Хэвлэх DOC Татаж авах
ХУУЛЬЧИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТОВ ЗАРЛАХ ТУХАЙ

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2014 оны 8 дугаар

сарын 27-ны өдрийн 3475 дугаарт бүртгэв.

МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН

ТУШААЛ

2014 оны 8 дугаар                                                                                                                                                                                                                                              Улаанбаатар

сарын 27-ны өдөр                                                                                                        Дугаар А/148                                                                                                                       хот

ХУУЛЬЧИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ШАЛГАЛТЫН

ТОВ ЗАРЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1 дэх заалт, Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1, 4.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтыг 2014 оны 11 дүгээр сарын 12, 13, 14-ний өдөр товлосугай.

2.Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтын нэг хүнд ногдох зардлыг 30000 төгрөгөөр тогтоосугай.

                                                                                                                   САЙД                                      Х.ТЭМҮҮЖИН