал, дээд шатны Засаг даргын шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах;

25.2.2.үйлдвэрлэлийн осол, аюултай, хортой хүчин зүйлийн нөлөөллөөс иргэдийг хамгаалах, сэрэмжлүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээнд байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэнийг татан оролцуулах ажлыг зохион байгуулах;

25.2.3.энэ хуулийн 25.1.6-д заасан бүрэн эрх;

/Энэ заалтыг 2015 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

25.2.4. хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

/Энэ заалтын дугаарт 2015 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

251 дүгээр зүйл.Аймаг, сум, нийслэл, дүүрэг, хорооны хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажилтны чиг үүрэг

/Энэ зүйлийн гарчигт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

Хэвлэх

251.1.Аймаг, сум, нийслэл, дүүрэг, хорооны хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажилтан дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

251.1.1.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт тавих;

251.1.2.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомжийг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад сурталчлах;

251.1.3.харьяалах нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний судалгаа, мэдээллийн сан бүрдүүлэх;

251.1.4.үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ үзүүлэх;

251.1.5.харьяалах нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн холбогдолтой мэдээллийг төрийн байгууллага, ажил олгогчоос гаргуулан авах;

251.1.6.хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүрэг.

251.2.Аймаг, сум, нийслэл, дүүрэг, хорооны хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажилтныг тухайн шатны хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагын дарга томилж, чөлөөлнө.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ зүйлийг 2012 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

26 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн арга хэмжээний санхүүжилт

Хэвлэх

26.1.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн арга хэмжээний санхүүжилт нь дараахь эх үүсвэрээс бүрдэнэ:

26.1.1.улсын болон орон нутгийн төсөв;

26.1.2.гадаад, дотоодын байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэний хандив;

26.1.3.гадаадын зээл, тусламж;

26.1.4.үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас зарцуулах хөрөнгө;

/Энэ заалтыг 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

26.1.5.хууль тогтоомжоор хориглоогүй бусад эх үүсвэр.

/Энэ заалтын дугаарт 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

26.2.Төсвийн байгууллага нь тухайн жилийн батлагдсан төсвийн 0.5 хувиас, аж ахуйн нэгж, байгууллага эрсдэлийн түвшингээс хамааран үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зардлын 1.5 хувиас доошгүй хэмжээний хөрөнгийг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд тус тус зарцуулна.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

26.3.Энэ хуулийн 22.1.9-д заасан мэргэжлээс шалтгаалах өвчин, хөдөлмөрийн нөхцөл хариуцсан байгууллагын үйл ажиллагааны зардлыг улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ.

26.4.Иргэн, ажилтан хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи аливаа арга хэмжээний зардлыг хариуцахгүй.

26.5.Энэ хуулийн 26.2-т заасан хөрөнгийг дараах арга хэмжээнд зарцуулна:

26.5.1.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт, сурталчилгаа;

26.5.2.ажилтныг эрүүл мэндийн урьдчилсан ба хугацаат үзлэгт хамруулах;

26.5.3.ажилтныг сувилах, хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг нөхөн сэргээх;

26.5.4.ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл;

26.5.5.ажлын байр, үйлдвэрлэлийн орчны аюул, эрсдэлгүй байдлыг хангах;

26.5.6.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн бүтэц, ажилтан, зөвлөлийн чиг үүрэгт хамаарах үйл ажиллагаа;

26.5.7.ажилтныг амь нас, эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах;

26.5.8.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн урьдчилан сэргийлэх бусад арга хэмжээ.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зохион байгуулалт

27 дугаар зүйл.Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан бүтэц, зохион байгуулалт

Хэвлэх

27.1.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах, хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулах, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих үүргийг аж ахуйн нэгж, байгууллагын захирал /эзэн/, ажил олгогч шууд хариуцна.

27.2.Ажил олгогч нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээний онцлог, ажлын байрны эрсдэлийн түвшин, ажилтны тоог харгалзан хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан бүтэц болон ажилтан, зөвлөл ажиллуулна.

27.3.Энэ хуулийн 27.2-т заасан хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан бүтэц болон ажилтан, зөвлөл дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

27.3.1.аж ахуйн нэгж, байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн бодлого, төлөвлөгөөг боловсруулж, шаардлагатай дүрэм, журмыг шинэчлэн баталж хэрэгжүүлэх;

27.3.2.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх, хэрэгжилт, үр дүнд хяналт тавих;

27.3.3.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомжийн шаардлага, стандарт, салбарын болон аж ахуйн нэгж, байгууллагын мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм, журмын хэрэгжилтийн байдалд үзлэг, шалгалт хийлгэх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах арга хэмжээ авах;

27.3.4.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох, төлөвлөх, хөтөлбөр боловсруулах, сургалт зохион байгуулах, үр дүнг тооцох, тайлагнах;

27.3.5.ажлын нөхцөл, мэргэжлийн онцлогт тохирсон тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийг ажилтанд олгох, норм, чанар, зохистой хэрэглээнд хяналт тавих;

27.3.6.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомжийн шаардлага, стандарт, дүрэм, журмыг зөрчсөн албан тушаалтан, ажилтанд хариуцлага хүлээлгэх саналаа ажил олгогчид гаргах;

27.3.7.хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүрэг.

27.4.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажилтнаар инженер, техникийн болон эрүүл ахуйн боловсролтой, мэргэшсэн хүнийг ажиллуулна.

27.5.Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хэлтэс, албаны дарга, нэгж, тасгийн ахлагч, тэдгээртэй адилтгах албан тушаалтны ажлын байрны тодорхойлолтод хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар дараах чиг үүргийг тусгана:

27.5.1.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомж, стандартыг хэрэгжүүлэх, өөрийн харьяалах ажлын байр болон үйлдвэрлэлийн орчинд тохирсон дүрэм, журмыг боловсруулахад оролцох;

27.5.2.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үйл ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, хяналт тавих, үр дүнг тооцох, удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэхэд ажилтнаа манлайлан ажиллах;

27.5.3.осолд дөхсөн тохиолдлыг бүртгэх болон үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, үйлдвэрлэлийн орчинд учирч болох аюулыг илрүүлэх, тогтоох, үнэлэх, бууруулах, арилгах талаар хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтанд мэдээлэх, хамтран ажиллах;

27.5.4.энэ хуулийн 27.3, 28 дугаар зүйлд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд ажил олгогч болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтантай хамтран ажиллах.

27.6.Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан бүтцийн жишиг, ажилтны орон тооны норматив, зөвлөлийн ажиллах үлгэрчилсэн журмыг хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална.

27.7.Энэ хуулийн 4.1.2, 4.1.3, 4.1.6-д заасан этгээд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, ажил олгогч нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан бүтэц болон ажилтан ажиллуулах орон тоонд хүрээгүй тохиолдолд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудлыг мэргэшсэн байгууллага, ажилтнаар гэрээгээр гүйцэтгүүлж болно.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

28 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар ажил олгогчийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

28.1.Ажил олгогч нь дараахь үүрэгтэй байна:

28.1.1.үйлдвэрлэлийн явцад бий болсон хими, физик, биологийн хүчин зүйл нь ажлын байрны хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэх, техник, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах;

28.1.2.үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны явцад хүний амь нас, эрүүл мэндэд сөрөг аюултай нөхцөл байдал бий болсон тохиолдолд уг үйл ажиллагааг яаралтай зогсоож, аюултай нөхцөл байдлыг шуурхай арилгах;

28.1.3.хөдөлмөр эрхлэлтийн явцад гарч болзошгүй осол, бэртэл, өвчлөлөөс ажилтныг хамгаалах хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлэх;

/Энэ заалтад 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

28.1.4.ажлын байранд учирч болзошгүй аюулыг илрүүлэх, тогтоох, үнэлэх, бууруулах, арилгах зорилгоор эрсдэлийн үнэлгээ хийх;

/Энэ заалтыг 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

28.1.5.ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг хийлгэх;

28.1.6.ажлын байрны онцлогт нийцсэн дүрэм, заавар, журам баталж, мөрдүүлэх;

28.1.7.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар шаардлагатай мэдлэгийг эзэмшсэн байх;

28.1.8.аюулгүй ажиллагааны мэдлэг олгох сургалт явуулах, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи мэдлэгийг жил бүр шалгах, аюулгүй ажиллагааны зааварчилга өгөх, сургалтад хамрагдаагүй, зааварчилга аваагүй, шалгалт өгөөгүй ажилтнаар ажил үүрэг гүйцэтгүүлэхгүй байх;

