A

A

A

  • Нүүр
  • Зөвлөл, хороо, бусад байгууллага
  • Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэгийн багц, төлбөрийн хэмжээ /Энэ хавсралтад Эрүүл мэндийн даатгалын 2023 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрийн 04 дүгээр тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан./
Бүлэг: 1979

 

 

Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2022 оны 4 дүгээр

сарын 5-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

 

Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэгийн багц,

төлбөрийн хэмжээ

 

Нэг. 0-5 хүртэлх насны багц

Илрүүлэх өвчин эмгэг

Хийгдэх оношилгоо, шинжилгээ, үзлэг

Эрүүл мэндийн байгууллага

Төлбөрийн хэмжээ

1. Хүүхдийн эрт үеийн илрүүлэг

2. Амны хөндийн эрүүл мэнд

Хүүхдийн насны онцлогт тохирсон эрт илрүүлэг үзлэг, эрсдэлийн үнэлгээ (эмчийн үзлэг, бие махбодийн хэмжилт, мэдрэхүйн эрхтний үзлэг /хараа, сонсгол/, сэтгэхүйн хөгжил, зан үйлийн эрүүл мэндийн үнэлгээ, зөвлөгөө)[1]

Анхан шатлалын эрүүл мэндийн байгууллага

-[2]

Амны хөндийн эрүүл мэндийн үзлэг, зөвлөгөө (шүдний үзлэг, гажгийн үнэлгээ, эрүүл ахуйн зөвлөгөө, шүд угаах аргачлал заах)[3]

 

 

Хоёр. 6-17 насны багц

Илрүүлэх өвчин эмгэг

Хийгдэх оношилгоо, шинжилгээ, үзлэг

Эрүүл мэндийн байгууллага

Төлбөрийн хэмжээ

1. Хүүхдийн эрт үеийн илрүүлэг

2. Сүрьеэ, сэтгэц

3. Амны хөндийн эрүүл мэнд

Хүүхдийн насны онцлогт тохирсон эрт илрүүлэг үзлэг, эрсдэлийн үнэлгээ (эмчийн үзлэг, бие махбодийн хэмжилт, мэдрэхүйн эрхтний үзлэг /хараа, сонсгол/, сэтгэц зан үйл болон халдварт өвчний эрсдэлийн үнэлгээ, зөвлөгөө)

Анхан шатлалын эрүүл мэндийн байгууллага

-2

Сэтгэц, зан үйлийн эмгэг, сүрьеэгийн эрсдэлийн үнэлгээ

Амны хөндийн эрүүл мэндийн үзлэг, зөвлөгөө (шүдний үзлэг, гажгийн үнэлгээ, эрүүл ахуйн зөвлөгөө, шүд угаах аргачлал заах)

А бүлгийн стрептокок  хурдавчилсан сорил
Энэ хэсэгт Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2023 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрийн 04 дүгээр тогтоолоор нэмэлт оруулсан.

 

 

 

Гурав. 18-30 насны багц

Илрүүлэх өвчин эмгэг

Хийгдэх оношилгоо, шинжилгээ, үзлэг

Эрүүл мэндийн байгууллага

Төлбөрийн хэмжээ

/төгрөг/

1. Халдварт өвчин

1.1. Бэлгийн замаар дамжих халдвар

1.2. Гепатитын В, С вирусын халдвар

1.3. Сүрьеэ

 

2. Халдварт бус өвчин

2.1. Зүрх, судасны эмгэг

2.2. Хоол боловсруулах замын эмгэг

Биохимийн шинжилгээ /холестерин, триглицерид, АСАТ, АЛАТ, шууд билирубин, амилаза, креатинин, мочевин/

Лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн байгууллага

60,000

Цус, шээсний ерөнхий шинжилгээ

Тэмбүү илрүүлэх хурдавчилсан шинжилгээ

ХДХВ илрүүлэх хурдавчилсан шинжилгээ

В, С вирусийн эсрэг бие илрүүлэх хурдавчилсан сорил

Зүрхний цахилгаан бичлэг

Цээжний рентген зураг

Эрсдэлийн үнэлгээ, эмчийн үзлэг, багцын дүгнэлт, зөвлөгөө

Эсийн шинжилгээ ПАП тест (эмэгтэй, 30 наснаас дээш 3 жилийн давтамжтай)

 

 

 

 

Дөрөв. 31-45 насны багц

Илрүүлэх өвчин эмгэг

Хийгдэх оношилгоо, шинжилгээ, үзлэг

Эрүүл мэндийн байгууллага

Төлбөрийн хэмжээ

/төгрөг/

1. Халдварт өвчин

1.1. Бэлгийн замаар дамжих халдвар

1.2. Сүрьеэ

1.3. Гепатит В, С

 

