A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1997 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдөр

Улаанбаатар хот

КОНВЕНЦИЙГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРЧ

НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.1968 оны 11 дүгээр сарын 8-ны өдөр Вена хотноо байгуулсан "Замын хөдөлгөөний тухай Конвенц"-ийг хүлээн зөвшөөрч нэгдэн орсугай.

Хэвлэх

2 дугаар зүйл. Энэхүү Конвенцийн 46 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт заасны дагуу олон улсын замын хөдөлгөөнд оролцож буй Монгол Улсын тээврийн хэрэгсэлд "MGL" гэсэн ялгах тэмдгийг сонгон авч байгааг мэдэгдсүгэй.

Хэвлэх

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Р.ГОНЧИГДОРЖ