28.1.9.хөдөлмөрийн аюултай, хортой нөхцөлд ажил үүрэг гүйцэтгэдэг ажилтныг хор саармагжуулах бодис, хүнсний бүтээгдэхүүн, хоолоор үнэгүй хангах;

28.1.10.хэт халуун буюу хүйтэн, салхитай, хур тунадастай зэрэг задгай газар, халаалтгүй байранд ажиллаж байгаа ажилтныг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандартын дагуу түр завсарлагын үед амрах, дулаацах, хоргодох зориулалтаар тоноглож тохижуулсан ахуйн байраар хангах;

/Энэ заалтад 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

28.1.11.үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тоон мэдээллийн талаар тэмдэглэл хөтөлж, холбогдох байгууллагад мэдээлж байх;

28.1.12. хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих эрх бүхий этгээдийг ажлын байранд саадгүй нэвтрүүлэх;

28.1.13. хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомжийг зөрчсөн талаар илэрсэн зөрчил, дутагдал, эрх бүхий этгээдийн гаргасан шаардлага, дүгнэлтийн дагуу тодорхой арга хэмжээ авч, эргэж мэдэгдэх;

28.1.14. хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нөхцөлийг хангах арга хэмжээ, түүнд шаардагдах хөрөнгийг жил бүрийн төсөв, төлөвлөгөө, хамтын гэрээнд тусгаж, зориулалтаар нь зарцуулах;

28.1.15. үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, хурц хордлогын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдсан ажилтанд хууль тогтоомжийн дагуу нөхөн төлбөр олгох;

28.1.16. Энэ хуулийн 4.1.2, 4.1.3, 4.1.6-д заасан этгээд нь өөрийн ажиллагсадын аюулгүй, эрүүл ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх үүрэгтэй.

28.2.Ажил олгогч нь дараахь эрхтэй байна:

28.2.1.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан зөвлөл байгуулах, ажилтныг ажилд томилох, ажлаас чөлөөлөх;

28.2.2.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, түүний төсөв, зардлыг баталж, хэрэгжүүлэх;

28.2.3.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм, журмыг зөрчсөн ажилтанд энэ хууль болон Хөдөлмөрийн тухай хууль, байгууллагын дотоод журамд заасан хариуцлага хүлээлгэх.

28.3.Захиалагч, ерөнхий болон туслан гүйцэтгэгч нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандартыг хангах, болзошгүй тохиолдлоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний улмаас ажилтанд учирсан хохирлыг нөхөн төлөх, амь нас, эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах зэрэгт зайлшгүй шаардагдах хөрөнгө, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар харилцан хүлээх үүрэг, хариуцлагыг гэрээнд тодорхой тусгана. Хэрэв гэрээнд энэ талаар тусгаагүй бол тухайн асуудлыг ерөнхий гүйцэтгэгч хариуцна.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

28.4.Эрсдэлийн түвшин их ажлын байранд ажиллаж байгаа ажилтныг амь нас, эрүүл мэндийн даатгалд тухайн ажилтны 36 ба түүнээс дээш сарын дундаж цалинтай тэнцэх хэмжээгээр заавал даатгуулна. Ажилтны амь нас, эрүүл мэндийн даатгалын хураамжийг ажил олгогч хариуцах бөгөөд ажилтныг амь нас, эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулсан нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 125 дугаар зүйлд заасан нөхөн төлбөрийг ажил олгогч олгохгүй байх үндэслэл болохгүй.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, хурц хордлого, тэдгээрийг судалж бүртгэх

29 дүгээр зүйл. Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын үед авах арга хэмжээ

Хэвлэх

29.1.Ажил олгогч нь үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогод өртсөн иргэн, ажилтныг өөрийн зардлаар эмнэлэгт хүргэх, шаардлагатай үзлэг шинжилгээний зардлыг хариуцах, осол, хурц хордлогын хор уршгийг арилгах арга хэмжээг 24 цагийн дотор авна.

29.2.Ажил олгогч нь үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого гарах бүрд Засгийн газраас тогтоосон журмын дагуу осол, хурц хордлогыг тогтоох, судлан бүртгэх үүрэгтэй бөгөөд осол, хурц хордлогын шалтгааныг тогтоох акт, дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий орон тооны бус байнгын комиссыг байгуулж ажиллуулна.

29.3.Энэ хуулийн 29.2-т заасны дагуу гаргасан үйлдвэрлэлийн ослын актыг хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч, хурц хордлогын дүгнэлтийг хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч тус тус хянана.

29.4.Энэ хуулийн 29.3-т заасан ослын акт, хурц хордлогын дүгнэлтийг хянасан улсын байцаагч дараахь шийдвэрийн аль нэгийг гаргана:

29.4.1.ослын акт, хурц хордлогын дүгнэлтийг зөвшөөрч баталгаажуулах;

29.4.2.ослын акт, хурц хордлогын дүгнэлтийг зөвшөөрөөгүй бол дүгнэлт гаргах.

29.5.Ажил олгогч энэ зүйлийн 29.1, 29.2-т заасан үүргээ биелүүлээгүй, эсхүл үйлдвэрлэлийн осол гарсан, хурц хордлогод өртсөн дүгнэлтийг иргэн, ажилтан зөвшөөрөхгүй бол гомдлоо улсын байцаагч болон шүүхэд гаргаж холбогдох хуулийн дагуу  шийдвэрлүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

29.6.Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судалж бүртгэх зардлыг осол гарсан аж ахуйн нэгж, байгууллага хариуцна.

29.7.Ажил олгогч нь үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, хурц хордлогын тухай мэдээг тогтоосон журмын дагуу аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн статистикийн байгууллагад мэдээлнэ.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

29.8.Ажил олгогч нь үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг нуун дарагдуулахыг хориглоно.

30 дугаар зүйл. Мэргэжлээс шалтгаалах өвчин, түүнтэй холбогдсон хөдөлмөр зохицуулалт

Хэвлэх

30.1.Мэргэжлээс шалтгаалах өвчний жагсаалтыг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална.

30.2.Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас бий болсон хөдөлмөрийн чадвар алдалт, түүний хувь хэмжээ, хугацааг Эрүүл мэндийн магадлалын зөвлөл шийдвэрлэнэ.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан ./

30.3.Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнийг бүртгэх, мэдээлэх журмыг эрүүл мэндийн болон хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн хамтран батална.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

31 дүгээр зүйл. Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ

Хэвлэх

31.1.Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг стандартын асуудал эрхэлсэн байгууллагын итгэмжлэл бүхий мэргэжлийн байгууллага батлагдсан журмын дагуу хийнэ.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

31.2.Ажил олгогч нь ажлын байр шинээр бий болгох болон тухайн ажлын байрны үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэл, нөхцөл өөрчлөгдөх бүрт нь, химийн хорт болон аюултай бодис агуулсан түүхий эд, материал ашиглан үйл ажиллагаа явуулж байгаа бол жилд нэгээс доошгүй удаа ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг тус тус хийлгэнэ.

31.3.Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийх журмыг хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална.

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомжийн биелэлтэд тавих хяналт

32 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи хууль тогтоомжийн биелэлтэд тавих хяналт

Хэвлэх

32.1.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд дараахь этгээд өөрийн эрх хэмжээний хүрээнд хяналт тавина:

32.1.1.Улсын Их Хурал;

32.1.2.Засгийн газар;

32.1.3.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага;

/Энэ заалтыг 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

32.1.4. хууль тогтоомжоор эрх олгогдсон бусад байгууллага, албан тушаалтан;

32.1.5.аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг дарга, хяналтын алба;

/Энэ заалтад 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

32.1.6. ажилтны төлөөллийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, байгууллага.