2. Халдварт бус өвчин

2.1. Зүрх, судасны эмгэг

2.2. Хоол боловсруулах замын эмгэг

2.3. Чихрийн шижин-II

2.4. Бамбайн эмгэг

 

3. Хавдар

3.1. Улаан хоолой, ходоод

3.2. Умайн хүзүү

3.3. Элэг

3.4. Хөх

Өлөн үеийн глюкоз

Лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн байгууллага

130,000

Биохимийн шинжилгээ /холестерин, триглицерид, АСАТ, АЛАТ, шууд билирубин, амилаза, креатинин, мочевин/

Цус, шээсний ерөнхий шинжилгээ

Тэмбүү илрүүлэх хурдавчилсан шинжилгээ (34 нас хүртэл)

ХДХВ илрүүлэх хурдавчилсан шинжилгээ (34 нас хүртэл)

В, С вирусын эсрэг бие илрүүлэх хурдавчилсан сорил

Эсийн шинжилгээ ПАП тест (эмэгтэй, 30 наснаас дээш 3 жилийн давтамжтай)

Хэвлийн хэт авиа

Бамбайн хэт авиа (40-өөс дээш насанд)

Хөхний хэт авиа (40-өөс дээш насанд, эмэгтэй)

Зүрхний цахилгаан бичлэг

Улаан хоолой, ходоодны дуран

Цээжний рентген зураг

Эрсдэлийн үнэлгээ, эмчийн үзлэг, багцын дүгнэлт, зөвлөгөө

 

Тав. 46-60 насны багц

Илрүүлэх өвчин эмгэг

Хийгдэх оношилгоо, шинжилгээ, үзлэг

Эрүүл мэндийн байгууллага

Төлбөрийн хэмжээ /төгрөг/

1. Халдварт бус өвчин

1.1. Зүрх, судасны эмгэг

1.2. Хоол боловсруулах замын эмгэг

1.3. Уушгины эмгэг

1.4. Чихрийн шижин-II

1.5. Бамбайн эмгэг

 

2. Хавдар

2.1. Бүдүүн шулуун гэдэс

2.2. Улаан хоолой, ходоод

2.3. Элэг

2.4. Хөх

2.5. Умайн хүзүү

2.6. Уушги

Өлөн үеийн глюкоз

Лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн байгууллага

150,000

Биохимийн шинжилгээ /холестерин, триглицерид, АСАТ, АЛАТ, шууд билирубин, амилаза, креатинин, мочевин/

Цус, шээсний ерөнхий шинжилгээ

Өтгөнд далд цус илрүүлэх шинжилгээ

В, С вирусын эсрэг бие илрүүлэх хурдавчилсан сорил

Эсийн шинжилгээ ПАП тест (эмэгтэй, 30 наснаас дээш 3 жилийн давтамжтай)

Хэвлийн хэт авиа

Бамбайн хэт авиа

Хөхний хэт авиа (эмэгтэй)

Зүрхний цахилгаан бичлэг

Улаан хоолой, ходоодны дуран

Цээжний рентген зураг

Эрсдэлийн үнэлгээ, эмчийн үзлэг, багцын дүгнэлт, зөвлөгөө

 

 

Зургаа. 61-ээс дээш насны багц

Илрүүлэх өвчин эмгэг

Хийгдэх оношилгоо, шинжилгээ, үзлэг

Эрүүл мэндийн байгууллага

Төлбөрийн хэмжээ

/төгрөг/

1. Халдварт бус өвчин

1.1. Зүрх, судасны эмгэг

1.2. Хоол боловсруулах замын эмгэг

1.3. Уушгины эмгэг

1.4. Чихрийн шижин-II

1.5. Бамбайн эмгэг

 

2. Хавдар

2.1. Бүдүүн шулуун гэдэс

2.2. Улаан хоолой, ходоод

2.3. Элэг

2.4. Хөх

2.5. Уушги

Өлөн үеийн глюкоз

Лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн байгууллага

140,000

Биохимийн шинжилгээ /холестерин, триглицерид, АСАТ, АЛАТ, шууд билирубин, амилаза, креатинин, мочевин/

Цус, шээсний ерөнхий шинжилгээ

Өтгөнд далд цус илрүүлэх шинжилгээ

В, С вирусын эсрэг бие илрүүлэх хурдавчилсан сорил

Бамбайн хэт авиа

Хэвлийн хэт авиа

Хөхний хэт авиа (эмэгтэй)

Зүрхний цахилгаан бичлэг

Улаан хоолой, ходоодны дуран

Цээжний рентген зураг

Эрсдэлийн үнэлгээ, эмчийн үзлэг, багцын дүгнэлт, зөвлөгөө

 

 

---оОо---