33 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн төрийн захиргааны хяналт

Хэвлэх

33.1.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи хууль  тогтоомжийн хэрэгжилтэд тавих төрийн захиргааны хяналтыг Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд заасны дагуу эрх олгосон хөдөлмөрийн болон хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч гүйцэтгэнэ.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

33.2.Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

33.2.1.ажлын байранд ашиглагдаж байгаа машин механизм, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдал, техникийн паспортын хөтлөлтийн байдалд үзлэг шалгалт хийх;

33.2.2.аж ахуйн нэгж, байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан иргэн, ажилтны ажил, үүргийн гүйцэтгэлтэй танилцаж заавар, зөвлөгөө өгөх;

33.2.3.өргөх, тээвэрлэх механизм, даралтат сав, шугам хоолойд мэргэжлийн байгууллагаар туршилт, тохируулга, баталгаажуулалт хийлгэсэн эсэхийг шалгах;

33.2.4.ажлын тусгай хувцас, нэг бүрийн болон хамтын хамгаалах хэрэгслийн хангалт, хэрэглээний байдалтай танилцах;

33.2.5.үйлдвэрлэлийн ослыг судлан бүртгэх, ослын шалтгаан, хүчин зүйлийг тогтоосон байдалд хяналт тавих, энэ хуульд заасны дагуу үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын талаар дүгнэлт гаргах;

33.2.6.хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг ажиллуулах ажлын байр нь стандартад нийцэж байгаа эсэхийг шалгах;

33.2.7. хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

33.3. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

33.3.1.аж ахуйн нэгж, байгууллагын хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн ажлын зохион байгуулалттай танилцах, зөвлөгөө өгөх;

33.3.2.ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөл нь эрүүл ахуйн шаардлага хангаж буй эсэхэд хяналт тавьж, дүгнэлт гаргах;

33.3.3.хөдөлмөрийн нөхцөлийн хэмжилт, судалгаанд хяналт тавих;

/Энэ заалтад 2011 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

33.3.5.ажлын тусгай хувцас, нэг бүрийн болон хамтын хамгаалах хэрэгсэл нь аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлага хангаж байгаа эсэхэд хяналт тавих;

/Энэ заалтад 2011 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

33.3.6.хуульд өөрөөр заагаагүй бол химийн хорт болон аюултай бодис, тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл, цацраг, биологийн идэвхт бодисын ашиглалт, хадгалалтад хяналт тавих;

33.3.7.ажилтанд зориулсан ахуйн байрны хүрэлцээ, эрүүл ахуйн шаардлага хангаж байгаа эсэх, хөдөлмөрлөх орчны сөрөг хүчин зүйлийн нөлөөллөөс хамгаалах арга хэмжээний үр дүнг шалгаж, зөвлөгөө өгөх;

33.3.8.эрүүл мэндийн урьдчилсан болон хугацаат үзлэг, мэргэжлээс шалтгаалсан болон ажилтай холбоотой өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг хөдөлмөрийн нөхцөлд хийсэн хэмжилт, шинжилгээний үзүүлэлттэй холбон үнэлэлт өгөх;

33.3.9.мэргэжлээс шалтгаалсан болон ажлын байрны нөхцөлтэй холбоотой өвчнийг тогтооход ажлын байрны нөхцөлийн талаар санал, дүгнэлт гаргах;

33.3.10.хуульд заасан бусад бүрэн эрх

33.4.Хөдөлмөрийн хяналтын болон хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч дараахь нийтлэг бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

33.4.1.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомж, стандартын шаардлагын талаар мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх, хэрэгжилтийг хангуулах;

33.4.2.ажилтны эрүүл мэнд, амь насанд нь шууд аюул учруулах нөхцөл үүссэн тохиолдолд ажлаа зогсоох шаардлага тавих;

33.4.3.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи хууль тогтоомжийн талаар илэрсэн зөрчлийг арилгуулах тодорхой хугацаатай шаардлагыг ажил олгогчид өгөх;

33.4.4.хөдөлмөрийн болон хамтын гэрээнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудлаар хүлээсэн үүргийн биелэлтийг аж ахуйн нэгж, байгууллагад шалгах, зөвлөгөө өгөх;

33.4.5.үйлдвэрлэлийн барилга байгууламж, машин механизм, тоног төхөөрөмжийг ашиглалтад хүлээн авах, туршилт хийх комиссын бүрэлдэхүүнд оролцох;

33.4.6.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох санал гаргах;

33.4.7.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомж, хөдөлмөрийн болон хамтын гэрээ, хэлэлцээрт тусгагдсан асуудлаар үүссэн маргааныг хэлэлцэх, шийдвэрлэхэд оролцох;

33.4.8.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах талаар тавьсан шаардлага болон хөдөлмөрийн нөхцөлийг дордуулсан, ажилтны эрүүл мэнд, амь насыг хамгаалах үүргээ биелүүлэхгүй байгаа албан тушаалтанд хариуцлага хүлээлгэх, шаардлагатай тохиолдолд холбогдох байгууллагад санал оруулах;

33.4.9.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи хууль тогтоомжийг удаа дараа зөрчсөн ажил олгогчийн тухайн үйлдвэрлэл, үйлчилгээг зогсоох буюу хориглох саналаа холбогдох байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх;

33.4.10. аж ахуйн нэгж, байгууллага, түүний нэгж, хэсгийн болон ажлын байр, тоног төхөөрөмжийн үйл ажиллагаа нь ажилтны эрүүл мэндэд ноцтой хохирол учруулах нь тогтоогдсон тохиолдолд үйл ажиллагааг шууд зогсоох.

34 дүгээр зүйл. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар тавих олон нийтийн хяналт

Хэвлэх

34.1.Ажилтны эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаалах болон төрийн бус байгууллага нь олон нийтийн хяналтыг дараахь байдлаар хэрэгжүүлнэ:

34.1.1.үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, хурц хордлогын талаар үнэн зөв мэдээлэл авах;

34.1.2. хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи хууль тогтоомжийн зөрчлийг арилгах шаардлагыг ажил олгогчид тавих;

34.1.3. хөдөлмөрийн болон хамтын гэрээнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар хүлээсэн үүргийн биелэлт, түүний явцыг дүгнэж, нийт ажилтанд мэдээлэх;

34.1.4. үйлдвэрлэлийн барилга байгууламж, машин механизм, тоног төхөөрөмжийг ашиглалтад хүлээн авах, туршилт хийх комиссын бүрэлдэхүүнд оролцох;

34.1.5. хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулахад оролцох, санал өгөх;

34.1.6. хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомж, хөдөлмөрийн болон хамтын гэрээ, хэлэлцээрт тусгагдсан асуудлаар үүссэн маргааныг хэлэлцэх, шийдвэрлэхэд оролцох;

34.1.7. хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх талаар болон хөдөлмөрийн нөхцөлийг дордуулсан, ажилтны эрүүл мэнд, амь насыг хамгаалах үүргээ биелүүлэхгүй байгаа албан тушаалтанд хариуцлага хүлээлгэх саналаа холбогдох байгууллагад тавих.

35 дугаар зүйл. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын дотоод хяналт

Хэвлэх

35.1.Ажил олгогч нь үйлдвэрлэлийн цех, тасаг, хэсэг, ажлын байр бүрт хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомж, нийтлэг шаардлага, стандартын хэрэгжилт, ажлын байран дахь эрсдэлийн үнэлгээний дагуу авагдсан арга хэмжээний биелэлтэд дотоодын хяналт тавина.

35.2.Ажил олгогч дотоодын хяналтын явцад илэрсэн зөрчлийг арилгах арга хэмжээг авах үүрэгтэй.

35.3.Ажилтны төлөөлөгч болон ажилтан нь аж ахуйн нэгж, байгууллагын дотоод хяналт тавих үйл ажиллагаанд оролцох эрхтэй.

НАЙМДУГААР БҮЛЭГ

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага

36 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

36.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

36.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Бусад заалт

37 дугаар зүйл. Маргааныг шийдвэрлэх

Хэвлэх

37.1.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудлаар ажил олгогч, ажилтан болон хөдөлмөр эрхэлж буй этгээдийн хооронд үүссэн маргааныг холбогдох хуулийн дагуу шийдвэрлэнэ.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022.11.08-ны өдрийн орчуулга)            Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

May 22, 2008                                                                                         laanbaatar city

 

ON LABOR SAFETY AND HYGIENE

 

CHAPTER ONE

General provisions

Article 1.Purpose of the law

1.1.The purpose of this Law is to determine the state policy and principles on labor safety and hygiene, and to regulate relationship with respect to management and monitoring system of state organizations, to ensure fulfillment of requirements and standards for labor safety and hygiene at workplace and to create safe and hygienic work environment for employed citizens.

Article 2.Legislation on labor safety and hygiene

2.1.The legislation on labor safety and hygiene shall comprise the Constitution  of Mongolia, Labor Law, this Law and other legislative acts enacted with compliance with these laws.

2.2.In case an international treaty, to which Mongolia is a party, provides otherwise than this Law, then the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3.Definitions of the Legal terms

3.1.The following terms used in this Law shall be construed as follows:

3.1.1."Labor safety and hygiene" shall mean socio-economic, managerial, technological, and hygienic measures taken for ensuring maintenance of ability to work and wellbeing of person in the course of employment, and activities related to medical treatment, rehabilitation and protection from risks;

3.1.2."Labor safety" shall mean the level of dangerous and toxic industrial factors that impact on human health and ability to work not exceeding the hygienically allowed rate in the course of employment;

3.1.3."Labor hygiene" shall mean activities related to preventive measures  taken against getting sick and losing ability to work either partially or completely due to physical and mental changes caused by chemical, physical and biological factors in the course of employment;

3.1.4."Work condition" shall mean work place or industrial environment which has complete or partial impact on ability to work and health of employees in the course of their employment;

3.1.5."Industrial hazardous factor" shall mean industrial factors which lead to human disease upon impacting on human health, cause change of mental health, decrease efficiency of ability to work and cause occupational disease;

3.1.6."Industrial dangerous factor" shall mean factors which lead to acute poisoning, industrial accident and impose severe damage to human health and life during the period of work shift;

3.1.7."Workplace risk" shall mean work environment which may cause employees to industrial accident, acute poisoning and occupational disease in workplace;

3.1.8."Risk assessment" shall mean procedures of risk assessment at workplace risk;

3.1.9."Workplace" shall mean all places which are directly or indirectly controlled by an employer to which to citizen, employee are liable to travel in terms of their job duties and assignments;

3.1.10."Acute poisoning" shall mean to get poisoned severely or acutely in short term by the impact of radioactive or biologically active substances or toxic chemicals;

3.1.11."Special clothing" shall mean clothes, shoes, hats, gloves and other garments which are designed to protect from impacts of toxic or dangerous industrial factors;

3.1.12."Individual protective device" shall mean device designed to protect an employee from toxic or dangerous industrial factors;

3.1.13."Common protective devices" shall mean devices designed to protect two or more employees simultaneously from toxic or dangerous industrial factors;

3.1.14."Labor safety and hygiene management system" shall mean set of managerial activities related to determination of policies and principles on labor safety and hygiene, organizing an implementation of such policies and principles, initiating, monitoring and evaluating policies and principles on labor safety and hygiene;

/This sub-paragraph was amended according to the law of May 14, 2015/

3.1.15."Premise" shall mean specifically equipped rooms including changing rooms, rest rooms, dining hall, bath rooms, heated rooms and other rooms which are specially intended to ensure normal working environment for citizens and employees;

3.1.16."To make attestation or categorization of industrial working place in accordance with working environment" shall mean to make evaluation on whether conditions of danger, toxicity and heavy load of work are within the level of hygienic working condition;

3.1.17."Safe working environment" shall mean the impact level of dangerous and toxic industrial factors is not exceeding established level of safe working condition;

3.1.18."Safety of industrial equipment" shall mean the fulfillment of requirements of safe industrial operations when operating equipment in accordance with conditions specified in layout and technical documents;

3.1.19."Labor safety and hygiene standards" shall mean the level determined by competent authority regarding working conditions, safety and hygiene;

3.1.20."Industrial accident" shall mean industrial peril and equivalent factor caused to employee citizens in the course of their employment;

/This sub-paragraph was added according to the law of May 14, 2015/

3.1.21."Industrial environment" means operational area and outdoors of entities and organizations;

/This sub-paragraph was added according to the law of May 14, 2015/

3.1.22."High risk working workplace" shall mean dangerous factor probability that might be caused to employees is higher than permissible level in the course of their employment;

/This sub-paragraph was added according to the law of May 14, 2015/

Article 4.Framework of law enforcement

4.1.The following persons engaged in employment shall be subject to this Law:

4.1.1.employer and employee specified in the sub-paragraphs 4.1.1 and 4.1.3 of Law on Labor;

/This sub-paragraph was amended according to the law of July 02, 2021/

4.1.2.self-employed citizen;

4.1.3.contract workers working on contractual basis between citizens;

4.1.4.students of universities, colleges, vocational schools and cadets of military academies doing internship at business entities and organizations;

4.1.5.active military personnel serving either for fixed or contract term military service, mobilization training and persons attending temporary service;

/This sub-paragraph was amended according to the law of September 01, 2016/

/This sub-paragraph was amended according to the law of June 27, 2018/

4.1.6.members of cooperatives and partnerships;

4.1.7.prisoners serving their sentences;

4.1.8.Mongolian citizens, foreign citizens and stateless persons who are employed by foreign business entities and organizations conducting operations in the territory of Mongolia;

4.1.9.Mongolian citizens, foreign citizens and stateless persons who are working at the basis of cooperation, work performance contract or any other means.

Article 5.State policies and principles on labor safety and hygiene

5.1.The basis of state policies and principles on labor safety and hygiene aims wholly to protect lives and health of employed citizens and employees.

5.2.The following principles shall be applied in activities related to labor safety and hygiene:

5.2.1.requirements for labor safety and hygiene norm shall be unified in the territory of Mongolia;

5.2.2.to ensure regular monitoring structures for implementation of labor safety and hygiene requirements and standards;

5.2.3.to ensure transparent, true and accurate information on labor safety and hygiene;

5.2.4.to have created working conditions which meet with requirements of labor safety and hygiene.

CHAPTER TWO

Requirements and standards of labor safety and hygiene

Article 6.Requirements and standards of labor safety and hygiene

6.1.The requirements of labor safety and hygiene shall be determined by the legislation, and such requirements shall have unified principle and aim to protect lives and health of employed citizens and employees in the course of their employment.

6.2.The state central organization shall be responsible to develop, approve and make amendments into Labor safety and hygiene standards and the organization in charge of standards shall approve, in accordance with relevant laws, upon consultation with the state central organization in charge of labor issues.

/This paragraph was amended according to the law of May 14, 2015/

Article 7.Requirements for industrial buildings and facilities

/The numbering of this article was amended according to the law of May 14, 2015/

7.1.Construction, extension, renovation of industrial buildings and facilities and assembly, installation test, maintenance and repair service of machineries and equipment should meet requirements of labor safety and hygiene.

7.2. /This paragraph was annulled according to the law of January 20, 2011/

7.2.The industrial environment of entities and organizations must meet the standards and requirements of labor safety and hygiene.

/This paragraph was added according to the law of May 14, 2015/

Article 8.Requirements for joint ownership and use of industrial buildings and facilities

/The numbering of this article was amended according to the law of May 14, 2015/

8.1.If industrial buildings, main and built-in facilities are owned or used by two or more employers, the owners or users shall ensure that the following requirements are met:

/This paragraph was amended according to the law of May 14, 2015/

8.1.1.owners and users shall establish procedures for fulfillment of requirements of industrial labor and health and carry out their activities in compliance with such procedures;

8.1.2.if hazardous or toxic chemicals, poisons, explosives, explosive devices or radioactive or biologically active substances are used in the course of production, the owners or users of such substances shall inform each other and take joint measures to ensure safety;

8.1.3.the guilty party that did not inform as provided in sub-paragraph 8.1.2 of this Law shall be in charge for compensation.

8.2.If the requirements specified in sub-paragraph 8.1.1 are not met, joint ownership of the industrial buildings and facilities shall be prohibited for joint ownership.

Article 9.Requirements with respect to machinery and equipment

9.1.An employer shall fulfill the following requirements with respect to industrial machineries and equipment which could impose danger to human health;

9.1.1.structures, moving parts, monitoring system, control and alarming system of machinery and equipment (workplace, exit, stairs, barricades, protective devices) shall meet requirements for safe operation;

9.1.2.instructions for use and safe operation and technical manual which will be complied during the operation and maintenance and repair service for machineries and equipment should be available;

9.1.3.an installation of machinery and equipment, and continued use after major repairs have been made to machinery and equipment, must be examined and approved by the state inspector and be obtained a permit and certificate;

/In this sub-paragraph, the term "professional inspection organization" was amended to "state inspector" by the law as of November 11, 2022 and shall be entry into forced from January 1, 2023/

9.1.4.regular maintenance, repair service and adjustment should be made to machinery and equipment within the time specified in technical manual of machinery and equipment.

9.2.When machinery and equipment is transferred to another user, user certificate should be delivered.

9.3.Electrical equipment should have control and signal system, bar and barricades should be equipped with devices which will protect from potential accident.

9.4.Electrical equipment should be installed in accordance with applicable drawings and designs. Grounding of electrical equipment and warranty for grounding capacity should be done by professional organization and electrical equipment should satisfy requirements of regulations for safe electricity use.

9.5.Machinery and equipment, which do not meet the requirements specified in paragraphs 9.1-9.4 of this Law, must not be used.

Article 10.Requirements for lifting, hauling and  transportation machineries

10.1.Lifting, hauling and transportation machineries should meet technical requirements.

10.2.Lifting, hauling and transportation machineries should be certified and permitted to use by professional organization.

10.3.Maintenance, repair service and adjustment to Lifting, hauling and transportation machineries should be made within the time specified in technical documentations or test, adjustment and certification for such machineries should be made within the time approved by competent organization.

/This sub-paragraph was modified according to the law of May 14, 2015/

10.4.An employer shall ensure conditions of fulfillment of requirements specified in the paragraphs 10.1, 10.2 and 10.3 of this Law.

Article 11.Requirements for pressurized container and pipelines

11.1.Pressurized containers and pipelines shall meet the following requirements:

11.1.1.pressurized containers and pipelines should be tested, adjusted and certified in accordance with the relevant regulations and should meet technical requirements and be permitted to use;

11.1.2.pressurized containers and pipelines should have operational procedures and regulations for operation, halting for longer period and maintenance;

11.1.3.pressurized containers and pipelines should have distinguishable signs and logos, and be equipped with signaling and protective devices to prevent from accident.

Article 12.Requirements with respect to toxic and dangerous chemical substances, explosive devices, radioactive and biologically active substances

12.1.An employer shall take activities to protect lives and health of employees and preventative measures from toxic and dangerous chemical substances, explosives, explosive devices, radioactive, and biologically active substances and their impacts.

12.2.An employer shall take records on toxic and dangerous chemical substances, explosives, explosive devices, radioactive, and biologically active substances, which are in use of industrial operation, and shall inform, in accordance with procedures approved by competent organization, the labor monitoring organization and other relevant professional organizations.

12.3.A person who deals with toxic and dangerous chemical substances, explosives, explosive devices, radioactive, and biologically active substances shall have knowledge and training on impact of such substances on human health and preventative measures against them.

12.4.Relevant laws shall regulate other requirements for use and deal of toxic and dangerous chemical substances, explosives, explosive devices, radioactive, and biologically active substances by business entities, organizations, and citizens.

12.5.An accident, acute poisoning related to use of toxic and dangerous chemical substances, explosives, explosive devices, radioactive, and biologically active substances shall be treated as an industrial accident and be investigated and recorded.

Article 13.Fire safety requirements

13.1.Persons specified in the paragraph 4.1 of this Law shall have responsibilities to comply regulations, procedures and standards for prevention and extinguishing of fire when undertaking their activities.

13.2.Fire alarm systems and fire extinguishers shall be placed every workplace where is possible danger of fire and keep such equipment in constant working order and train employees in the use of such equipment.

13.3.Law on Fire Safety and Law on Administrative Liabilities shall govern rights and responsibilities of citizens, business entities, and organizations with respect to fire safety.

/This paragraph was amended according to the law of December 04, 2015/

Article 14.Medical check-up

14.1.An employer shall include employees in preliminary and scheduled medical check-up necessary for their work and service in accordance with procedures resolved by the state central administrative organization in charge of health issues.

14.2.Expenses related to medical check-up specified in the paragraph 14.1 of this Law shall be borne by an employer.

14.3.Persons specified in paragraph 4.1 of this Law shall undergo medical check-up if it is deemed necessary for their current work performance.

14.4.Procedures for medical check-up for employees shall be approved by the state central administrative organization in charge of health issues.

Article 15.Provision of special garments and protective equipment to employees

15.1.An employer shall have responsibility to provide employees with special clothing and protective equipment which fit their working conditions and work performance nature at free of charge.

15.2.An employer shall bear expenses related to testing, purchasing, storing, cleaning, repairing and disinfecting of special clothing and protective equipment.

15.3.An employer shall approve and keep the list of names, types, period of use of special garments and protective equipment.

15.4.An employer shall obtain conclusion from professional organizations on the quality of its special clothing and protective equipment. Special clothing and protective equipment manufactured in accordance with international standards and have quality warrantees are not subjected to this provision.

Article 16.Labor safety and hygiene condition requirements for disabled persons

16.1.Workplace conditions for disabled persons shall be fit their ability to work.

16.2.Workplace for disabled persons shall be equipped in a way, which will allow them free movement of, enter and exit.

Article 17.Training on labor safety, hygiene and professional training

17.1.Employed citizens, employees shall attend short-term training on labor safety and hygiene in compliance with procedures approved by the state central administrative organization in charge of labor issues and acquire knowledge and training.

/This paragraph was amended according to the law of May 14, 2015/

17.2.The training specified in the paragraph 17.1 of this Law can be organized in the following way:

/This paragraph was amended according to the law of May 14, 2015/

17.2.1.training for newly employed citizens;

17.2.2.training for citizens and employees who are being transferred to another workplace;

17.2.3.training for citizens and employees who work at workplace, which is under toxic and dangerous industrial impact or similar condition to it.

17.3.For the workplace specified in the sub-paragraph 17.2.3 of this Law, those citizens, who attended appropriate training and are being trained and qualified at the examinations, are allowed to work.

17.4.An employer shall conduct training on labor safety and hygiene at least twice a year for all employees and shall take examinations from them.

17.5.The member of the Government who is in charge of labor issues shall approve procedures for curriculum and examination of training on labor safety and hygiene.

/This paragraph was amended according to the law of May 14, 2015/

17.6.The Law on Education and the Law on Higher Education shall regulate the relations with respect to preparation and specialization of specialists of labor safety and hygiene.

CHAPTER THREE

Rights and responsibilities of citizens and employees to be provided by favorable working conditions

Article 18.Rights and responsibilities of citizens and employees to be provided by favorable working conditions

18.1.Employed citizens, employees shall have the following common rights:

18.1.1.to work at workplace which meet the labor safety and hygiene requirements;

18.1.2.to have medical insurance for disease caused by industrial accident and occupational nature;

18.1.3.to receive information on workplace conditions, risks that can impose danger to health, industrial dangerous and hazardous factors;

18.1.4.to suspend work in case of work safety regulations are violated or certain conditions which could cause danger to human life and health is caused in the course of work performance, and inform such matters to employer;

18.1.5.to attend discussion on labor safety and hygiene by personally or through one's representative.

18.2.Employed citizens, employees shall have the following common responsibilities:

18.2.1.to be bound by labor safety and hygiene requirements, standard, regulations and technologies;

18.2.2.to attend training on labor safety and hygiene, to take examinations if provisions of law requires and to get instructed on safe operations;

18.2.3.to take prompt measures specified in safety regulations and procedures in case of certain conditions which could have negative impact on human life and health is caused in the course of work performance.

18.2.4.to protect one's health, to undergo medical check-up;

18.2.5.to use special clothing and protective equipment in accordance with their designated purposes;

18.2.6.to acquire technique and methodology and professional skills in order to perform one's duties without risks and accidents, and to acquire skills by which able to prevent accidents, injuries and acute poisoning and deliver first aid in case of danger and accident.

18.2.7.not to bring danger and risk to oneself and others;

18.2.8.to perform work in compliance with labor safety and hygiene requirements set up by employers in consistence with legislation.

CHAPTER FOUR

Structure, powers and financing of organization in charge of labor safety and hygiene

Article 19.Structure of organization in charge of labor safety and hygiene

19.1.Structure of state organization in charge of labor safety and hygiene shall comprise the state central administrative organization, sub-ordinate organization thereof including organization and administration in charge of occupational disease, working conditions, national committee of labor safety and hygiene, personnel in charge of labor safety and hygiene issues at subsidiary section and those of aimag, capital city, district council, rural and local administrative organizations, monitoring organizations, committees and personnel in charge of labor safety and hygiene of  business entities and organizations.

/This paragraph was amended according to the law of 21 December 2012/

/This paragraph was amended according to the law of May 14, 2015/

/This paragraph was amended according to the law of April 22, 2022/

Article 20.Powers of the State Great Khural

20.1.The State Great Khural shall exercise the following powers with respect to labor safety and hygiene:

20.1.1.to determine national policies on labor safety and hygiene;

20.1.2.to determine powers of the Government, the state central administrative organization and other relevant organizations in respect to protection of peoples' lives and health in case of special circumstances;

20.1.3.to determine entry or exit of Mongolia into or from International treaties and conventions on labor safety and hygiene;

 20.1.4.other powers specified in laws.

Article 21.Powers of the Government

21.1.The Government shall exercise the following powers:

21.1.1.to develop the state policies on labor safety and hygiene and ensure their implementation;

21.1.2.to develop national program on labor safety and hygiene and organize implementation thereof;

/This sub-paragraph was annulled according to the law of December 17, 2021/

21.1.3.to award or terminate contracts and discussions with foreign states and international organizations within its powers in respect to labor safety and hygiene;

21.1.4.to take preventive measures against industrial accident, occupational disease and acute poisoning;

21.1.5.to organize state monitoring system over labor safety and hygiene, and set up procedures for implementation thereof;

21.1.6.to disseminate information on labor safety and hygiene and to set up procedures for statistics and information database;

21.1.7.to order relevant organizations to conduct studies and analysis on labor safety and hygiene;

21.1.8.to approve regulations for investigation and recording of industrial accident and acute poisoning;

21.1.9.to approve list of workplaces with high-risk level.

/This sub-paragraph was added according to the law of May 14, 2015/

/This sub-paragraph was annulled according to the law of July 02, 2021/

21.1.10.to approve publicly observed procedure for labor safety and hygiene;

/This sub-paragraph was added according to the law of May 14, 2015/

21.1.11.other powers specified in laws;

/The numbering of this sub-paragraph was amended according to the law of May 14, 2015/

Article 22.Powers of the state central administrative organization in charge of labor issues

22.1.The state central administrative organization shall exercise the following powers:

22.1.1.To implement the state policies on labor safety and hygiene;

22.1.2.to ensure proper relations of other state central administrative organizations, provincial and capital city self-governing and administrative organizations, employers, employees' representative organizations and their sub- ordinate professional branches or divisions and non-government organizations in respect to labor safety and hygiene;

22.1.3.to develop joint legal documents on labor safety and hygiene and approve in cooperation with other state central administrative organizations and relevant professional organizations;

/This sub-paragraph was amended according to the law of May 14, 2015/

22.1.4.to make proposals and recommendations to relevant organizations with respect to human resource issues in labor safety and hygiene;

22.1.5.to develop procedures for training and examination for labor safety and hygiene;

22.1.6.to develop report on industrial accidents, occupational diseases and acute poisoning, to create information database on toxic and dangerous workplaces and to inform such workplaces to relevant organizations and public;

22.1.7.to develop international cooperation in labor safety and hygiene issues;

22.1.8.to make proposals and recommendations to the National Social Insurance Committee on the issue of changing percentage and rates of insurance premium for industrial accidents and occupational diseases payable by employers;

22.1.9.to establish an organization in charge of occupational disease and working conditions and to approve its structure, job vacancy and regulations;

22.1.10.other powers specified in the laws.

Article 23.National Committee in charge of labor safety and hygiene and its powers

23.1.National Committee in charge of labor safety and hygiene (non-permanent) which consists of equal number of representative members from the state administrative organizations, employers and employees shall be established at the office of member of the Government in charge of labor issues.

/This paragraph was amended according to the law of May 14, 2015/

23.2.Head of National Committee of Labor and Social Consent shall approve regulations and components of the National Committee with consideration of proposals of parties.

/This paragraph was amended according to the law of May 14, 2015/

23.3.The National Committee shall exercise the following rights:

23.3.1.to participate in development and implementation of the state policies on labor safety and hygiene;

23.3.2.to make proposals and recommendations on labor safety and hygiene issues;

23.3.3.to investigate, discuss, make recommendations and annually submit its results of implemented measures regarding prevention from causes and conditions of industrial accidents, occupational diseases and acute poisoning to the Government;

/This sub-paragraph was modified according to the law of May 14, 2015/

23.3.4.to participate in determination of entrance to international labor conventions through its representatives.

23.3.5.to submit proposal to the Government in order to get list of workplaces with high-risk level.

/This sub-paragraph was added according to the law of May 14, 2015/

23.4.Operational expense of National Committee and operational expense of subsidiary committee of Government member in charge of labor issues shall be reflected in annual budget package of Government member in charge of the same issues, respectively.

/This paragraph was added according to the law of May 14, 2015/

Article 24.Powers of Citizens' Representative Khural of aimags, capital city, soums and districts

/Title of this article was amended according to the law of April 22, 2022/

24.1.Citizens' Representative Khural of aimags, capital city, soums and districts shall exercise the following powers with respect to ensuring the implementation of legislation on labor safety and hygiene, prevention of industrial accidents, occupational diseases and acute poisoning;

/This paragraph was modified according to the law of April 22, 2022/

24.1.1.to approve preventive measures for industrial accidents, occupational diseases and acute poisoning at the local area, budgets for such preventive measures and monitor its implementation;

/This sub-paragraph was modified according to the law of May 14, 2015/

24.1.2.to discuss and make recommendations on reports and information made by a Governor on the issues of implementation of legislation on labor safety and hygiene, preventive measures for industrial accidents, occupational diseases and acute poisoning;

24.1.3.to issue resolutions on labor safety and hygiene, preventive measures for industrial accidents, occupational diseases and acute poisoning and monitor implementation of such resolutions;

24.1.4.to ensure participation of government and non-government organizations, business entities, organizations and citizens in implementation of policies and measures on labor safety and hygiene and regulate their activities;

24.1.5.other powers specified in the laws.

Article 25.Powers of Governors at all administrative levels

25.1.Governors of aimags and capital city shall exercise the following powers with respect to implementation of legislation on labor safety and hygiene:

25.1.1.to draft budgets for labor safety and hygiene, preventative measures for industrial accidents, occupational diseases and acute poisoning and implement such budgets;

25.1.2.to monitor on implementation of legislation on labor safety and hygiene;

25.1.3.to investigate causes of industrial accidents, occupational diseases and acute poisoning and take preventative measures;

25.1.4.to eliminate negative impact caused by major industrial accidents and acute poisoning on human health and lives, to take prompt actions and measures directed to protect people in case of major industrial accidents and acute poisoning;

25.1.5.in consensus with the state central administrative organization on charge of labor issues to provide professional and methodological advice to local officers in charge of labor safety and hygiene and to regulate their activities.

25.1.6.to organize training on labor safety and hygiene of self-employed citizens and herders in accordance with this Law and relevant standards;

/This sub-paragraph was added according to the law of May 14, 2015/

25.1.7.to establish and operate local council for labor safety and hygiene;

/This sub-paragraph was added according to the law of May 14, 2015/

25.1.8.other powers specified in the laws.

25.2.Governors of soums, districts, bag and khoroo shall exercise the following powers with respect to implementation of legislation and resolutions of Governor on labor safety and hygiene:

/This paragraph was amended according to the law of April 22, 2022/

25.2.1.to organize implementation of legislation, resolutions of Citizens' Representative Khural, Citizens' General Khural and higher-level Governor on labor safety and hygiene;

25.2.2.to organize involvement of business entities, organizations and citizens in participation of activities and measures aimed to protect and warn citizens from industrial accidents and industrial toxic and dangerous factors;

25.2.3.all powers specified in sub-paragraph 25.1.6 of this Law;

/This sub-paragraph was added according to the law of May 14, 2015/

25.2.4.other powers specified in the laws.

/The numbering of this sub-paragraph was modified according to the law of May 14, 2015/

Article 251.Functions of Aimag, capital city, soum, district, khoroo employees who are in charge of labor safety and hygiene

/Title of this article was amended according to the law of April 22, 2022/

251.1.Aimag, capital city, soum, district, khoroo employees who are in charge of labor safety and hygiene shall have the following functions:

/This paragraph was amended according to the law of April 22, 2022/

251.1.1.to organize the implementation and monitor of legislation of Labor safety and hygiene;

251.1.2.to publicize legislation of Labor safety and hygiene to citizens, entities and organizations;

251.1.3.to assemble research and information database on industrial accidents and occupational diseases in the territory.

251.1.4.to provide a service of advice in preventing from industrial accidents and occupational diseases;

251.1.5.to be provided by the information related to labor safety and hygiene from state organization and employer.

251.1.6.other functions specified in the laws.

251.2.The head of organization in charge of employment shall assign and discharge aimag, capital city, soum, district, khoroo employees.

/This paragraph was amended according to the law of April 22, 2022/

/This article was added according to the law of December 21, 2012/

Article 26.Financing of measures for labor safety and hygiene

26.1.Financing of measures for labor safety and hygiene shall be funded from the following sources:

26.1.1.State and local budget;

26.1.2.donations from international and local organizations, business entities and individual person;

26.1.3.foreign loans and aid;

26.1.4.assets to be spent by fund of industrial accident and occupational disease;

/This sub-paragraph was added according to the law of May 14, 2015/

26.1.5.other sources not prohibited by legislation.

/The numbering of this sub-paragraph was amended according to the law of May 14, 2015/

26.2.Budget organization shall spend not less than 0.5 percent of costs of product and services, which will be done by state budget to labor safety and hygiene, preventive measures for industrial accidents, acute poisoning and occupational disease and for business entities and organization they shall spend not less than 1.5 percent of production and service costs.

26.3.Expenses of organization in charge of occupational disease and working conditions specified in subparagraph 22.1.9 of this Law shall be funded by the state budget.

26.4.Citizens and employees shall not be liable for expenses of activities for labor safety and hygiene.

26.5.The properties specified in paragraph 26.2 of this Law shall be spent for following measures:

26.5.1.training and promotion of labor safety and hygiene;

26.5.2.involvement of employees to preliminary and scheduled medical check-up;

26.5.3.caring of employees and restoration of lost ability to work;

26.5.4.employees' special clothing and protective equipment;

26.5.5.provision of workplace safety industrial danger and risk-free environment;

26.5.6.activities concerning structure, personnel and counseling function on labor safety and hygiene;

26.5.7.involvement of employees to life and health insurance;

26.5.8.other preventive measure of labor safety and hygiene;

/This paragraph was added according to the law of May 14, 2015/

CHAPTER FIVE

Business entities and organizations' structures of labor safety and hygiene

Article 27.Business entities and organizations' committee and personnel in charge of labor safety and hygiene

27.1.Directors (owners) and employers of business entities and organizations shall assume responsibilities to ensure of labor safety, improve working conditions, implement legislation and monitor implementation of them.

27.2.The state central administrative organization on charge of labor issues shall determine norms and normative for business entities and organizations' committees and full-time personnel in charge of labor safety and hygiene, regulations for committees and workplace descriptions for full time personnel.

27.3.The structure, personnel and council in charge of labor safety and hygiene issues specified in paragraph 27.2 of this Law shall fulfil following functions:

27.3.1.to develop policies and planning of labor safety and hygiene of entity and organization, renew, approve and implement necessary rules and procedures;

27.3.2.to introduce labor safety and hygiene management system and monitor its implementation and result;

27.3.3.to make inspection and examination on implementation status of requirements and standards of labor safety and hygiene regulations and rules and procedures of observed in industry, entities and organizations and take measures to eliminate found breach and violation;

27.3.4.to determine, plan and develop labor safety and hygiene training needs, devise program, arrange training and estimate the result and report;

27.3.5.to provide employees with special clothing and protective equipment suitable for work condition and occupational nature and monitor norm, quality and proper use;

27.3.6.to make proposal to employer to charge with responsibility regarding official or personnel who has violated requirements, standards and procedures of labor safety and hygiene regulations;

27.3.7.other functions stated in laws and regulations.

27.4.An employer shall hire a person who graduated or specialized in labor safety and hygiene for the position of personnel in charge of labor safety and hygiene.

27.5.The following functions shall reflect on work description of chairperson of entity, organization department, unit superior or any personnel equivalent to foregoing regarding labor safety and hygiene issues:

27.5.1.to take part in implementation of labor safety and hygiene regulations and standards and in development of rules and procedures appropriate for his/her subordinate workplace and industrial environment;

27.5.2.to plan, organize, monitor, estimate the results of implementation of labor safety and hygiene activities and lead his/her employees in introduction of management system;

27.5.3.to record near-accident cases, to detect, assess, minimize occupational disease caused by industrial accident in industrial environment. To inform and cooperate with labor safety and hygiene personnel regarding elimination of such accidents;

27.5.4.to cooperate with employer and labor safety and hygiene personnel in order to implement functions specified in paragraph 27.3 and article 28 of this Law.

27.6.The state central administrative organization in charge of labor issues shall approve exemplar procedures for conducting structure model, personnel vacancy norm and counseling operation of labor safety and hygiene for entity and organization.

27.7.In case the legal entity, organization and employer specified in sub-paragraphs 4.1.2, 4.1.3 and 4.1.6 of this Law have failed to reach employing structure and personnel in charge of labor safety and hygiene issues, they may hire professional organization or employee on contractual basis for dealing with labor safety and hygiene issues.

/This article was modified according to the law of May 14, 2015/

Article 28.Rights and responsibilities of employer with respect to labor safety and hygiene

28.1.An employer shall have the following responsibilities:

28.1.1.to create conditions in which chemical, physical and biological factors developed in the course industrial operations shall not affect labor hygiene and environment and to take technical and organizational measures for creating such conditions;

28.1.2.to stop immediately if any conditions emerged in the course of industrial operations which could impose danger to human life and health and to eliminate such dangerous conditions immediately;

28.1.3.to introduce labor safety and hygiene management for protecting employees from accidents, damages, diseases which could occur in the course of industrial operations;

/This sub-paragraph was amended according to the law of May 14, 2015/

28.1.4.to make risk evaluation for the purpose of elimination and control of possible danger and accident in a workplace;

/This sub-paragraph was amended according to the law of May 14, 2015/

28.1.5.to make evaluation of working conditions of workplace;

28.1.6.to approve and implement rule, regulations and procedures in accord to workplace nature;

28.1.7.to acquire necessary knowledge on labor safety and hygiene;

28.1.8.to conduct training on safe operation, to take yearly examination of labor safety and hygiene, to give instruction on safe operation and not allow employees to perform work who did not attend training, receive an instruction and take an examination;

28.1.9.to provide free neutralizing substances, groceries and food to employees who work under dangerous and toxic working conditions;

28.1.10.in compliance with applicable labor safety and hygiene standards, an employer shall provide rooms equipped for rest and warm up for employees, during their break time, who work outdoors under extreme hot, cold, windy, snowy and rainy weather conditions or building without heat;

/This sub-paragraph was amended according to the law of May 14, 2015/

28.1.11.to keep numerical record on industrial accidents, acute poisoning and occupational diseases and inform them to relevant organizations;

28.1.12.to allow free access to competent person who is in charge of implementation of legislation on labor safety and hygiene to workplaces;

28.1.13.to take measures in response to violations of legislation on labor safety and hygiene, orders and conclusions issued by competent person and inform taken measures by it to the competent person;

28.1.14.to specify activities and measures for ensuring labor safety and hygienic conditions and expenses related thereof in yearly budget, plan and joint contracts and spend budgeted expenses in accordance with its purpose;

28.1.15.to pay compensation, in accordance with legislation, to employee who lost ability to work due to industrial accidents, occupational diseases and acute poisoning;

28.1.16.persons specified in the sub-paragraphs 4.1.2, 4.1.3 and 4.1.6 of this Law shall have responsibility of provision of safe and hygienic working environment for their employees.

28.2.An employer shall have the following rights:

28.2.1.to establish committee in charge of labor safety and hygiene and appoint and dismiss personnel;

28.2.2.to approve and implement measures, budgets and expenses for labor safety and hygiene and;

28.2.3.to impose liabilities, specified in this Law, the Law on Labor and organizational internal rule and regulations, on employee who breached rule and procedures for labor safety and hygiene.

28.3.Customer, general contractor and sub-contractor shall ensure labor safety and hygiene standards. Customer shall reflect all other responsibilities in agreement concerning preventive measures arisen from potential cases, compensation for employees in case employees are harmed due to industrial accident, acute poisoning and occupational disease, necessary properties for involvement of life and health insurance and mutual obligations and liabilities bound by labor safety and hygiene issues. Unless it did not agree to include, the general contractor shall be responsible for such matter.

/This paragraph was added according to the law of May 14, 2015/

28.4.The employee working at workplace with high-risk level shall always be insured for life and health insurance with monetary value equal to or more than 36 months' salary amount of the given employee. The employer shall be responsible for life and health insurance fee of employee and performing life and health insurance on employee shall not constitute grounds for not issuing compensation by employer specified in Article 125 of Law on Labor.

/This paragraph was amended according to the law of July 02, 2021/

/This paragraph was added according to the law of May 14, 2015/

CHAPTER SIX

Investigation and registration of industrial accidents, occupational diseases, and acute poisonings

Article 29.Measures should be taken during industrial accidents and acute poisoning

29.1.An employer shall transport citizens and employees who have been injured and poisoned in an industrial accident and acute poisoning to a hospital at the employer's expense and shall bear expenses of necessary medical examination. An employer shall take measures to eliminate negative impacts of industrial accident and acute poisoning within 24 hours.

29.2.In accordance with regulations adopted by the Government, an employer shall investigate and register every industrial accident and acute poisoning and establish part time standing committee, which will have responsibilities to determine the cause of the accident and acute poisoning and issue act and conclusion.

29.3.In terms of act issued with respect to industrial accident and state labor inspector and state labor hygiene inspector shall review conclusion made with regard to acute poisoning in accordance with paragraph 29.2 of this Law, respectively.

29.4.State inspector who reviewed act of industrial accident and conclusion of acute poisoning specified in paragraph 29.3 of this Law shall make one of the following decisions:

29.4.1.to approve and warrantee act of industrial accident and conclusion of acute poisoning;

29.4.2.to draw his/her own conclusion if does not agree with act of industrial accident and conclusion of acute  poisoning.

29.5.If an employer does not fulfill its responsibilities specified in paragraphs 29.1 and 29.2 of this Law or if a citizen, an employee does not agree with the conclusions for the cause of the industrial accident and acute poisoning, the citizen and employee may submit his/her complaints to the state inspector or to court for resolution of his/her complaints.

/In this paragraph, the term "professional labor inspection organization" was amended to "state inspector" by the law as of November 11, 2022 and shall be entry into forced from January 1, 2023/

29.6.A business entity or organization where the accident happened shall be responsible for the expenses incurred in connection with the investigation and reporting of the industrial accident and acute poisoning.

29.7.An employer shall provide all information on industrial accident, or the occurrence of an occupational disease or acute poisoning, in accordance with established procedures, to statistics organizations at provinces, capital city, soums and districts.

/This paragraph was amended according to the law of April 22, 2022/

29.8.An employer should not conceal the occurrence of industrial accident and acute poisoning.

Article 30.Occupational diseases and related labor management

30.1.The State central administrative organization in charge of health shall approve a list of occupational diseases.

30.2.Loss of ability to work caused by industrial accident, acute poisoning, occupational disease and degree and term of loss of ability to work shall be determined by the medical-labor commission.

30.3.The Government members in charge of health and labor issues shall jointly approve procedure for recording and informing occupational disease.

/This paragraph was added according to the law of May 14, 2015/

Article 31.Evaluation of working conditions of workplace

31.1.Evaluation of working conditions of workplace shall be conducted by professional organization in charge of standardization issues according to approved procedures.

/This paragraph was modified according to the law of May 14, 2015/

31.2.Working conditions of employer's workplace shall be evaluated at least once a year whenever employer creates a new workplace or changes orientation of production or service or conducting operations using raw material, which contains toxic or dangerous chemical substances.

31.3.The state central administrative organization in charge of labor issues shall approve procedures for evaluation of working conditions of workplace.

CHAPTER SEVEN

Monitoring on the implementation of legislation on labor safety and hygiene

Article 32.Monitoring on the implementation of legislation on labor safety and hygiene

32.1.The following entities within their competence shall monitor the implementation of legislation on labor safety and hygiene:

32.1.1.the State Great Khural;

32.1.2.the Government;

32.1.3.the State central administrative body in charge of labor safety and hygiene;

/This sub-paragraph was modified by the law as of November 11, 2022 and shall be entry into forced from January 1, 2023/

32.1.4.other organizations and officials authorized by legislation;

32.1.5.Governors and inspection departments of aimags, capital city, soums and districts;

/This sub-paragraph was amended according to the law of April 22, 2022/

32.1.6.representative of employees, non-governmental organizations, business entities and organizations.

Article 33.Sanctions to be imposed for violators of the legislation

33.1.A state inspector in charge of labor safety and hygiene authorized in according to the Law on State inspection shall execute state administrative monitoring on the implementation of legislation on labor safety and hygiene.

/In this paragraph, the term "general inspector of professional inspection agency" was amended to "according to the Law on State inspection" by the law as of November 11, 2022 and shall be entry into forced from January 1, 2023/

33.2.A state inspector in charge of labor shall exercise the following powers:

33.2.1.to conduct inspection of safety of machineries and equipment which are in use at the workplace, recording of technical passports;

33.2.2.to review job duties and work performance of citizens and employees who are in charge of labor safety and hygiene at the business entities and organizations and to give instructions and recommendations to them;

33.2.3.to inspect whether testing, adjustment and warrantee for lifting, hauling, transportation machineries, pressurized containers, pipelines have been done by professional organization;

33.2.4.to review provision and use of special garment, individual and common protective devices;

33.2.5.to investigate and register industrial accidents, to review concluded causes and factors responsible for industrial accidents, to make conclusions on industrial accidents and acute poisoning in accordance with this Law;

33.2.6.to inspect whether workplaces for disabled citizens comply with standards;

33.2.7.other powers specified in laws.

33.3.A state inspector in charge of labor hygiene shall exercise the following powers:

33.3.1.to review work structures in respect to labor hygiene of business entities and organizations and give recommendations;

33.3.2.to monitor whether working conditions of workplace meets hygienic requirements and make conclusions;

33.3.3.to monitor measurements and studies on working conditions;

/This sub-paragraph was amended according to the law of January 20, 2011/

33.3.4.to make conclusions on construction, expansion of industrial buildings and facilities and on drawings and designs;

/This sub-paragraph was deemed to be invalid according to the law of January 20, 2011/

33.3.5.to monitor whether special garment, individual and common protective devices meet requirements of safe operation and hygiene;

/This sub-paragraph was amended according to the law of January 20, 2011/

33.3.6.unless otherwise specified in the laws, to monitor of use and storage of toxic and dangerous chemicals, explosives, explosive devices or radioactive or biologically active substances;

33.3.7.to inspect availability of rooms for employees and whether such rooms meet requirements of hygiene, outcome of protection measures against negative impacts of working environments and give recommendations;

33.3.8.to make evaluation of preliminary and scheduled medical check- up, preventive works for occupational diseases and work-related diseases comparing with measurements and indicators of analysis made at the working conditions;

33.3.9.to make recommendations and conclusions on workplace conditions in order to determine occupational diseases or working conditions related diseases;

33.3.10.other powers specified in laws.

33.4.A state inspector in charge of labor inspection and labor hygiene inspection  shall exercise the following common powers:

33.4.1.to provide information, advice on legislation, standards and requirements of labor safety and hygiene and to ensure their implementation;

33.4.2.to make demand to stop operations in case of emergence of imminent danger to the health and lives of employees;

33.4.3.to deliver warning notice to an employer to correct its breaches of legislation on labor safety and hygiene within specified period;

33.4.4.to inspect and give advice on fulfillment of responsibilities of business entities and organizations which are specified in labor and collective contract in respect to labor safety and hygiene;

33.4.5.to be a member of committee for commissioning and testing industrial buildings and facilities, machineries and equipment;

33.4.6.to make proposals of upgrading legislation on labor safety and hygiene;

33.4.7.to discuss and participate in resolution of disputes arisen in connection to issues specified in legislation on labor safety and hygiene. Labor and collective contracts or negotiations;

33.4.8.to impose liabilities on official who did not comply with requirements of labor safety and hygiene, degraded working conditions or did not fulfill responsibilities of protecting the health and lives of employees, if necessary, to inform to relevant organizations;

33.4.9.to make proposals to the relevant organizations to suspend or stop operations and services of employer who breached legislation on labor safety and hygiene several times to and request the relevant organizations to resolve such breaches;

33.4.10.to stop immediately operations of business entities, organizations and their departments and units if it is determined that their workplaces and equipment are imposing adverse danger to health of employees.

Article 34.Public control on labor safety and hygiene

34.1.Representative organizations for protection of rights and legal interests of employees or non-governmental organizations shall implement public control on labor safety and hygiene in the following ways:

34.1.1.to receive truthful information on industrial accident, occupational disease and acute poisoning;

34.1.2.to submit demands to employer to correct its breaches of legislation on labor safety and hygiene;

34.1.3.to review fulfillment and processes of responsibilities of business entities and organizations which are specified in labor and collective contract in respect to labor safety and hygiene and inform about it to all employees.

34.1.4.to be a member of committee for commissioning and testing industrial buildings and facilities, machineries and equipment;

34.1.5.to participate in the process of developing draft legislation on labor safety and hygiene and submit proposals;

34.1.6.to discuss and participate in resolution of disputes arisen in connection to issues specified in legislation on labor safety and hygiene, labor and collective contracts or negotiations;

34.1.7.to submit proposals to the relevant organizations for imposing liabilities on an official who does not comply with requirements of labor safety and hygiene and degraded working conditions or does not fulfill responsibilities of protecting the health and lives of employees.

Article 35.Internal monitoring of business entities and organizations

35.1.An employer shall conduct an internal monitoring of fulfillment of laws and legislation, common requirements and standards of labor safety and hygiene at all plant workshop, departments, units and workplace, and fulfillment of measures taken in accordance with risk assessment made at workplace.

35.2.An employer shall assume of responsibility to take corrective measures for breaches found in the process of internal monitoring.

35.3.Representative of employees and officials shall have the right to participate in the process of internal monitoring of business entities and organizations.

CHAPTER EIGHT

Liabilities for violation of the legislation on labor safety and hygiene

Article 36.Liabilities for violators of the Law on labor safety and hygiene

36.1.In case that the actions by a civil servant violating this Law have not a criminal nature, they shall be subject to liabilities specified in the Law on Civil service.

36.2.Any person or legal entity violating this Law shall be subject to liabilities specified in the Criminal Law or the Law on Violations.

/This article was modified according to the law of December 4, 2015/

CHAPTER NINE

Miscellaneous

Article 37.Dispute resolution

37.1.Disputes arisen in connection with labor safety and hygiene issues between an employer and an employee or employed persons shall be resolved according to the relevant laws.

 

THE CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURALOF MONGOLIA LUNDEEJANTSAN.D